Mulig fuskesak

Nye fagfolk er ferdige med vurdering av mulig fusk i Kjerkols masteroppgave 

En UiO-professor og en amanuensis fra Nord, fikk tre uker på å gjennomgå Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave på nytt. Professor reagerer på tidsbruk og spesialbehandling.

Nord universitet skal ha mottatt vurderingene fra to nye fagpersoner som har sett på Ingvild Kjerkols masteroppgave på nytt. Her er Kjerkol, helse- og omsorgsminister, på besøk på Ahus i forbindelse med koronapandemien.
Publisert Oppdatert

Nord universitet ba i et oppdragsbrev fra 29.januar førsteamanuensis Anne Kamilla Lund ved Nord universitet og professor Lars Klemsdal ved Universitetet i Oslo om å vurdere den mye omtalte masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og hennes medstudent som hun skrev oppgaven sammen med i 2021. 

Flere medier og enkeltpersoner har funnet flere eksempler på tekstlikhet og ting som kan ligne på fusk i oppgaven.

De to nye oppnevnte fagpersonene fikk tre uker på oppdraget, og konklusjonen på gjennomgangen er ennå ikke kjent.

Selnes reagerer: Alminnelig student?

Professor Gisle Selnes ved Universitetet i Bergen har vært en sterk kritiker av håndtering av såkalte selvplagiatsaker og deltok også aktivt i debatten rundt Kjerkols mulige masterfusk. 

Han reagere på facebook: 

— Én av de utsagnene som har blitt hyppigst gjentatt av Kjerkol – og av sjefen hennes, Støre – er at hun skal behandles som en helt alminnelig student. Her har altså en professor og en førsteamanuensis brukt to uker (tre uker red.mrk) på å gå igjennom Kjerkols masteroppgave – før den eventuelt skal sendes videre til nemden som skal behandle saken. Mange spørsmål melder seg, men det mest opplagte er: Er dette normal prosedyre ved mistanke om fusk ved Nord Universitet? At to vitenskapelig ansatte bruker to uker på å finne ut om (den allerede veldokumenterte) plagiatsaken skal realitetsbehandles eller ikke? Jeg har aldri vært borti noe lignende, og jeg har behandlet en del plagiatsaker i mitt liv, skriver Selnes. 

Til Khrono sier Selnes tirsdag kveld at sensurering av en masteroppgave er normert til ca. 10 timer. 

— Jeg har ikke vært borti at det gis ekstra «timeuttelling» på sensuren dersom oppgaven rapporteres som plagiat/fusk.

Nord viser til reglene

Kommunikasjonssjefen ved Nord universitet, Andreas Førde, viser tirsdag kveld til Nord universitets regler for håndtering av fusk og plagiat på Khronos spørsmål om dette er vanlig måte ved Nord å håndtere mulige fuskesaker på. 

Professor Selnes har lest Nords regelverk. 

— Der står det altså klart og tydelig at plagiatvurdering og sensurering er to forskjellige løp. Og siden det nå ikke er snakk om å sensurere den på nytt, er det altså bare notatet om hvor omfattende og alvorlig plagiatet er, som skal utarbeides. Etter mitt skjønn burde det ta toppen et par timer, sier han.

Det var NRK som først omtalte saken om at oppgaven nå er ferdig vurdert på nytt. 

Statsråd Kjerkol har selv avvist at hun har fusket, men har innrømmet slurv.

NRK og flere andre medier har fått innsyn i saksdokumenter og oppdragsbrevet via en klagesak om innsyn til Felles klagenemnd. Khrono har nå også fått innsyn i dokumentene. 

Habile nye fagpersoner 

I oppdragsbrevet kommer det fram at de nye fagpersonene som er oppnevnt, førsteamanuensis Lund og professor Klemsdal «ikke skal ha deltatt i opprinnelig sensur av nevnte masteroppgave og skal ikke ha bindinger på noen måte som innebærer at de er inhabile til å foreta oppdraget». 

I oppdragsteksten hetere det videre at: 

«Det skal gjøres en gjennomgang av oppgaven og vurdere om den bærer preg av utilbørlig plagiering/fusk. 

Det må konkluderes om oppgaven ut fra en samlet vurdering anses for å møte minstekravene for håndtering av referansebruk og tilsvarende akademiske normer for presentasjon av tekst i en masteroppgave. Dette oppdraget skiller seg derfor vesentlig fra en ordinær sensur av en masteroppgave. 

Det understrekes at det ikke skal gjennomføres en ny sensur, men kun gjøres en vurdering av ovennevnte forhold. 

