131 namneinnspel, 20 ulike namn

Desse universitetsnamna er med i finalerunden ved Høgskulen på Vestlandet

Sjå alle forslaga her.

HVL-rektor Gunna Yttri er oppoteken av å få etablert eit namn til det nye universitetet så¨snart som mogleg. Men namneprosessen har vore, og skal framleis vera grundig.
Publisert Oppdatert

Dersom alt går etter planen skal Høgskulen på Vestlandet (HVL) bli universitet i 2023.

Søknaden til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) skal sendast kring årskifte 2022-2023. Noko av det som har vore viktigast for HVL og rektor Gunnar Yttri i førebuingsprosessen, er å få etablert et namn på det nye universitetet.

Jo før, jo betre.

— For å kunna profilere og skape engasjement, og bygga ei sterk merkevare for det nye universitetet, er det ein fordel å kome fram til det nye namnet tidleg. Det er viktig at namnet på det nye universitetet er godt forankra internt i organisasjonen, men også i omgjevnadane våre, står det i sakspapira til det førre styremøtet ved HVL.

Arbeidsgruppe

I mai i år sat Gunnar Yttri ned ei arbeidsgruppe som skule leia prosessen ved å koma fram til eit grundig avgjerdsgrunnlag for nytt namn for det komande universitetet.

Gruppa, som består av førsteamanuensis Ole-Gunnar Søgnen, professor Eli Bjørhusdal, rådgjevar Rune Hjelmeseter, professor David Gabriel Hebert, Caroline Graave Naklin og rådgjevar Elin Espe Stensvand, har hatt fleire møte gjennom året.

— Arbeidsgruppa har arbeidd ut i frå framdriftsplan og mandat frå styret om at namneprosessen skal vere open og inkluderande, og at den skal bidra til at universitetsambisjonen har støtte og blir jobba fram av både HVL-tilsette, studentar og omgjevnadane våre, står det i saka frå HVL-styremøtet 25. november.

I oktober inviterte HVL tilsette og studentar ved høgskulen til å melda inn namneforslag med grunngjeving. Prorektor for utdanning, Gro Anita Fonnes Flaten, reiste blant anna rundt på dei ulike HVL-campusane og tok i mot innspel, og folk kunne også senda inn forslag via internett.

Fakta

Universitetsnamn HVL

Arbeidsgruppa sine fire forslag:

 • «Universitetet på Vestlandet»
 • «Universitetet i Vest»
 • «Vestlandsuniversitetet»
 • «Fjorduniversitetet»

Desse forslaga blei spela inn minst éin gong:

 • «Vest universitet»
 • «Universitetet i Vest»
 • «Universitetet i Vest-Noreg»
 • «UniVest»
 • «Fjorduniversitetet» «Profesjonsuniversiteetet på Vestlandet»
 • «Distriktsuniversitetet»
 • «Norges kystuniversitet»

Desse forslaga blei spela inn éin gong:

 • «Fridtjof Nansen universitetet»
 • «Ivar Aasen universitetet»
 • «Det Vestnorske Universitet»
 • «United Western University»
 • «Norveg universitetet»
 • «Vestenfjeldske universitet»
 • «VestlaMet»
 • «Veritas Vincit Vest»
 • «Mannaz X Universitet»

Totalt 131 innspel

I slutten av oktober kunne Flaten informera om at det hadde kome inn 70 innspel. Ein månad seinare har talet stige til 131. Til saman er 20 ulike namn foreslått.

Torsdag denne veka leverer arbeidsgruppa frå seg ein rapport med informasjon av namneprosessen.

Khrono har fått tilgang forslaga som har kome inn. Av dei 131 innspela, er det 125 konkrete namneforslag, der 20 ulike namn er foreslått. Kanskje ikkje uventa er det «Universitetet på Vestlandet» som er blitt spelt inn flest gonger. På andre plass finn me «Vestlandsuniversitetet», medan «Vestland universitet» stikk av med den siste pallplassen.

Andre forslag som har blitt spela inn fleire enn éin gong er «Vest universitet», «Universitetet i Vest», «Universitetet i Vest-Noreg», «UniVest», «Fjorduniversitetet», «Profesjonsuniversiteetet på Vestlandet», «Distriktsuniversitetet» og «Norges kystuniversitet».

Fire høgaktuelle forslag

Følgjande forslag blei spela inn éin gong: «Fridtjof Nansen universitetet», «Ivar Aasen universitetet», «Det Vestnorske Universitet», «United Western University», «Norveg universitetet», «Vestenfjeldske universitet», «VestlaMet», «Veritas Vincit Vest» og «Mannaz X Universitet».

Etter fleire gjennomgangar har arbeidsgruppa kome fram til fire forslag som dei ser på som høgaktuelle. Desse er «Universitetet på Vestlandet», «Universitetet i Vest», «Vestlandsuniversitetet» og «Fjorduniversitetet».

For dei tre første er det foreslått at det engelske namnet skal vera «Western Norway University». Fjorduniversitetet vil bli til «Fjord University» eller «University of the Fjords».

Namneforslaga og arbeidet blir presentert for HVL si leiargruppe i desse dagar. Før nyttår skal forslaga presenterast for sentrale samarbeidspartnarar og målgrupper. Det er også planlagt ein dialog med Språkrådet.

Det nye namnet skal vedtakast endeleg på eit styremøte på nyåret.

Powered by Labrador CMS