viktingtidsmuseet

Statsbygg legger fram fire alternativer. Bare ett er spiselig for Universitetet i Oslo

Museumsdirektør Håkon Glørstad kan leve med en kostnadsreduksjon på snaue 400 millioner kroner på det nye Vikingtidsmuseet.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, og Iselin Nybø, daværende forsknings- og høyere utdanningsminister, skålte da det ble offentlig at regjeringen sa ja til at et nytt museum skal bygges.
Publisert Oppdatert

Det var i begynnelsen av mai det ble kjent at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe påla Universitetet i Oslo (UiO) og Statsbygg å komme fram til en lavere kostnadsramme for Vikingtidsmuseet.

Fakta

Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022

Hovedpunktene i forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022:

 • NTNUs campusprosjekt bes stoppet. De må revurdere planene, får på langt nær bruke 11,9 milliarder slik den forrige regjeringen la opp til.
 • Byggingen av Ocean Space Centre i Trondheim er utsatt til 2025, første byggetrinn skulle vært klart i 2024.
 • Vikingtidsmuseet får ikke den ekstra milliarden de ønsker seg.
 • Styret i Forskningsrådet kastes. Stillstand i bevilgninger til forskningsprosjekter.
 • Universitetet i Stavanger får verken opprette hel eller delt medisinutdanning.
 • 100 nye studieplasser til Politihøgskolen.
 • 25 millioner til atomenergiforskning.
 • 50 millioner til utgifter ved praksisreiser for helse- og sosialstudenter.
 • 10 millioner ekstra til havforskning.
 • Livsvitenskapsbygget får utvidet ramme fra 11,8 til 12,4 milliarder, under sterk tvil.

Kilde: Revidert nasjonalbudsjett

Bakgrunnen var at UiO og Statsbygg i februar annonserte at man måtte utvide kostnadsrammen med en milliard. Dette satte Ola Borten Moe foten ned for. Partene fikk frist til 2. juni med å sende inn forslag til Kunnskapsdepartementet.

I dag, fredag 10. juni, la Statsbygg fram sin nye rapport med fire alternativer for et nytt Viktingtidsmuseum.

— Kan ikke ha noe annet enn minimale kutt

Svein Stølen er rektor ved Universitetet i Oslo. Han understreker at med tanke på at man skal klare å ta vare på denne helt unike kulturarven kan man ikke leve med annet enn helt minimale kutt i prosjektet for å bygge et nytt Vikingtidsmuseum.

— Helt siden 1880-tallet har man vært bakpå med tanke å ta ordentlig vare på vikingskipene. Vi må klare å bygge et forskningsbasert verdensledende museum der vi tar vare på den viktigste norske kulturarven, understreker Stølen.

Han advarer mot å velge en løsning som er så innskrenkende at man ikke når de målene prosjektet har.

— Da sparer man kanskje litt penger nå, men man taper enorme verdier på sikt. Denne kulturarven er helt unik og kan ikke sammenlignes med noe annet Norge har, understreker Stølen.

Han legger i tillegg til at det er enormt viktig at prosjektet ikke stopper opp nå.

— Jeg har selv publisert bilder som viser sprekker i treverket. Det haster veldig å få det nye museet på plass, sier Stølen.

— Hva tror du Stortinget til syvende og sist velger?

— Vi kan bare argumentere overfor politikerne så godt vi kan om hvor viktig dette er og hva det handler om. Vi har jo en mindretallsregjering. Vi håper et samlet storting finner midler til å ta vare på denne helt spesielle nasjonalskatten.

Oppstart utsatt

— Revideringen av prosjektet peker på fire alternativer for Vikingtidsmuseet: fra å realisere det planlagte bygget til å vurdere om det er mulig å bygge et enklere museum. Kunnskapsdepartementet vil nå behandle rapporten og ta stilling til alternativene, heter det i en nyhetsmelding fra Statsbygg.

I sammendraget i rapporten heter det også:

«Prosjektet er godt gjennomarbeidet over flere år, og planlagt oppstart for grunnarbeider var 01.08.2022. Dette er nå utsatt. Det er krevende å finne større kostnadsbesparelser i prosjekter i en så sen fase uten at det gir betydelige omprosjekteringer og forsinkelser. Sene endringer gir også økt usikkerhet i prosjektet.

