kronologisk gjennomgang

Dette er tyskervits-saken

Har du ikke fått med deg alt i den såkalte tyskervits-saken ved Universitetet i Bergen? Her er en kronologisk gjennomgang av hele saken.

Psykologiprofessor Svein Larsen fortalte den mye omtalte tyskervitsen i en forelesning for ett år siden.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er sist oppdatert 21.11.2020)

Khrono omtalte 25. juni 2020, for første gang det som etterhvert har blitt til tyskervits-saken ved Universitetet i Bergen.

Saken har siden den gang vært omtalt i en rekke medier, også noen utenlandske, og skapt høy temperatur og debatt i sosiale medier, og ikke minst kritikk, fra mange hold og i alle retninger.

Men saken om den tyske studenten som følte seg krenket og trakassert av psykologiprofessor Svein Larsen, etter at professoren hadde vitset om tyske turister i en forelesning og sagt at «tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen», startet 10 måneder før Khronos første sak.

(Professor Larsen har i etterkant presisert at han snakket norsk i forelesningen og brukte uttrykket «...og nå åler de seg inn igjen»)

Her er en kronologisk oversikt over hendelsesforløpet:

15. august 2019: Tyskervitsen

Professor Larsen holder forelesning ved Universitetet i Bergen og den tyske studenten er tilstede, sammen med flere titalls andre.

Student følte seg mobbet og trakassert i forelesningen etter at psykologiprofessor Larsen fortalte om sitt forskningsprosjekt om turisme. Der kom det fram at 90 prosent av de spurte tyskerne ikke så på seg selv som typiske turister i Norge.

Den tyske studenten svarte også benektende på spørsmålet om h*n så på seg selv som en typisk turist når h*n er på feriereiser.

Ifølge studenten skal foreleseren så ha sagt: «They (Germans) were here before, and now they sneak back in», hvorpå de fleste av studentene i salen skulle ha ledd.

I etterkant har professor Svein Larsen gjort Khrono oppmerksom på at han snakket norsk i forelesningen (studentens klage var skrevet på engelsk. red.mrk) og at han skal ha sagt at tyskerne «åler seg inn», som er et bergensk uttrykk.

18. august 2019: Første klage

Den tyske studenten følte seg støtt etter forelesningen 15. august og klaget professor Larsen inn via Si fra-ordningen ved universitetet.

Ifølge varselet forventer studenten at Universitetet i Bergen skal ha et inkluderende miljø, og ber universitetet om å ha økt oppmerksomhet mot ansattes uttalelser, for å unngå lignende situasjoner i framtiden.

Varselet er sendt inn på rødt, etter anbefaling fra infotjenesten ved fakultetet og dermed kategorisert som «mobbing/trakassering/diskriminering».

23. august 2019: Møte og beklagelse

Institutt- og fakultetsledelse tok klagen alvorlig. Daværende instituttleder Anette Harris, har møte med den innklagede professor Larsen, som bekrefter at han fortalte vitsen om tyskerne i forelesningen, men at det ikke var hans intensjon å mobbe eller trakassere.

Professor Larsen påpekte også at det ikke var noe feil i det som var blitt sagt og at dagens studenter var for lette å krenke.

Instituttleder syntes det var leit at UiB-studenten følte seg krenket og informerte fakultetsledelsen om at de ville beklage saken. Beklagelsen ble sendt studenten samme dag.

Etter dette møtet ønsket professor Larsen at registreringen av varselet skulle fjernes fra kategorien mobbing/trakassering/diskriminering. Han klaget også på at instituttleder hadde beklaget på hans vegne, da han mente at det ikke var noe å beklage.

Larsen ba om å få fakultetets beklagelse slik at han kunne lese den, og ønsket etter dette ikke flere møter med instituttet, men skriftlig kommunikasjon/dokumentasjon.

Studenten var fornøyd med beklagelsen og raskt svar fra fakultetet.

28. august 2019: Ny forelesning — historien om Der Steppenwolf

Professor Larsen har en ny forelesning og den tyske studenten er tilstede, sammen med en lang rekke andre.

