En student ved Universitetet i Oslo gikk til sak mot staten etter at han ble funnet uskikket, men har nå tapt saken i Oslo tingrett.

Uskikket student tapte i retten mot UiO

Dom. En student ved profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo har tapt saken i Oslo tingrett, etter at han prøvde å få kjent ugyldig et vedtak om at han var uskikket.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

PStudenten, som også er tidligere professor ved et annet universitet, gikk til sak mot staten ved Kunnskapsdepartementet for å få omgjort et vedtak om at han var uskikket og utestengt fra profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo i tre år. Han krevde også erstatning på nærmere 2 millioner kroner og midlertidig forføyning, som skulle gi ham anledning til å fortsette studiene i påvente av rettskraftig dom.

Dommen og kjennelsen fra Oslo tingrett, ble offentliggjort i dag, 23.mai og mannen tapte på alle punkter.

Retten er ifølge dommen ikke i tvil om at saksøker kan utgjøre en mulig fare for fremtidige pasienters «liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet», jf. skikkethetsforskriften § 2.

Retten er videre enig i at det er grunnlag for å utestenge ham fra studiet i en periode på tre år.

Ikke første skikkethetssak i retten

Det er ikke første gang et universitet havner i rettssalen på grunn av en skikkethetsvurdering. NTNU anket i fjor en sak mot en psykologistudent som først vant fram i tingretten med at NTNU ikke hadde rett til å stenge ham ute fra studiet.

Retten anser det lite sannsynlig at NN vil være i stand til å behandle fremtidige pasienter på en tilstrekkelig sensitiv måte, eller at han ville kunne motta kritikk og tilbake-meldinger og respondere adekvat på dette.

Dom 23. mai 2018

I mars i fjor fastlo Frostating lagmannsrett at NTNU hadde rett til å stenge ute studenten i tre år.

Skikkethetsnemnda ved UiO

Vedtaket om at dagens saksøker er uskikket ble gjort først i skikkethetsnemnda på Universitetet i Oslo (UiO) og deretter i den sentrale klagenemnd på UiO. Deretter gjorde Felles klagenemnd samme vedtak.

Felles klagenemnd er opprettet av Kunnskapsdepartementet som klageinstans blant annet for vedtak om manglende skikkethet.

Oslo tingrett har nå kommet fram til at vedtaket i Felles klagenemnd er gyldig, og det gjelder også vedtaket om utestengelse fra studiet i tre år. Kravet om midlertidig forføyning ble avvist.

Seksualisert adferd

Den mannlige studenten har tidligere blant annet vært professor ved et universitet i Norge og også hatt flere andre stillinger i næringslivet og også vært selvstendig konsulent.

Han begynte på psykologstudiet i voksen alder, og har gjennomført 10 semestre på normert tid. Ifølge Universitas var studenten populær hos sine medstudenter i begynnelsen.

Men etterhvert kom det inn flere bekymringsmeldinger om ham fra medstudenter. Disse gjaldt seksualisert adferd og manglende forståelse for tilbakemeldingene han fikk, men også at han ikke respekterte taushetsplikten.

Varsler mot ansatte og ledere

I perioden januar – august 2016 innga også UiO-studenten varsler gjennom universitetets varslingssystem mot flere vitenskapelige ansatte som håndterte skikkethetssaken mot han. Universitetet i Oslo behandlet varslene, og det ble konkludert med at det ikke var avdekket kritikkverdige forhold.

Retten slutter seg til dette, og ifølge dommen var saksøkers varsler «grove og grunnløse beskyldninger», som bar preg av å være hevnaksjoner mot de som har truffet avgjørelser i hans disfavør. Dette er et sentralt punkt i skikkethetsvurderingen.

Rettssaken ble gjennomført i løpet av fem rettsdager i april 2018. Ifølge dommen avga saksøker partsforklaring, det ble avhørt 22 vitner, det ble avspilt videoopptak og foretatt dokumentasjon.

