Den lange veien mot universitet

Universitet. Nå er det vedtatt: Høgskolen i Oslo og Akershus er OsloMet - Storbyuniversitetet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kongen i statsråd har gitt klarsignal: 2018 er året Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) blir det andre universitetet i hovedstaden.

regjeringens nettsider kom det som kunngjøring fra Kongen i statsråd klokken 11.30: «Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd godkjennes Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet med navnet OsloMet – storbyuniversitetet fra 12. januar 2018.»

Utdanninger som strekker seg 200 år tilbake

Det har vært en lang prosess. Historien til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) strekker seg nesten like langt tilbake i tid som de som kaller seg Norges eldste universitet - naboen litt høyere opp i gata - Universitetet i Oslo.

HiOA ble etablert 1. august 2011 gjennom en fusjon mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. Formålet med sammenslåingen var å skape sterke og brede fagmiljøer innenfor utdanning og forskning.

De to høgskolene vedtok høsten 2010 en felles «Strategi for universitetssatsing».

HiOAs historie består av flere og omfattende fusjonsprosesser og innbefatter utdanninger ved utdanningsinstitusjoner som har eksistert i opp mot 200 år.

Skriver historien til HiOA

Forsker Jan Messel skriver historien til HiOA. Gjennom et flerårig prosjekt har han dokumentert mange ulike historier blant forløperne til dagens høgskole og morgendagens universitet.

Det hele skal ende opp i et stort bokprosjekt, en utstilling med mer, som skal lanseres og avdukes i 2019.

Nå som det er vedtatt at HiOA skal bli universitet, ber vi Messel ta oss med på en reise tilbake i tid. Når startet forløperne opp til det som i dag heter Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og hva har vært de viktigste milpælene og hva er det viktigste HiOA som universitet må ta med seg på veien videre?

Bratt utvikling siden 70-tallet

— Sånn i store årstall er det klart prosessen for å bli høgskoler på 70- og 80-tallet, til sammenslåingen i 1994 da vi fikk Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus, samt den store sammenslåingen i 2011 der høgskolene ble slått sammen og satsingen mot å bli universitet for alvor skjøt fart, noen av de aller viktigste synlige begivenhetene, sier Messel, men legger til:

— Selv synes jeg det er veldig spennende å se på den delen av høgskolens historie som viser at profesjonsutdanningene her har historie langt tilbake i tid, og at mange av utdanningene har båret preg av ikke bare å utdanne folk til et arbeidsliv, men også hatt en dannende og kulturbærende betydning og verdi, sier Messel.

Han trekker fram at man ser slike trekk både i lærerutdanning, sykepleieutdanning men også i det som er forløperne til dagens Institutt for produktdesign.

Jan Messel. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

— Produktdesign startet jo egentlig som en utdanning med fokus på husflid for menn, deretter gikk de inn i en faste som lærerutdannere, mens de i dag er over i en ren designutdanning, trekker Messel fram.

— Stolte tradisjoner

— Hva er det viktigste HiOA bør ta med seg inn i sin nye status som universitet?

— Når de gamle universitetene trekker fram sine verdifulle tradisjoner som bærere av kunnskapsutvikling, så har høgskolen også sine verdifulle tradisjoner. Utdanningen har hatt stor betydning ikke bare som leverandører av yrkesutøvere men også som bærere av kultur og tradisjoner, sier Messel.

Høgskolen bygger på svært mange ulike profesjonsutdanninger, og vi er en viktig leverandør av arbeidskraft innenfor mange fagfelt. Dette er også verdier som det er viktig å dra med seg inn i den nye hverdagen som universitet.

Jan Messel

Messel trekker så fram utdanningens nære tilknytning til yrkesliv og det mange vil kalle praksisfeltet.

— Høgskolen bygger på svært mange ulike profesjonsutdanninger, og vi er en viktig leverandør av arbeidskraft innenfor mange fagfelt. Dette er også verdier som det er viktig å dra med seg inn i den nye hverdagen som universitet, sier han.

200 år gamle «røtter»

Det startet med jordmorutdanningen allerede i 1818. I 1873 og 1875 kom forløperen for ingeniørutdanningen og estetiske fag til, det siste gjennom Den kvindelige Industriskole i Christiania.

Forløperen til dagens Institutt for produktdesign startet opp på Blaker i Akershus i 1917, mens husstell-lærerinneskolen, som også er en viktig del av røttene til HiOA, ble etablert på stabekk i 1909.