Her skal professoren ha fortalt at det under studiedagene hans i Bergen på slutten av 70-tallet gikk rykter om at en student hadde lest Hermann Hesses bok, Der Steppenwolf, og blitt gal av det og blant annet skriblet «steppeulven» på vegger rundt omkring i byen.

Studenten skal ha tatt dette ille opp og oppfattet det slik at professoren mente at studenten kunne bli gal fordi h*n likte å lese Hermann Hesse.

Ifølge brev fra advokaten 13.juli 2020 til rektor Dag Rune Olsen, følte studenten seg nedverdiget av Larsen under forelesningen 28. august.

15. oktober 2019: Muntlig varsel om Der Steppenwolf

Studenten var kalt inn på møte med instituttleder Anette Harris denne dagen og forteller muntlig om hendelsen og historien om Der Steppenwolf i forelesningen 28. august.

(Harris skrev referat fra samtalen 6. juli 2020 — etter oppfordring fra enten advokat eller student. Ifølge dette skal Harris ha informert dekan Bente Wold og rektor Dag Rune Olsen om samtale/varsel.)

Professor Svein Larsen ble ikke informert om varsel/klage om studentens opplevelse av historien om Der Steppenwolf og Hermann Hesse-saken.

25. oktober 2019: Munnkurv til professoren

Denne dagen mottar professor Larsen skriftlig orientering fra instituttleder Anette Harris om saken vedrørende tyskervitsen fra 15. august, samt beklagelsen som er sendt studenten skriftlig fra fakultetet og på vegne av Larsen.

Instituttlederen opplyser i sin skriftlige orientering at studenten i møtet sier h*n setter pris på beklagelsen, men mener å ha opplevd på en annen forelesning at professoren ikke har endret atferd. Instituttlederen skriver videre at studenten har lagt saken bak seg og ikke vil delta på flere av Larsens forelesninger.

Til slutt skriver Harris at hun som leder vil benytte styringsretten sin i saken og pålegge den anklagede om å «frastå fra ytringer av denne typen (koblinger mellom tyskere som invaderte Norge og tyske turister i dag) da det nå er blitt klart at dette kan virke krenkende for tyske studenter».

Helt til slutt i notatet gjør Harris oppmerksom på at per i dag er denne saken ikke lagret i personalmappen til professor Larsen, «men det kan bli utfall dersom vi går videre med saken».

I orienteringen står det ingenting om varsel/klage på Larsens historie om Hesse-saken og Der Steppenwolf.

19.desember 2019: Fagforeningen varsler toppledelsen

Leder i Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen, Steinar Vagstad, varsler universitetsledelsen ved rektor Dag Rune Olsen og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, om det han mener er kritikkverdige forhold ved Det psykologiske fakultet.

Han sender over instituttlederens skriv om saken, og det han oppfatter som munnkurv til professor Svein Larsen, og ber øverste ledelse sette en stopper for saken.

Seks måneder senere...

25. juni 2020: Første sak i Khrono

Khrono publiserer sin første sak om professoren som har fått munnkurv etter å ha fortalt vits om tyske turister.

Larsen selv er opprørt over universitetsledelsens håndtering av ham og av saken. Professoren mener at han ikke har noe å beklage.

— Denne saken har plaget meg voldsomt i hele vinter, at jeg skal ha på meg at jeg har trakassert, mobbet og diskriminert studenter er forferdelig, sa han til Khrono.

— Jeg kan være lei meg for at jeg fortalte en dårlig vits, men jeg ser ingen grunn til å beklage. Det er heller ingen grunn til at ledelsen skal beklage mine ytringer på mine vegne, uttalte Larsen.

Både professoren og hans fagforening Forskerforbundet ved UiB, forventet en beklagelse fra universitetsledelsen.

Instituttleder Harris sa at hun følte det som sin plikt å beklage:

— Det var en dårlig vits, og jeg vet at Larsen ikke mente å krenke noen med den. Men studenten følte seg krenket, og da ser jeg det som min plikt som leder å beklage, sa instituttleder.

