tyskervits-saken

Professor har hyret advokat: Krever erstatning fra UiB for ærekrenkende uttalelser

Arbeidsrettsadvokat Torkel Tveit kommer med knallhard kritikk av Universitetet i Bergens håndtering av professoren i tyskervits-saken.

Arbeidsrettsdvokat Torkel Tveit mener Universitetet i Bergen har begått flere feil og krenkelser mot hans klient professor Svein Larsen i den såkalte tyskervits-saken.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tyskervits-saken er ennå ikke over ved Universitetet i Bergen. Professor Svein Larsen, som for over et år siden fortalte den omstridte vitsen om at «tyskerne har vært her før, og nå åler de seg inn igjen» har nå engasjert arbeidsrettsadvokat Torkel Tveit i saken.

Advokat Tveit mener at UiB er erstatningspliktig på grunn av blant annet ærekenkelser, og han krever også at arbeidsgiver skal komme med en unnskyldning overfor professor Larsen.

Forrige tirsdag var advokaten og professor Larsen i møte med rektor Dag Rune Olsen og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, og etter det Khrono har grunn til å tro, er nå et tilbud til en løsning i saken snart underveis fra universitetsledelsen til advokaten og hans klient.

Brev med knusende kritikk

I forkant av møtet i forrige uke, sendte advokat Tveit et brev til rektor Olsen og dekan ved Det psykologiske fakultet, Bente Wold.

I brevet, som Khrono har fått delvis innsyn i, kommer advokaten med en knusende kritikk av universitetsledelsens håndtering av tyskervits-saken generelt, og behandlingen av professoren spesielt.

Advokatens kritikk rammer UiB-ledelsen i alle ledd; fra styreleder og rektor Dag Rune Olsen, via dekan ved Det psykologiske fakultet, Bente Wold til tidligere instituttleder Anette Harris.

Dekan Bente Wold ønsker ikke å kommentere saken i denne omgang, men henviser til rektor Dag Rune Olsen.

Dekan Bente Wold har tidligere hatt forståelse for at tyskervits-saken har vært en stor belastning for begge parter.

Da det i august ble kjent at studenten som klaget på professoren fikk erstatning for mediepress i saken, skrev Wold i en e-post blant annet:

— Vi i fakultetsledelsen tar ikke stilling til innholdet i varselet. Vi gir verken student eller professor medhold, men anerkjenner og forstår at saken har blitt en stor belastning for begge. Nå arbeider vi med å finne gode løsninger slik at begge skal kunne fortsette med å studere/arbeide ved Universitetet i Bergen så godt som mulig.

Lang liste med lovbrudd

Advokatens liste over det han mener er lovbrudd fra arbeidsgiver UiB er lang. Advokat Tveit mener Universitetet i Bergen har begått flere feil og krenkelser i saksforholdet.

Ifølge det delvis sladdede brevet, mener advokaten blant annet at professor Larsen urettmessig er blitt beskyldt for mobbing, trakassering, diskriminering og lovbrudd, at professoren har fått pålegg som griper inn i ytringsfriheten, og viser til at ledende jurister og politikere har tatt avstand fra hvordan denne er blitt innskrenket.

«Larsen har også måttet tåle nedsettende uttalelser og karakteristikker om seg selv fra universitetets ledelse i pressedekningen, og grunnleggende krav til saksbehandling i varslingssaker er blitt satt til side», heter det i det ni siders lange brevet fra advokaten.

Vil ha beklagelse og erstatning

«I tidligere avisoppslag har han (professor Svein Larsen red.mrk) kunnet lese at han vil få en slik beklagelse, men den er aldri mottatt. For Larsen er det også viktig at UiB er tydelig på at han verken har mobbet, trakassert eller diskriminert studenten», skriver advokaten i det ni siders lange brevet med flere vedlegg.

Torkel Tveit viser til at Universitetet i Bergen allerede har betalt en økonomisk kompensasjon til studenten for den belastning saken har medført.

«Som vår redegjørelse viser har belastningen ikke vært mindre for Larsen. Dekan har også vært tydelig på at det er begått feil overfor Larsen, og at saken har vært belastende også for ham. Spørsmålet om økonomisk kompensasjon må derfor også avgjøres for Larsen», skriver advokaten.

Utilbørlig og uten folkeskikk

Larsen reagerer, ifølge advokatens brev, på at arbeidsgiver UiB har gått ut i Khrono og karakterisert professorens opptreden som «utilbørlig» og at rektor indikerer at professor Larsen mangler folkeskikk.

