søkertall

Innførte masterkrav. Halvparten av søkerne forsvant

Myndighetene ville likestille all lærerutdanning. Fasiten er katastrofal for praktisk-estetiske fag.

Antallet som har som førstevalg å bli lærere innen praktisk estetiske fag er halvert på to år.
Publisert

Fra og med opptaket høsten 2023 finnes det bare femårig integrert utdanning for de som vil bli lærere i praktisk-estetiske fag i grunnskole og videregående skole.

I 2021 var det 758 som hadde tilsvarende utdanning som førstevalg, da var den fortsatt treårig. I 2022 var søkertallet sunket til 594, med fortsatt to som tilbød treårig utdanning. Fra våren 2023 er det ingen som tilbyr 3-årig utdanning og antall førstevalgssøkere har sunket til 375.

Det er en reduksjon i antall førstevalgssøkere på 50 prosent på to år. Nedgangen fra 2022 til 2023 er på 34,3 prosent. Andre undersøkelser viser at det allerede i dag er stor mangel på lærere i disse fagene som har den utdanningen som kreves.

Fakta

Omlegging til fem årig integrert master i praktiske estetiske fag (Lupe1-13)

  • Utdanningstypen «faglærerutdanning» var en treårig lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning på trinn 1-13.
  • Utdanningen er avviklet og erstattet av en femårig utdanning. I 2023 har alle som tilbyr lærerutdanning i praktiske og estetiske fag gått over til den femårige utdanningen.
  • Siste opptak til den treårige faglærerutdanningen var i 2022.
  • Den femårige utdanningen Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1– 13 (Lærer 1–13, utdanningstype LUPE1-13) gir undervisningskompetanse i inntil tre fag på trinnene 1-13.
  • Utdanningen blir tilbud på seks ulike universiteter og høgskoler: Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet, Norges idrettshøgskole, Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet.
  • Selv om LUPE1-13 er ny utdanningstype fra 2021, og utdanningen er gått fra en treårig utdanning til en femårig utdanning, velger vi å se på faglærerutdanningene samlet.

Kilde: Faktanotat, Samordna opptak våren 2023

Søkningen økte gradvis fra 422 førstevalgssøkere i 2014 til toppåret 2021, mens antall studieplasser har ligget noenlunde fast mellom 309 og 345, viser et faktanotat fra samordna opptak.

Det er seks universiteter og høgskoler som tilby denne utdanningen i dag. Universitetet i Agder la ned sin musikkutdanning for lærere da kravet om en femårig utdanning kom. Begrunnelsen var at de regnet med svikt i søkertallene.

7 av 11 tilbud har få førstevalgssøkere

Det er utdanningene som skal gi gode lærere innen musikk og design, kunst og håndverk som sliter mest med rekrutteringen.

Aller færrest søkere har to studietilbud ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Stord, der er det totalt 7 førstevalgssøkere til 40 plasser.

Også OsloMet, som tidligere har hatt gode søkertall på alle sine lærerutdanninger, sliter under årets opptak. Studietilbudet innen design, kunst og håndverk har 0,7 førstevalgssøkere per studieplass, noe som betyr at man mest sannsynlig vil ha mange ledige studieplasser innen denne retningen i Oslo.

Høgskolen i Innlandet har bare førstevalgssøkere til halvparten av sine studieplasser, mens Nord universitet sitt tilbud i Levanger har 0,6 førstevalgssøkere til sine 20 studieplasser.

Universitetet i Sørøst-Norge sliter med rekruttering til kroppsøvings- og idrettsfag på Notodden, men har greie søkertall til sitt nettstudium i design, kunst og håndverk, med 1,3 førstevalgssøkere per studieplass.

Norges idrettshøgskole har 2,5 førstevalgssøkere til sine 40 studieplasser i kroppsøving og idrettsfag, mens Høgskulen på Vestlandet med tilsvarende utdanning i Bergen har 2,7 søkere per plass.

— Sammensatte årsaker

Styreleder Kristian Ulyses Andaur i Samarbeidsforum for estetiske fag mener at det er sammensatte årsaker til den kraftige nedgangen i søkertall til faglærerutdanningene i praktiske og estetiske fag.

Han tror ikke at overgangen fra treårig til femårig utdanning alene kan forklare nedgangen, men påpeker at studentene veldig tidlig må ta et valg når de skal inn i et femårig løp med en spesialisert lærerutdanning. Samtidig er studentene usikre på arbeidsforholdene etter endt utdanning.

— I en situasjon der de er usikre på hva de går til hvis de velger praktiske og estetiske fag, velger de gjerne heller et tryggere alternativ. Alle lærerutdanninger opplever nedgang i søkertall, og når yrket framstilles så vanskelig, går det også utover søkningen til faglærerutdanningene, sier han.

Han trekker også fram posisjonen de praktisk-estetiske fagene har i skolen og at faglærere får for få timer i fagene de har spesialisert seg på.

Halvparten mangler kompetanse

Ifølge rapporten «Kunst- og kulturfag på vent», som ble lansert 1. juni, mangler dessuten halvparten av lærerne som underviser i musikk, kunst og håndverk formell kompetanse i disse fagene. Dette ifølge en spørreundersøkelse blant rektorene.

Ifølge rapporten har det, til tross for ulike initiativer fra myndighetenes side for å styrke praktisk-estetiske fag, ikke skjedd noen utvikling de siste 10 årene.

— Hva kan bli konsekvensene av søkersvikten på disse utdanningene?

— Rekrutteringen til utdanningene er helt sentral for å få opp andelen lærere som har fagkompetanse i praktiske og estetiske fag. Så må lærerne som har denne kompetansen også få mulighet til å undervise i disse fagene, sier Andaur.

