universitetet i agder

Slit med å finna forskarar til batterisatsing i Agder

— Batteriingeniørar er det vanskelegaste yrket å tilsetja i på verdsbasis, seier Johannes Martin Landesfeind .

I Grimstad har UiA campus, og i nabobyen Arendal ligg Morrow sin nye batterifabrikk. Verksemda og UiA skal ha samarbeid, men instituttleiar Paul Ragnar Svennevig opplever at det er vanskeleg å få tak i forskarar med batteriteknologikompetanse.
Publisert Oppdatert

Det har vist seg at å få tak i forskarar innan batterifagfeltet er vanskeleg. No har Universitetet i Agder fire stillingar ute, og leiar for satsinga, Johannes Martin Landesfeid seier til Grimstad Adressetidende at sjølv om universitetet har fått 40 søkjarar, har ein så langt ikkje tilsett nokon. 

I fjor vinter vart det kjent at Forskingsrådet, Innovasjon Noreg og SIVA gjekk inn med endå meir pengar i den norske batterisatsinga. Universitetet i Agder (UiA) var blant dei som fekk pengar. Førsteamanuensis Johannes Martin Landesfeind vart same år tilsett som leiar for batterisatsinga ved UiA. 

— Det finst rapportar som viser at batteriingeniørar er det vanskelegaste yrket å tilsetja i på verdsbasis. Det er mange krav frå industrien si side. I tillegg er det fleire som jobbar i industrien, så det er ikkje mange igjen til akademia, seier Landesfeind til avisa.

Ny spesialisering

Khrono har tidlegare skrive om batterisatsinga på Sørlandet. I juni i år var den offisielle opninga av det nye batterisenteret i Grimstad, der UiA på sikt skal ha 18 forskarar.

Også i Mo i Rana skal det koma ein stor batterifabrikk. Begge desse fabrikkane treng fagfolk. 

Både ved NTNU, Universitetet i Stavanger og ved UiA er det mogleg å ta ingeniørutdanning med spesialisering i batteriteknologi. Utdanninga ved UiA er ny frå i haust, og kor mange som faktisk vel denne er det for tidleg å seia noko om.

— Me tilbyr spesialisering i batteriteknologi både på bachelor- og masternivå. Men kor mange som vel denne retninga innan fornybar energi veit me ikkje før etter 1. september. Det er fristen for å velja spesialisering hos oss, skriv instituttleiar ved Institutt for ingeniørvitskap ved UiA, Paul Ragnar Svennevig, i ein epost til Khrono.

Samarbeid med næringslivet

Svennevig seier at UiA så langt har tilsett fleire forskarar knytt til batterisatsinga. Leiar Landesfeind, to forskarar, og to førsteamanuensar i 20 prosent stilling, som òg jobbar i batteriindustrien. Det er òg tilsett tre stipendiatar, der ein av dei tek nærings-ph.d. i samarbeid med Morrow, som driv batterifabrikken i Grimstad.

I tillegg er det altså lyst ut fire stillingar; to professor/førsteamanuensis-stillingar og to forskarstillingar. Landesfeind seier til Grimstad Adressetidende at ei av stillingane vart lyst ut allereie i fjor haust, og at planen var at den som vart tilsett skulle ha undervisning til hausten.

— Svennevig, kva gjer de dersom de ikkje får tak i folk?

— Me vurderer moglegheita for å utvikla kvalifisert personell frå eigne og samarbeidspartnarane sine rekker, mellom anna gjennom nærings-ph.d. Me ønskjer òg å tilsetja fleire i 20 prosent stilling, noko som kan bidra med å tetta band til industrien.

Svennevig seier at eit av tiltaka som no er gjort er å lysa ut professorstillingane i samarbeid med nemnde Morrow, slik at dei som vert tilsett kan ha ei bistilling der.

— På den måten vil dei vera involvert både i akademia og industrien.

Svennevig seier det same som Landesfeind: Batterikompetanse er ettertrakta på verdsbasis.

Tidlegare har Khrono skrive at universiteta synest regjeringa si batterisatsing er for lite konkret, og dei har mellom anna etterlyst fleire studieplassar.

— Finn de rett kompetanse i Noreg?

— Ja, ein av forskarane og ein av dei som er tilsett i tjue prosent bistilling som førsteamanuensis er norske. Men me ønskjer eit internasjonalt miljø og rekrutterer frå heile verda, seier Svennevig.

Powered by Labrador CMS