tilsyn

Kristen høgskole kan bli avskiltet

De verner ikke om akademisk frihet, har ikke gode nok fagmiljøer og forsker for lite. Dette gjør at private og kristne NLA kan miste høgskolestatus.

— Vi registrerer at det er høgskolens verdigrunnlag og den akademiske friheten som er i brennpunktet, sier Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA Høgskolen. Han kan få to år for å rette opp manglene.
Publisert Oppdatert

Den sakkyndig komitéen som har vurdert NLA Høgskolen har kommet fram til at de ikke oppfyller alle kravene for å være en godkjent høgskole, heter det i en pressemelding fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Kritikken går blant annet på at høgskolen ikke fremmer og verner akademisk frihet slik de skal, ikke har god nok kvalitet på sine fagmiljøer og at de ikke forsker nok. NLA Høgskolen er en privat kristen høgskole der 80 prosent av inntektene kommer fra staten.

— For NLA Høgskolen er det ikke et aktuelt alternativ å miste akkrediteringen, understreker rektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, som selv fikk informasjon om innstillingen fredag morgen.

Fakta

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole.

NLA Høgskolen har omkring 2000 studenter og 200 ansatte fordelt på tre studiesteder med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Rundt 80 prosent av NLA sine inntekter kommer fra staten.

Høgskolen har et kristent verdigrunnlag og er eid av de kristne organisasjonene:

  • Normisjon
  • Det Norske Misjonsselskap
  • Indremisjonsforbundet
  • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
  • Norsk Luthersk Misjonssamband
  • Søndagsskolen Norge
  • Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Eierne har flertall i høgskolens styre.

Institusjonen begynte sin virksomhet i 1968, og het da Norsk Lærerakademi. Høgskolen begynte først å undervise i fag som pedagogikk og kristendom i Bergen.

NLA Høgskolen har hatt sin høgskoleakkreditering siden 2006.

Kilde: NLA og Nokut

Vurderingene til den sakkyndige komiteen er basert på dokumentasjonen som er mottatt fra NLA Høgskolen, intervjuer under institusjonsbesøket og offentlig tilgjengelig statistikk, opplyser Nokut-direktør Kristin Vinje i pressemeldingen.

Frist på inntil to år for å rette opp mangler

Videre saksgang nå er at NLA Høgskolen skal svare på komiteens innstillingen.

Deretter skal saken behandles i nokutstyret. Hvis styret fatter et vedtak i tråd med komiteens innstilling, vil NLA Høgskolen få en frist på inntil to år for å dokumentere at de mangelfulle forholdene er utbedret. 

Etter opprettingsfristen vil det bli gjort en ny sakkyndig vurdering.

I pressemeldingen forklarer Nokut at dersom de konkluderer med at kravene fortsatt ikke er oppfylt etter opprettingsfristen på to år, skal Nokut trekke høgskolens akkreditering tilbake.

En eventuell tilbaketrekking av høgskoleakkrediteringen innebærer at NLA Høgskolen kan fortsette å tilby høyere utdanning, men at institusjonen ikke lenger selv har fullmakt til å opprette nye studietilbud. NLA Høgskolen da søke Nokut om å etablere alle nye studietilbud.

Her er kritikken

Komiteen konkluderer med at NLA Høgskolen oppfyller flere av kravene til akkreditering som høyskole, men at enkelte av kravene ikke er oppfylt:

  • Komiteen har kommet til at høgskolen ikke i tilstrekkelig grad fremmer og verner akademisk frihet
  • Komiteen har også konkludert med at NLA Høgskolen ikke oppfyller kravene til fagmiljø, og at høgskolen har for få førstestillingskompetente til å ivareta en studieportefølje med økende andel masterstudenter
  • NLA har heller ikke kunnet dokumentere tilfredsstillende forskningsvirksomhet innen alle sine fagområder

Se også: Her er innstillingen (pdf)

Rektor: Ikke et aktuelt alternativ å miste akkrediteringen

Sigbjørn Sødal er rektor ved NLA Høgskolen og mottok innstillingen fra Nokut fredag morgen,

—  Nå må vi bruke tiden fremover til å lese og vurdere alle sider ved innstillingene fra komiteen, sier han.

