universitetet i sørøst-Norge

Publisering og lønns­oppgjør på dagsordenen

Forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) publiserer mer enn noen gang.

Pia Cecilie Bing-Jonsson
rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Pia Cecilie Bing-Jonsson, er klar for siste styremøte før sommeren.
Publisert

I 2023 ble det rapportert 1135 vitenskapelige publikasjoner fra forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). 

— Dette er flere enn noen tidligere år. Ser man på resultatene over en tiårsperiode er det tydelig at publiseringsaktiviteten ved USN er økende. Dette er gledelig, men det er viktig at arbeidet med å bygge en robust kultur for forskning videreføres. Sett i forhold til de andre norske universitetene publiseres det fremdeles relativt lite ved USN, og USN har fremdeles en jobb å gjøre for å nå Kunnskapsdepartementets måltall for publikasjonspoeng per faglig årsverk for 2025 som er 1,2, skriver rektor ved USN til sitt styret.

Onsdag 19. juni har styret sitt siste møte før sommeren. Publiseringsrapport for 2023 er en av mange saker som står på dagsorden ved møtet.

Møtet avholdes på Kongsberg, og strømmes direkte her fra klokken 11.00.

Rektor trekker også fram at det er stor variasjon mellom fakultetene når det kommer til antall publikasjonspoeng per fagårsverk, og det er flere stillingsgrupper som publiserer lite.

Lokale lønnsforhandlinger

Et annet punkt på dagsordenen handler om lønnsforhandlingene. Her omtales streiken og konsekvensene av lønnsnemndene, der to av fire hovedsammenslutninger er tatt ut til tvungen lønnsnemnd. 

— Dette innebærer at en tariffavtale og rammene for lokale lønnsforhandlinger ikke vil være klar på en god stund ennå. Sannsynligvis vil vår lokale forhandlingsprosess bli forsinket, men det er for tidlig å si noe sikkert om dette. Det er likevel ikke noe i veien for at styret gjør de nødvendige vedtak om forhandlingsfullmakt og økonomisk ramme nå, heter det i styrepapirene.

Styret blir bedt om at USN ikke legger til egne midler i lønnspotten i år. Det heter i styrepapirene at USN har vært i kontakt med andre arbeidsgivere i sektoren, og flere (NTNU, UiS, UiA, INN, Høgskolen i Østfold) melder tilbake at de ikke ønsker å legge til egne midler.

Samtidig får styret seg forelagt tall som viser at USN benytter nest mest av tildelte og opptjente midler på lønn, og at lønnsgraden eksklusiv husleie har økt fra 79 prosent i fjor til 81 prosen i år. Det er kun Høgskolen i Innlandet som bruker noe mer. Andre universiteter og HVL har lavere andel lønnskostnader. 

Rektor trekker også fram at årsverkskostnaden på 1 million kroner (lønnskostnader/ årsverk) for USN er også nest høyest, hvilket indikerer at lønnsnivået ved USN er høyere enn for øvrige institusjoner. 

— Det vil bli utarbeidet en lønnsstatistikk som grunnlag for lønnsforhandlingene. Dersom statistikken viser urimelige skjevheter eller andre utfordringer må dette løses i forhandlinger innenfor den tildelte rammen for lønnsoppgjøret, heter det i styrepapirene.

Dagsorden styremøtet ved USN 19. juni

Vedtakssaker

 • 34/24 - Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 19.06.2024 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 08.05.2024
 • 35/24 - Regnskapsrapport 1. tertial 2024
 • 36/24 - Status internrevisjon 2024
 • 37/24 - Lokale lønnsforhandlinger 2024
 • 38/24 - Årsrapport fra SDSN studieåret 2023 / 2024
 • 39/24 - Ny forskrift om studier og eksamen ved USN
 • 40/24 - Utredningstillatelse på Bachelor i helse og trening
 • 41/24 - Foreløpig innmelding av bevilgningsfinansierte studietilbud for studieåret 2025 / 2026, samt fastsettelse av studietilbud for internasjonale søkere og studier med våropptak
 • 42/24 - Styresak - Ansettelse i åremålsstilling som visedekan for forskning, utvikling og innovasjon ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Orienteringssaker

 • 9/24 - Videreutvikling av campus Bø
 • 10/24 - Orientering om studiestart 2024
 • 11/24 - Rektors tilbakemelding til styret på oppfølging av årsrapporten fra Studentombudet
 • 12/24 - Riksrevisjonens beretning 2023
 • 13/24 - Publiseringsrapport 2023
 • 14/24 - USNs anskaffelsesvirksomhet

Meldingssaker

 • 4/24 - Meldingssaker til styremøtet 19.06.2024
Powered by Labrador CMS