Saken skapte stor oppmerksomhet og er så langt i år en av Khronos mest leste saker.

(Khrono er i kontakt med studenten på telefon og via sms 25.juni og 26.juni for å få vedkommendes versjon om saken, men vedkommende ønsker ikke å uttale seg verken skriftlig eller muntlig. red.mrk).

Samme ettermiddag publiserte Khrono saken om at rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, ikke ønsket å beklage overfor professoren.

— Universitetet begrenser ikke ytringer, men er opptatt av folkeskikk i denne saken, sa rektor Olsen til Khrono.

26. juni 2020: Saken til kulturministeren

Stortingsrepresentant Petter Frølich (H) frykter krenk­elses­hysteri og ber likestilllingsminsteren og Kulturdepartementet om avklaring på hvor strengt diskrimi­nerings­loven skal tolkes.

27. juni 2020: UiB tar selvkritikk

Dekan ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen tar delvis selvkritikk på universitetets håndtering av saken om tyskervitsen.

— Når det gjelder denne konkrete saken, må vi nok erkjenne at vi burde håndtert oppfølgingen av den ansatte annerledes. Ved et universitet er det full ytringsfrihet. Ulike meninger og ytringer gir oss ny innsikt og kunnskap, noe som er midt i kjernen av oppdraget vårt, sa dekan Bente Wold, først til Dagbladet. Og gjentok det til Khrono.

28. juni 2020: Professor gruer seg, rektor beklager selvsensur

— De har svertet mitt gode navn og rykte og jeg føler at jeg må legge bånd på meg i undervisning og forelesninger. Jeg kjenner at det fortsatt gjør meg rasende, sier professor Svein Larsen, men legger til at kan hende fem ukers ferie nå vil få han til å se annerledes på saken. Han stiller seg tvilende til om han kan/vil undervise til høsten.

Rektor Dag Rune Olsen sier at:

— Det er beklagelig dersom selvsensur blir en konsekvens av denne saken.

3. juli 2020: Professoren kalt inn på teppet

Professor Svein Larsen var forespeilet en unnskyldning, men er i stedet blitt kalt inn til ledelsen for å snakke om utilbørlig opptreden, trakassering og medieomtale, i etterkant av tyskervits-saken ved Universitetet i Bergen.

— Det virker ikke som om fakultetsledelsen er interessert i å forsones, sier Larsen, og sier hele situasjonen er lei.

— Har du fått melding om at det er kommet flere klager på deg?

— Nei.

Professoren sier at han kommer til å stille på møtet, sammen med en tillitsvalgt.

— Denne saken handler ikke om vitser, men om hvordan Universitetet i Bergen behandler sine ansatte, sier han.

9. juli 2020: Nye klager på professoren

Universitetet i Bergen mottok flere nye klager på professor Svein Larsen etter at saken om professorens vitsing om tyskere ble kjent i Khrono. Det bekrefter dekan ved Det psykologiske fakultetet, Bente Wold.

Etter det Khrono kjenner til er det snakk om en håndfull nye klager der flere handler om støtte til den tyske studenten som i august i fjor varslet gjennom Si fra-systemet til universitetet.

Khrono ba om innsyn/merinnsyn i de nye klagene, men fikk avslag. Vi klaget på avslaget til Felles klagenemnd, men fikk også 11. august avslag på innsyn der med hensyn til UiBs personalhåndtering av saken og inntil saken er avsluttet.

10. juli 2020: Munnkurv opphører

Khrono har i ettertid blitt kjent med at det denne fredagen i sommerferien ble avholdt et møte mellom professor Larsen sammen med leder i Forskerforbundet, Steinar Vagstad og fakultetsledelsen ved dekan og direktør.

Så langt Khrono har forstått ble professor Larsens munnkurv opphevet på dette møtet, og det er enighet om at Larsen kan si det han vil under sine forelesninger.

13. juli 2020: Brev fra advokat og student

Khrono ble i ettertid blitt kjent med at rektor Dag Rune Olsen denne dagen mottok et brev fra den profilerte varsleradvokaten Birthe Eriksen, som var blitt engasjert av den tyske studenten.

