Debatt

Høye forventninger til regjeringens grønne omstillingspakke

Mens Norge gjenåpnes og gjenreising av landet tar til, jobber regjeringen med en tiltakspakke for grønn omstilling. Den må gi grobunn for noe helt nytt. Vi skal ikke tilbake til slik det var, men til en ny normal.

Abelia er overbevist om at næringslivets evne til å ta i bruk ny teknologi, nye driftsformer og nye forretningsmodeller, er avgjørende for å få til et grønt skifte.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk konkurransekraft vil i årene fremover handle om vi klarer å omstille oss og utvikle nye bærekraftige næringer, på forskning og utvikling. Norge er en liten åpen økonomi. Og når den internasjonale etterspørselen dreier i retning av mer bærekraftige og kunnskapsbaserte løsninger må vi evne å snu oss raskt om.

Dette er altså den store omstillingsutfordringen vår. Krise er også mulighet heter en forslitt men presis floskel. Det er i et slikt perspektiv at den nye grønne omstillingspakken som regjeringen har varslet må utformes.

Derfor er det spesielt positivt at statsministeren allerede nå varsler at et hovedelement i pakken vil være økte midler til forskning, utvikling og innovasjon, blant annet for å veie opp for kutt i pengebidragene fra privat næringsliv til forskningsinstituttene.

Vi er overbevist om at næringslivets evne til å ta i bruk ny teknologi, nye driftsformer og nye forretningsmodeller, er avgjørende for å få til et grønt skifte. Politiske myndigheter må bidra med insentiver og rammevilkår som stimulerer omstilling i næringslivet generelt, og målrettede virkemidler for omlegging til mer bærekraftig verdiskapning.

Men, for å unngå at politikken bidrar til å sementere gamle næringsstrukturer og gamle driftsformer må tiltak utformes med helhetsblikk på tvers av politikkområder, på tvers av næringsgrener, og på tvers av eksisterende strukturer. Regjeringen bør la seg inspirere av tankegangen om "missions" som er rådende både i EUs New Green Deal og i Horisont Europa. Den gjør at aktører, uavhengig av sektor eller bransje, trekkes mot og samarbeider om konkrete oppdrag og samfunnsutfordringer.

Det nye skiftet vil i stor grad handle om ressurseffektivitet. Enkelt sagt å gjøre mer med mindre –mindre ressurser og mindre avfall. Forskningsinstituttene spiller en avgjørende rolle for forskning- og utvikling på bærekraftige løsninger i næringslivet.

Forskningsinstituttene må kunne opprettholde bevarer sin kompetanse og kapasitet gjennom krisen. Derfor mener Abelia at det må det gjennomføres en engangsbevilgning til forskningsinstituttene på 735 millioner kroner. Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er også et effektivt virkemiddel for store innovasjonsprosjekter i næringslivet, som også fortjener mer ressurser.

Her til lands er det fortsatt for lang vei fra forskningen gjøres til den brukes. Skal vi få overført de gode ideene fra forskningsmiljøene og ut i markedet, må vi derfor styrke virkemidlene for å få til dette. Helt konkret betyr det at FORNY-programmet i Norges forskningsråd må forsterkes.

De europeiske rammeprogrammene, som Horisont Europa og Digital Europe Programme, muliggjør internasjonalt samarbeid om store samfunnsutfordringer. Deltakelse i EUs rammeprogrammer er svært viktig for å koble norske og internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer. Regjeringen må derfor allerede nå, for å unngå å skape usikkerhet for norsk økonomi, forplikte seg til deltakelse i de europeiske rammeprogrammene.

Næringslivet etterspør støtte til investeringer og utbygging av infrastruktur som kan benyttes for å teste og verifisere nye løsninger for blant annet produksjon av fornybar energi, distribusjonssystemer for energi og miljøvennlig fremdriftsmaskineri. Katapult-sentrene fremheves som sentrale i denne utbyggingen. Økte bevilgninger til Norsk katapult kan bidra til å realisere og fremskynde planlagte investeringer i katapult-sentrene. Regjeringen har allerede varslet økt støtte til Enova og til en handlingsplan for sirkulær økonomi. Det er bra, så lenge vi sikrer at disse tiltakene rigges fremtidsrettet.

Kapitaltilgang også viktig for en rask omstilling av næringslivet. Nye teknologier og forretningsmodeller er avhengig av frisk kapital for å utvikles og vokse raskt. Det er viktig at statlig investeringskapital målrettes for omstilling og mobiliserer privat kapital. Derfor foreslår Abelia en styrking av virkemidlene staten har for å øke kapitaltilgangen og bidra til kommersialisering av forskning. Det gjelder både for virkemidler som Investinor, men særlig inn mot NySnøs klimainvesteringer.

Vi har høye forventninger til regjeringens grønne omstillingspakke. Det bør alle ha. Om kort tid får vi svaret.

Powered by Labrador CMS