Departementet frifinnes

I domsslutningen fra Oslo tingrett frifinnes Kunnskapsdepartementet og kravet om midlertidig forføyning avvises. Ifølge dommen er vedtaket fra Felles klagenemnd, som ble gjort 5. april 2017, bygget på et riktig faktisk grunnlag.

Ifølge dommen er saksøker ikke skikket for profesjonen han utdanner seg til.

«Bevisførselen har vist at NN gjennomgående har vært lite mottakelig for medstudenters og læreres signaler. Han har fokusert på egne ideer og forestillinger, og har reagert lite hensiktsmessig på tilbakemeldinger og kritikk», heter det i dommen, og også:

«Retten anser det lite sannsynlig at NN vil være i stand til å behandle fremtidige pasienter på en tilstrekkelig sensitiv måte, eller at han ville kunne motta kritikk og tilbakemeldinger og respondere adekvat på dette».

«Oppkonstruert og feilaktig»

Ifølge påstanden fra saksøker er bekymringsmeldingene som er grunnlaget for skikkethetsvurderingen oppkonstruerte og uriktige, og er fremført av en bestemt venninnekrets. Saksøker er utsatt for mobbing fra denne venninnekrets, hevder han.

Han viser også til at det er få eller ingen objektive bevis i saken, som for eksempel e-poster, opptak eller bilder.

Han mener videre at det er begått rettsanvendelsesfeil og flere saksbehandlingsfeil.

Videre har han søkt erstatning, blant annet for tapt arbeidsinntekt, på opptil to millioner kroner.

«Grundig og balansert»

Retten gir ikke saksøker medhold på noe punkt, heller ikke i at det er gjort saksbehandlingsfeil, tvert i mot slår dommen fast at saksbehandlingen har vært grundig og balansert.

Saksøker anførte også at anonyme varslere er brukt i vurderingen, men ifølge dommen er dette feil, og alle de bekymringsmelderne som var del av skikkethetsvurderingen har stått fram med navn.

Utestengningen fra studiet skal gjelde i tre år fra vedtaket ble gjort i sentral klagenemnd ved UiO 26. september 2016.

Fristen for å anke dommen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for saksøker.

Fakta

Skikkethets-vurdering

Ifølge forskrift om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10, skal skikkethetsvurdering foregå ved følgende utdanninger:

 • Førskolelærerutdanning
 • Allmennlærerutdanning
 • Faglærerutdanning
 • Yrkesfaglærerutdanning
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Audiograf (audiolog)
 • Barnevernspedagog Bioingeniør
 • Ergoterapeut
 • Farmasøyt (inkludert reseptar)
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Klinisk ernæringsfysiolog Lege
 • Optiker
 • Ortopediingeniør
 • Psykolog
 • Radiograf
 • Sosionom
 • Sykepleier
 • Tannlege
 • Tannpleier
 • Tanntekniker
 • Vernepleier
 • Grunnskolelærerutdanningene
 • Barnehagelærerutdanning
 • Paramedic (ambulansepersonell)
 • Logoped
 • Trafikklærer
 • Spesialpedagogikk
 • Treårig lærerutdanning for tospråklige lærere
 • Profesjonsutdanning i teologi
 • Tolkeutdanningene i tegnspråk

Kilde: Lovdata

Fakta

Skikkethetssak ved Universitetet i Oslo

26. september 2016: Sentral klagenemnd ved Universitetet i Oslo gjør enstemmig vedtak om uskikkethet og utestengelse av en student ved profesjonsstudiet i psykologi.

5. april 2017: Enstemmig vedtak i Felles klagenemd stadfester vedtaket

23.juni 2017: Studenten sender stevning til Oslo tingrett

24.-30. april 2018: Hovedforhandling i Oslo tingrett

23. mai 2018: Dom foreligger og stadfester vedtaket i Felles klagenemnd

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS