eksamen

Hva skjer med eksamen? Her har du oversikten

Slik planlegger de ulike utdanningsinstitusjonene å gjennomføre eksamen i høst.

Khronos gjennomgang viser stort sprik i eksamensplanene denne høsten.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I vår, da koronapandemien slo ned midt i semesteret, endte omtrent alle utdanningsinstitusjoner med å kjøre alle eksamener som hjemmeeksamener.

I høst har situasjonen vært en annen, da det i større grad har blitt gjort individuelle vurderinger ved hver institusjon og fakultet.

Ettersom smittetallene i landet på nytt er i ferd med å stige, omtrent tilbake til nivået vi hadde i mars, har det vært knyttet spenning til hvordan eksamen skal gjennomføres dette semesteret.

Khronos gjennomgang viser at det er stort sprik i planene.

Norges største universitet, NTNU har ennå ikke oversikt over hvilken form de ulike eksamenene skal ha.

Men hele 13 institusjoner har varslet at de i all hovedsak vil kjøre hjemmeeksamener også dette semesteret. Men det er noen få unntak hos de fleste.

Trykk deg videre til institusjonen av ønske:

Disse velger å gjennomføre en blanding med både eksamener med fysisk oppmøte og hjemmeeksamener:

Noen institusjoner planlegger å gjennomføre skoleeksamener som normalt:

NTNU

Det skal gjennomføres 3960 eksamener ved NTNU denne høsten. Men hvilken form de skal ha er ikke endelig avklart.

NTNU er fortsatt i prossess rundt hvordan eksamensavviklingen vil bli.

Ledelsen ved NTNU har oppfordret fagmiljøene om å gå over til hjemmeeksamen der det er faglig forsvarlig og praktisk mulig.

Fagmiljøene har fått frist om å melde inn eksamensform til den 1. november.

— Vi ser allerede nå at flere varsler omlegging til hjemmeeksamen. Alle eksamenene som blir stående som skoleeksamen må være godt faglig begrunnet, sier seniorrådgiver Nina Kotte.

Torsdag kom en ny oppdatering til studentene om status i prosessen. Der opplyses det blant annet at emnebeskrivelsene på nett oppdateres fortløpende med vurderingsform, for å gi studentene informasjon så raskt som mulig.

Kotte opplyser at universitetet er i dialog med smittevernledelsen i Trondheim kommune, som har vært på befaring i eksamenslokalene.

— Vi har fått noen pålegg som må rettes, blant annet inn- og utflyt i eksamenslokalene. Vi ser også nå videre på logistikken, opplyser Kotte.

Universitetet i Oslo (UiO)

Ved UiO er det opp til det enkelte fakultet å avgjøre eksamensform, og det er fakultetene som foretar de nødvendige vurderingene om det blir skoleeksamen, hjemmeeksamen eller muntlig eksamen.

Det blir likevel hovedsakelig hjemmeeksamener ved UiO.

Opprinnelig var det estimert at ca. 15 000 kandidater skulle gjennomføre skoleeksamen i november og desember, men flere fakulteter gjør nå om alle eller en stor del av sine skoleeksamener til hjemmeeksamener.

Per dags dato har Matematisk naturvitenskapelig fakultet, Det juridiske fakultet, Det humanistiske fakultet, Det teologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet gjort om så å si alle sine skoleeksamener til hjemmeeksamener og / eller muntlig eksamen.

ISS, Det odontologiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet har gjort om en del, men skal ha noen få skoleeksamener.

— Vi estimerer at det er i underkant av 1 000 kandidater som skal gjennomføre skoleeksamen i Silurveien dette semesteret. Merk at det kan forekomme endringer fortløpende, skriver UiOs pressevakt, Arild Blomkvist i en epost.

Universitetet i Bergen

Ved Universitetet i Bergen (UiB) vil det bli ulike eksamensformer denne høsten.

— Vi har oppfordret fagmiljøene til å vurdere alternative vurderingsformer, fordi vi visste at vi ville ha begrenset kapasitet for skoleeksamen, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

Det betyr at en del fag og emner har planlagt hjemmeeksamen, mappeevaluering eller digital muntlig eksamen. Men noen skal også ha tradisjonell sal-eksamen.

Dette gjelder fag ved Det medisinske fakultetet, juss, og noen fag ved Det samfunnsvitenskapelige og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet.

— Her legger vi opp til ekstra smitteverntiltak, med to meter mellom hver pult og ekstra eksamensvakter som passer på avstand når studentene går inn og ut av lokalene, og passer på at alle spriter seg når de går ut og inn, sier Samdal.

