habilitet

Statsråden er venn med rektor. I disse sakene kan han være inhabil

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) har meldt fra om at han er nær venn med rektor Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet. Nå har Justis- og beredskapsdepartementet vurdert statsrådens habilitet.

HVL-rektor Gunnar Yttri (t.v.) er kompis med forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.
Publisert Oppdatert

23. januar ble Oddmund Hoel landets nye forsknings- og høyere utdanningsminister. I over to år hadde 55-åringen vært statssekretær under forsknings- og høyere utdanningsminister-posten, og nå overtok han sjefsstolen selv.

Hoels to forgjengere, Ola Borten Moe og Sandra Borch, hadde gått av. Førstnevnte som følge av blant annet brudd på habilitetsreglene, sistnevnte som følge av at hun hadde plagiert andre i masteroppgaven sin ved UiT Norges arktiske universitet i 2014.

To uker etter at Oddmund Hoel tiltrådte som statsråd, ba Kunnskapsdepartementet lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere den nye ministerens habilitet i saker som berører Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Hoel har hatt permisjon fra professorstillingen sin ved høgskolen siden oktober 2021. Ansettelsesforholdet hans strekker seg tilbake til 2007.

Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at Oddmund Hoel ikke er inhabil i noen av sakene som er tatt opp.

Kaffe og middag

Men én problemstilling som er løftet fram, er at statsråden er venn med HVL-rektor Gunnar Yttri. 

Fra min side som rektor er det ingen tvil om at HVL har all mulig interesse av å være tydelige og åpne, samt avklare vilkårene for arbeidet, sier HVL-rektor Gunnar Yttri.

I brevet fra Kunnskapsdepartementet står det blant annet at statsråden selv har opplyst at han er nær venn med Yttri. Det opplyses også at Yttri var Hoels leder ved HVL fra 2007 og at de to etter hvert hadde et tett faglig samarbeid på sitt felles fagfelt:

«Det kollegiale forholdet utviklet seg over tid til et vennskap. Statsråden har overnattet hjemme hos Yttri og hans kone i Sogndal noen ganger, i hans bolig som ligger nær høyskolen der statsråden arbeidet. Han har vært på kaffe og middag hjemme hos Yttri i Sogndal, anslagsvis hver annen måned.»

Departementet skriver videre at de to har noe telefonkontakt, der de snakker både om fag og mer personlige forhold.

«Yttri har stilt opp for statsråden i vanskelige situasjoner, og har vært en nær samtalepartner ved behov. Statsråden oppfatter det slik at de har en slik nær personlig tilknytning som vil kunne medføre inhabilitet etter fvl. § 6 andre ledd i saker som berører Yttri.»

Den aktuelle paragrafen i forvaltningsloven omhandler habilitetskrav for offentlige tjenestemenn.

Departementet understreker ellers at Hoel og Yttri ikke har vært på ferier eller helgeturer sammen, og at de heller ikke har deltatt i selskap hos hverandre, foruten Hoels 40-årsdag i 2007.

Dette svarer Yttri og KD

HVL-rektor Gunnar Yttri sier til Khrono at han tenker det er bra at det er foretatt en habilitetsvurdering.

— Det sørger for et åpent, ryddig og sunt arbeidsgrunnlag for den politiske ledelsen, sier HVL-rektoren.

Han poengterer at han er og har vært ekstra observant på relasjonen helt siden Hoel ble statssekretær i 2021.

— Har dere diskutert habilitet dere imellom?

— Ja, selvsagt. Fra min side som rektor er det ingen tvil om at HVL har all mulig interesse av å være tydelig og åpen, samt avklare vilkårene for arbeidet, svarer Yttri.

Kunnskapsdepartementet opplyser til Khrono at Hoel løpende vurderte sin habilitet i enkeltsaker knyttet til Høgskulen på Vestlandet da han var statssekretær.

— Hoel har ikke konkludert med at han har vært inhabil i noen saker som har vært behandlet i departementet i perioden han var statssekretær, skriver departementet i en e-post til Khrono.

— Dersom det skulle forekomme saker der statsråd Hoel er inhabil, vil han følge de regler og retningslinjer som gjelder i slike saker, legger det til.

Styreoppnevning og byggesak

I et nytt brev datert 19. april viser Kunnskapsdepartementet til to konkrete saker der det ber om habilitetsvurdering av statsråden. Den ene gjelder en styreoppnevning, mens den andre gjelder et byggeprosjekt i Haugesund.

I tillegg har departementet bedt om habilitetsvurdering i forbindelse med departementets og regjeringens arbeid med statsbudsjettet.

I sitt svar til Kunnskapsdepartementet viser Justis- og beredskapsdepartementet til en rekke tidligere saker som mer eller mindre kan sidestilles med Oddmund Hoels sak. Det skriver at det ikke er opplagt at det dreier seg om en relasjon av den typen som i seg selv kan lede til inhabilitet. 

Ifølge forvaltningsloven er man inhabil, eller ugild, «når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til».

En del av det som beskrives, synes å dreie seg om faglig eller kollegial kontakt, heter det.

— Samtidig har statsråden selv omtalt Yttri som en «nær venn» og blant annet vist til at Yttri har stilt opp for statsråden i vanskelige situasjoner. Vi legger derfor i det videre til grunn statsrådens vurdering av at vennskapet er tilstrekkelig nært til at det kan føre til inhabilitet, skriver Justis og beredskapsdepartementet innledningsvis.

Oddmund Hoel overtok som statsråd etter Sandra Borch.

Ikke inhabil

Når det gjelder de konkrete sakene om styreoppnevning og byggesaken i Haugesund, anser Justis- og beredskapsdepartementet ikke Oddmund Hoel som inhabil.

I budsjettsaker i forbindelse med regjeringens budsjettarbeid mener departementet at det må gjøres en nærmere vurdering der både statsrådens og rektorens tilknytning til virksomheten og avgjørelsens betydning vil stå sentralt.

«Det skal etter vårt syn en god del til for at inhabilitet skal foreligge når det er spørsmål om i budsjettsammenheng å bevilge midler til sektoren, slik som generelle bevilgninger til underliggende etater eller organer tilknyttet statsrådens ansvarsområde», skriver departementet.

Må vurdere i konkurranse

I noen saker kan statsråden bli inhabil. I svaret til Kunnskapsdepartementet blir det pekt på at det kan være aktuelt å vurdere statsrådens inhabilitet i saker der det er konkurranse. Mer konkret blir det vist til at det kan være saker der både HVL og andre institusjoner er aktuelle mottakere når midler skal fordeles av departementet, eller saker der både HVL og andre institusjoner har fremmet satsingsforslag som det må prioriteres mellom.

Statsråden kan også være inhabil dersom det er tydelig at én eller flere institusjoner vil prioriteres på bekostning av andre.

Spørsmål om inhabilitet vil først og fremst kunne komme opp dersom det blir gjort avgjørelser som får betydning for Yttri i rollen som rektor, skriver Justis- og beredskapsdepartementet. Det skriver at det ikke kan utelukkes at avgjørelser som er av stor betydning for høgskolen som institusjon, også kan utgjøre en særlig fordel eller ulempe for Yttri.

— Det må nok likevel dreie seg om nokså spesielle tilfeller, der avgjørelsen er av særlig viktighet for høgskolen, eller som det er knyttet stor prestisje til, fastslår departementet.

Powered by Labrador CMS