Debatt ● Fire rektorer

Sandra Borch: Lever på Hurdals­plattformen!

— Vi jobber hele tiden for å følge opp de ambisjoner som regjeringen har for høyere utdanning i distriktene, skriver fire rektorer. De forventer at statsråden følger opp Hurdalsplattformen med finansiering.

Petter Aasen, rektor ved USN og Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet møttes på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse i vår. Sammen med to andre rektorer forventer de at regjeringen følger opp sin egen plattform — også når det gjelder finansiering.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen klare ambisjoner om at den vil stille tydeligere nasjonale krav til universiteter og høyskoler om geografisk nærvær for å møte regionale kunnskaps- og kompetansebehov. Slik kan tilgang til et bredt utdanningstilbud der man bor sikres.

Vi har en forventning til at den nye statsråden forskning- og høyere utdanning, Sandra Borch, leverer på dette. Våre universiteter og høyskoler representerer totalt 27 studiesteder rundt omkring i store deler av Norge. Vi tror det er en styrke for våre regioner og for hele nasjonen at noen høyere utdanningsinstitusjoner tar et spesielt ansvar for at det skal være høyere utdanningstilbud også utenfor de store byene i landet.

Regjeringen la 24. mars i år fram «Utsynsmeldingen», hvor det blant annet lanseres et nytt finansieringssystem for UH-sektoren. I meldingen heter det at finansieringen av flercampus er et politisk spørsmål som må behandles i statsbudsjettet.

Den første anledningen til å følge opp dette er i statsbudsjettet for 2024. Vi har forventninger til statsråd Sandra Borch. Medlemmene fra regjeringspartiene i utdannings- og forskningskomiteen legger grunnlag i sin innstilling til ny finansieringsordning, som regjeringen la fram i Utsynsmeldingen. I komiteinnstillingen viser representantene fra regjeringspartiene til Hurdalsplattformen, der regjeringen signaliserer at den vil bidra til å kompensere merkostnader for flercampusinstitusjoner. Medlemmene viser også til Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning, der regjeringen skriver at «Den campusstrukturen vi har i Norge, er grunnstammen i det desentraliserte studietilbudet». 

Med dette som utgangspunkt skriver medlemmene at for å opprettholde en desentralisert struktur, er det avgjørende å ivareta flercampusinstitusjonene for å forhindre ytterligere sentralisering. Medlemmene imøteser en videre oppfølging av dette.

Ekstrakostnadene vi har som følge av mange mindre studiesteder, er blant annet knyttet til:

 • Etablering, drift og vedlikehold/oppgradering av fysisk og digital infrastruktur på flere studiesteder
 • Leveranser av tjenester med stor geografisk spredning
 • Geografisk distribuerte fagmiljø (undervisning og FoU) krever lokal bemanning av en rekke støtte- og koordinerende funksjoner. Her kan nevnes bibliotek, IT-drift, studieveiledere og annen infrastruktur for forskning og forskningsbasert undervisning
 • Undervisning gis ofte til program/emner med færre studenter da rekrutteringsgrunnlaget er mindre
 • Kvalitetskrav i utdanningstilbud og i FoU-virksomheten krever koordinering, samhandling og bruk av fagressurser på tvers av studiestedene
 • Kommunikasjon- og informasjon knyttet til koordinering av virksomhet på flere studiesteder og til ulike geografisk betingede kulturer
 • Studentdemokratiet, studentvelferd og psykososialt studentmiljø på og på tvers av studiestedene
 • Mange vertskommuner å samhandle med for å etablere gode vilkår for studenters trivsel og velferd

Det må tas hensyn til flercampusinstitusjonenes spesielle kostnader i statsbudsjettet for 2024. Dette kan enkelt gjøres ved at de institusjoner som har campus i kommuner som er kategorisert i SSBs sentralitetsindeks 4,5 og 6, får økt støtte per campus til å dekke merkostnadene ved å ha en desentralisert campusstruktur. Midlene må komme som tillegg til dagens finansiering av institusjonene.

Det må tas hensyn til flercampusinstitusjonenes spesielle kostnader i statsbudsjettet for 2024. (...) Midlene må komme som tillegg til dagens finansiering av institusjonene.

Forfatterne

Vi jobber hele tiden for å følge opp de ambisjoner som Regjeringen Støre har for høyere utdanning i distriktene. Behovet for geografisk nærvær av høyere utdanningsinstitusjoner og desentraliserte utdanningstilbud er stort på vitale samfunnsområder. Dette er dokumentert og understreket av statlige utvalg som Demografiutvalget, Distriktsnæringsutvalget, Helsepersonellkommisjonen og Totalberedskapskommisjonen.

Vi forventer at statsråden følger opp Hurdalsplattformen.

Vi forventer en finansiering som

 • setter flercampusinstitusjonene i stand til å sikre tilgang til et bredt utdanningstilbud uavhengig av hvor i landet man bor,
 • imøtekommer nasjonale faglige kvalitetskrav og
 • gir tilgang til kompetanse og kunnskap som kan legge til rette for forskningsbasert innovasjon og verdiskapning gjennom lokale samarbeidsprosjekter.
Powered by Labrador CMS