høgskolen i østfold

Studentene vil slå sammen høgskolens campus

Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold råder styret til å gå vekk fra campus i både Halden og Fredrikstad. De vil ha en felles campus.

Studentparlamentets arbeidsutvalg; Mats Christensen, Sarah Naomi Lunner og Christine Ruud, har i dialog med studentene kommet med sitt innspill til fremtiden for Høgskolen i Østfold.
Studentparlamentets arbeidsutvalg; Mats Christensen, Sarah Naomi Lunner og Christine Ruud, har i dialog med studentene kommet med sitt innspill til fremtiden for Høgskolen i Østfold.
Publisert Oppdatert

I dag, 16.juni, skal høgskolestyret ved Høgskolen i Østfold (HiØ) bestemme seg for om man skal fortsatt ha to campuser eller samlokaliseres på en lokasjon.

Arbeidsutvalget har konkludert med at å fortsette med to er det beste alternativet, noe de fleste høringsinnspillene fra miljøene ved høgskolen ser ut til å være enige i. Dette er også forslaget til vedtak i saken som er oppe til debatt på styremøtet.

Studentparlamentet går derimot andre veien, skriver Fredrikstad Blad, og råder høgskolen til å velge en campus i stedet for å beholde dagens ordning med campus i Fredrikstad og Halden.

— Vi har kommet frem til denne beslutningen etter en rekke diskusjoner og et allmøte vi hadde med studentene våre. Dette mener vi er en riktig konklusjon, da det med et samlokalisert studiested vil det bli større muligheter for et bedre studiemiljø og for å kunne praktisere tverrfaglig arbeid mellom de fire fakultetene vi har, sier Sarah Naomi Lunner, leder for studentparlamentet, i en e-post til Khrono.

Bærer preg av at det er delt

– Samlokalisering er noe studentene ønsker, og det har vi formidlet i høringssvaret. Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold ser også nytten av å samlokalisere, da det vil gi mulighet til å øke det sosiale tilbudet som samskipnaden, studentsamfunnene og studentparlamentet jobber med. Per dags dato er vi delt på to campuser, hvor tilbudet dessverre ikke blir likestilt, sier Lunner, og understreker at det er synd at ansatte ser ut til å ha en annen oppfatning i sine høringssvar.

— Siden studentmiljøet blir trukket frem som et viktig argument. Hvordan er miljøet i dag med to steder?

– Studiemiljøet ved HiØ bærer preg av at det er to studiesteder. Det skal være likeverdig tilbud i Halden og Fredrikstad, men for mange oppleves det ikke slik. Tilbudene er naturlig nok variert fra kommunen sin side, noe som studentene legger merke til.

Hun trekker frem dårlig tilgang på kollektivtransport mellom byene som et problem de daglig møter, og viser til at bussene stopper relativt tidlig i ukedagene og at det er ikke buss i helgene. Også da de nylig arrangerte allmøte der ordførerne fra både Halden og Fredrikstad stilte, måtte de gjennomføre møtet hybrid for det var vanskelig for mange å møte opp.

— Føler du at dere som studenter har blitt hørt i saken om en campus eller to?

– Ja, vi har hatt muligheten til å spille inn studentenes sak, men vi mener at studentenes stemme i svært liten grad kommer tydelig nok frem i dokumentet til arbeidsutvalget som har jobbet med dette, svarer studentlederen, og legger til:

— Vi håper at høgskolen vektlegger hva studentene mener når de skal behandle dette i styret i juni. Studentparlamentet mener at studentenes stemme må vektlegges mer, da en høgskole er til for å utdanne studenter.

Trekker frem flere grunner

«Med grunnlag i diskusjoner på studentparlaments møter og tilbakemelding fra de fremmøtte på allmøtet, viser det seg at studentene ønsker en sammenslåing av studiestedene», skriver studentparlamentet.

Høringssvaret greier ut om en rekke grunner til at studentene vil ha ett studiested:

  • Bedre miljø på campus. Avstand blir ikke en utfordring for sammenkomster.
  • Flere studenter skal ha trukket frem kollektivtrafikk og kostnader bespart på det som en årsak.
  • Det blir lettere å samarbeide tverrfaglig og en sammenslåing vil legge til rette for flere fysiske møteplasser for studenter og ansatte på campus.

«Med grunnlag i disse punktene, fremhever studentparlamentet ønske blant studentene for sammenslåing av studiestedene», skriver de.

Om dagens ordning med to campus blir værende så mener studentparlamentet at det må legges bedre til rette for studentene. De viser til at de har fått avslag på midler for dekke enkelte utgifter i budsjettet og at det brukes mye penger på transport mellom lokasjoner av parlamentet.

«Dersom det likevel skulle bli til at Høgskolen i Østfold opprettholder campusene slik de er i dag, ønsker studentparlamentet at det rettes et stort fokus på studiemiljøet og hvordan dette kan utbedres med to lokasjoner. (...) Det vil være avgjørende for HiØ sin fremtid at kommunene også hører på studentstemmen og at det blir utført likeverdige tilbud for studenter i begge kommuner», skriver de.

Mener man har for lite kunnskap

Blant de andre høringsinstansene ser ut til å flesteparten støtte forslaget om å bevare dagens to campusmodell. Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen har tidligere sagt at han ikke tror det blir store endringer.

— Det er bare positivt at det kommer engasjement og god politisk diskusjon om høyere utdanningsinstitusjoner. At de nå diskuterer betydningen av Høgskolen i Østfold syns jeg bare er bra, men jeg har vært tydelig på at sannsynligheten for at det blir en vesentlig endring er marginal, sa rektoren til Khrono 19. april.

Arbeidsutvalget påpeker i sitt høringsutkast at de har hatt korte tidsrammer for å komme med sin rapport. Noe fakultetstyret ved Fakultet for lærerutdanning språk også har bitt seg merke i.

«Samtidig er Fakultetsstyret av den oppfatning av at arbeidsutvalgets tidsrammer for å lage et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for en slik viktig sak kan være i korteste laget. Dette peker arbeidsutvalget på selv i sin høringsuttalelse, og dekan har mottatt uttalelser som tyder på det samme», skriver styret i sitt høringssvar.

De ber videre om at det settes av bedre tid til slike vurderinger i fremtiden dersom problemstillingen skal dukke opp igjen.

Det er fakultetene selv som har hatt ansvar for å innhente innspill fra deres ansatte. Fakultetet for lærerutdanning og språk har tatt med seg et innspill fra tre førsteamanuensiser ved fakultetet som de peker på at kan være nyttige innspill i arbeidet videre med campusstrategien.

«Det viktigste ankepunktet er at høgskolen ser ut til å ha for lite kunnskapsgrunnlag til å kunne fatte beslutning i denne saken, noe som kommer både implisitt og eksplisitt fram i høringsdokumentet fra arbeidsutvalget», skriver de.

Alle høringsinnspillene har blitt bearbeidet til en endelig rapport som ble levert i slutten av mai. I midten av juni er det ventet et endelig styrevedtak på lokalisering av campus.

Sak oppdatert 16.juni kl 10.28 med lenke til sakspapir og informasjon om at møtet er denne dagen

Powered by Labrador CMS