«Larsen har heller aldri mottatt noen beklagelse for dette. Med slike uttalelser bryter arbeidsgiver omsorgsplikten for Larsen som ansatt. I tillegg skader uttalelsene hans omdømme og den tillit han må ha i sitt virke som professor ved UiB», skriver Tveit.

Advokaten mener også at UiB som arbeidsgiver har brutt taushetsplikten overfor sin ansatte professor, noe som er «i strid med det ulovfestede lojalitetsprinsippet i et ansettelsesforhold».

Advokat Tveit er også kritisk til saksbehandlingen og tolkningen av lover. Han skriver at «Utsagnene om Larsen er ikke bare i konflikt med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Når noen uriktig beskyldes for diskriminerende og straffbare handlinger er det ærekrenkende uttalelser som utløser krav om erstatning».

Ingen kommentar fra rektor

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, ønsker ikke å kommentere konkrete vurderinger som nå blir gjort i tyskervits-saken ved universitetet.

— Jeg har ingen kommentarer til brevet, det får stå for advokatens regning, sier rektor Dag Rune Olsen.

— Men vi er nå inne i en positiv dialog, som ikke er avsluttet.

— Siden studenten får en økonomisk kompensasjon, er det da logisk at professoren får det samme?

— Vi har ikke betalt studenten erstatning, men vi har bistått med å betale advokatutgifter. Jeg ønsker ikke å kommentere konkrete vurderinger som nå blir gjort, sier Olsen.

— Media har framstilt som tyskervits

Det var daværende instituttleder Anette Harris som i fjor høst beklaget overfor studenten, på vegne av professoren.

I brevet fra advokaten blir det pekt på at dette skjedde før Larsen selv visste om varselet som var kommet.

Harris skriver i en e-post til Khrono at hun ikke vet hva som skjer med saken lenger, siden hun nå ikke er instituttleder. Hun skriver også at det stemmer at hun informerte Larsen samme dag som hun beklaget til studenten.

— Samme dag som vi mottok varsel fra student inviterte jeg Larsen til en samtale, men av ulike årsaker hadde Larsen ikke anledning til å møte meg før fredag samme uke. Etter møtet med Larsen kontaktet jeg dekan som da sendte ut en beklagelse til student. Jeg ønsket at dekan skulle formidle raskt til studenten at jeg synes det var beklagelig at hen hadde hatt en slik opplevelse og samtidig inviterte jeg til en samtale for å høre hens versjon av saken. Jeg ønsket å løse dette på lavt nivå så raskt som mulig, skriver Harris.

Videre skriver hun at «når det gjelder tolkning av diskrimineringsloven så vil jeg påpeke at det er Svein Larsen og dere i media som har definert dette som en tyskervits. Jeg fikk også dette fremstilt som en tyskervits, men endret oppfatning etter å ha hørt studentens historie. Jeg synes kontekst er viktig her, men om dette var rett eller feil er det nå jurister som skal avgjøre – ikke jeg. Det gjelder for så vidt også de andre juridiske vurderingene som er gjort i denne saken».

Ytringsfrihet og rettssikkerhet

I brevet fra advokaten heter det videre at tyskervits-saken ellers reiser en rekke prinsipielle spørsmål om undervisningsansattes ytringsfrihet og rettssikkerhet.

«Det er ikke universitetsledelsens plikt å beklage hver gang en student kjenner seg krenket av et utsagn fra foreleser», heter det.

Torkel Tveit lener seg også på Anine Kierulfs uttalelser i Minerva om saken, der hun påpeker at den påståtte krenkelsen må tolkes i lys av ytringsfriheten.

«Det offentlige ordskiftet kan ikke begrenses slik at enhver potensielt krenkende vits skal forbys som diskriminerende», mener Kierulf.

Ett av spørsmålene i saken har vært når varselet fra studenten ble nedgradert fra rødt til gult. Rektor Olsen har sagt til Khrono at dette skjedde i fjor høst, mens Larsen selv sier at han ikke fikk vite dette før i sommer.

Nå mener advokat Tveit at en e-post fra daværende instituttleder Harris viser at fakultetet har gitt uriktige opplysninger til både Khrono og rektor.

I en e-post fra november i fjor gir Harris følgende tilbakemelding til Larsen:

«Siden vi snakket sammen sist har jeg gjort en vurdering for å få saken nedjustert, men etter en juridisk vurdering er det ikke grunnlag for det. Trakasseringsloven er faktisk mye strengere enn jeg var klar over.»

