Eikremsaken

NTNU gir Eikrem sparken

Brudd på tjenesteplikter og lojalitetsplikten, mener NTNU, som avskjediger førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Han er også suspendert fra all kontakt med studenter og kolleger.

NTNU skal ha varslet Øyvind Eikrem og hans advokat i Forskerforbundet allerede i begynnelsen av mai om at Eikrem ville bli avskjediget og suspendert fra sin stilling som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid.
Publisert Oppdatert

Saken er oppdatert.

Etter 15 måneders gransking av Filter Nyheters påstander om at Øyvind Eikrem, ansatt førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, skal ha spredt «rasistisk propaganda» via anonyme facebookprofiler, bestemte universitetets ledelse seg:

Fakta

Dette er ansettelsesutvalget

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), NTNU

 • Karoline Daugstad, (leder) (bildet) professor samfunnsgeografi og prodekan for forskning SU-fakultetet

Medlemmer, fast vitenskapelig ansatte:

Vara i rekkefølge:

 1. Marte Bratseth Johansen, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
 2. Ståle Angen Rye, professor, Institutt for geografi
 3. Jorun M. Stenøien, professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
 4. Randi Juul, førsteamanuensis, Institutt for sosialt arbeid

Medlemmer, midlertidig ansatte:

Vara

Medlemmer, studenter:

 • Fredrik Billington

Vara, studenter

 • 1. Thea Lium Hellesvik
 • 2. Børge Bruteig

Kilde: NTNUs hjemmeside

De går til avskjedssak mot Eikrem.

Torsdag 17.juni skal saken etter planen opp i ansettelsesutvalget (se faktaboks over medlemmer) ved Fakultet for samfunnsvitenskap og utdanning (SU). Innkalling er sendt ut tidligere, men sakspapirer på over 300 sider gikk ut torsdag 10.juni. Khrono har så langt ikke fått innsyn i dokumentene.

NTNU avslo også torsdag ettermiddag Khronos forespørsel om innsyn i dagsorden til møtet i ansettelsesutvalget. NTNUs dekan Hestbek begrunnet avslaget med offentlighetslovens §13 om opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Khrono erfarer at ordlyden på gjeldende sak på dagsordene er «Avskjedssak X». Opplysninger om at møtet skal finne sted lå heller ikke torsdag ute på NTNUs nettsider.

Fakta

Eikremsaken

Les også: Alle saker i Khrono om Eikremsaken

 • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
 • I mars 2020 hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
 • NTNUs advokater gjennomførte i samråd konsulentselskapet KPMG et innsyn i Eikrems eposter. innsynet den 6. juli 2020.
 • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Datatilsynet er ikke ferdig med sin behandling av saken.
 • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
 • 28. oktober ble Filter Nyheter felt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
 • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
 • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.
 • 19. april 2021 får Øyvind Eikrem overlevert rapporten fra advokatene. Rapporten konkluderer med at selv om det ikke er bevist, så må Eikrem holdes ansvarlig for ytringene og at disse er ulovlige og brudd med lojalitetsplikt til arbeidsgiver.
 • 17. juni 2021 skal ansettelseseutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap etter det Khrono erfarer behandle en avskjedssak mot Eikrem.

Etter det Khrono har grunn til å tro, baserer avskjedssaken seg ikke bare på rapporten og faktaundersøkelsen gjennomført av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig om Eikrems påståtte befatning med anonyme facebookkontoer, men også førsteamanuensens påståtte utilbørlige opptreden overfor arbeidsgiver, kolleger og studenter.

NTNU mener Øyvind Eikrem har brutt sine tjenesteplikter og lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver og at dette kvalifiserer til å avskjedige han.

Kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø kan ikke si noe om saken, og sier det er opp til dekan Tina Hestbek å eventuelt kommentere den.

«Vi har ingen kommentar på dette tidspunktet», melder dekan Tine Hestbek på e-post via sin kommunikasjonsmedarbeider torsdag ettermiddag.

NTNU går over til Plan B: Å tegne et vrengebilde av at jeg skal ha oppført med dårlig overfor andre ved NTNU.