Tilstrekkelig opplyst

Det heter videre at det er viktig at saken blir tilstrekkelig opplyst. Dette innebærer at den faglige vurderingen baseres på:

 
i. En fullstendig gjennomlesning av hele oppgaven.
ii. Vurdering av resultat fra plagiatkontroll
iii. Notat fra opprinnelige sensorer som redegjør for arbeidet/vurderingene de gjorde i den opprinnelige sensuren.
iv. Emneplan for masteroppgave per 2019 og tilhørende fuskereglement.
v. Andre forhold de to fagpersonene mener det er nødvendig å se på for å kunne gjennomføre oppdraget.

Videre skriver Nord til sine oppnevnte fagpersoner at andre rammer for oppdraget er: 

1) Masteroppgaven må vurderes ut fra retningslinjer og normer som var gjeldende på det tidspunktet som masteroppgaven ble innlevert. 

2) Synspunkter i media og fra andre hold skal de to fagpersonene se bort fra. 

3) All saksbehandling er taushetsbelagt. Det henger sammen med det generelle kravet om at slike vurderinger er unntatt offentlighet. Dersom det dukker opp henvendelser fra media m.m., underveis i oppdraget eller i etterkant, henvises det til kommunikasjonssjef ved Nord, Andreas Førde 

4) Tidsfrist: De to fagpersonene skal få rimelig tid til å gjennomføre oppdraget. Det er samtidig viktig at saksbehandlingen ikke tar lenger tid enn nødvendig. Det gis en tidsfrist på å levere en rapport på 3 uker. Tidsfristen løper fra dato for oppstartsmøtet (29.01.24). Dersom de to fagpersonene blir ferdig innen 3 uker sender de inn rapporten så snart de er ferdig med sin vurdering og rapportskriving.»

Etter det NRK erfarer, har de to nå konkludert og levert sin rapport til eksamenskontoret ved Nord universitet.

Rektor m.fl. deltok på møter

Ifølge referat fra et møte ved Nord universitet 22.januar der både rektor Hanne Solheim Hansen og prorektorene Ketil Eiane og Levi Gårseth-Nesbakk deltok sammen med kommunikasjonsdirektør og flere andre i staben ble det bestemt at oppgaven skulle vurderes separat fro de to studentene.

«De to studentene som har skrevet oppgaven sammen er solidarisk ansvarlig for resultatet, men dette vil behandles som to separate saker. Nords saksbehandlere vil undersøke sakens fakta og vurdere om det skal startes en fuskesak,» heter det i referatet.» 

Etter det NRK erfarer, har de to nå konkludert og levert hver sin rapport til eksamenskontoret ved Nord universitet. 

Konklusjonen fra gjennomgangen er ikke kjent, da disse dokuentene ansees som interne og dermed er unntatt offentlighet.

Som del av saksbehandlingen er det etter det NRK erfarer gjennomført et såkalt oppklaringsmøte med Kjerkol og hennes medforfatter.

Kan bli sendt til nemnd

Avhengig av konklusjonen kan saken(e) nå bli sendt til Nemnda for studentsaker ved Nord universitet, eller dersom det ikke blir ansett som fusk kan saken avsluttes. 

Nemnda for studentsaker har sine neste møter 6. mars og 10. april..

Kjerkol har tidligere varslet at hun selv vil kunngjøre utfallet av granskingen ved Nord universitet.

På spørsmål fra NRK om hun er varslet om utfallet av den første gjennomgangen av masteroppgaven, svarer hennes politiske rådgiver Per Anders Langerød i en tekstmelding:

– Nord universitet undersøker saken. Vi har ingen kommentarer utover det som er gitt til nå om dette. Utfallet vil for Ingvild Kjerkol sin del bli gjort kjent.

Kjerkol sa i januar til DN dette om omfattende tekstlikhet i masteroppgaven: 

— Når det gjelder metode- og teoribeskrivelsene, så har vi brukt samme metode som tidligere oppgaver og gått til de samme primærkildene og brukt samme kildehenvisninger. Beskrivelser av metode og forskningslitteratur i vår masteroppgave er sammenfallende med beskrivelser i andre oppgaver, og er i stor grad bygget på den metodeundervisningen og de eksemplene på god metode vi ble vist under studiet. På de steder der våre metode- og teoribeskrivelser er like med tidligere oppgaver, burde det fremgått av referanselisten. KS-håndboka og rapporten som det vises til, står begge i oppgavens referanseliste, sier Kjerkol til DN.

Full tillit fra Støre

Statminister Jonas Gahr Støre innkalte kun to dager etter at saken om mulig fusk i Kjerkols master til pressekonferanse for å fortelle at saken ikke gjorde noe med hans tillit til henne som statsråd. 

— Med andre ord, Kjerkol skal behandles på samme måte som andre studenter i likende saker. Jeg vil ikke gjøre noen vurderinger før vi er kjent med Nord universitets behandling, sa Støre 22.januar. Da var det også kort tid siden forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch hadde gått av som statsråd på grunn av fusk i sin masteroppgave i juss. 

Powered by Labrador CMS