UiB planlegger å bruke to saler, som hver har plass til 200 studenter. På store emner vil studentene bli fordelt i disse to lokalene.

Samdal sier også at UiB, for å unngå at studenter som ikke føler seg friske stiller til skoleeksamen, legger opp til en ekstra eksamen i samme emne i løpet av tre-fire uker.

— Man trenger ikke legeerklæring for å kunne utsette eksamen på denne måten. Men vi legger selvsagt også til rette for studenter som er i risikogruppen. De får ha eksamen i et eget rom. Men her ber vi om legeerklæring, sier Samdal.

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) vil omtrent 13 prosent av skoleeksamenene bli gjennomført på campus denne høsten. Det er snakk om 44 ordinære skoleeksamener — egentlig skulle dette tallet vært 378.

Kontinuasjonseksamen blir som regel arrangert på samme vis som ordinær eksamen vår 2020, altså som regel hjemmeeksamen, skriver prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik, i en epost.

Prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik, ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

— Hovedregelen er at vi ikke arrangerer skriftlige skoleeksamener – vi har åpnet for at en kan sende begrunnet søknad om å få arrangere skriftlig skoleeksamen, disse behandles først på fakultet/institutt. Hovedvekten av disse er fag med beregninger o.l. Planlagte skriftlige skoleeksamen må en finne alternative former for, det kan være digitale skriftlige av ulik varighet eller muntlige. Muntlige og praktiske eksamener kan gjennomføres på campus, skriver Selvik.

Norges Handelshøyskole (NHH)

Med unntak av emnet ECO400 blir alle skoleeksamener høsten 2020 gjort om til digitale hjemmeeksamener på samme dato som den tidligere planlagte skoleeksamenen. Dette skjer uavhengig av utviklingen i koronasituasjonen, opplyser NHH til Khrono.

Beslutningen om dette er allerede tatt slik at studentene skal ha en forutsigbarhet for studiet sitt frem mot eksamen.

— Smittevern har stått sentralt i vår vurdering. Studentene har også uttrykt uro rundt det å møte opp til store skoleeksamener: Selv om smittevernreglene respekteres ved eksamenspulten må mange ta buss til NHH og veldig mange skal inn i samme rom samtidig, skriver prorektor for utdanning, Malin Arve i en epost til Khrono.

UiT Norges arktiske universitet

Enn så lenge ser det ut som om det hovedsakelig blir skoleeksamen ved UiT Norges arktiske universitet.

UiT har planlagt eksamen ut fra to scenarier.

Seksjonssjef for studieadministrasjonen, Kjersti Dahle, skriver at scenario nummer 1 er der de er per dags dato:

UiT har planlagt å gjennomføre skoleeksamen på campusene høsten 2020. UiT følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og smittevernregler. Dette har medført redusert kapasitet i eksamenslokalene, noe som igjen har medført at flere studieprogram har måttet legge om fra skoleeksamener til hjemmeeksamener. I tillegg har flere lagt om eksamen fra skoleeksamen til hjemmeeksamen på eget initiativ.

UiT avholder ca. 500 skoleeksamener i høstsemesteret. Av disse er hittil 35 prosent gjort om til hjemmeeksamener.

Scenario nummer 2:

En eventuell endring i smittesituasjonen, kan medføre at det ikke kan avholdes skoleeksamener eller andre campus-eksamener i høst. I så fall må alle campus-eksamener legges om på samme måte som i vår.

Universitetet i Stavanger (UiS):

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) ligger det nå an til at 90 prosent av eksamenene blir hjemmeeksamener. De resterende 10 prosentene planlegges avholdt på campus.

— Flesteparten av eksamenene vi skal ha på campus er innenfor de teknisk-naturvitenskapelige emnene hvor det er vanskelig å gjennomføre hjemmeeksamener, sier prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen.

Prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, ved UiS.

Eggen forklarer at ledelsen ved UiS allerede i juni tok en beslutning om at de fleste eksamenene skulle være hjemmeeksamener.

De eksamenene de likevel velger å holde på campus, er Eggen klar på at vil gå trygt for seg.

— Vi har ikke hatt noen smittesituasjoner hos oss og når det nå er såpass få eksamener som skal gjennomføres på campus, så gjør det oss lite sårbare. Vi planlegger selvfølgelig å bruke større eksamenslokaler enn vanlig, sier Eggen.