Han etterlyser tiltak fra regjeringen.

— Regjeringen ønsker en mer praktisk skole, men da trengs konkrete tiltak for å få flere til å søke disse utdanningene. I tillegg må skoleeierne få tydelige signaler på at de skal prioritere å ansette flere faglærere, sier han.

Stiller spørsmål om masterkrav

— Jeg tror vi må være ærlige og stille spørsmålet: Var det riktig å gå for femårig integrert utdanning?

Det sa prorektor ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk, til NRK i starten av mai.

Prorektoren i Nord mener en bør vurdere den femårige integrerte utdanningen.

— Kanskje det kunne ha være 3+2 modell, så man ikke bandt seg for fem år på en gang, fortsatte Gårseth-Nesbakk, overfor NRK.

Til Khrono utdyper Levi Gårseth-Nesbakk om søkertallene til de praktisk-estetiske fagene:

— Nord universitet tilbyr femårig lærerutdanning for praktiske og estetiske fag for andre gang nå i år. Vi skulle gjerne sett at vi hadde flere søkere til utdanningen. Samkjøring med andre lærerutdanninger bidrar til å styrke både de økonomiske rammene og læringsmiljøet på utdanningen. Vi følger naturligvis utviklingen for studiet, men det er for tidlig å trekke noen konklusjoner allerede nå ved andre gangs utlysing. Vi har et meget kompetent musikkmiljø ved Nord universitet, og vi håper at søkertallene stiger ved neste korsvei.

Mener master er veien å gå

Lærerutdanningen for praktisk estetiske fag ved OsloMet er delt på to institutter, ved to ulike fakulteter. Institutt for Grunnskolelærer- og faglærerutdanning (GFU) og Institutt for estetiske fag (EST). Kroppsøving og idrettsfag er koblet til GFU, utdanningen for design, kunst og håndverk hører til EST. Vibeke Bjarnø er instituttleder for GFU og understreker at de er for innføring av femårige integrerte lærerutdanninger og at de derfor også er svært positive til at faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag implementeres som en femårig integrert lærerutdanning.

— Den tidligere treårige faglærerutdanninga i kroppsøving og idrettsfag har i alle år hatt god søkning, sier Bjarnø.

Årets tall viser 66 førstevalgssøkere til 60 studieplasser ved dette studietilbudet ved OsloMet. Tallet i det nasjonale toppåret 2021 var 118 førstevalgssøkere, antall førstevalgssøkere i 2023 er dermed halvert fra 2021.

— Vi er nå kun i det første året med implementering av det nye løpet. Det er derfor ikke tida for å rope på en ny reform. Søkertalla til de fleste lærerutdanninger har gått ned, og forklaringene er nok mangesidige. Det blir viktig framover å stå støtt og arbeide med å synliggjøre hva de nye utdanningene kvalifiserer for. De er tofaglige og mer attraktive for ansettelse i skolen enn de tidligere enfaglige treårige faglærerutdanningene, mener Bjarnø.

— PPU er også et alternativ

Bjarnø minner også om at det er flere veier til å bli kvalifisert for å undervise i de praktisk estetiske fagene. I tillegg til det nye integrerte masterløpet, kan studenter med master og relevant fagbakgrunn gjennomføre et år med praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Liv Dahlin er professor ved EST trekker fram at det tar tid å innføre nye utdanninger og hun tolker ikke tallene så negativt.

Ved hennes institutt hadde de 42 førstevalgssøkere til 60 studieplasser ved design, kunst og håndverk denne våren. Antall førstevalgssøkere i 2021 var 113. Antall førstevalgssøkere i 2023 utgjør dermed en tredjedel av resultatet fra toppåret.

— Vi ser i tillegg at vi rekrutterer en ny type studenter til den nye utdanningen, enn det vi gjorde til den tidligere 3-årige faglærerutdanningen, sier Dahlin.

Dahlin understreker at det trengs flere tiltak som kan styrke utdanningene og rekrutteringene til disse. Det kan være økt fokus på at den praktiske og estetiske formelle kompetansen som trengs i skolene.

— Jeg vil også understreke at det finnes flere veier til lærerkompetanse i praktiske og estetiske fag på Institutt for estetiske fag tilbyr vi både PPU heltid og deltid innen Drama og teaterkommunikasjon og Design, kunst og håndverk. Disse utdanningene har stor og stabil tilsøkning, forteller Dahlin.

Søkertallene til 5-årig integrert master for faglærere i praktisk estetiske fag (LUPE 1-13)

Lærested Seneste studiumnavn Seneste studiested Planlagte studieplasser Søknader førstevalg Førstevalg pr plasser
Høgskulen på VestlandetLærer, 1.-13. trinn, musikkStord2020,1
Høgskulen på VestlandetLærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag, StordStord2050,3
Universitetet i Sørøst-NorgeLærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfagNotodden25110,4
Høgskolen i InnlandetLærer, 1.-13. trinn, musikkHamar2090,5
Høgskolen i InnlandetLærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og IdrettsfagElverum30150,5
Nord universitetLærer i praktiske og estetiske fag, 1.-13., musikkLevanger20110,6
OsloMetLærer, 1.-13. trinn, design, kunst og håndverkOslo60420,7
OsloMetLærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfagOslo60661,1
Universitetet i Sørøst-NorgeLærer, 1.-13. trinn, design, kunst og håndverkNettstudium20261,3
Norges IdrettshøgskoleLærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfagOslo401012,5
Høgskulen på VestlandetLærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag, BergenBergen32872,7
TOTALT3473751,1

Kilde: Samordna opptak

Powered by Labrador CMS