Brevet, som UiB fredag 14. august 2020 ga delvis innsyn i, viste blant annet at advokaten var svært kritisk til universitetets håndtering av varslingene fra studenten og til hele Si fra-systemet.

Advokaten krevde på vegne av sin klient erstatning og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, forsinkelse i studiene, avbestilling av ferie — som følge av et høyt mediepress i saken.

I brevet kom det også fram at den tyske studenten hadde varslet om ytterligere en sak fra en av Larsens forelesninger i august i fjor: Historien om Hermann Hesse og boken Der Steppenwolf.

21. juli 2020: Møte student, advokat og fakultetsledelse

I ettertid har det kommet fram at det denne dagen var møte mellom den tyske studenten og vedkommendes advokat Birthe Eriksen på den ene siden og dekan Bente Wold og fakultetsdirektør Ørnulf Lillestøl, der temaet var brevet som ble sendt til rektor og UiB 13.juli.

Ifølge referat fra møtet, som ble kjent via Khrono 15. august 2020, ble det på dette møtet enighet mellom partene om at universitetet skulle komme med en beklagelse til studenten for håndtering av saken, samt at universitetet informerte om at de ville dekke studentens saksomkostninger til advokat og i tillegg en erstatning grunnet den store medieinteressen for saken.

Advokat Eriksen er også sterkt kritisk til universitetets håndtering av saken og deres system for varsling, det digitale Si fra-systemet.

7. august 2020: Khronos sak om studentens advokat og krav om erstatning

Khrono ble kjent med innholdet i advokatens brev og krav om erstatning og publiserte sak om dette denne dagen.

Her ble også studentens varsel om historien rundt professor Larsens beretning om den tyskspråklige Hermann Hesses bok Der Steppenwolf, offentlig kjent for første gang.

15. august 2020: UiB beklager og betaler

Khrono publiserte først denne dagen et intervju med advokat Birthe Eriksen om kritikk av UiBs håndtering av saken, og stilte spørsmål ved universitetsansatte lederes kompetanse på varlingssaker.

Senere samme dag ble det kjent at Universitetet i Bergen betaler erstatning til den tyske studenten, grunnet stort mediepress i saken.

Universitetet tar ikke stilling til innholdet i varslene mot professoren, men innrømmer 10.000 kroner i erstatning, pluss saksomkostninger til advokaten.

Saken skapte igjen stor oppmerksomhet og storm i sosiale medier, denne gangen mest mot Khrono for å underkommunisere hva den økonomiske erstatningen dreide seg om.

UiBs begrunnelse for å betale erstatning var ifølge dekan Bente Wold:

— Vi beklager (som vi også har gjort tidligere) at studenten har hatt ubehagelige opplevelser i forbindelse med undervisning. Den store medieinteressen for saken har medført store belastninger for studenten, som langt overgår det studenter forventes å bli utsatt for når de bruker Si fra-systemet. Dette anerkjenner vi, og dette er grunnen til at vi gir hen økonomisk kompensasjon, skrev dekan Bente Wold i en e-post til Khrono lørdag - og som var gjengitt i saken.

Bergensavisen BA lørdag 15.august 2020.

Universitetet i Bergen skal også forsøke å finne kilden til lekkasjene i saken:

— Noen har delt fortrolige og taushetsbelagte opplysninger med utenforstående, og det er blitt gjort tilgjengelig for media, inkludert studentens navn. Dette er ikke akseptabelt, og vi vil gjøre det vi kan for å beskytte studentens identitet, og undersøke hvordan disse opplysningene er kommet på avveie, skriver dekan Wold.

Samme dag, lørdag 15.august snakker studenten ut i Bergensavisen BA (for abonnenter), sammen med sin advokat Birthe Eriksen under forsidetittelen «Slik ble jeg mobbet av UiB-professoren».

— Jeg opplevde det som om hensikten var å nedverdige meg personlig og som student, samt å få frem professorens mening om at det var for mange tyskere ved fakultetet, forteller studenten ifølge BA.