Øyvind Eikrem i e-post til Khrono

Eikrem møter utvalget

Eikrems advokat og Eikrem selv skal møte ansettelsesutvalget torsdag om én uke for å forklare seg.

NTNU skal være av den oppfatning at Eikrem gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter og opptrådt på en måte som ikke er forenlig med stillingen som førsteamanuensis ved NTNU. Det handler etter det Khrono har grunn til å tro om krtikkverdig oppførsel overfor ledere, ansatte og studenter.

Universitetsledelsen skal også argumentere med at Eikrem har kommet med uttalelser som kan tolkes som mistillit til sin arbeidsgiver NTNU.

Førsteamanuensisen skal også ha fått flere advarsler og en tilrettevisning, og ledelsen mener han har oppført seg på en måte som er balastende for sine kolleger og arbeidsmiljøet ved Institutt for sosialt arbeid.

Så langt Khrono kjenner til avviser Øyvind Eikrems advokat fra Forskerforbundet alle påstander fra NTNUs ledelse.

Etter det vi har grunn til å tro har Eikrems advokat i Forskerforbundet avvist at det skal foreligge grunnlag for avskjed av Eikrem og hevder at saken gir grunn til å peke på at NTNU utsetter Eikrem for uovlig gjengjeldelse av varsling. (Jfr arbeidsmiljøloven § 2 A-4).

Eikrem har levert inn flere varsler mot ansatte og ledere ved NTNU, samt mange klager på NTNU-ledelsens håndtering av hele saken mot ham.

— Et vrengebilde, sier Eikrem

— NTNU har bedrevet granskning av meg i nærmere et og et halvt år som har kostet millioner av kroner. De godt gasjerte advokatene deres kunne likevel ikke levere de bestilte konklusjonene i Filter-saken, og dermed går NTNU over til Plan B: Å tegne et vrengebilde av at jeg skal ha oppført med dårlig overfor andre ved NTNU. Det stemmer bare ikke, og viser ettertrykkelig en forstemmende partiskhet i ledelsen som har karakterisert NTNUs opptreden hele veien, skriver Eikrem i en e-post til Khrono.

NTNU skal også vise til samarbeidsproblemer og kommunikasjonsvansker med Eikrem. Eikrems advokat viser til flere gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser som har vist at NTNU har et svært konfliktfylt arbeidsmiljø, og mener at NTNU nå i realiteten legger ansvaret på Eikrem for dette, istedenfor å ta tak i arbeidsmiljøproblemene gjennom vernetjenesten slik arbeidsgiver er pålagt.

Bestemmelse om avskjed

Bestemmelsen om avskjed i statsansatteloven er hjemlet i §26:

En statsansatt kan avskjediges når vedkommende

 • a) har vist grov uforstand i tjenesten
 • b) grovt har krenket sine tjenesteplikter
 • c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller
 • d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Etter det Khrono erfarer skal NTNU være av den oppfatning at Eikrem har brutt alle disse punktene.

Når det gjelder lojalitetsplikten er ikke denne lovfestet.

Ifølge statens etiske regelverk §2 heter det: «Lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, og det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og virksomheten. Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med virksomhetens interesser».

Flere bekymringsmeldinger

Etter det Khrono har grunn til å tro skal NTNU ha mottatt bekymringsmeldinger fra flere ansatte og studenter ved fakultetet.

I mai skal Eikrem ha blitt suspendert og blitt tatt bort fra all kontakt med studenter og kolleger ved instituttet.

Øyvind Eikrem og hans advokat fra Forskerforbundet, Christoffer Hjelde, skal også allerede i begynnelsen av mai ha blitt informert muntlig om at det ville komme et skriftlig forhåndsvarsel om avskjed om kort tid.

Eikrem og hans advokat hadde frist rundt månedsskiftet med å komme med tilsvar til forhåndsvarselet.

NTNUs faktagranskere leverte sin rapport om Eikrems påståtte anonyme Facebook-profiler i midten av april. Eikrem ble informert om innholdet i faktarapporten mandag 19.april, og samme dag sendte NTNU ut en pressemelding om saken.

— Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig konkluderer i en rapport til NTNU med at førsteamanuensis Øyvind Eikrem hadde tilgang til, og må holdes ansvarlig for, en anonym Facebook-konto, der noe av innholdet rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 185 (rasismeparagrafen red.mrk), heter det i en pressemelding NTNU sendte ut den gang.

Lojalitetsplikt også i Nedkvitnesaken

Norsk rettsvesen kan nå få en ny «Nedkvitne-sak». Spørsmålet om lojalitetsplikten sto også sentralt i rettssaken mellom Universitetet i Oslo og Arneved Nedkvitne for 10 år siden.

I juni 2011 avslo Høyesterett å behandle anken fra Nedkvitne og dommen fra lagmannsretten som slo fast at Nedkvitne hadde brutt sin tjeneste- og lojalitetsplikt overfor Universitetet i Oslo (UiO), som dermed hadde rett til å avskjedige ham, ble stående.

Dersom ansettelsesutvalget ved fakultetet på NTNU i sitt møte 17. juni, opprettholder universitetsledelsens avgjørelse om å avskjedige Eikrem, har han rett til å klage en runde til til utvalget. Hvis de også denne gangen opprettholder avskjeden, kan saken ankes videre til universitetsstyret.

Hvis universitetsstyret også mener at det er grunnlag for å gi Eikrem sparken fra universitetet, havner saken sannsynligvis i retten og det kan være duket for en ny avskjedssak og prøving i domstolene, rundt akademikeres lojalitet til sin arbeidsgiver og eventuelle brudd på såkalte tjenesteplikter.

Brudd på tjenesteplikter og utilbørlig oppførsel var også tema i avskjedssaken mot daværende professor Nils Rune Langeland ved Universitetet i Stavanger. Universitetet fikk medhold fra tingretten i sin avskjed av Langeland i 2019.

Eikrem-saken startet med Resett

Bråket rundt førsteamanuensis i psykologi Øyvind Eikrem startet med et intervju i det høyreradikale nettstedet Resett etter drap på to asylsøkere i Trondheim der også en mindreårig asylsøker er antatt gjerningsperson i november 2018.

Intervjuet skapte reaksjoner internt på landets største universitet, og Eikrem ble kalt inn på teppet til instituttledelsen, selv om NTNUs øvrige ledelse, både daværende rektor Gunnar Bovim og daværende dekan, nå prorektor Marit Reitan, raskt presiserte at Eikrems uttalelser var helt innenfor ytringsfriheten og den akademiske frihetens rammer.

Flere kolleger fra andre universiteter reagerte på det de mente var instituttledelsens manglende forståelse av akademisk frihet. Hendelsen resulterte også i en debatt om forskere i det hele tatt burde uttale seg til nettsteder som Resett.

«Bygger opp under fordommer»

Ifølge november 2018 ble Eikrem kalt inn på teppet til sine ledere etter at et opprop mot ham fra flere studenter som følte seg krenket. De mente at Eikrems uttalelser i Resett «bygger opp under fordommer og holdninger som ikke er forenlige med sosialt arbeid - og rasisme, noe som også kommer til uttrykk i kommentarfeltet under artikkelen».

Studentene skriver at de mener at uttalelsene fører til fremmedfrykt og intoleranse mot innvandrere, og videre:

«Det vi spesielt reagerer på, er at han ikke uttaler seg som privatperson, men som "førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU". Som førsteamanuensis har man stor makt, og slik makt må tas på alvor, og ikke misbrukes.»

Studentene oppfordret den gangen instituttledelsen til å ta opp saken med Eikrem «for å hindre studentenes mistrivsel på skolen».

Studentene klaget ikke på Eikrems undervisning, men uttalelsene hans i Resett.

Endringslogg: Saken er oppdatert kl 21.22 torsdag 10.juni med at dekan Tine Hestbek ikke ønsker å kommentere saken. Det er lagt til ytterligere detaljer, samt faktaboks med oversikt over hvem som sitter i ansettelsesutvalget (AU) ved fakultetet, og dermed er de som i første omgang skal avgjøre om NTNU skal avskjedige Øyvind Eikrem.

Powered by Labrador CMS