Nord universitet

Nord universitet har gitt dekanene fullmakt til å endre på eksamen på sine respektive fakultet.

Fakultetene fikk frist den 20.10 om å melde inn planlagte endringer, opplyser prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk.

— Vi er nå i prosess med å oppummere disse endringene. Vi vet imidlertid at det har blitt gjort endringer på fakultet i form av å konvertere skoleeksamen til hjemmeksamen, men vi har ikke fullstendig oversikt over omfanget, skriver Gårseth-Nesbakk i en epost.

Fakultetene må også ha en plan B dersom de ikke har meldt inn konvertering innen den 20.10.

Høgskolen i Østfold

Ved Høgskolen i Østfold skal alle eksamener i utgangspunktet gjennomføres som digitale hjemmeeksamener dette semesteret.

Samtidig har høgskolen sett behov for å gjøre noen unntak og har latt enkelte eksamener foregå på campus etter en risikovurdering fra dekan.

Følgende prinsipper ligger til grunn for eksamensavvikling høsten 2020:

  • Alle ordinære muntlige eksamener skal gjennomføres digitalt på Zoom
  • Muntlig praktisk/estetiske eksamener kan gjennomføres på campus etter godkjenning av studiedirektør
  • Alle skriftlige skoleeksamener blir gjennomført som hjemmeeksamen, med unntak av de som har fått godkjenning fra studiedirektør etter risikovurderingen
  • Eksamen gjennomføres kun med den eksamensformen som er oppført. Det vil si at hybride løsninger ikke er tillatt. Studenter som ikke kan komme på campus for å ta eksamen pga sykdom, karantene etc, kan ta eksamen igjen ved neste mulighet. Høgskolen i Østfold skriver i en epost til Khrono at de planlegger for flere utsatte eksamener.

Høgskolen ser ikke noe stort utslag av endring av karakterregel og det er en minimale økning i vurdering med bestått/ikke bestått. De fleste eksamener gjennomføres med allerede oppsatt karakterregel.

Universitetet i Agder (UiA)

Ved Universitetet i Agder blir det i høst en blanding av digitale hjemmeeksamener og eksamener med fysisk oppmøte på campus.

— Det er, og har vært, relativt lite koronasmitte i Agder. Ut fra dette har vi vurdert det forsvarlig å planlegge et visst omfang av skoleeksamener i høst. Det legges stor vekt på smitteverntiltak i eksamenslokalene, blant annet vil det være maksimalt 50 studenter i samme lokale, skriver studiedirektør Greta Hilding i en epost.

For de eksamener som er planlagt som skoleeksamen har universitetet en alternativ plan i tilfelle koronasituasjonen endrer seg slik at eksamener på campus ikke kan gjennomføres.

Høgskolen i Innlandet

Ved Høgskolen i Innlandet har mange av eksamenene blitt lagt om fra skoleeksamen til hjemmeeksamen.

— Samtidig har vi valgt å beholde noen eksamensformer slik de er beskrevet i studieplanene. Det handler i noen grad om eksamener som har praktiske innslag, informerer prorektor for utdanning, Stine Grønvold om.

Prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold.

Hun legger til at det er faglige vurderinger av hvordan oppnåelse av læringsutbyttene best kan vurderes som er førende for avgjørelsene som er tatt.

— Fristen for å gjøre endringer i eksamensformen var 1. oktober, men risikovurderinger knyttet til studentenes progresjon gjøres løpende, og det kan fortsatt komme endringer, understreker Grønvold.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ved NMBU blir det en kombinasjon av hjemme- og skoleeksamen. Fakultetene er anbefalt å avvikle eksamen som hjemmeeksamen, men i de emnene der det er nødvendig med eksamen på campus er dette godkjent av dekan.

71 prosent av eksamenene blir hjemmeeksamener, 6 prosent blir muntlig eksamen (som i praksis er hjemme) og 23 prosent blir skoleeksamen.

NMBU informerer om at noen endringer kan forekomme fram mot desember, og at fakultetene har blitt bedt om å tilrettelegge eksamen for de som ikke kan møte på campus.

Det vil gjennomføres konteeksamen mellom 21. og 22. desember i 46 emner. Her vil 52 prosent være hjemmeeksamen, 33 prosent vil være muntlig eksamen og 15 prosent være skoleeksamen.

Høgskulen i Volda

Ved Høgskulen i Volda vil ingen eksamener arrangert etter 1. november være skoleeksamen.

Alle praktiske eksamener går i utgangspunktet som planlagt. Det gjelder for eksempel i emner som Teater/drama.

— Jeg vet ikke hvor mange eksamener det er, og de vil naturligvis legge veldig stor vekt på smittevern selv om det er en praktisk eksamen, skriver rektor Johann Roppen i en epost.

Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda.

Smittevernhensyn har generelt vært førende for eksamensplanleggingen i Volda. Johann Roppen legger og til dette:

— Vi har også opplevd at de faste eksamensvaktene har lite lyst til å ta jobben i år — de fleste er jo pensjonister og dermed klart i risikogruppen.

Politihøgskolen

Ved Politihøgskolen er skriftlige skoleeksamener i høst omgjort til skriftlige hjemmeeksamener, hvor tid til disposisjon og karakteruttrykk er uendret.

To muntlige eksamener avholdes på campus som planlagt.

Det er tatt høyde for at muntlig eksamen kan gjennomføres på Teams, dersom koronarestriksjoner skulle tilsi det, skriver avdelingsleder for bachelorutdanningen, Geir Valaker i en epost til Khrono.

Emner som inkluderer læringsutbyttebeskrivelser med ferdigheter, blir i all hovedsak vurdert i vårsemesteret.

— Det er utarbeider Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for aktiviteter som innebærer nærkontakt imellom studenter. Myndighetenes råd og forsterkede tiltak knyttet til egne ROS legges til grunn for gjennomføring. Det innebærer for eksempel at undervisning i Arrestasjonsteknikk nå er gjenopptatt, skriver han.

Høyskolen Kristiania

Det er hjemmeeksamen som er normen ved Høyskolen Kristiania denne høsten.

— Oppmøteeksamen gjennomføres også, men det gjelder bare et fåtall av eksamenene og kun med gruppestørrelser som gjør det mulig å opprettholde smittevernsbestemmelsene, skriver kommunikasjonsrådgiver Anette Johnsrud Larsåsen i en e-post.

Også i de utøvende fagene gjennomføres eksamenene så langt det er mulig på ordinær måte med oppmøte, men med tilpasninger som hensyntar smittevern, opplyser Larsåsen.

Norges musikkhøgskole

Ved Norges musikkhøgskole skal alle skoleeksamener omgjøres til digitale hjemmeeksamener dette studieåret.

NMH har imidlertid også et mye større omfang av utøvende eksamener.

Disse planlegger de å gjennomføre fysisk, men med tilpasninger som er i henhold til gjeldende smittevernsrestriksjoner.

Studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen ved Norges musikkhøgskole.

Dette kan blant annet innebære eksamenskonserter uten publikum i salen, eller en mindre besetning med tilpasset eksamensrepertoar.

Studie- og FoU-sjef, Camilla Sønstabø Thorkildsen, skriver i en epost at de fikk betydelig erfaring med gjennomføring av fysiske eksamenskonserter under svært strenge smittevernsrestriksjoner i vår og legger nå disse erfaringene til grunn når de planlegger eksamenskabalen inneværende studieår.

Norges idrettshøgskole

NIH har valgt å ikke gjennomføre ordinære skoleeksamener høsten 2020.

Høgskolen har åpnet for andre vurderingsformer med fysisk oppmøte som for eksempel muntlig eksamen og praktisk-metodisk eksamen, opplyser studiesjef, Håkon Solberg.

Bergen arkitekthøgskole (BAS):

Om høsten er det bare masterkursene som har eksamen og de kan bli arrangert enten digitalt eller fysisk avhengig av situasjonen på det enkelte kurs og myndighetenes råd og anbefalinger, opplyser kontorsjef, Ingunn Tepstad.

— Vi har rigget oss for å klare begge deler. Normalt fungerer våre eksamener som prosjektpresentasjoner med studenter, lærere og eksterne sensorer tilstede og en felles diskusjon rundt prosjektene. Slik vil de bli i høst også. I vår gikk alle våre eksamener digitalt. Nå er studentene tilbake på skolen og bygger modeller og forbereder fysiske presentasjoner, men vi har utstyr for at presentasjonene og materialet kan deles både fysisk og digitalt, skriver hun i en epost.

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo har avsluttende eksamen på vårsemesteret.

— Teoretiske emner blir i hovedsak gjennomført digitalt, men ettersom utdanningen også er veldig praksisnær vil en del foregå på campus, og da i samsvar med de smittevernsreglane som gjelder, skriver fungerende prorektor Miriam Sogn.