— Jeg vil ikke skade noen, heller ikke professor Svein Larsen. Det eneste jeg vil er at det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold som trakassering på UiB, sa den tyske studenten til avisen.

Studenten har så langt ikke ønsket, heller ikke lørdag 15.august, å kommentere saken i Khrono.

26.august 2020: Intervju med studenten i Khrono

Khrono publiserer et lengre intervju med den anonyme tyske studenten. Vedkommende sier blant annet at hen ville ha reagert like sterkt nå på professor Larsen vitsing om tyskere, som under forelesningen for ett år siden, selv om hen ville reagert på en annen måte.

Studenten håper at saken om klagen på professor Svein Larsen kan føre til refleksjon rundt maktposisjoner i akademia.

— Den gang var jeg veldig usikker som student. Jeg hadde nok ikke vært så trist i dag, men mer sint. Jeg føler meg sterkere nå, jeg kan norsk bedre og kunne nok reagert bedre, sa hen, og fortsatte:

— Jeg hadde nok tatt det direkte opp i forelesningen. Jeg hadde spurt han: Hvorfor sier du dette? Hva mener du? Konfrontasjon er veldig viktig i slike situasjoner med maktubalanse, sier studenten.

Hen forteller at hen også hadde vært sint på andres vegne, dersom det ble vitset rundt andres nasjonalitet.

27.08.2020: Leserinnlegg fra tillitsvalgt Vagstad

Leder i Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen skriver et leserinnlegg i Khrono der han reagerer på Khronos intervju med studenten.

Vagstad mener blant annet at studenten reviderer sin egen historie for å passe bedre inn i forestillingen om en stakkars student som blir mobbet av en slem professor.

11.09.2020: Varslingssak mot tillitsvalgt Vagstad

Anonym varsling og internt oppgjør i Forskerforbundet står for tur etter anklager mot lokallagsleder Steinar Vagstad for «nedrig angrep» i et leserinnlegg om tyskervitssaken. Et medlem i Forskerforbundet klaget på innlegget, Forskerforbundet satte i gang sin eksterne varslingsnemnd i saken.

29.09.2020: Professor hyrer inn advokat - krever erstatning

Arbeidsrettsadvokat Torkel Tveit kommer med knallhard kritikk av Universitetet i Bergens håndtering av professoren i tyskervits-saken. Han er leid inn av professor Svein Larsen og hevder i et langt brev til ledelsen at universitetet er erstatningspliktig som følge av ærekrenkelser mot sin egen ansatte professor Svein Larsen.

23.10.2020: Varslingssak mot tillitsvalgt avsluttet

Lokallagsleder for Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen, Steinar Vagstad, har ikke gjort noe kritikkverdig eller brutt etiske retningslinjer og vedtekter.

Slik konkluderer varslingsutvalget i Forskerforbundet som har vurdert et varsel mot Vagstad, etter at han skrev et debattinnlegg i Khrono om den såkalte tyskervits-saken.

27.10.2020: Omforent avtale mellom UiB og professoren

Universitetsledelsen i Bergen har gitt professoren som fortalte den omstridte tyskervitsen en uforbeholden unnskyldning. De vurderer også å gi ham lønnsopprykk.

19.11.2020 70.000 kroner i lønnsopprykk til professoren

— Bedre med et lønnsløft enn en ren erstatning, sier en lettet psykologiprofessor Svein Larsen, som føler han har fått full oppreisning etter at Universitetet i Bergen har gjort en lønnsvurdering og hevet lønnen hans med tre trinn.

Universitetet i Bergen har også i et brev informert om at alle andre klager på professoren er vurdert og lagt til side.

«Ei heller finner Universitetet i Bergen at du har mobbet, trakassert eller diskriminert noen av de studenter som har varslet», heter det i brevet.

(Khrono legger for ordens skyld til at vi ikke har offentliggjort studentens navn, og så langt vi har sett har heller ingen andre medier gjort dette).

Endringslogg: Endring er gjort kl. 23.07 19.august etter at vi ble gjort oppmerksom på at vi hadde omtalt studentens kjønn i et avsnitt. Vi beklager.

Powered by Labrador CMS