VARSLINGSSAK

Student i 60-årene utvist i ett år etter flere enn 30 varsler

I flere år har studenter ved Universitetet i Oslo varslet om en mannlig student i 60-årene som skal ha trakassert dem og som i perioder skal ha bodd på et institutt. Nå er han utestengt fra alle fakultetets bygg i ett år. 

Et bilde med en trapp i forgrunnen og en korridor sett gjennom en glassdør og glassvegg. Det er mennesker som står i korridoren, og noen som sitter ved pulter.
På et fakultet ved UiO har en eldre mannlig student mottatt over 30 varsler mot seg, og er nå utestengt fra fakultetets bygg i hele 2024.
Publisert Oppdatert

Studenter ved et institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) skal i flere år ha unngått enkelte rom og etasjer tidlig morgen og kveld. Årsaken er at en mann i 60-årene skal ha brukt instituttet som bosted og ved en rekke anledninger trakassert studenter.

Mannen tok i denne tiden enkeltemner ved universitetet.

Mannen selv avviser påstandene i de fleste varslene, eller mener at situasjonene ikke har skjedd slik de er beskrevet. Han mener det er satt i gang en kampanje mot han.

Han har oppholdt seg på et spesifikt bygg, men er utestengt fra alle det tilhørende fakultetets bygninger ut 2024. 

Det gikk flere år fra de første varslene kom, til mannen ble utvist for en lengre periode. Siden 2022 har det kommet inn minst 30 varsler fra studenter mot mannen.

I tillegg kommer tilbakemeldinger fra ansatte, renholdspersonell og Vakt- og alarmsentralen.

Fakta

Universitets- og høyskoleloven om bortvisning

  • Av universitets og høyskoleloven (uhl.) § 4-8 første ledd første punktum fremgår det: «En student kan bortvises med umiddelbar virkning hvis studenten forstyrrer undervisningen eller medstudenters arbeid».
  • Denne bestemmelsen skal fortrinnsvis ramme de lette og mildere tilfellene av forstyrrelser, og hvor saken haster. Kan tas i bruk umiddelbart.
  • Hvis en student gjentatte ganger opptrer på en måte som er grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan studenten bortvises fra bestemte områder ved institusjonen i inntil ett år, jf. uhl. § 4—8 første ledd annet punktum. Det må imidlertid være en gitt formell advarsel hvor det opplyses at bortvisning eller utestengning vil kunne bli aktuelt ved fortsatt grov forstyrrende adferd. 
  • Myndighet til å bortvise i medhold av § 4—8 første ledd annet punktum er tillagt universitetsstyret og institusjonens nemnd for studentsaker. 
  • Saker om bortvisning og utestengning i medhold av uhl. § 4—8 første ledd forberedes av fakultetet, før den oversendes UiOs nemnd for studentsaker.

Kilde: UiO

Khrono har fått innsyn i varslene som er kommet de to siste årene. Vi har også snakket med studenter som har varslet mot mannen før 2022, men har ikke fått innsyn i disse varslene.

Tør ikke lese på kveldstid

Studentene ved instituttet har varslet om det de har oppfattet som ubehagelig oppførsel fra mannen flere år tilbake i tid. I 2022 kom det 13 varsler gjennom universitetets Si fra-system, som er varslingskanalen for studenter. 

Sammen med flere tilbakemeldinger fra ansatte og Vakt- og alarmsentralen førte det til at mannen høsten 2022 ble utestengt i en uke.

I en skriftlig advarsel fra fakultetet står det at han:

  • gjentatte ganger oppholder seg i et spesifikt bygg i og utenfor byggets åpningstider, og «en bruk av bygget som minner om bosted»
  • oppfører seg på en måte studentene oppfatter «aggressivt eller foruroligende», for eksempel ved å gå rundt med brødkniv, slå på gjenstander og å banne høyt til seg selv
  • konsumerer alkohol i områder der det ikke er tillatt
  • retter uønsket seksuell oppmerksomhet mot flere kvinnelige studenter, som for eksempel overdreven stirring, nedlatende seksuelle kommentarer og å ta bilder av kvinner
  • oppfører seg truende og ubehagelig overfor studenter han mener har angitt han til fakultet eller vektere

I den skriftlige advarselen står det også at mannen skal ha oppsøkt studenter for å snakke om temaer som de oppfattet upassende eller ubehagelige. 

Fakultetet opplyste videre at det ville vurdere utvisning over lengre tid om mannen viste mer grovt forstyrrende atferd.

I et møte med fakultetet avviste mannen alle beskyldningene og sa at han ikke kjente seg igjen i beskrivelsene.

Slåsskamp

I løpet av 2023 fikk fakultetet inn ytterligere 17 varsler fra studenter gjennom Si fra-systemet, i tillegg til varsler og tilbakemeldinger fra de ansatte og tilbakemeldinger og rapporter fra Vekter- og alarmsentralen. 

Blant annet skal mannen ha gått fysisk til angrep på en annen person inne i instituttets lokaler etter en krangel om panteflasker.

Slåsskampen førte til at fakultetet sendte en anmodning om bortvisning til universitetets sentrale klagenemnd.

Klagenemnda sendte i slutten av januar 2024 et vedtak til mannen om at han er utestengt fra fakultetets bygg og uteområder fram til slutten av desember 2024.

— En kampanje mot meg

Mannen selv bestrider at det var en slåsskamp, og sier til Khrono at han kun forsvarte seg.

Khrono kjenner mannens identitet og identiteten til flere av studentene som har varslet.

Han fremholder at innholdet i varslene ikke er sant, og hevder at det er en ansatt som sammen med en student har satt ut rykter om han, og at disse ryktene leveres inn som varsler.

— Det er en kampanje mot meg, sier han.

Han sier videre at han vil benytte seg av sin rett som student til å få advokatutgifter dekket av Universitetet i Oslo, og at han vil ta universitetet til retten. 

— Forsvarlig vurdering

Khrono har kontaktet det aktuelle fakultetet og spurt hvorfor denne situasjonen har pågått så lenge. Fakultetet henviser til pressevakten ved Universitetet i Oslo, som har formidlet en skriftlig kommentar fra studiedirektør Hanna Ekeli.

Studiedirektøren svarer at man ikke sjelden ser at studenter som får en skriftlig advarsel endrer oppførsel, og dermed blir det ikke aktuelt å reise sak om bortvisning. I andre tilfeller ser man at studenter kun endrer atferd en stund, før de på nytt opptrer grovt forstyrrende, skriver hun.

Universitetet i Oslo opplever at disse situasjonene får en forsvarlig vurdering for å ivareta arbeids- og læringsmiljø.

— UiO er imidlertid av den oppfatning at det ville være en klar fordel om universitets- og høyskoleloven ga hjemmel for å bortvise studenter ved alvorlige tilfeller av grovt forstyrrende oppførsel, uten forutgående advarsel om bortvisning ved fortsatt forstyrrende adferd, skriver Hanna Ekeli.

Powered by Labrador CMS