Det samme går også fram av en omtale av saken på høgskolens nettsider.

Sødal legger til:

— Vi registrerer at det er høgskolens verdigrunnlag og den akademiske friheten som er i brennpunktet.

Sødal trekker fram at NLA Høgskolen i første omgang har en frist til 17. september med å levere en offentlig uttalelse til innstillingene. Denne uttalelsen vil legges fram for styret i Nokut, sammen med innstillingene fra den sakkyndige komiteen, når saken skal behandles av Nokut-styret i oktober.

— Prosessen er altså ikke avsluttet. Komiteen foreslår en frist på inntil to år på å rette opp de forholdene som det er påpekt at vi må arbeide videre med. For NLA Høgskolen er det ikke et aktuelt alternativ å miste akkrediteringen, understreker rektor Sødal.

Forskerforbundet har hatt mistanke

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NLA, Line Alice Ytrehus, sier til Khrono at Forskerforbundet lenge har hatt en mistanke om at NLA ikke oppfyller lover og forskrifter.

— Vi har i flere år forsøkt å forhandle, men ikke kommet noen vei, sier hun.

Hun forteller videre at Forskerforbundet var med på å sende en bekymringsmelding til Nokut for to år siden.

— Nå håper vi at ledelsen og NLAs styre går inn for å løse disse problemene, og samarbeider med fagforeningene, istedenfor å prøve og pynte på overflaten.

Ytrehus reagerer på at Nokut ikke uttaler seg om diskriminering.

— Det bekymrer meg. Vi trenger en avklaring på om det er greit at NLA — en høgskole — blir behandlet som et trossamfunn, og har fulle unntaksrettigheter når det gjelder diskriminering, sier hun.

Bakgrunnen for revideringen

En av årsakene til at Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har gjennomført en revidering av NLA Høgskolens status som høgskole, er at det over tid har kommet bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet.

— Vi har mottatt bekymringsmeldinger og i tillegg leser vi jo det som står i media. Vi følger alltid med på det som fins av informasjon om utviklingen med tanke på kvalitetskrav satt i lov og forskrift. Summen av flere ting gjør at vi her har funnet det fornuftig å gjøre det vi kaller en revidering, sa daværende Nokut-direktør Terje Mørland til Khrono i desember 2019.

NLA Høgskolen har hatt høgskoleakkreditering siden 2006. Dette er første gang Nokut gjennomfører revidering av en institusjonsakkreditering.

Også kvalitetsmangler

Parallelt med revideringen av høgskoleakkrediteringen, ble det gjennomført tilsyn med NLA Høgskolens systematiske kvalitetsarbeid.

Nokut skriver på sine nettsider at denne komiteen har konkludert med at kvalitetsarbeidet ved NLA Høgskolen har enkelte mangler. Det påpekes at høgskolen ikke har gode nok rutiner for å påse at kravene til fagmiljøets kompetanse er oppfylt, og at resultater fra kvalitetsarbeidet ikke inngår i tilstrekkelig grad ved vurdering og strategisk utvikling av NLA Høgskolens samlede studieportefølje.

— Det er en forutsetning for høgskoleakkrediteringen at det systematiske kvalitetsarbeidet er godkjent av Nokut, sier Vinje, i følge pressemelding.

Fikk ja til presteutdanning

I februar i år akkrediterte Nokut profesjonsstudium i teologi (cand.theol.) ved NLA, og i juni godkjente Kunnskapsdepartementet høgskolens søknad om å tilby graden. Med det kan NLA Høgskolen blant annet utdanne prester.

— Akkrediteringen av dette studietilbudet er en selvstendig prosess uavhengig av revideringen av NLA Høgskolens akkreditering som høyskole, understreker Vinje.

Powered by Labrador CMS