styremøte direkte

HVL-styret skal diskutere forskerlinje, fusjonsrapport og rektorutlysning

Ny forskerlinje, rektorutlysning og oppfølging av evalueringsrapport er blant sakene styret ved Høgskulen på Vestlandet skal diskutere på dagens møte.

Torsdag 30. april er det klart for digitalt styremøte for rektor Berit Rokne og Høgskulen på Vestlandet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskulen på Vestlandet har tidligere behandlet sluttrapporten fra Nifu og deres følgeforskning på høgskolens fusjonsprosess.

Nå skal de diskutere det videre arbeidet og hvordan rapporten skal følges opp.

Frustrasjon, men også gode resultater

Nifu-rapporten viste at ansatte ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har opplevd fusjonsprosessen som svært omfattende, kompleks og ambisiøs, og den har skapt slitasje i organisasjonen. Ifølge en rapport fra Nifu om fusjonen så langt, mener ansatte at Høgskulen på Vestlandet er topptung, byråkratisk og tungrodd.

Fakta

Følgeforskning av fusjon på HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har gitt Nifu oppdraget med å gjøre følgeforskning på fusjonen mellom de tre høgskolene Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund.

Fusjonen ble etablert 1. januar 2017.

Nifu startet opp arbeidet våren 2018.

Første rapport forelå i januar 2019.

Les også: Vestlandet: De ansatte mener de har fått mindre medbestemmelse

Andre rapport foreligger nå, i februar 2020.

Det ble gjennomført en oppfattende spørreundersøkelse i oktober/november 2018. Denne skal bli gjentatt høsten 2019.

Kilde: HVL og Nifu

Mange mener også at det ikke er godt samsvar mellom faglig og administrativ organisering.

Les også: Mye frustrasjon etter fusjon i vest

«Samtidig viser Nifu sin følgeevaluering av fusjonen at HVL er i ferd med å finne sin form», skriver Nifu i sin første følgerapport om fusjonen mellom Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Bergen, som ble til Høgskulen på Vestlandet 1.januar 2017.

Nifu legger til at det gjenstår et arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon i en mye større organisasjon. På tross av en krevende fusjonsprosess, har HVL flere gode resultater i forsking, utdanning og samhandling.

Rokne: Må se på også i lys av pandemien

I styrepapirene skriver rektor Berit Rokne at Nifus evaluering gir et grundig innblikk i organisasjonen og er et godt grunnlag for videre utvikling av HVL.

— Når rapporten nå foreligger etter et langvarig evalueringsarbeid, er det viktig at vi i oppfølgingen sørger for å gi organisasjonen mest mulig ro samtidig som vi forbedrer det vi må og skal forbedre, trekker Rokne fram i saksframlegget til styret.

Hun legger til:

— Det betyr at vi må gjøre kloke vurderinger før vi iverksetter tiltak, og at tiltakene må inngå som en integrert del i det kontinuerlige arbeidet med å utvikle organisasjonen vår.

Men hun er også opptatt av at siden rapporten kom har det skjedd mye i verden og for sektoren:

— Det er også betimelig å reflektere over at rapporten er en evaluering av tiden som ligger bak oss, og at den siste tidens store samfunnsendringer som følge av covid-19 pandemien viser at vi også må se fremover i et noe uoversiktlig landskap om vi skal lykkes med utviklingen av det nye universitetet på Vestlandet. Vi skal ta med oss læringspunktene fra evalueringen inn i en ønsket og strategisk utvikling av HVL, samtidig som vi må rette blikket opp og frem om slike læringspunkter skal ha best mulig effekt.

Og hun poengterer:

— Det er fortsatt for tidlig å se hvilke endringer i samfunns- og arbeidsliv den pågående pandemien kan medføre. Det vi likevel ser tydelig er at slike endringer kan skje svært hurtig og uforutsigbart, og at HVLs evne til omstilling i en plutselig endret hverdag har vært stor – mye takket være en god digital infrastruktur og høyt kompetente medarbeidere med evne og vilje til å møte utfordringene.

Pilot på forskerlinje i lærerutdanningen

Høgskolestyret skal behandle en sak om oppstart av et pilotprosjekt med forskerlinje knyttet til de to grunnskolelærerutdanningene (GLU 1-7 og 5-10) ved Fakultet for lærerutdannelse, kultur og idrett.

Piloten har blant annet sitt utspring i erfaringene med forskerlinje ved de fire medisinske fakultetene i Norge som startet i 2002, og Forskningsrådet sitt pilotprosjekt med forskerlinje i fem ulike utdanninger ved fem ulike universitet i 2016.

Forskningsrådet anbefaler at ordningen med forskerlinjer blir utvidet til humanistiske fag. Nå ønsker HVL styret sin godkjenning til at man prøver dette ut på lærerutdanningene på HVL.

Lyser ut rektorstilling i mai

Styremøtet skal også behandle utkast til utlysningstekst for rektorstillingen ved HVL. Tidsplanen er å lyse ut stillingen i mai med søknadsfrist 1. august og ansettelse 24. september.

Sittende rektor Berit Rokne har gjort det klart at hun ikke søker stillingen.

Les også: Rokne: Ønsker ikke ny periode som rektor

Dagsorden og lenke til møtet

Se her: Her kan du følge styremøtet direkte fra klokken 10.00

Se også: Her finner du alle sakspapirene til styremøtet ved HVL, torsdag 30. april.

Saksliste til styremøte 03/20

 • 17/20-B Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
 • 18/20-S Inspel til god styrings av statlege universitet og høgskular
 • 19/20-S Høyring NOU 2020: 3 Ny UH-lov
 • 20/20-B Pilot for forskarline i grunnskulelærarutdanningane 1-7 og 5-10
 • 21/20-S Årsrapport språkpolitisk utval 2019
 • 22/20-B Godkjenning av utlysningtekst, rektorstilling
 • 23/20-S Plan for oppfølging av sluttrapport NIFU
 • 24/20-B Søknad om utredningstillatelse for erfaringsbasert Master i arbeid med par, familie og nettverk ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • 25/20-B Søknad om utredningstillatelse for erfaringsbasert Master i klinisk sykepleie – kroniske sykdommer og smittevern ved Fakultet for helse - og sosialvitenskap
 • 26/20-B Søknad om utredningstillatelse for Master i avansert klinisk allmennsykepleie ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • 27/20-B Status og tiltak for å styrke universitetsprosjektet

Orienteringssaker

 • O-16/20 Status søkjartal pr. 15. april 15 min
 • O-17/20 Midlertidig endring i forskrift om studium og eksamen ved HVL Sirkulasjonssak

Faste orienteringer

 • O-18/20 Orienteringar frå rektor - styremøte 03/20
 • O-19/20 Referatsaker - styremøte 03/20
 • O-20/20 Campusrelevant tema
Powered by Labrador CMS