Fasaden til Frydenlund bryggeri, som nå er campus Pilestredet. Foto: Wilse/Oslo museum

Fra fagskoler til høgskoler

Oppgraderingen fra fagskoler til høgskoler skjedde for mange på 1970-tallet, for helsefagutdanningene tidlig på 1980-tallet.

Det ble samtidig etablert et statlig system for de høgskolene som var statlige og som etter hvert ble statlige.

For å bidra til koordinering og styring av de statlige høgskolene ble det i 1977 etablert et regionalt høgskolesystem. Det regionale høgskolestyret hadde ansvar for å planlegge og utrede organiseringen av høgskolene og virksomheten i regionen. En viktig oppgave var å koordinere og utvikle samarbeid om utdanning og forskning og utviklingsarbeid. Til styrking av FoU-virksomheten fikk styret tildelt felles stipendmidler for fordeling. Det ble i tillegg etablert felles forskerkurs.

20 høgskoler blir Høgskolen i Oslo

Ved starten av 1990-årene ble det en stor vekst i studieplasser og det ble åpenbart at høgskolene i alle regioner måtte bidra til veksten, beskriver HiOA i sin søsøknad om å bli universitet.

Nye muligheter åpnet seg ved blant annet lokaliseringen av lærerutdanning og helsefag på Frydenlund med etablering av Bislet høgskolesenter i 1992.

Høgskolen i Oslo ble opprettet 1994 med en sammenslåing Bislet høgskolesenter med 12 andre høgskoler.

Bislet høgskolesenter hadde frem til 1994 bestått av 8 høgskoler:

  • Sagene lærerhøgskole, Oslo lærerhøgskole, Bioingeniørskolen i Oslo, Radiografhøgskolen, Mensendieckskolen, Fysioterapihøgskolen og Ergoterapihøgskolen.

De tolv andre som var med i fusjonen var

  • Aker sykepleierhøgskole, Barnevernsakademiet, Norges kommunal- og sosialhøgskole, Norges Journalisthøgskole, Oslo ingeniørhøgskole, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, Statens lærerhøgskole i forming, Oslo, Statens reseptarhøgskole, Statens sykepleierhøgskole, Ullevål sykepleier høgskole, Økonomisk College og Østlandets musikkonservatorium (overført til Norges musikkhøgskole 1996).

Fem høgskoler blir Høgskolen i Akershus

Høgskolen i Akershus omfattet fem tidligere høgskoler: Oslo og Akershus vernepleierhøgskole, Stabekk høgskole, Statens lærerhøgskole i forming, Blaker, Statens yrkespedagogiske høgskole og Sykepleierhøgskolen i Lørenskog.

Stabekk høgskole ble etablert i 1985 gjennom en sammenslåing av Statens husstellærerhøgskole, Statens skole for husøkonomer og Statens skole for kostholdsøkonomer.

Samarbeidet mellom HiAk og HiO startet i 2008 og medførte at styrene for begge høgskolene i oktober 2008 gjorde prinsippvedtak om sammenslåing, med felles visjon og mål for den nye institusjonen om å ta sikte på å bli universitet for utdanning og forsking om profesjonsfagene.

Nye overdragelser etter 2011

Etter at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble til en samlet høgskole har HiOA også fått inn under sine vinger fire forskningsinstitutter.

Dette er:

  • AFI, NOVA, NIBR og SIFO.

Til sammen utgjør disse det som i dag heter Senter for velferds- og arbeidslivsforskning - SVA.

I tillegg har HiOA et annet senter; Senter for profesjonsstuduier - SPS.

Kjerringa mot strømmen - i sentrum

I sin omtale av sitt historieprosjekt skriver Messel at forhistorien til, og etableringen av og utviklingen av de to høyskolene fram mot en felles høyskole og et eventuelt universitet er en viktig del av nyere norsk utdanningshistorie. Etableringene og den videre utviklingen må sees i sammenheng med den nasjonale utdannings- og forskningspolitikken.

— En studie av HiOAs historie vil derfor også gi et viktig bidrag til denne historien. Andre høyskolehistorier har konsentrert seg om det viktige elementet av desentralisering og distriktsutbygging som lå i høyskoleutviklingen på 1970- og 1980-tallet og plassert høyskolene i et regionalt perspektiv, beskriver messel og legger til:

— Våre to høyskoler ble derimot etablert i den mest sentrale delen av landet med utgangspunkt i allerede tunge og etablerte utdanningsmiljøer. Flere viktige temaer og problemstillinger kan reises ut fra et slikt perspektiv.