Dette er de fire alternativene man foreslår

Statsbygg forklarer i sin rapport at det er vurdert fire alternativer, der tre av dem, av Statsbygg kalt VTM 1-3, er basert på optimalisert forprosjekt.

— Større endringer i konseptet vil medføre behov for omfattende omprosjektering, dispensasjon fra regulering eller omregulering og vil kunne forsinke prosjektet med opptil flere år med tilhørende kostnadskonsekvenser, understreker Statsbygg.

Det siste alternativet, kalt VTM 4, er et nytt/nye bygg med enklere geometri enn det de andre innebærer.

Slik presenterer Statsbygg alternativene i kortform i sin rapport:

 • Alternativ 1: «Naust» optimalisert fra forprosjekt, i tett samarbeid mellom UiO/KHM, AF Gruppen og Statsbygg i samspillsfasen.
 • Alternativ 2: Er et redusert prosjekt innenfor reguleringsplanen. Alternativ 2 har samme planløsning som alternativ 1, her er kvaliteter og funksjoner i utstillingsarealer og utomhus drastisk redusert, eller tatt ut i sin helhet. Flere arealer blir kun ferdigstilt som råbygg.
 • Alternativ 3: Tar for seg alle kostnadsbesparelser som kan utføres uten at det med sikkerhet vil utløse en ny reguleringsplan. Byggets geometri over bakken er derfor opprettholdt. Utstillingsarealet er kraftig redusert og begrenset til ett plan. I tillegg er kvaliteter og funksjoner i utstillingsarealer drastisk redusert, eller tatt ut i sin helhet. Flere arealer blir kun ferdigstilt som råbygg.
 • Alternativ 4: Er et nytt/nye bygg med enklere geometri, som løsriver seg fra vinnerutkastet, «Naust», fra Plan- og design konkurransen i 2015/2016 - vunnet av AART Architects. Resterende bevilgning gir en rest til et nytt museum med sikring av gjenstanden, design-to-cost innenfor kostnadsrammen.
Daværende ansvarlig minister Iselin Nybø og museumsdirektør Håkon Glørstad foran Osebergskipet.

Kan leve med alternativ 1

Håkon Glørstad er museumsdirektør ved Universitetet i Oslo.

— Er det noen av alternativene som nå blir lagt fram som dere kan leve med?

— Ja, alternativ 1. Det svarer ut den bestillingen Stortinget har kommet med til oss for å ta vare på vikingskipene og sikre dem, og også gi publikum tilgang, sier Glørstad til Khrono.

Alternativ 1 har en basiskostnadsramme på 2,7 milliarder, det opprinnelige prosjektet lå på 2,3 milliarder, påpeker Glørstad.

— Hva tenker du hvis Stortinget velger alternativ 4, et helt nytt prosjekt?

— Hvis det skjer taper både staten og Universitetet i Oslo store summer. De pengene man så langt har puttet i prosjektet må jo da ansees som tapt. For Universitetet i Oslo sin del er det snakk om 600 millioner kroner. Deler av dette er jo gaver gitt oss under forutsetning av at det skal brukes til dette museet, sier Glørstad.

Glørstad legger til:

— Jeg håper nå at Stortinget ser at det var et godt og gjennomarbeidet prosjekt man tok stilling til i 2019, og at de velger det alternativet som ligger tettest opp til dette, som vil gjøre det mulig for oss å ta vare på denne unike kulturarven på en ordentlig måte.

Kostnader og tidsplan for fire alternativer for Vikingtidsmuseet

Alternativ P85 (mnok) P50 (mnok) Basis (mnok) Arealreduksjon Ferdigstillelse
VTM1346331082724-2026
VTM2313727942408Råbygg 4290m22026
VTM3294525942222Råbygg 4360m2 Utgått 2100m22027
VTM42349--ikke vurdert2029
Opprinnelig2349 (2020-beløp: 2135)2048 (2020-beløp: 1876)--2026

Kilde: Statsbygg, P85=Kostnadsramme, P50 er styringsramme.

Forklaringer på økte kostnader

I meldingen på sine nettsider skriver Statsbygg at det siste årets prosjektering sammen med entreprenøren AF har vist at kostnadsbildet er i endring.

