Debatt

Doktorgradsutdanning i en høgskole med universitetsambisjoner

Høgskolen i Innlandet har hatt god vekst og utvikling i ph.d.-programmene siden oppstarten i årene rundt 2010. Her er det bånd mellom utdanning, forskning og regionalt samarbeid.

Studiestart, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Innlandet har nettopp mottatt en gave på 125 millioner kroner. Giveren er Sparebankstiftelsen i Hedmark, som støtter allmennyttige formål i tidligere Hedmark fylke. HINN støttes fordi vi deler samme mål, om vekst og utvikling i vår region. HINN er en av de regionalt baserte høgskolene. Det er sentralt for HINN å drive utdanning og FoU for og med regionale partnere for å bidra til regional vekst og utvikling.

Ettersom universitetsambisjonen er sentral, skal gaven hovedsakelig brukes til å styrke HINNs doktorgradsområder. Etter vår mening fyller vi allerede kravene som stilles for universitetsakkreditering, men gaven gir utvilsomt gode vilkår for ytterligere styrking.

HINN tilbyr doktorgradsutdanning på fire fagområder. Forskerne knyttet til doktorgradsutdanningene deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk og konkurrerer om forskningsmidler både i Norge og EU, samtidig som de er aktive i lokalt og regionalt og har mange og sterke regionale samarbeidspartnere.

Etter vår mening fyller vi allerede kravene som stilles for universitetsakkreditering, men gaven gir utvilsomt gode vilkår for ytterligere styrking.

Kathrine Skretting og Anna Linnea Ottosen, HINN

Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi er et tverrfaglig program som bidrar til økt kunnskap om bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. Ph.d.-programmet har to spesialiseringer; en i anvendt økologi og en i bioteknologi og passer godt i en region med innmark og utmark, rovdyr og husdyr. Spesialiseringen i anvendt økologi har fokus på høsting og registrering av biologiske ressurser ut fra en økologisk forståelse, mens spesialiseringen i bioteknologi arbeider med utvikling av biologiske ressurser og tjenester ut fra en forståelse av organismer, vev og celler, inkludert deres komponenter og makromolekyler. Programmet har 25 stipendiater og ytterligere ni skal tilsettes i løpet av året. Fagmiljøet har et utstrakt samarbeid med regionale aktører som Nordskog, Glommen/Mjøsen Skog og Heidner (Geno, Norsvin,Cryogenetics, Graminor, Biobank og Klosser). Fakultetet har ansvar for den internasjonale forskerskolen IRSAE. Doktorgradsprogrammet har mange internasjonale studenter og et omfattende nettverk av internasjonale samarbeidspartnere.

Ph.d. i barn og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) er også et tverrfaglig doktorgradsprogram. Her finner vi både prosjekter med grunnforskningskarakter og prosjekter som har en mer anvendt eller strategisk karakter. Kunnskap fra BUK er viktig for profesjonsutøvelse i møte med barn og unge på ulike arenaer, som for eksempel innen barnevernet. BUK bidrar også til kunnskap om sosialiseringsprosesser utenfor skole og barnehage, for eksempel i mer uformelle grupper på fritiden, i sammenheng med medieanvendelse, eller innen familien. Programmet har 30 ph.d.-studenter og samarbeider både med kommuner, Fylkeskommunen, Forsvaret og Sykehuset Innlandet og NAV. BUK skal utvides til å romme flere av helseutdanningene, og vil bli en ph.d. i helse og velferd. Pedagogikkdelen av programmet vil bli integrert i doktorgraden innen lærerutdanning.

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag skal bidra til å styrke kompetansen i lærerutdanningene og deres vitenskapelige kunnskapsgrunnlag, og samtidig styrke kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer, for eksempel kulturskoler. Programmet har 46 ph.d.-studenter, og ytterligere 7 nye stillinger er lyst ut. De mest sentrale samarbeidspartnerne i regionen er lærerutdanningsskoler, partnerskoler og partnerbarnehager. Til sammen omfatter dette 105 skoler og barnehager. Samarbeidet omfatter også andre typer avtaler med flere kommuner og fylkeskommuner. Fakultetet arbeider med lærerutdanning, ph.d-program og skoleutvikling tett integrert. Forskere tilknyttet dette programmet har et omfattende samarbeid både nasjonalt og internasjonalt og sterke forskergrupper. I forskningsrådets evaluering av humaniora kom forskergruppen i Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk og gruppen Andrespråksdidaktikk godt ut. Forskergruppen innen kulturorientert musikkpedagogikk ble fremhevet som internasjonalt ledende på flere områder. I forbindelse med Forskningsrådets tilsvarende evaluering av norsk utdanningsforskning ble forskergruppen ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning vurdert å ha en vitenskapelig kvalitet «very good with the poential to become excellent».

Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) skal bidra til forståelse av tjenesteinovasjoners egenart. Programmet har 33 ph.d.-studenter og minst 9 nye på veg inn. De mest sentrale regionale samarbeidspartnerne er NAV- Innlandet, en rekke kommuner/fylkeskommuner (gjennom Kompetansesenter for offentlig innovasjon), Sykehuset Innlandet og Innovasjonsskolen og Digitaliseringsskolen, som er et samarbeid med handelsnæringen. En av samarbeidspartnerne, Sparebankstiftelsen Hedmark, har nylig bidratt til et stort, nytt internasjonalt prosjekt om regional utvikling, som gir programmet mulighet til å finansiere ytterligere stipendiater, internasjonale gjesteforskere og nye vitenskapelige medarbeidere. Forskergrupper knyttet til programmet er også sentrale i Horisont 2020-prosjektet CoVal (Co-creation of value). INTOP hører hjemme på Handelshøgskolen, fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, HINNs sterkeste når det gjelder forskningspublisering, med 1,06 publikasjonspoeng per vitenskapelige årsverk (2019).

HINNs ph.d.-program har hatt en god vekst og utvikling siden oppstarten i årene rundt 2010. De speiler HINNs profil og rolle i Kunnskaps-Norge, med tette bånd mellom utdanning, forskning og regionalt samarbeid. Gaven fra Sparebankstiftelsen Hedmark som innebærer 25 millioner til hvert ph.d.-program over en fireårsperiode, gir gode muligheter for ytterligere vekst. Det vil bli enklere å tiltrekke toppkompetanse til Innlandet.

Powered by Labrador CMS