Dronning Mauds minne høgskole

Ved DMMH blir det i hovedsak digital skriftlig hjemmeeksamen eller digital muntlig eksamen. Unntaket er to praktiske eksamener som de håper å få gjennomført fysisk.

Her vil det bli noen endringer fra tidligere år for å sikre godt smittevern. Blant annet vil ikke barn bli involvert i noen av arbeidskravene, eksamen eller andre oppgaver som gjennomføres på campus nå i høst.

— Dersom situasjonene endrer seg nasjonalt eller lokalt slik at vi ikke kan gjennomføre de praktiske eksamenene på campus, så er vi forberedt på det også, skriver rektor Else Berit Skagen i en epost.

Høgskolen i Molde

Hovedregelen ved Høgskolen i Molde er at det skal gjennomføres hjemmeeksamener.

Tidligere i semesteret ble det åpnet for at faglærere kunne søke dekanen ved hver avdeling om å få avholde skoleeksamener, og søknaden måtte begrunnes.

Seniorrådgiver ved Studiekontoret skriver i en epostt at siden campus er åpent for studenter og det ikke er mange smittede i Molde og Kristiansund, er noen søknader om å få avholde skoleeksamener blitt innvilget så fremt situasjonen ikke endrer seg.

Dette gjelder to emner ved Avdeling for Logistikk, ni emner ved Avdeling for Helse og Sosialfag og fem eksamener ved Avdelingen for Økonomi og samfunnsfag. Disse eksamenene er stort sett eksamener hvor studenter skal gi korte faktaopplysninger eller utføre utregninger i sine besvarelser.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN):

Ved USN vil de fleste skriftlige eksamener gjennomføres som hjemmeeksamen denne høsten, men fagmiljøer som ønsker skoleeksamen har kunnet søke om det.

Det planlegges skriftlig skoleeksamen i om lag 100 emner denne høsten. I tillegg kommer muntlige eksamener og eksamener i praksis.

Viserektor for utdanning ved USN, Ingvild Marheim Larsen.

— Vi har ikke lagt opp til å endre karakterskalaen i denne omgangen. Smittevernhensynene er det styrende i denne sammenhengen, skriver viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen i en epost.

OsloMet

Ved OsloMet - storbyuniversitetet skal alle planlagte skriftlige skoleeksamener skal som hovedregel bli gjennomført som skriftlig eller muntlig hjemmeeksamen under høstsemesteret 2020. Det skriver universitetet på sine nettsider.

Hvis en skriftlig skoleeksamen av helt spesielle årsaker ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamen, kan fakultetet unntaksvis arrangere skriftlig skoleeksamen dersom smittesituasjonen tillater det.

NLA Høgskolen

Alle eksamener ved NLA blir i hovedsak hjemmeeksamener. Muntlige eksamener gjennomføres digitalt.

— Vi har vedtatt enkelte unntak ut fra faglig begrunnelse. Dette gjelder for eksempel matematikk og naturfag, skriver kommunikasjonsleder Solfrid Ø. Ebbesen i en epost.

Praktisk eksamen blir gjennomført på det enkelte studiestedet så lenge smittesituasjonen tillater det. Dette gjelder i hovedsak musikk, idrett og kunst og håndverk, opplyser Ebbesen.

VID Vitenskapelige høgskole

Etter planen skal VID vitenskapelige høgskole denne høsten gjennomføre skoleeksamener ved studiestedene i Sandnes og Stavanger. På grunn av oppblomstringen av smitte i Bergen ble eksamener tidlig på høsten omgjort fra skoleeksamen til hjemmeeksamen for hele semesteret her. Ved studiested Oslo gjennomføres skoleeksamen i all hovedsak i henhold til planen med noen unntak.

Rektor ved VID vitenskaplige høgskole, Bård Mæland.

Oppstart av skriftlig eksamen med tilsyn i Oslo er for noen eksamener forskjøvet en time for å unngå rushtrafikk.

Rektor Bård Mæland understreker samtidig at VID vurderer smittesituasjonen kontinuerlig og studenters sikkerhet opp mot ønske om et normalt studieløp og høy utdanningskvalitet.

Det er stor aksept for oppmelding til utsatt eksamen, og høgskolen har brukt egen forskrifts adgang til å opprette ekstraordinære eksamener. Dette har vært viktig for at studentene skal ha flere alternativer, slik at de ikke møter opp til eksamen med symptomer av frykt for stoppunkter og forlenget studietid.

Powered by Labrador CMS