fuskesaker

Felles klagenemnd skal behandle 106 saker på nytt

Den nye lederen for Felles klagenemnd Ernst Nordtveit signaliserer ingen endringer i praksis når det gjelder selvplagiat.

— Det en klar utviklet praksis for at selvplagiat er eller kan være fusk, sier den nye lederen for Felles klagenemd Ernst Nordtveit.
Publisert Oppdatert

Tirsdag hadde Felles klagenemnd sitt første møte etter at den tidligere lederen Marianne Klausen måtte gå av fordi hun var ulovlig oppnevnt. 

— Det var et greit møte. Det var diskusjon av en del generelle spørsmål, og det var et møte der medlemmene skulle bli kjent, sier den nye lederen, Ernst Nordtveit, som er professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Felles klagenemnd er et nasjonalt klageorgan som blant annet behandler fuskesaker. Nemnda har fått mye kritikk for hvordan de har praktisert regelverket i saker der studenter har gjenbrukt sine egne tekster, såkalt selvplagiat. 

Fakta

Felles klagenemnd

 • Felles klagenemnd håndterer klager på enkeltvedtak som er gjort av høyere utdanningsinstitusjoner ovenfor studenter etter universitets- og høyskoleloven, samt klager på slike institusjoner sine avgjørelser om avslag på innsyn etter offentleglova. Nemdas medlemmer er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
 • Advokat Marianne Klausen ble i 2022 av Kunnskapsdepartementet oppnevnt som medlem av Felles klagenemnd for en tredje periode, selv om medlemmene maksimalt kan sitte i to perioder. De siste to periodene var hun leder for nemda. Departementet byttet ut Klausen etter å ha blitt klar over feilen i september. 8. november oppnevnte departementet Ernst Nordtveit til ny leder.
 • Flere jurister har tatt til orde for at vedtakene Marianne Klausen har vært med på å fatte er ugyldige og må behandles på nytt.
 • Nemnda har bestemt seg for å behandle disse sakene på nytt: 
 • · Saker der klagenemnda ikke ville vært vedtaksfør i behandlingen av det opprinnelige vedtaket uten det/de ugyldig oppnevnte medlemmet/medlemmene.

· Saker der det var dissens i klagenemndas opprinnelige behandling og stemmen til det/de ugyldig oppnevnte medlemmet/medlemmene var avgjørende for innholdet i vedtaket. 

Statsråd Sandra Borch har tidligere kunngjort at nemnda skal behandle rundt 100 saker på nytt på grunn av den ulovlige oppnevnelsen. Hun kom også med noen kriterier for hvilke saker dette gjelder, og denne anmodningen har nemnda valgt å følge.

Nordtveit opplyser nå at: 

 • 106 saker skal behandles på nytt. 
 • I tillegg har saker hopet seg opp, så i alt har Felles klagenemnd 244 saker på bordet. 
 • Av de 244 gjelder 9 selvplagiat og 11 skikkethet/politiattest/bortvisning. Det er også 6 innsynssaker.
 • Resten er fuskesaker der plagiat eller ulovlig samarbeid er de største gruppene.

— Hvordan kommer dere til å praktisere reglene i sakene om selvplagiat?

— Vi må ta sakene når de kommer. Men det er en klar utviklet praksis for at selvplagiat er eller kan være fusk. Men det må foretas en konkret vurdering. 

— Betyr det at dere kommer til å legge dere på samme linje som den tidligere nemnda?

— Ja, vi får ta den diskusjonen når den kommer. Spørsmålet om hva som er fusk, avhenger av de rammene og reglene som gjelder for den enkelte eksamen. Hvis det ikke er tillatt å bruke tidligere materiale, vil jo det være fusk å gjøre det, i hvert fall uten å opplyse om det.

— Mener du at gjenbruk eller selvplagiat skal straffes like strengt som ordinært plagiat?

— Spørsmålet er mer hvordan man skal straffe fusk. Og praksis har vært at forsettlig fusk har i utgangspunktet blitt straffet med utestengelse i to semestre, og uaktsomt og grovt uaktsomt i ett semester. Det blir nok ikke noen endring av det utgangspunktet nå. 

Fakta

Medlemmene i Felles klagenemd

 • Leder: Ernst Nordtveit, ny, pensjonist, Bergen
 • Nestleder: Hilde Ruus, advokat, Kommuneadvokaten i Bergen, Bergen
 • Fredrik Boksasp, seniorrådgiver, Nord universitet, Bodø
 • Liv Sandvik, høyskolelektor, Høyskolen Kristiania, Oslo
 • Frode Randal, kontorsjef, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Julie Marie Næss, student, Universitetet i Bergen, Oslo
 • Tobias Brynildsen Øvstedal, student, Universitetet i Bergen, Bergen

— Tenker du at gjenbruk av besvarelser man ikke har fått uttelling for bør straffes like strengt som de man har fått uttelling for?

— Det blir en konkret vurdering. I noen tilfeller er det også slik at det bare er det en har fått uttelling for som en ikke har fått lov til å bruke, sier han.

Det første møtet i Felles klagenemd etter at Marianne Klausen gikk av. F.v. Julie Marie Næss, Hilde Ruus, Ernst Nordtveit (leder), Frode Randal, Tobias Brynildsen Øvstedal og Fredrik Boksasp. Liv Sandvik deltok digitalt og var ikke til stede da bildet ble tatt.

Ikke vesentlige endringer i praksis 

I den mye omtalte selvplagiatsaken ved Høgskolen i Innlandet, ble studenten utestengt for å ha gjenbrukt tekst fra en besvarelse hun hadde strøket på. 

— Er det en praksis du synes er riktig?

— Det kan være det. Men det avhenger også av en konkret vurdering av hva slags fordel dette har gitt studenten. 

Studenten vant nylig over staten i lagmannsretten, men dommen er ikke rettskraftig. 

— Du varsler altså ikke noen vesentlige endringer når det gjelder praktiseringen av regelverket når det gjelder selvplagiat?

— Det er nok riktig. Det er jo ikke sånn at reglene blir annerledes selv om det kommer en ny leder. 

I forslaget til ny universitets- og høgskolelov har imidlertid regjeringen foreslått endringer, blant annet at selvplagiat skal straffes mildere enn vanlig plagiat. Loven er ikke vedtatt av Stortinget ennå.

Kan bli flere saker 

Flere har tatt til orde for at alle sakene som ble behandlet mens Marianne Klausen var ulovlig oppnevnt, bør behandles på nytt. 

Nordtveit sier nemnda selv avgjør hvilke saker de vil behandle på nytt. Men de har altså landet på 106 nå, i tråd med Kunnskapsdepartementets anmodning. 

Dette er saker der enten nemnda ikke ville vært vedtaksfør uten Marianne Klausen, eller saker der det var dissens og Klausens stemme var avgjørende. 

— Vi tenker at det uansett er viktigst å få avklart de sakene der dette har vært tilfelle. Og så må vi ta stilling til om alle sakene skal vurderes på nytt, sier Nordtveit.

— Så det kan bli flere saker?

— Jeg avviser ikke at det kan blir flere. Vi avventer i første omgang pågående rettssaker. Men jeg sier heller ikke at det er sannsynlig. 

Sakene har hopet seg opp etter at Marianne Klausen gikk av i september. Sist nemnda møttes var før sommeren. Nemnda må behandle 138 saker, i tillegg til de 106 som skal vurderes på nytt.

De legger opp til en tett møteplan. Før sommeren skal de ha 16 møter, for å ta unna en stor del av sakene. 

— Etter planen vil restansen være tatt unna fram til sommeren. Men det vil bygge seg opp ny restanse fordi det kommer nye saker. Så vi regner vel med at vi vil være à jour utpå høsten. Vi må også legge opp en møteplan er forsvarlig, så medlemmene kan få forberede seg skikkelig til hvert møte og at vi kan ha grundige saksnotater, sier Nordtveit.

Powered by Labrador CMS