Fakta

Historien til OsloMet - Storbyuniversitetet i kortform

1818: Jordmorutdanningen starter opp.

1873: Forløperen til dagens ingeniørutdanning.

1875: Den kvindelige industriskolen.

1909: Husstell-lærerinneskolen på Stabekk starter opp.

1917: Statens husflidsskole ble etablert på Blaker.

1970-80-tallet: Alle blir høgskoler.

1994: Høgskolene blir slått sammen. Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus blir etablert

2011: HiO og HiAk blir slått sammen til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

2018: HiOA blir universitet fra 12. januar og navnet blir OsloMet - Storbyuniversitetet.

Fakta

Veien mot universitet fra 2007-2018

2018

Søknaden er godkjent av Kongen i Statsråd, og fra 12. januar 2018 er Høgskolen i Oslo og Akershus et universitet, og skal hete: OsloMet - storbyuniversitetet.

2017

15. desember: Samlet søknad sendes til Kunnskapsdepartementet. HiOAs styre vedtar navneforslaget OsloMet.

12. desember: NOKUT godkjenner HiOAs søknad om akkreditering som universitet.

13. november: NOKUTs sakkyndige komité leverer rapporten som konkluderer med at «HiOA tilfredsstiller alle krav til akkreditering som universitet».

1. juni: NOKUT oppnevner sakkyndig komité som skal vurdere universitetssøknaden.

22. februar: HiOA leverer søknad om universitetsakkreditering til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

2016

9. mars: HiOA-styret vedtar grunnlagsdokumentet og vedtar formelt å gå inn i søknadsprosess for universitetsakkreditering.

2015

Det utarbeides et grunnlagsdokument som er en tidlig versjon av universitetssøknaden. Arbeidet med universitetssøknaden prosjektorganiseres.

2011

Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerer, og det igangsettes forberedende arbeid med kartlegginger og tiltak for å gjøre institusjonen i stand til å oppfylle kravene for universitetsakkreditering.

2007

Desember: Styret for Høgskolen i Oslo vedtar at høgskolen skal bli universitet.

Fakta

Blogg om HiOA sin historie

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har etablert et historieprosjekt ledet av Jan Messel.

Messel har etablert egen blogg for prosjektet.

Her er noen eksempler av saker som er publisert:

Fakta

Eldste yrkesutdanning for kvinner

I 1815 ble det besluttet å starte jordmorundervisning i Norge. Dr. Magnus Andreas Thulstrup stod for den første undervisningen.

I 1818 fikk Norge egen jordmorutdanning ved fødselsstiftelsen i Kristiania. Utdanningen var 1-årig og krevde ingen spesielle teoretiske forkunnskaper.

Fra 1952 har sykepleieutdanning vært vilkår for opptak til jordmorutdanning.

I 1977 ble det gjort vedtak om at jordmorskoler, sammen med andre helsefagskoler, skulle innpasses i det regionale høgskolesystemet.

Jordmorutdanningen i Oslo ble lagt til Høgskolen i Akershus og jordmorutdanningen i Bergen til Høgskolen i Bergen.

Fra januar 2015 er altså det toårige utdanningsløpet for jordmødre ved HiOA etablert som en master, og har blitt skolens største masterutdanning.

Les også: Norges eldste med ny master

Kilde: Den norske jordmorforeningen

Fakta

Statens Lærerinneskole i husstell

Statens lærerinneskole i husstell, Stabekk, ble vedtatt opprettet i 1908 og startet opp i 1909.

Norske Kvinners Nasjonalråd med Betzy Kjelsberg i spissen tok initiativ til husstelllærerutdanningen.

Skolen het Statens lærarskole i husstell, Stabekk fra 1963 til 1981, og Statens husstellærerhøgskole, Bekkestua fra 1982 til 1984.

Skolen fusjonerte i 1985 med Statens skole for husøkonomer og Statens skole for kostholdsøkonomer til Stabekk høgskole, som igjen i 1994 ble innlemmet i den nye Høgskolen i Akershus, og flyttet til Kjeller i 2003.

Kilde: HiOA og Wikipedia

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS