stemt for på stortinget

Nå blir permisjonsreglene for studenter endret

Nils Forren fikk ikke fri fra universitet til å delta i kommunestyret. Nå skal den type permisjon bli lovfestet gjennom universitets- og høyskoleloven.

Nils Forren (Sp) fikk ikke permisjon fra studiet til å delta i kommunestyremøte tidligere i år. Universitetet snudde senere og endret reglene, men nå skal man komme med nasjonale regler.
Publisert Oppdatert

Gjennom en årrekke har det vært mange historier om studenter som opplever manglende tilrettelegging for å blant annet delta i kommunestyremøter, drive med toppidrett, eller få annen type permisjon man har søkt om.

Nå skal det bli enklere. Nylig stemte Stortinget for å endre universitets- og høyskoleloven til å ta mer høyde for dette. Det gir studenter minimumsrettigheter i loven når det kommer til å ta permisjon fra studiene.

— Det er en viktig presisering og opprydning av en problemstilling vi har sett i mange år. Når vi i tillegg er enstemmig i komiteen så slår vi godt fast at folkevalgte skal ha rett på permisjon fra studier, sier Maren Grøthe (Sp) fra forsknings-og utdanningskomiteen på Stortinget

Flere saker

Kunnskapsdepartementet orienterte sektoren 25. mars 2021 om at de «ser alvorlig på» historier om manglende tilrettelegging. De viste til flere saker i media og at det var ulik praksis fra institusjon til institusjon når det gjelder behandling av søknader om permisjon, utsettelse av eksamen og annen tilrettelegging. Nå kommer altså et minimumskrav som institusjonene skal følge.

Fakta

Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven

Ny § 4-3 d skal lyde:§ 4-3 d Tilrettelegging for gravide studenter og rett til foreldrepermisjon.

(1) En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Barnets andre forelder har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden mellom fødsel og to uker etter fødsel. Institusjonen kan gi nærmere regler om utsatt eksamen og kan gi bedre rettigheter enn det som følger av denne bestemmelsen.

(2) En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Universiteter og høyskoler skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter denne bestemmelsen, kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon.

(3) Studenter som har omsorg for barn, kan også få individuell tilrettelegging etter § 4-3 c.

(4) Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-5 og § 12-7 gjelder så langt de passer.

Ny § 4-3 e skal lyde:§ 4-3 e Permisjon fra studier

(1) Permisjon fra studiene skal innvilges ved tjeneste etter forsvarsloven § 17, verv i studentpolitiske organer og når det foreligger andre særlige grunner. Studentene skal innvilges permisjon så lenge behovet tilsier det.

(2) Studenter som er innvilget permisjon, har fortsatt studierett og rett til å gå opp til eksamen ved institusjonen.

(3) Institusjonene skal gi forskrifter om permisjon. Institusjonene kan gi studenten bedre rettigheter enn det som følger av loven.

Khrono har også skrevet om slike tilfeller:

Landslagspiller i fotball, Kristine Leine, sluttet på sykepleierutdanning etter at det ble for vanskelig å kombinere toppidrett og studier.

Flere studenter har ikke fått permisjon til å møte i kommunestyret, som Nils Forren tidligere i 2022.

En medisinstudent ble kastet ut av studiet på grunn av en permisjonssøknad som ble levert for sent, men fikk studieretten tilbake.

Enstemmig førstegangsvedtak

Forslaget om endring i universitets- og høyskoleloven har vært ute på høring fra departementet i løpet sensommeren og høsten 2021. Ingen har motsatt seg endringen om permisjonshjemmel, men Universitet i Oslo kom med et eget innspill til hvordan loven burde formuleres i bakgrunn at den foreslåtte bestemmelsen er for detaljert og ikke tilstrekkelig utredet.

— Et viktig moment som løftes i denne proposisjonen, er den generelle retten til permisjon fra studier. For komiteen er det viktig å påpeke at studenter som er valgt til et folkevalgt organ eller til studentpolitiske organer, skal ha rett til permisjon fra sine studier. Dette gjelder også toppidrettsutøvere, sa Lise Selnes (Ap), ordfører for saken da den ble debattert i Stortinget.

Forrige uke var forslaget oppe til votering i Stortinget. Det ble enstemmig vedtatt, men må som andre lovforslag behandles to ganger for at det blir endelig vedtatt.

— En kjempestor seier

Trønderen Nils Forren (Sp) opplevde tidligere i år å ikke få permisjon fra Nord universitet for å delta i kommunestyremøtet i Heim. De har i etterkant varslet at de vil endre praksis, men nå skal det altså ikke være opp til hver enkelt institusjon lengre.

— Dette er en kjempestor seier, ikke bare for meg, men og for alle folkevalgte studenter i hele landet, sier Forren til Khrono.

Da han ikke fikk permisjon løftet han det opp på fylkesårsmøtet til Trøndelag Senterparti. Da koblet partikollega og statsråd Ola Borten Moe seg på for å se hva de kunne hjelpe med. Forren er glad for at det nå blir endring.

— Dette gjør jobben min som kommunestyrerepresentant lettere, og det er et bevis på at det nytter å engasjere seg, slår Forren fast

Studenter i politikken

Maren Grøthe kombinerer selv jobben som stortingspolitiker med å være student. Hun presiserer derimot at hun er blant de heldige der det enklere lar seg gjøre med å gjøre ting på kveldstid og med mindre obligatorisk oppmøte. Men hjemme i Trøndelag er det andre som sliter med å kombinere disse to.

— I mitt hjemfylke så går det nå en debatt om at mange unge ikke tar gjenvalg til fylkestinget. Ofte fordi det er vanskelig å kombinere politikk og studier, sier hun.

Maren Grøthe, Sp, er glad for at det nå går mot endring i loven for permisjon for studenter.

— Vi trenger stemmer som står frem med problemstillingen. Det har vært med på løfte det opp sentralt hos oss i Senterpartiet i hvert fall. Nå må universitetene og høyskolene gjøre det de kan for å legge til rette for at studenter kan engasjere seg i politikken, så må vi som politikere være tydelig på at det er målet også, sier Grøthe, og legger til:

— Man vil ha unge som engasjerer seg. Jeg mener også studenter er en viktig stemme i debatten som må være representert. Nå blir det enklere med å slå det fast i loven.

Det kjenner Forren seg igjen i også, og har et råd til alle andre unge med interesse for politikk.

— Jeg har en oppfordring til alle unge som blir spurt om å stå på lister til valget i 2023: Svar ja!

(Endringslogg: Onsdag 01.06.22 kl 13.23: Endret "Kun Universitetet i Oslo av de 52 høringssvarene har meldt at de ikke støtter forslaget om egen permisjonshjemmel i loven" til at de heller kom med et eget forslag.)

Powered by Labrador CMS