— Egenrapporten vi har laget har kvalitet og belyser de ulike sidene ved doktorgraden, og jeg mener at det henger godt sammen med den opprinnelige akkrediteringen fra Nokut, sier prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nord-ansatte varslet Nokut om omstridt PhD-program alt i 2016

Revisjon. Det har i flere år vært intern krangel om doktorgradsprogrammet ved Nord universitet som kvalitetsorganet Nokut i dag kommer for å revidere. Allerede i 2016 sendte ansatte bekymringsmelding til Nokut om saken. I verste fall kan Nokuts konklusjon føre til tap av universitetsstatus.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag, 4. juni kommer den sakkyndige komiteen fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) til Nord universitet for å starte revisjonen av ett av de fire doktorgradsprogrammene til universitetet, PhD-programmet i studier av profesjonspraksis. Dersom Nokut finner at programmet ikke oppfyller kvalitetskravene, kan programmet i verste fall underkjennes og Nord dermed ha ett doktorgradsprogram for lite til å kunne kalle seg universitet.

Fakta

Disse skal sjekke kvaliteten på doktorgradsprogrammet i Nord

Den sakkyndige komiteen fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) om skal revidere doktorgradsprogrammet studier i profesjonspraksis ved Nord universitet er:

  • Leder Inga Bostad (bildet), professor i filosofi, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo og professor II ved Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo (Hun er tidligere prorektor ved UiO og har deltatt i sakkyndig komite i 2018, NHH)
  • Lektor Kirsten Fredriksen, Institutt for folkehelse, Universitetet i Aarhus (forskning innen vitenskapsfilosofi, helse og pedagogikk og utdanning)
  • Professor Hans Rystedt, Gøteborgs universitet (forskning på teknologisk utvikling og utvikling av profesjonell kunnskap m. fokus på bygging av bro mellom kompetanse og kompetanse som kreves i profesjonsutøvelse)
  • PhD.-kandidat Stephen Sirris, VID (.PhD-prosjekt «ledelse av profesjonsutøvere i kunnskapsorganisasjoner»)

Sakkyndig komite skal etter planen ha sin rapport klar i august og Nokuts styre skal avgjøre om doktorgradsprogrammet får godkjentstempel i mot slutten av året.

Hvis komiteen har merknader, kan Nokut gi universitetet inntil to års frist til å rette opp eventuelle merknader.

Dersom Nokut anbefaler at Nord bør fratas sin universitetsstatus, er det Kunnskapsdepartementet som i så fall skal fatte et endelig vedtak i saken.

Det hører med til sjeldenhetene at kvalitetsorganet reviderer et akkreditert doktorgradsprogram for å vurdere om programmet bør legges ned eller om det kan fortsette.

Når vi bestemmer oss for å revidere en akkreditering så skyldes det at vi har en begrunnet mistanke om at forskriften ikke blir fulgt.

Øystein Lund

Begrunnet mistanke fra Nokut

Men de neste to dagene skal den sakkyndige komiteen være på Nord universitet, og skal ha en rekke møter for å se nærmere på om doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis holder kvalitetsmålene og følger vedtatte forskrifter, og ikke minst om det også oppfyller de nye og strengere forskriftene til doktorgradsprogram som trådte i kraft fra 1. januar 2019.

— Når vi bestemmer oss for å revidere en akkreditering så skyldes det at vi har en begrunnet mistanke om at forskriften ikke blir fulgt, sa tilsynsdirektør i Nokut, Øystein Lund, til Khrono i november i fjor da den varslede revideringen ble offentlig kjent.

Varsler fra ansatte

Det hører også med til sjeldenhetene at det er ansatte ved et doktorgradsprogram som varsler tilsynsmyndigheten om det de mener er så store endringer i programmet at det bryter med Nokuts krav til i akkrediteringen av programmet fra 2009.

Men det er nettopp det som har skjedd ved Nord universitet. Ansatte ved PhD-programmet og Senter for praktisk kunnskap (SPK) har sendt flere varsler og bekymringsmeldinger til Nokuts ledelse og Nokuts styre om saken.

Nokut skal ha sendt all dokumentasjon fra varslerne til den sakkyndige komiteen, ledet av Inga Bostad, filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo.

Programansvarlig varslet i 2016

Professor James Nicholas McGuirk bekrefter overfor Khrono at han allerede i 2016 sendte en bekymringsmelding til Nokut fordi han mente at ledelsen ved Nord universitet etter fusjonen, som skjedde fra 1. januar 2016, la opp til så store endringer av programmet at det ikke lenger var i tråd med Nokuts akkreditering.

McGuirk var den gang programansvarlig for doktorgradsprogrammet i regi av Senter for praktisk kunnskap, men er ikke lenger programansvarlig.

— Men jeg fikk aldri noe svar på den eposten til Nokut i 2016, sier han til Khrono, og legger til:

— Nokut hadde en egen side for meldinger om pågående fusjoner som pågikk på den tiden og jeg sendte meldingen dit, og hadde håpet på en respons. Vi kom jo ingen vei med å ta opp disse bekymringene med Nord-styret, sier han.

Hemmeligstempling i Nokut

Nokut har avslått Khronos forespørsel om innsyn i korrespondanse mellom Nord universitet og Nokut i sakens anledning, blant annet varsler og bekymringsmeldinger.

Mandag svarte kommunikasjonsmedarbeider i Nokut, Peter Brandstrup, blant annet, at de ikke har registret noen epost fra James McGuirk til Nokut i 2016. I tillegg opplyser kommunikasjonsmedarbeideren at «Varselsaker mottatt i Nokut er unntatt offentligheten.»

Nokut har fulgt situasjonen ved det aktuelle PhD-programmet over tid. Når vi valgte å sette i gang et tilsyn, var det ikke som resultat av enkeltstående bekymringsmeldinger.

Øystein Lund

Tilsynsdirektør Øystein Lund i Nokut bekrefter imidlertid overfor Khrono at de mottok en melding om doktorgradsprogrammet allerede i 2016:

— Nokut har fulgt situasjonen ved det aktuelle PhD-programmet over tid. Når vi valgte å sette i gang et tilsyn, var det ikke som resultat av enkeltstående bekymringsmeldinger. Henvendelsen i 2016 skjedde i form av at Nokut fikk en kopi av et brev til styret ved Nord universitet. Vår vurdering den gang var at saken fortsatt var til behandling i universitetets egne organer, og at Nokut burde avvente den videre utviklingen i saken, skriver Lund i en epost til Khrono.

Toppet konflikt fra 2016

Selv om Nokut har avslått innsyn i flere av varslingene har Khrono likevel fått tilgang til flere av de omtalte rapportene og varslingene fra andre.

Konflikten rundt doktorgradsprogrammet toppet seg etter fusjonen i 2016 da Profesjonshøyskolen ved tidligere Universitetet i Nordland, ble delt i to, et lærerfakultet og et helsefakultet. Og dragkampen om innflytelse over PhD-programmet startet mellom Senter for praktisk kunnskap (SPK) som hadde ansvaret og de to nye fakultetene og deres dekaner som ønsket å overta hovedansvaret.

Professor Johan Arnt Myrstad og kollega Jan Selmer Methi varslet Nokut i juli 2018 om det de mente var vesentlige endringer i PhD-programmet i forhold til de kravene Nokut satte under akkrediteringen i 2009. De mente blant annet at de to nye fakultetene ikke hadde kompetanse eller kapasitet til å akkreditere egne doktorgradsprogram. Senteret mente at dekanene var i ferd med å omgjøre programmet til en felles doktorgrad for de to fakultetene, et såkalt fakultært doktorgradsprogram. Ifølge notater fra Myrstad og Methi var den endrete doktorgraden «blottet for ethvert særegent faglig innhold».

De to viser også blant annet til at over halvparten av veilederne på doktorgradsprogrammet ikke har eller har hatt tilknytning til praktisk kunnskap som fag og forskningsfelt. I rapportene og varslingene som Khrono har fått tilgang til kommer det også fram at det har vært, og er, samarbeidsproblemer mellom særlig det ene fakultetet og de som opprinnelig hadde ansvar for doktorgradsprogrammet.

Myrstad og Methi hevdet også i 2018 at programmets endringer som ble foretatt av Nords ledelse og styre ikke hadde vært igjennom en selvakkrediteringsprosess ved universitetet, slik de er pålagt.

