student

Færre saker hos student­ombudene i pandemiåret

Mange saker handler om gjennomføring og/eller sensur av eksamen.

Koronapandemi med få eller ingen studenter på campus har mange steder gitt færre saker til behandling hos studentombudene.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Landets studentombud hadde totalt sett ikke flere saker til behandling i det første pandemiåret, 2020, enn året før.

Khrono har hentet inn tall og årsrapporter fra studentombudene landet rundt.

Anslaget for antall saker for landets studentombud for de sju universitetene og to statlige høgskolene som har sammenlignbare tall klare, viser at studentombudene hadde 1387 saker til behandling i 2020.

Dette er drøyt 100 færre saker enn i 2019.

Fakta

Antall saker hos studentombudene 2020 vs 2019

(2019-tall i parentes)

9 universiteter og høgskoler med sammelignbare tall

 • NTNU 230 (257)
 • Universitetet i Agder 179 (224)
 • OsloMet 232 (262)
 • Universitetet i Sørøst-Norge 126 (131)
 • Nord universitet 140 (155)
 • Universitetet i Oslo 195 (213)
 • NMBU 67 (57)
 • Høgskulen på Vestlandet 176 (133)
 • Høgskolen i Østfold 42 (79)

5 universiteter og statlige høgskoler med IKKE-sammenlignbare tall

 • Universitetet i Stavanger (talla er per studieår og ikke sammenlignbare) 260 (95)
 • Universitetet i Bergen (siste tall er per studieår 2019/2020 , første per kalenderår 2018, og ikke sammenlignbare 50 (135)
 • Høgskolen i Innlandet 37 (fantes ikke)
 • Høgskulen i Volda** 28 (2)
 • Høgskolen i Molde** 25 (7)

Private høgskoler**

 • Høyskolen Kristiania** (inkl. fagskolen) 56 (31)
 • VID** 29 (16)
 • NLA** 14 (5)
 • Dronning Mauds Minne (DMMH)** 11 (6)
 • Fjellhaug** 0 (1)

Har ikke tall klare

 • UiT og samisk høgskole Har ikke tall klare

**2019-tall bare fra 1. september. 2020-tallene for hele året.

NSO: — Må få hjelp til bedre synlighet

Felipe F. Garcia er nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO). Han bemerker at det er noe usikkerhet rundt hva tallene som er rapportert inn faktisk representerer.

— Vi opplever sett fra vår side på ingen måte at behovet for studentombud går ned, snarere tvert om. Vi henviser svært mange studenter videre nettopp til ombudene. Men vi vil gjerne oppfordre universiteter og høgskoler til å bli flinkere til å synliggjøre studentombudene overfor studentene sine, sier Garcia og legger til:

— Studentombudene har en utrolig viktig funksjon, og det er viktig at alle studenter kjenner til dette tilbudet.

Felipe Garcia, er nestleder i NSO. Han vil at universiteter og høgskoler bidrar til bedre synlighet for studentombudene.

Garcia trekker fram at han regner med at det under pandemien har oppstått en rekke situasjoner som er nye for studentene, og der det kan være aktuelt å spørre et ombud om hjelp.

— På den annen side kan dette digitale året også ha bidratt til å redusere andre typer saker, sier Garcia.

NSOs nestleder presiserer også:

— Jeg vil gjerne minne universiteter og høgskoler om at de ikke kan overlate til studentombudene alene å gjøre jobben med å bli mer synlige. Kanskje må man inn med flere og bedre digitale tiltak for å øke oppmerksomheten rundt studentombudenes rolle, og den betydning de kan ha for studenters rettssikkerhet. Her må institusjonene bidra med ressurser og annen drahjelp, mener Garcia.

NTNU: Treg saksbehandling

Studentombudet ved NTNU, Lennart Soligard, forteller at mens de hadde 257 henvendelser i 2019, så har dette sunket til 230 i 2020. I sin årsrapport kommer han med mange eksempler på hva studentene spør om. Flere hadde spørsmål om kontrolltiltak mot fusk. Saken handler om flere studieretninger ved NTNU som ville kalle inn studenter i etterkant av hjemmeeksamen til kontrollsamtale knyttet til avlagt eksamen.

For [oss studenter] virker dette rart. Har fakultetet hjemmel til dette? Dette kan da i praksis bli som en ekstra eksamen for noen studenter. Jeg tror dette vil drastisk senke studiekvaliteten til mange på starten av vårsemesteret, når tusenvis av studenter skal være stresset for å bli kalt inn til en kontrollsamtale ukesvis og kanskje månedsvis i etterkant av avlagt eksamen. (...), eksemplifiserer Soligard i sin rapport.

Han legger til at til forskjell fra tidligere år, er det flere studenter som har tatt kontakt med studentombudet uten at de har en pågående forvaltningssak overfor NTNU, men som heller har ønsket å ha noen å snakke med om sine bekymringer omkring koronapandemien.

— Det kan dreie seg om bekymringer for smitte, reiserestriksjoner, digital undervisning, ensomhet, beskriver Soligard.