Professor Larsens advokat mener det er kritikkverdig, og i strid med arbeidgivers omsorgsplikt, når universitetet som arbeidsgiver går ut i pressen med det som fremstår som klare feilopplysninger.

Tidligere instituttleder Harris sier at når det gjelder informasjon om varselet er rødt eller gult, så er det slik at et rødt varsel i dette systemet alltid vil stå som et rødt varsel.

— Men vi kan legge til informasjon som i praksis vil si at varselet nedjusteres.

Uttalelsene i et notat fra tidligere instituttleder Anette Harris «fremstår også truende i sin form», skriver advokaten.

Straffeutmåling blir nevnt, og Harris avslutter notatet med at «Per i dag er denne saken ikke lagret i den anklagete sin personalmappe, men det kan bli utfall dersom vi går videre med saken».

Advokat Tveit viser til at Larsen også ilegges munnkurv, og opplever et alvorlig inngrep i ytringsfriheten, når det formidles at styringsretten skal brukes for å pålegge ham å avstå fra ytringer av denne typen.

Rektor Dag Rune Olsen har tidligere sagt at UiB ikke klarte å håndtere saken på rett nivå. Han sa også at man skal se på «Si Fra»-systemet.

— Det er lett å være etterpåklok, men er det noe som burde vært gjort annerledes fra starten?

— Det vil jeg ikke si noe om. Men vi må se på måten «Si Fra»-systemet er skrudd sammen på. Det ble skrudd sammen for å håndtere metoo-saker, ikke denne typen saker, sier Olsen i dag.

Ba om å bli fratatt taushetsplikt

Av nye opplysninger i saken kommer det fram at professor Larsen i august i år fikk en henvendelse fra tidligere instituttleder Anette Harris der hun ber om å bli fritatt fra taushetsplikten i saken.

Hun ber om å få gå ut til pressen med uttalelser om Larsen og hans arbeidsforhold ved UiB.

Larsen aksepterte ikke, ifølge advokatbrevet, at hans person og ansettelse skulle omtales fritt av arbeidsgiver i mediene.

Da fikk han ifølge brevet til svar fra Harris at ingen er tjent med «…en offentlig debatt som baserer seg på mangelfulle opplysninger».

Mistet (nesten) troen på journalister

Dekan Wold skal, fortsatt ifølge advokatens brev, ha sluttet seg til synspunktet med følgende melding (lørdag 22. august):

«Enig med Anette her! Etter at jeg nesten helt har mistet troen på dagens journalister, hadde Aftenposten heldigvis et saklig og bra innlegg i dag!».

I Aftenpostens innlegg ble det stilt spørsmål ved professor Larsens opptreden. Begge meldingene føyer seg inn i rekken av det som fremstår som trusler om at ledelsen «har noe på» Larsen som bør komme frem i pressen. Dette står klart i strid med den beklagelsen dekanen tilsynelatende kom med til Larsen i Dagbladet, hevder advokaten.

— Det har vært et nokså ensidig debatt i denne saken. Samtidig har Larsen flere ganger uttalt at han ønsker at all informasjon i saken gjerne må komme frem i media, skriver Harris til Khrono, og forklarer at hun derfor ba om å bli fritatt fra taushetsplikt.

— Jeg har fremdeles taushetsplikt og det har jeg tenkt å forholde meg til, skriver hun.

Partene er «i prosess»

Ifølge universitetsdirektør Kjell Bernstrøm er de nå «i prosess» for å komme fram til en løsning på Larsens krav.

Svein Larsen, professor ved Det psykologiske fakultet i Bergen.

Verken professor Svein Larsen eller hans advokat, Torkel Tveit, ønsker å kommentere saken nærmere nå.

«Jeg kan bekrefte at vi hadde et møte forrige uke, og at det er dialog mellom partene. Ber om forståelse for at jeg/Svein Larsen – slik det er nå - ikke ønsker å gå nærmere inn på denne dialogen», skriver Tveit i en e-post til Khrono mandag, og professor Larsen sier det samme:

— Vi har hatt møte med universitetsledelsen. Jeg vil ikke si noe mer om saken på dette tidspunktet, sier Larsen.

Etter at Khrono første gang omtalte saken i slutten av juni der professoren reagerte på å ha fått munnkurv fra UiB-ledesen, har saken fått mye omtale.

Rektor Dag Rune Olsen har også innrømmet at universitetet ikke klarte å håndtere saken på rett nivå eller rett måte.

Powered by Labrador CMS