oslomet

Følg styremøte direkte

OsloMet-styret behandler sammenslåing av divisjoner, tertialrapport og innspill til statsbudsjett 2022 når de samles torsdag og fredag. Følg debatten direkte.

Styremøte ved OsloMet i juni 2020. Denne uka har de møte og styreseminar over to dager.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Følg møtene torsdag og fredag nederst i saken.)

I tertialrapporten for OsloMet heter det at det totale regnskapet for universitetet per 2. tertial er sterkt påvirket av koronasituasjonen.

Tallene viser et positivt resultat på 98,6 millioner kroner mot et budsjettert negativt resultat på 6,9 millioner kroner.

Resultatet per 2. tertial er altså 105,5 millioner kroner bedre enn budsjettert, heter det i rapporten. Av dette gjelder 71,2 millioner kroner sentrale enheter på OsloMet og 34,3 millioner kroner fakultet/senter.

Mange ønsker for 2022

Universiteter og høgskoler har en frist per 1. november med å sende inn innspill til statsbudsjettet for 2022.

Curt Rice skriver i sakspapirene til styret at han i sine forslag til innspill har lagt opp til en todelt tilnærming.

Rice trekker fram at OsloMet vil i årene som kommer stå ovenfor store infrastrukturmessige beslutninger med virksomhetskritisk betydning, og i dag er OsloMet utelatt fra flere av myndighetenes ordninger for universitets- og høgskolebygg fordi de fleste av våre bygg er leid i det private markedet.

Han poengterer at dette er strukturelle skjevheter som må rettes opp.

I tillegg har rektor vurdert å videreføre tematiske satsninger fra tidligere år, og inkludere en kapasitetsøkning på master i barnevernsfag etter oppfordring fra Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

I tillegg er OsloMet som mange andre institusjoner opptatt av finansiering av lærerutdanningen.

Curt Rice skriver at han finner det nødvendig å understreke behovet for at Kunnskapsdepartementet sørger for at det femte året fullfinansieres.

Rice trekker fram at etter OsloMets syn mangler det i statsbudsjettet for 2021 mangler det 44 studieplasser og inndekning for merkostnadene som skyldes overgangen til en masterutdanning.

Han presiserer at opptaket av studenter til de femårige grunnskolelærerutdanningene er gjort under forutsetning av at finansieringen kommer på plass, og det er også gjort ansettelser og kompetanseheving under samme nevnte forutsetning.

To dager med seminar og møter

Dagsorden torsdag

  • Innkalling og dagsorden
  • Sammenslåing av Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring og Divisjon for digitalisering og infrastruktur
  • Tertialrapport 2. tertial
  • OsloMets innspill til statsbudsjett 2022

Følg torsdagsmøte her

Dagsorden fredag

  • Delegering av fullmakt til å oppnevne skikkethetsansvarlig for OsloMet
  • Langtidsplan og budsjett – justering av foreløpige ramme
  • Etatsstyring 2020 – tilbakemelding OsloMet
  • Rektors orientering
  • Protokoll fra styremøte
  • Møtebok fra IDF-møte og referat fra møte

Følg fredagsmøte her

Powered by Labrador CMS