— Som påpekt i mine tidligere årsrapporter, er det også i 2020 innkommet flere studenthenvendelser som viser at saksbehandlingstiden har vært veldig lang. Tidsbruken skaper mye bekymring blant studentene. Ofte mottar ikke studentene noe foreløpig svar i tråd med forvaltningslovens § 11a. Jeg viser til studentombudets årsrapport fra 2019 punkt 4.3 om samme temaet, legger Soligard til.

Agder: — Flest saker knyttet til eksamen

Studentombudet i Agder har i perioden mottatt 179 henvendelser i perioden februar 2020 til februar 2021. I 2019 var tallet på henvendelser 224.

Studentombud Eirik Andreassen Mo trekker fram i sin årsrapport at samtidig med nedgangen har også flere saker et større sakskompleks, noe som også har ført til utfordringer ved kategoriseringen av henvendelsene.

Av 179 mottatte henvendelser knytter 54 seg til eksamen. Tallene viser en nedgang fra 23 til 9 henvendelser i saker knyttet til psykososialt læringsmiljø, nedgang fra 8 til 3 i saker knyttet til mobbing og trakassering.

Fakta

Studentombudene i Norge

Universitetet i Bergen har laget en totaloversikt med nettadresser og eposter som du finner her.

Studentombudet ser derfor svært positivt på universitetets ulike tiltak for ivaretakelse av studenter på hjemmekontor, heter det i UiAs rapport.

Innlandet: — Forsinket sensur

Studentombud ved Høgskolen i Innlandet, Usman Asghar, forteller at han trådte inn i rollen i mai 2020. Antall saker som har kommet inn er 37 saker, fra mai-desember 2020.

Asghar er i pappapermisjon for øyeblikket, men i en rask tilbakemelding forteller han at i perioden juni-august handlet mange saker om forsinket sensur.

Ved OsloMet sank antall saker fra 2019 til 2020 med 30, fra toppåret 2019 med 262 saker til 232 saker i 2020.

I årsrapporten skriver studentombudet at de fleste saker løses med informasjon, men det er en økende andel av sakene som krever større oppfølging og innsats fra studentombudet.

Fordeling av henvendelsene på ulike saksområder

 • Eksamen 51
 • Praksis 36
 • Studierelatert 54
 • Sensur 22

USN: Svak nedgang i antall saker

Årstallene for Studentombudet ved Universitetet i Sørøst-Norge viser at mens ombudet hadde 131 henvendelser i 2019, er det en svak nedgang i 2020 til 126 saker.

Studentombudet skriver i årsrapporten at det er stor variasjon i hvor tidkrevende de enkelte henvendelsene til studentombudet er å håndtere. Noen henvendelser lar seg besvare med én e-post eller telefonsamtale, mens andre henvendelser krever nærmere undersøkelser og innhenting av opplysninger.

I 2020 har fem saker tatt måneder å få besvart, de lengste litt over tre måneder. 85 prosent av henvendelsene ble besvart og avsluttet i løpet av en uke.

Vestlandet: Egenbetaling - en gjenganger

Det kom inn 176 saker til Studentombudet ved Høgskulen på Vestlandet fram til og med 16. desember 2020, mot 133 saker (t.o.m. september) i 2019, 189 saker i 2018 og 130 saker i 2017, heter det i årsrapporten fra Studentombudet.

I rapporten heter det at man med ombudets øyne ikke ser økning i antall saker i det første koronaåret.

Ett av temaene som blir tatt opp i rapporten er egenbetaling ved obligatoriske studieturer. Ombudet påker at dette har vært oppe til behandling flere ganger, og man tror det er behov for en bevisstgjøring av regler

Studentombudet understreker at man i slike saker har strenge føringer fra Kunnskapsdepartementet, som understreker at institusjonene må forholde seg til gratisprinsippet i høyere utdanning, og dermed ikke kan kreve annet av studentene enn reelle kostnader knyttet til mat.

Ombudet understreker at dette i praksis innebærer at en ikke kan kreve at studentene betaler for overnatting eller mat på restaurant og lignende. Hvis man likevel mener at en slik tur er nødvendig skal det arrangeres et tilsvarende gratis tilbud på institusjonen, med samme læringsmål for de studentene som blir «hjemme» som de som er på tur.

— Tatt i betraktning hvor ofte denne problemstillingen dukker opp, kan det tyde på at det ikke er nok bevissthet rundt dette i organisasjonen, heter det i rapporten og ombudet legger til:

— Dette er noe organisasjonen må jobbe med, da det ikke skal være slik at studentene må kjempe en kamp for å opprettholde gratisprinsippet med jevne mellomrom.

Stavanger: Langt flere saker

I rapportperioden studieåret 2019/2020 har studentombudet ved Universitetet i Stavanger (UiS) mottatt 260 henvendelser. Dette er en solid oppgang fra året før, da ombudet mottok 95 henvendelser – en økning på over 170 prosent, skriver studentombudet. Tallene fra Stavanger er altså oppdelt per studieår, og dermed ikke sammenlignbare med tallene fra de andre ombudene som rapporterer per år.