Myrstad: Bedre å si fra

Jeg føler meg bedre når jeg mener jeg har gjort noe riktig. Jeg har blitt så gammel nå at jeg ikke vil bruke krefter på taktiske og lokale hensyn. Det er lettere å bære det å si ifra enn å ikke si fra om noe jeg mener er galt

Johan Arnt Myrstad

— Dette har vært en prosess over to-tre år, sier professor Johan Arnt Myrstad til Khrono. Han er ansatt ved Senter for praktisk kunnskap ved Nord universitet og er den som sendte inn en dissensrapport til Nokut etter at Nord universitet hadde sendt sin egenrapport om utviklingen i PhD-programmet i mars i år.

Myrstad satt opprinnelig i arbeidsgruppen som skulle jobbe med rapporten til Nokut, men opplevde å ikke bli hørt.

— Men hvorfor varslet du som ansatt Nokut?

— Jeg føler meg bedre når jeg mener jeg har gjort noe riktig. Jeg har blitt så gammel nå at jeg ikke vil bruke krefter på taktiske og lokale hensyn. Det er lettere å bære det å si ifra enn å ikke si fra om noe jeg mener er galt, sier Myrstad.

— Er det faglige eller personlige motsetninger som ligger bak uenigheten her, eller kanskje begge deler?

— Jeg mener at det ikke er noen av delene, men uenigheten handler om universitetspolitikk, sier Myrstad og mener at det er så enkelt som at endringene som er gjort fra universitetsledelsens side er i strid med Nokuts opprinnelige akkreditering.

— Skal du møte den sakkyndige komiteen fra Nokut når de kommer på besøk 4. og 5. juni?

— Ja, jeg og fire andre skal ha et møte med komiteen. Jeg er blitt forsikret fra Nokut om at komiteen har mottatt dissensrapporten med alle vedlegg. Og komiteen har satt av tre kvarter til møte med oss, sier Myrstad.

— Universitetet har ikke tatt sitt ansvar alvorlig nok

— Hva tenker du om at i verste fall så kan din varsling om endringene i doktorgradsprogrammet føre til at Nord universitet mister sin universitetsstatus?

— Jeg har ment at doktorgradsprogrammet, slik det fungerer med utgangspunkt i akkrediteringen, bør kunne godkjennes av Nokut under forutsetning av at styrevedtakene i 2016 og 2017 gjøres om, og fagmiljøet styrkes i forhold til det som den gang ble definert som fagområdet, sier Myrstad og mener at det skulle være mulig å gjennomføre i løpet av to år.

— Men Nord universitet har gjort det særdeles vanskelig for seg gjennom måten revisjonsprosessen har vært håndtert. Dersom dette medfører at doktorgradsprogrammet blir underkjent og at Nord mister universitetsstatusen så beklager jeg det, men samtidig vil det da skyldes at universitetet ikke har tatt sitt ansvar alvorlig nok, sier han.

Det er alvorlig, ikke bare for Nord universitet, men for en hel region dersom Nord skulle miste universitetsstatusen sin, mener Jan Selmer Methi. — Men skulle vi la være å si ifra? Det er heller ikke varslingen i seg selv som er problemet. Den peker bare på det som har skjedd siden 2016, sier førsteamanuensisen.

Førsteamanuensis Jan Selmer Methi, som også jobber ved doktorgradsprogrammet, sier at Senter for praktisk kunnskap (SPK) har havnet i en ubehagelig situasjon og at det etter fusjonen i 2016 ble tatt mange beslutninger over hodet på fagmiljøet ved programmet.

Methi hadde også et innlegg i Khrono i helga der han blant annet kalte behandlingen av doktorgradsprogrammet for Sprenglærd toskeskap og kom med sterk kritikk av Nord-ledelsen.

— Handler dette om at dere som jobber ved Senter for praktisk kunnskap ønsker større autonomi?

— Ja. Vi hadde større faglig autonomi tidligere, og større innflytelse på at de som skulle tas opp var innenfor det akkrediterte programmet, sier Methi.

Fusjonen førte til at det nå er to fakultet med hver sine særinteresser som i praksis forvalter doktorgraden nærmest som to fakultære grader. Det kan ikke Nokut godta.

Jan Selmer Methi

— Hva håper du nå at Nokut skal konkludere med?

— Jeg vil at Nokut skal være tydelige. Doktorgraden var akkreditert for et helt universitet, ikke kun for to fakulteter. Dette forutsetter at det er et stort nok og godt organisert fagmiljø som gjenspeiler dette. Det var og burde være Senter for praktisk kunnskap sin rolle. I dag er vi redusert til en liten faggruppe underlagt lærerfakultetet, sier han og legger til:

— I praksis fordeles alt mellom helsefag og lærerutdanning uten at SPK er særlig involvert. Jeg forventer at Nokut bidrar til at doktorgraden enten re-akkrediteres eller at den går tilbake til sin opprinnelse, og at det tilføres ressurser slik det opprinnelig var tenkt. Det er ikke greit at det flyter ut slik som det gjør nå, sier Methi.

Methi: Det er selvfølgelig alvorlig

— Hva tenker du om at konsekvensen av varslingene deres til Nokut i verste fall kan føre til at Nord mister universitetsstatusen sin?

— Det er selvfølgelig alvorlig ikke bare for Nord universitet, men for en hel region dersom det skulle skje. Men skulle vi la være å si ifra? Det er heller ikke varslingen i seg selv som er problemet. Den peker bare på det som har skjedd siden 2016. Fusjonen førte til at det nå er to fakultet med hver sine særinteresser som i praksis forvalter doktorgraden, nærmest som to fakultære grader, sier Methi og legger til:

— Det kan ikke Nokut godta. Jeg tror imidlertid også at Nokut vil være genuint interessert i at doktorgraden kommer inn i riktig spor og dermed bidra til at Nord universitet beholder universitetsstatusen.

Prorektor Hole er trygg

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole, er trygg på at universitetet vil bestå som universitet, også etter at Nokuts revidering av doktorgradsprogrammet et gjennomført. Han har vært sentral i universitetets arbeid med egenrapporten og doktorgradsprogrammet og har vært prosjektleder og leder av styringsgruppen.

Det er ulike faglige syn på enkelte elementer her. Når det er faglig uenighet så står selvfølgelig den enkelte faglige ansatte fritt til å si fra.

Reid Hole

— Egenrapporten vi har laget har kvalitet og belyser de ulike sidene ved doktorgraden, og jeg mener at det henger godt sammen med den opprinnelige akkrediteringen fra Nokut, sier han.

— Hva tenker du om at det er ansatte på programmet som selv har varslet Nokut om det de mener er store endringer i programmet?

— Det er ulike faglige syn på enkelte elementer her. Når det er faglig uenighet så står selvfølgelig den enkelte faglige ansatte fritt til å si fra, sier Hole.

Nokuts tilsynsdirektør, Øystein Lund, var invitert til styret ved Nord universitet i november i fjor for å orientere om den varslede revisjonen av doktorgradsprogrammet, og meldingen fra direktøren var klar:

— De trenger å jobbe med kvalitetskulturen.

Nokut er også igang med et tilsyn av hele kvalitetsarbeidet ved Nord universitet som man ennå ikke kjenner resultatet av.

— Våre erfaringer til nå gjør at vi likevel mener å ane konturene av en institusjon som ikke makter, eller har tilstrekkelig interesse for kvalitetsarbeid. Det er en samlet utfordring som Nord er nødt til å ta på alvor, sa tilsynsdirektør Lund til Khrono den gangen.

Lund er ikke sikker

— Vi har som tilsynsmyndighet ansvaret for at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning. Nokut har fulgt utviklingen innen den aktuelle doktorgraden ved Nord universitet, og vi er ikke forsikret om at programmet oppfyller aktuelle krav i lov og forskrifter. Vi vil i revideringsprosessen se på alle krav som stilles til studietilbudet, sa Øystein Lund til Khrono i desember i fjor.

Noen særlig viktige områder han pekte på var fagområdets avgrensning, fagmiljøets sammensetning og kompetanse, samt i hvilken grad doktorgradsopplæringen skjer innenfor det akkrediterte fagområdet.

Revisjonen av doktorgradsprogrammet ved Nord universitet har ingen sammenheng med uenighet og diskusjon om studiestedsstrukturen som også pågår for fullt ved universitetet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS