Styret på OsloMet slutter seg enstemmig til den nye samarbeidsavtalen om Khrono og ønsker åtte nye samarbeidspartnere velkommen. Foto: Eva Tønnessen

OsloMet-styret sa ja til avtale: Khrono tredobler og kan åpne Brussel-kontor

Avissatsing. Styret ved OsloMet sier ja til en samarbeidsavtale med åtte andre universiteter og høgskoler om en satsing på Khrono. Det betyr nær en tredobling av ansatte og opprettelse av et Brussel-kontor for avisen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert).

14.desember 2018 er en historisk dag for Khrono. Da sa OsloMets styre ja til en samarbeidsavtale med sju andre universiteter og en høgskole om en felles avissatsing på Khrono.

— Med dette vedtaket tar vi, i vår målestokk, et sjumilssteg, ikke bare med å befeste posisjonen som en riksdekkende avis for kunnskapssektoren, men også et første skritt på veien til å bli en internasjonal avis, sier en strålende fornøyd redaktør, Tove Lie.

Fakta

Khrono-vedtak landet rundt

Universitetet i Stavanger (UiS)

I UiS sitt vedtak 18. oktober 2018 heter det:

«Styret gir sin tilslutning til å inngå avtale med OsloMet – storbyuniversitetet om eierskap i nettavisen Khrono, gjeldende fra 1. januar 2019 til og med 31. desember 2022.»

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

USN har gjort vedtak 19. oktober 2018:

«Styret gir sin tilslutning til prinsipputtalelsen som fremgår av saken og gir rektor fullmakt til å inngå avtale med OsloMet innenfor en ramme oppad avgrenset til kr 500 000,- årlig. En forutsetning for avtaleinngåelse må være at tilnærmingen får bred oppslutning i sektoren.»

Høgskulen på Vestlandet

Gjorde sitt vedtak 28-29. november: Utvikling av sektoravisa Khrono - HVL sitt bidrag.

«1. Styret vedtar at HVL skal bidra til utvikling av sektoravisa Khrono. 2. Bidraget knyttes til et journalistårsverk over tre år med tilsettingsforhold ved HVL. 3. Rektor får fullmakt til å ferdigforhandle avtalen med OsloMet.»

Universitetet i Agder (UiA)

Møte 28. november. Vedtak: «Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å inngå avtale med OsloMet – storbyuniversitetet om eierskap i nettavisen Khrono, gjeldende fra 1. januar 2019 til og med 31. desember 2021.»

UiT Norges arktiske universitet

Møte 29. november. Vedtak:

«Universitetsstyret stiller seg positiv til at UiT bidrar til redaksjonell styrking av Khrono. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene med utgangspunkt i vedlagte avtaleutkast.»

Universitetet i Bergen (UiB)

Møtet 29. november. Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at universitetsledelsen kan sluttforhandle avtale om nasjonal universitetsavis i henhold til rammer gitt i denne saken. UiB skal dedikere 3 årsverk til en nasjonal redaksjon i Bergen

Universitetet i Oslo og NTNU

Har ikke hatt vedtakssaker oppe, men styrene er orientert om prosessene rundt forhandlinger om økonomisk støtte og eventuelt eierskap av Khrono. begge har deltatt på felles møter og/eller hatt egne møter i sakens anledning med OsloMet.

Styret på UiO ble orientert 11. september.

Styret på NTNU ble orientert 31. oktober under sak 26 «Universitetsavisa: Rapport fra Redaksjonsrådet 2018 Notat»

En felles satsing på Khrono skal evalueres innen det er gått tre år.

Til sammen åtte universiteter og en høgskole

I tillegg til OsloMet skal nå Høgskulen på Vestlandet, NTNU og universitetene i Bergen, Tromsø, Oslo, Sørøst-Norge, Agder og Stavanger bidra økonomisk til Khrono i en prøveperiode på tre år fra og med 2019.

I løpet av denne perioden skal de ni høyere utdanningsinstitusjonene, ifølge utkast til, Avtale om felles utvikling av Khrono som nasjonal nettavis for universitets- og høgskolesektoren, forhandle fram en eventuell ny modell for eierskap. «Nye» Khrono skal også evalueres i løpet av samme periode.

Enstemmig vedtak

Organisasjons- og virksomhetsdirektør Tore Hansen presenterte saken for OsloMet-styret. Han gikk gjennom prosessen fra den startet med det første møtet våren 2017, fram til dagens situasjon med åtte andre institusjoner som har sagt ja til et felles samarbeid.

Den første som tok ordet i styredebatten var Anton Havnes.

— Dette er jo fantastisk. Denne døren har jo stått åpen lenge. Jeg hadde kanskje trodd at Aftenposten ville fylt den, men nå er det sektoren selv som gjør det. Dette er forskjellig fra andre internasjonale prosjekter innen vår sektor som The Times Higher Education, og det er jo spennende, sier Havnes, og avsluttet:

— Khrono har gjort seg attraktiv på markedet.

Torger Ødegaard var neste på talerlisten.

— Khrono har på kort tid gått fra å være en liten lokalavis til å bli en interessant riksavis. Mitt syn er at akademia selv er alt for introvert, og Khrono har gjort en svært viktig jobb med å brette ut denne sektoren og skriver på det jeg vil kalle «menneskespråk», sa Ødegaard

Han oppfordret også til at man i den kommende treårsperioden så seg om etter andre samarbeidspartnere utenfor sektoren. Det for å sikre fundamentet og uavhengigheten til prosjektet.

— Skryt til både Khrono, prosess og sektoren

Styremedlem Ingvild Straume trakk fram at dette er et historisk vedtak.

— Dette er ikke bare skryt til prosessen, men også sektoren. Vi viser at vi vil ha åpenhet og vi vil ha debatt og vi vil bli lytta til. Khrono er vårt verktøy. Jeg vil gjerne gi ros til sektoren som har tatt dette grepet. Så jeg sier ja til vedtaket, sa Straume.

Studentrepresentant Julie Iversen la til:

— Kjempegøy, bra jobba, sa hun og snudde seg mot Khrono-redaktør Tove Lie som satt på tilhørerbenken.

Pådriver for offentlighet

Styreleder Trine Syvertsen sluttet seg til de positive kommentarene.

— Det er morsomt å komme til dette. Gratulerer til gamle HiOA som satte dette i gang, og gratulerer til Khrono med redaktør Tove Lie i spissen, sa Syvertsen, og hun fortsatte:

— Det er Khrono i seg selv som har lagd dette produktet. Havnes og Ødegaard nevnte dette med mediemangfold. Vi har nok av skrytepublikasjoner i denne sektoren. Det er flott at dette, altså Khrono, er kommet.

Hun fortalte videre at hun ikke har tall på alle styreledere og styremedlemmer fra hele landet som har tatt kontakt for å spørre hvordan det er å leve med den åpenheten som Khrono krever av universitetet.

— Khrono har vært en pådriver for offentligheten. Resultatet er at det er satt en standard for åpenhet få trodde var mulig. Veldig bra, poengterte Syvertsen.

Tore Hansen presenterte saken. Khrono-redaksjonen med redaktør Tove Lie, journalist Hege Larsen og Eva Tønnessen (her som fotograf) venter spent på styrebehandlingen på tilhørerplass under fredagens styremøte. Foto: Eva Tønnessen

Curt Rice: — Veldig stolt

Rektor Curt Rice startet med å si at det absolutt var en utfordring for ham å møte virkeligheten som rektor med en kritisk, uavhengig avis som avkrevde ham kommentarer og intervjuer.

— Jeg var absolutt vant til å forholde meg til media, men mer som kronikkskriver der jeg selv la premissene for hva som skulle debatteres, sa Rice, før han la til:

— Jeg har lyst til å si: Jeg er veldig imponert og veldig stolt. Khrono har gjort en fantastisk jobb, og tatt en posisjon. Alle leser Khrono i denne sektoren nå. Jeg vil takke alle samarbeidspartnere som nå gjør det mulig å vokse både nasjonalt og internasjonalt. En ekstra liten takk til NTNU-kollega som legger forholdene til rette også for det internasjonale.

Prorektor for utdanning, Nina Waaler gratulerte også.

— Gratulerer, dette er veldig bra. Jeg tror Khrono har vært viktig også for markedsføringen av vår egen institusjon, nemlig at OsloMet blir assosiert med Khrono, sa Waaler.