— Dette har flere årsaker: Sikringstiltakene har blitt mer omfattende enn antatt, kompleksiteten i byggets geometri er undervurdert og prosjektet har blitt rammet av en voldsom prisstigning i markedet, mener Statsbygg.

Statsbygg trekker også fram at etter at økningen i kostnader ble identifisert, har prosjektet jobbet med kutt- og kostnadsbesparende tiltak.

— Den markante prisøkningen bidrar til at nedskjæringer som er gjort av byggherre og entreprenør ikke har gitt utslag på totalkostnadene. Sterk prisvekst på materialer og byggevarer er en viktig forklaringsfaktor, men økt usikkerhet rundt leveringstider og knapphet på arbeidskraft har også virket inn på byggeprisene, poengterer Statsbygg.

Ba om kutt i prosjektet

— På bakgrunn av at Statsbygg har varslet at foreliggende planer ikke lar seg realisere innenfor vedtatt kostnadsramme, ber Kunnskapsdepartementet om at prosjektet gjennomgås på ny med sikte på å ta kostnadene vesentlig ned, heter det i et oppdragsbrev fra departementet til Statsbygg og Universitetet i Oslo (UiO).

Ola Borten Moe sa til NTB at det er uheldig og ikke akseptabelt at det oppstår kostnadssprekk før man kommer i gang med selve byggeprosjektet.

— Vi trekker litt i nødbremsen og sier til Statsbygg og UiO at de må jobbe godt sammen i måneden som kommer med tanke på å komme tilbake med et prosjekt som er innenfor den vedtatte kostnadsrammen. Tiden der staten plukker opp regningen for byggeprosjekter som går langt utover kostnadsrammen, er over, sa Borten Moe.

Milliardsprekk

8. februar orienterte universitetsdirektør Arne Benjaminsen overfor universitetsstyret på UiO om at det nye Vikingtidsmuseet kunne bli opptil en milliard kroner dyrere enn budsjettert. I utgangspunktet har museet en kostnadsramme fra Stortinget på rundt 2,14 milliarder kroner, men anslaget er at det kan koste opp mot 3,14 milliarder.

— De meldingene vi har fått fra Statsbygg, viser at grunnene til kostnadsoverskridelsen er kompleksiteten i prosjektet, kompleksiteten i bygget, koronasituasjonen og økningen i markedsprisen i innsatsfaktorene for å gjennomføre dette bygget, sa Benjaminsen til styret.

Fakta

Tidslinje for nytt Vikingtidsmuseum

 • 2015: Den internasjonale arkitektkonkurransen blir utlyst.
 • 2016: AART architects vant arkitektkonkurransen blant 111 bidrag.
 • 2018: Forprosjekt ferdigstilles.
 • 2022: Planlagt byggestart.
 • 2025: Det nye vikingtidsmuseet er planlagt ferdigstilt.
 • 2026: Planlagt åpning av museet for publikum.

Kilde: Statsbygg

MDG kritiske til kutt

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er svært kritiske til kutt, og vil jobbe for at det museet får pengene det trenger i revidert nasjonalbudsjett.

— Det er rett og slett slik at vi er på overtid for å få reddet skipene og sikre at de blir tatt vare på, sa nestleder i MDG, Arild Hermstad, til Khrono i mai.

Hermstad var helt tydelig på at det er galt av regjeringen å skape usikkerhet rundt realiseringen av Vikingtidsmuseet.

— Vi er nødt til å få prioritert midler til å komme videre med prosjektet så vi ikke risikerer at båtene blir ødelagte. Det ville vært ekstremt pinlig for Norge om vi ikke klarer å ta vare på disse kulturminnene, sa Hermstad.

Universitetsdirektøren advarer mot kutt

Den gangen uttalte universitetsdirektøren også at kostnadskutt for å få regningen ned til 2,14 milliarder kroner ville medføre store endringer, skrev Uniforum i mai.

— Det innebærer så store kutt at prosjektet ikke vil innfri de målene som det skal ha som et framtidig vikingtidsmuseum, sa Benjaminsen den gang.

Statsråden mente på sin side det skal la seg gjøre å få til et godt vikingtidsmuseum innenfor rammen på 2,14 milliarder kroner.

— Min erfaring er at når folk jobber godt sammen, kan man få til mye, sa Borten Moe.

Powered by Labrador CMS