Styremøte

Konsulent­selskap: UiTs plassering og offentlig søkerliste gjør det vanskelig å få ­søkere til rektor­stillingen

KPMG har evaluert ordningen med ansatt rektor ved vårt nordligste universitet, og konkluderer med at mye bør bli bedre.

Nordens Paris er ikke godt nok for de beste søkerne, ifølge KPMG. De peker på universitets lokasjon om mulig årsak til at få vil bli rektor der.
Publisert Oppdatert

Konsulentselskapet KPMG har evaluert løsningen med ansatt rektor, eller enhetlig ledelse som det heter på fint, ved UiT Norges arktiske universitet. Det skjer to år etter at universitetet gikk fra å velge til å ansette.

Fakta

Styremøte ved UiT Norges arktiske universitet torsdag 8. februar 2024

Kjøreplan for styrmøtet:

 • 09:00 - 10:00 Saker unntatt offentlighet
 • 10:00 - 14:15 Offentlig møte - strømmes på denne lenken
 • 14:15 - 14:45 Styrets halvtime, unntatt offentlighet

Her er lenke til sakene  som behandles i styremøtet, og her er dagsordenen:

 • OS 1/24 Rektors muntlige orientering (U. off)
 • OS 2/24 Ny konseptvalgutredning (KVU) for Norges arktiske universitetsmuseum
 • S 1/24 Ny intern budsjettmodell UiT - oppsummering av høring og avklaring sentrale problemstillinger
 • S 2/24 Styrets beretning 2023 til første behandling
 • S 3/24 Statsbudsjettet 2024 - Tildelingsbrev til UiT Norges arktiske universitet
 • S 4/24 Revidert porteføljeutviklingsplan
 • OS 3/24 Internrevisjonsrapport for evaluering av enhetlig ledelse
 • S 5/24 Tildeling av UiTs Priser 2023
 • S 6/24 Møteplan for universitetsstyret høst 2024 og vår 2025
 • OS 4/24 Saker behandlet av rektor på fullmakt 13.12.23 - 31.01.2024
 • OS 5/24 Styrets halvtime (U. Off)

Evalueringen ble bestilt av universitetsstyret i september og skal behandles av styret torsdag (se faktaboks). KPMG er engasjert som internrevisor ved universitetet. 

I revisjonsrapporten trekker KPMGs revisorer fram seks funn, hvorav halvparten havner i kategorien «bør forbedres», og plasserer også hele løsningen med ansatt rektor i samme kategori. 

De tre funnene som plasseres i forbedrings-boksen er:

 • Det gjenstår noe arbeid med å operasjonalisere enhetlig ledelse på alle nivåer.
 • Det har vært utfordringer med å øke tilfanget av rektorkandidater.
 • Det er forbedringspotensial når det gjelder medvirkning og medbestemmelse innenfor ny styringsmodell.

Uklart om roller og ansvar

Hva gjelder det første punktet pekes det på en uklarhet blant dekanene hva gjelder roller og ansvar på øverste nivå, særlig når det gjelder administrative prosesser.

I tillegg skriver KPMG at rolle- og ansvarsfordeling «mellom administrasjonsdirektør og stabsdirektør oppleves å være noe uklart ute i organisasjonen.»

De vurderer det dit at det er noe utydelig i organisasjonen hvordan enhetlig ledelse er gjennomført ved UiT, og viser til at det i intervjuer kommer frem at rektors ansvar for, og oppfølging av, den administrative virksomheten er ukjent i organisasjonen.

Flere «sentrale aktører» peker også på at sentrale områder ikke er tilfredsstillende, slik som «tydelig og involverende kommunikasjon med ansatte og studenter» ved universitetet.

Nordens Paris får skylden

Det andre punktet KPMG har vurdert at bør forbedres, er hvorvidt det har blitt et bredt tilfang av kandidater til rektorstillingen etter endringen.

KPMG skriver at de observerer at rekrutteringen har vært utfordrende «da det ikke er mange kandidater i Norge som har relevant erfaring. Offentlige søkerlister, UiTs lokasjon og konkurranse om de beste kandidatene er andre mulige hemmere for å få opp antall søkere.»

Videre skriver konsulentene at det ikke forventes mange søkere når stillingen som rektor på nytt skal lyses ut i år, før de avslutter med: «Selv om det var få kandidater i forrige søknadsprosess, så opplever likevel sentrale aktører ansettelsen som sterk».

Manglende medvirkning og medbestemmelse

Siste punkt som ifølge KPMG bør forbedres er spørsmålet om medvirkning og medbestemmelse.

Konsulentene skriver at kommunikasjon fra rektor-nivået av enkelte ansatte og studenter oppfattes som ikke å være inkluderende eller i tilstrekkelig grad tilpasset UiTs virksomhet og kultur. «Rektors kvarter» hver 14. dag blir ifølge ansattrepresentanter sett på som «top down» informasjonsformidling, uten mulighet til å stille spørsmål.» Samtidig er det andre som har gitt ordningen gode tilbakemeldinger, skriver de.

Videre står det i rapporten at samhandlingen mellom rektor og ansattrepresentanter, fra ansattrepresentantsiden, har blitt vurdert som til dels mangelhet i perioden, både hva gjelder hyppighet og mulighet til reel medvirkning, samt at tilgangen til ny rektor har vært krevende etter overgangen.

Det samme gjelder samhandlingen med styret, skriver KPMG:

«Avstanden til styret oppleves av ansattrepresentanter og studentrepresentanter som står, både når det gjelder tilgang til møter (manglende åpenhet) og kommunikasjonsform («næringslivspreget»).»

Men samtidig peker konsulentene på at dette for mange ledere de har snakket med ikke oppleves som en utfordring. 

Ikke bare mørketid

Samtidig som det er mye som kan bli bedre peker også KPMG på tre punkter som rangeres som «Tilfredsstillende», som er så bra som det kan bli i deres rapport.

De tre funnene er:

 • Rektor og styreleders rolle fremstår som klare og tydelige.
 • Styret opptrer i dag som uavhengig, strategisk og profesjonelt.
 • Rektors totalansvar for både faglig og administrativ virksomhet tilrettelegger for ressursdisponering i tråd med faglige prioriteringer.
Powered by Labrador CMS