Studentombudet i Stavanger tror økningen skyldes at man høsten 2019 gjorde alle studenter i felles e-post tydelig oppmerksom på studentombudets funksjon og rolle.

Fordelingen av henvendelsene

 • Eksamen 60 henvendelser (17 året før)
 • Studierelatert 62 (17 året før)
 • Koronarelatert 22

— Universitetet i Stavanger (UiS) har hatt studentombud siden 1. januar 2015. Etter halvannet år som studentombudsvikar, kunne jeg endelig, 1. mars 2020, starte jobben som studentombud i en forutsigbar og sikker 100 prosent stilling med en fireårs horisont, skriver Maren Anne Kvaløy i rapporten om studieåret 2019/2020.

Nord: Færre henvendelser i 2020

Studentombudet ved Nord universitet har mottatt 140 henvendelser i 2020.

Av de 140 registrerte henvendelsene er 19 henvendelser vurdert å falle utenfor ordningen ut fra ombudets mandat.

I 2019 mottok studentombudet 155 henvendelser og 12 av disse ble vurdert å falle utenfor ordningen.

Oslo: Bekrefter treg saksbehandling

Årsrapporten for studentombudet ved Universitetet i Oslo er ikke klar ennnå. Men Pål Gustavsen, ett av to studentombud forteller at mens de i 2019 hadde 213 saker sank dette til 195 i 2020.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Gustavsen er ett av to ombud ved Universitetet i Oslo, men samtidig er de to ombud for en rekke andre institusjoner. Det er Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Bjørknes Høyskole, Forsvarets høgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges Idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole og Politihøgskolen.

— Vi merket oss blant annet at da UiOs dører ble stengt i mars, og frem til gjenåpningen 15. juni, så mottok vi betraktelig færre henvendelser sammenlignet med tidligere år, forteller Gustavsen til Khrono.

Han legger til:

— Etter gjenåpningen i midten av juni har vi imidlertid opplevd en økning av henvendelser, og resten av året har vi ligget på ca. samme antall som i 2019.

Drøye 30 prosent av henvendelsene gjelder «faglig aktivitet». Nesten 90 prosent av disse henvendelsene knytter seg til gjennomføring og/eller sensur av eksamen. Innenfor kategorien «læringsmiljø» er både «Si fra-saker», og tilretteleggingssaker.

Gustavsen forteller at i 2020 så har det store flertallet av henvendelser som gjaldt covid-19-pandemien vært knyttet til læringsmiljøet, og da mer presist; tilrettelegging av undervisning og eksamen.

— Vi mottok en rekke henvendelser fra studenter som var bekymret for fysisk oppmøte, da de ikke var trygge på at smittevernstiltakene var gode nok eller at de ikke hadde tillit til at UiO ville klare å overholde de aktuelle tiltak, forteller han.

— Vi ser at flere studentombud er opptatt av at saksbehandlingen overfor studentene tar for lang tid, og universitet/høgskole ikke følger forvaltningslovens bestemmelser om foreløpige svar. Hvordan er dette på UiO?

— Det stemmer at vi har mottatt flere henvendelser fra studenter som ikke har mottatt foreløpig svar, noe de har krav på «dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt», jf. forvaltningsloven § 11 a. Dette blir adressert kort i årsrapporten, forteller Gustavsen.

UiT rapporterer til høsten

Torill Varberg er studentombud ved UiT Norges arktiske universitet. Hun forteller at rutinene ved UiT er slik at de først behandler årsrapporten for studentombudet i styret i høstsemesteret.

— Vi har flere ganger drøftet oss i mellom om man burde standardisere måten vi rapporterer på. Både med tanke på periode og kategorisering av henvendelser, men også mandat, sier Varberg til Khrono.

— Har dere et etablert nasjonalt nettverk for studentombudene?

— Ja, det er etablert, men det er ikke formalisert, forteller Varberg.

Varberg er også ombud for Samisk høgskole og Nordland kunst og filmhøgskole i Lofoten.

Bergen og Volda

Ved Høgskulen i Volda hadde studentombudet i løpet av 2020 registrert 28 saker. I 2019 var det kun to saker, men studentombudet kom ikke i gang med sitt arbeid for studentene i Volda før i september.

For Universitetet i Bergen (UiB), Norges handelshøgskole og Bergen arkitekthøgskole ble Karsten Olav Aarestrup studentombud med virkning fra 1. februar 2021.

Aarestrup forteller at ordningen med de to høgskolene er så fersk at han ikke sitter på informasjon om tall og saker.

For UiB kan han fortelle at studentombudet i studieåret 2019-2020 hadde 50

saker. Det er langt færre enn i kalenderåret 2018 der man hadde 132 saker.

Aarestrup opplyser imidlertid at man har startet en ny type registrering av saker, der henvendelser som umiddelbart løses med enkel informasjon ikke lenger blir registrert som saker. Kun de henvendelsene som medfører reelt saksarbeid blir notert som saker.

Powered by Labrador CMS