Sammenslåing

Fakultet frykter tvangsekteskap. — Kunne ikke kommet på verre tidspunkt

Ledelsen ved Universitetet i Oslo vil vurdere sammenslåing av det medisinske og det odontologiske fakultetet. De ansatte er bekymret.

Det odontologiske fakultetet har slitt med økonomien gjennom flere år.
Publisert

— Beskjeden kom plutselig og uten forvarsel. Vi savner en begrunnelse for hvorfor det skal skje og hvorfor det haster sånn, sier odontologi-dekan Tiril Willumsen.

Tre år har gått siden ledelsen ved Universitetet i Oslo (UiO) ville undersøke om en felles administrasjon for Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet (OD) var en god idé.

En arbeidsgruppe ble nedsatt, og en innspillsrunde ble gjennomført. Arbeidsgruppen sendte så en oppsummering av innspillene til en styringsgruppe, som valgte å fraråde felles administrasjon for de to fakultetene.

Nå ønsker universitetsledelsen en ny vurdering, men denne gangen med formål om å vurdere positive og negative sider ved å slå sammen fakultetene. Eller som universitetsledelsen selv skriver: «Å vurdere om det er synergier innenfor forskning, utdanning og innovasjon som taler for en felles organisering av de to fakultetene».

— Vi går inn i dette med et helt åpent sinn, sa universitetsdirektør Arne Benjaminsen da han la fram saken for universitetsstyret i starten av mai.

Uniforum skrev først om saken.

Dekan ved Det odontologiske fakultet Tiril Willumsen er ikke fullt så blid i disse dager. Hun frykter for arbeidsmiljøet ved fakultetet etter at universitetsledelsen har satt i gang en prosess der de skal se på en mulig sammenslåing av hennes fakultet og Det medisinske fakultet.

Enstemmig styre

Motstanden har vært tydelig ved Det odontologiske fakultet. 15. mai samlet fakultetsstyret seg til et ekstraordinært møte etter at Benjaminsen sendte ut en e-post der han informerte om saken i slutten av april.

Fakultetsstyret fattet et enstemmig vedtak der det ba universitetsstyret og universitetsledelsen skrinlegge hele prosessen.

«Dersom det skal gjøres endringer i fakultetsstrukturen, vil det være mer naturlig å se dette i lys av UiOs strategi, og i en sammenheng der man vurderer ulike alternativer for en mer helhetlig og hensiktsmessig fakultetsorganisering ved hele UiO. En slik prosess må bygge på de grunnleggende akademiske friheter og universitetets demokratiske verdier, og ha en tydelig målsetting», står det i vedtaket.

Fakultetet er det eneste av sitt slag i Norge. I Tromsø og Bergen er odontologi en del av henholdsvis Det helsevitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet.

Bekymret dekan

Dekan Tiril Willumsen forteller at beskjeden fra universitetsledelsen har skapt stor uro internt på fakultetet.

— Denne saken har skapt et enormt engasjement på fakultetet vårt. At det nå ganske plutselig skal vurderes om det finnes synergieffekter av en sammenslåing, oppleves som en stor belastning for mange ansatte, og som leder er jeg bekymret for arbeidsmiljøet, sier Willumsen.

Da hun overtok jobben som dekan 1. januar 2021, hadde fakultetet et budsjettunderskudd på 55 millioner kroner.

— Det har vi jobbet knallhardt med å redusere. For å gjøre det har vi vært helt avhengige av at hele fakultetet jobber som et lag. Det har også betydd at mange ansatte har fått mye mer å gjøre fordi vi har hatt nedbemanning gjennom naturlige avganger.

I tillegg har det vært en betydelig belastning på de ansatte både under og etter koronapandemien.

— Det kunne ikke kommet på et verre tidspunkt. Vi står midt i store prosesser for å bedre studentenes hverdag og øke effektiviteten. Dette skaper så mye utrygghet i tillegg til den belastningen de ansatte allerede har i dag.

Bardus beskjed

Tillitsvalgt i Forskerforbundet ved Det odontologiske fakultet, Ann-Kristin Ruus, forteller at deres medlemmer har reagert ulikt på beskjeden om en mulig sammenslåing av fakultetene.

— Det er noen som mener at kroppen bør sees som en helhet, og derfor ønsker et helsefakultet der odontologi og medisin, samt farmasi og psykologi, er sammen under samme fakultet. Men det er også mange som er engstelige for hva det betyr og hva universitetsledelsen ønsker med dette. Selv om sammenslåing av fakultetene har vært diskutert tidligere, så kom denne beskjeden fra universitetsledelsen bardust på, sier Ruus.

Hun forteller at den eneste informasjonen som har nådd de ansatte, er en e-post der det ble informert om prosessen som har blitt satt i gang.

— Hva menes med faglig synergi? Det vet vi ikke. Vi antar det kommer mer informasjon, men folk er bekymret.

En bekymring er at odontologi skal bli lillebror i forhold til storebror medisin. Mens det er 415 ansatte og 360 studenter ved OD, har Det medisinske fakultet 1923 ansatte og 2195 studenter.

— I den forrige prosessen om felles administrasjon ble det et spørsmål om hvem som skal være dekan, hvem skal lede administrasjonen og så videre. Det medisinske fakultet er mye større, og det er mange her som er stolte av at vi har et eget odontologisk fakultet. Dersom endringer skal gjøres, mener OD at det er viktig at ansatte og ledelsen ved enhetene involveres før prosessen igangsettes, sier Ruus.

Mener odontologi blir skadelidende

Dekan Willumsen mener en bedre løsning enn å se på sammenslåingen av to fakulteter, er å ta en fullstendig gjennomgang av hele fakultetsstrukturen på universitetet.

— En ting jeg til stadighet leser er at odontologi er en del av det medisinske fakultet i Bergen og Tromsø. Er det erfaringer herfra som gjør at dere er skeptiske til en lignende løsning i Oslo?

— Når vi snakker med odontologimiljøene i Stockholm, Göteborg, Bergen og Tromsø, er det ganske enstemmig at dette ikke nødvendigvis er gunstig for odontologisk forskning og undervisning. Det er derfor viktig med grundige, forankrede og godt planlagte prosesser dersom det skal utredes hos oss.

Skal presenteres 20. juni

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen har ikke vært tilgjengelig for intervju, men assisterende universitetsdirektør Johannes Falck Paulsen skriver i en e-post at universitetsledelsen jobber med mandatet og sammensetningen av arbeidsgruppen.

Det skal etter planen komme i styremøtet 20. juni, opplyser Paulsen.

— Arbeidsgruppen som nedsettes skal vurdere om det er synergier innenfor forskning, utdanning og innovasjon som taler for en felles organisering av de to fakultetene. Denne faglige vurderingen vil gi oss grunnlag for å vurdere om det er hensiktsmessig å gå videre med en sammenslåing, skriver Paulsen.

Powered by Labrador CMS