Noen føringer

Det er lagt en del føringer på de enkelte økonomiske bidragene.

Universitetene i Agder, Stavanger og Sørøst-Norge går sammen og finansierer minimum et årsverk, med 300.000 kroner hver i året i hele perioden.

«Siden Khrono mer enn fordobler sin redaksjonelle stab, bør en forsvarlig opptrappingsplan utarbeides samtidig som det bør vurderes å vie politiske og internasjonale saker større oppmerksomhet», heter det i vedtaket fra de tre universitetene, som ønsker «sitt» årsverk plassert i Oslo.

Brussel-kontor

NTNU, som har meldt seg på i sluttforhandlingene, og ønsker å finansiere et Brussel-kontor for avisen, tilbyr:

«NTNU dekker kostnader knyttet til kontorlokaler i Brussel, redaksjonelt stoff i utveksling med Universitetsavisa iht utvikling av egen avtale mlm Khrono og Universitetsavisa, samt et generelt driftstilskudd på 300 000 kroner. »

UiT Norges arktiske universitet har gitt sin direktør fullmakt til å forhandle om en avtale inntil en million kroner, for en styrking av den sentrale redaksjonen i Oslo som så kan bidra til å styrke dekningen av Nord-Norge.

UiO har signalisert en million kroner i året i tre år, men overlater til redaktøren å vurdere hva den best kan brukes til.

Studentredaksjoner i øst og vest

Khrono har i dag en redaksjon på fire faste medarbeidere i Oslo, som også vil bil utvidet med flere stillinger. I redaktørens opptrappingsplan ligger det også at det skal opprettes studentredaksjon i i Bergen, og Khronos studentredaksjon i Oslo skal videreutvikles.

— Landets universiteter og høgskoler er ikke det samme uten studentene. De er en viktig målgruppe. Samtidig er det å bidra til studentinvolvering i Khrono et meningsfullt prosjekt. Det er rett og slett inspirerende og morsomt å få lov til å utvikle journalisttalenter til gode og kritiske journalister, sier redaktør Tove Lie. Khrono har hatt studentredaksjon i Oslo siden årsskiftet 2013/2014.

Stor del av utvidelsen skjer i vest

Høgskulen på Vestlandet går inn med en million kroner i året, som skal gå til et årsverk plassert i Bergen.

Universitetet i Bergen behandlet sin Khrono-sak på styremøtet i slutten av november.

Khrono vil få tre årsverk betalt av UiB, og overta redaktøransvaret for På Høyden, der det også er tre årsverk. Sammen med det ene årsverket, som blir finansiert av Høgskulen på Vestlandet, skal alle disse sju medarbeiderne på sikt bli samlokalisert i Media City i Bergen.

I avtaleutkastet mellom Khronos eier OsloMet og de nye medeierne står det at enten redaktør eller styreleder skal komme fra Bergen.

Utvida plattform i 2015

Khrono har siden 2013 vært 100 prosent eid og fullfinansiert av OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Høsten 2015 vedtok styret ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) en utvidelse av formålsparagrafen til avisen fra å være en lokalavis for HiOA til også å skulle «dekke universitets- og høgskolesektorens virksomhet og relaterte temaer lokalt, nasjonalt og internasjonalt».

Fagpressedagen 2016 offentliggjorde daværende rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet), Curt Rice, at han var i dialog med flere universiteter og høgskoler om å bli medeiere i Khrono.

— Dagens vedtak i OsloMet-styret er en naturlig konsekvens av deres tidligere vedtak om å utvide nedslagsfeltet vårt, all den tid universitetet ikke ønsket å bruke veldig mye mer penger på oss, sier redaktør Lie.

Den formelle invitasjonen til flere eiere gikk ut i mai 2016, og allerede i juni samme år var det første møtet med en rekke interessenter.

Ifølge avtalen skal et formelt stiftelsesmøte for «nye» Khrono gjennomføres i løpet av januar 2019, og et nytt styre skal på plass. I løpet av prøveperioden på tre år skal avisen evalueres og en permanent eiermodell vedtas.

Les også: Fire nye vedtak om Khrono-satsing

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS