Høgskulen i Volda har bestemt at søknadsfristen for dekanstillinga ved Avdeling for mediefag skal utvidast, og har bede eit rekrutteringsbyrå om hjelp til å finna den beste kandidaten. Foto: Øystein Torheim

Søknadsfristen for ny dekanstilling i Volda blir forlenga

Ny jobb. Høgskulen i Volda har hyra inn eit rekrutteringsbyrå og utsett fristen for å søkja stillinga som dekan ved Avdeling for mediefag. Det er ikkje stadfesta om det har meldt seg søkjarar til stillinga.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det siste halve året har det storma rundt leiarstillinga ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn vart mellombels omplassert i august i fjor, noko høgskuleleiinga meiner dei har høve til innanfor styringsretten. Rotevatn er ikkje samd, og har klaga på saka.

Fakta

Rotevatn-saka i Volda

I november 2018 ble det gjennomført en ARK-undersøkelse (arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse) ved Høgskulen i Volda.

ARK-undersøkelsen fra november 2018 ga så mange negative funn for Avdeling for mediefag at Høgskulen i Volda mente det var grunnlag for å undersøke situasjonen nærmere.

I samarbeid med Stamina Helse ble det gjennomført en anonym medarbeiderundersøkelse der alle ansatte har deltatt i april 2019.

5. juni 2019 ble først ledelse, så de ansatte presentert for hovedfunnene i rapporten.

Hovedkonklusjon: Arbeidsmiljøet er ikke fullt ut forsvarlig, det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 4-1. Arbeidsgiver har plikt til å gripe fatt i situasjonen og gjenopprette et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø.

På styremøter gjennom sommeren blir saken håndtert. 10. august 2019 blir det kjent at ledelsen ved høgskolen har vedtatt å midlertidig omplassere dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

Dette klager Rotevatn på, men Høgskulen i Volda nekter å behandle klagen.

Kunnskapsdepartementet overprøver dem, og pålegger høgskolen å behandle klagen snarest mulig.

Det skjer 25. oktober. Styret tar ikke klagen til følge.

Torsdag 5. desember 2019 hadde styret klagen fra Rotevatn til ny behandling. Den blir igjen avvist og er nå sendt videre til departementet.

1. februar 2020 går den 6 måneder lange perioden for den midlertidige omplasseringen av Rotevatn ut.


1.september 2020 går Rotevatns åremål i en fireårsperiode som dekan ut.

Stillingen er lyst ut med ny søknadsfrist 15.januar 2020.

No er saka hos Kunnskapsdepartementet, etter at høgskulestyret ikkje støtta Rotevatn då hennar klage vart handsama der i byrjinga av desember.

Stillinga som dekan vart lyst ut i fjor haust med frist 6. januar, ettersom Rotevatn sitt åremål på fire år går ut 1.september 2020. No er søknadsfristen forlengd til 15.januar.

Utsetjinga skuldast at me har kopla på eit rekrutteringsbyrå.

Johann Roppen

Det vart bestemt før jul, opplyser høgskuledirektør Karen Lomeland Jakobsen.

— Var det kome inn søknader då det vart bestemt at fristen skulle utvidast?

— Det kommenterer me ikkje, seier Jakobsen.

Tilsetting i mars

Då styret i oktober vedtok å lysa ut stillinga, sa rektor Johann Roppen til Khrono at tilsetjing er planlagd i mars.

— Det er framleis planen, seier Roppen no.

— Utsetjinga skuldast at me har kopla på eit rekrutteringsbyrå. Dei tilrådde å utsetja fristen noko.

— Kvifor valde ein å bruka eit byrå?

— Det var noko me bestemte etter ein gjennomgang. Dette er noko me ikkje har gjort så mange gonger før, seier Roppen.

Hunnes ber om ny dekan frå 1.juni

Fungerande dekan ved Avdeling for mediefag, Odd Ragnar Hunnes. Foto: Øystein Torheim

Fungerande dekan på Avdeling for mediefag, Odd Ragnar Hunnes sende i oktober ein e-post til mellom andre personaldirektør og HR-direktør der han ber om at den nye dekanen må tiltre før åremålet til den omplasserte Audhild Gregoriusdotter Rotevatn går ut.

Han viser til at saka har vore drøfta både i avdelingsråd og i leiargruppa på Avdeling for mediefag.

For si eiga personlege rekning legg han til i e-posten:

«Eg håpar at det eg har referert frå leiarmøtet og avdelingsrådsmøtet ovanfor ikkje underkommuniserer kor problematisk fagmiljøa meiner at eit så seint startpunkt som 01.09 vert oppfatta å vere. Er det mogleg å tenkje seg ei tilsetjing t.d. frå 01.06.20 og så leggje opp til at det kan vere ei formell overlappingsperiode 01.06 – 31.08? Eller kanskje det finst betre løysingar: det er i alle fall viktig at det verkeleg vert arbeidd for å finne ei løysing som kan fungere godt for urolege sinn (og dei er det ein del av i AMF med tanke på denne tilsetjingsprosessen)».

Seier ikkje kven som skal leia

I søknadsteksten til dekanstillinga heiter det at det vert stilt krav om høgare utdanning på masternivå eller høgare, og at søkjarar bør ha kompetanse tilsvarande førstenivået for sektoren.

Før jul var det eit allmøte ved Avdeling for mediefag. Odd Ragnar Hunnes er konstituert som dekan ved avdelinga fram til 1. februar.

— Kven skal leia Avdeling for mediefag frå måndag 3. februar?

— Det kan eg ikkje svara på i dag, men eg er sikker på at avdelinga vil verta teken vare på på ein god måte, seier Roppen.

— Når kan du svara?

— Det kan eg heller ikkje svara på.

Powered by Labrador CMS