Høgskolen i østfold

På stedet hvil i Østfold

Ved Høgskolen i Østfold viser tilstandsrapporten etter to år med pandemi at høgskolen holder stand.

Berit Kjeldstad er styreleder ved Høgskolen i Østfold. Torsdag skal styret gå gjennom tilstandsrapporten for høgskolen.
Publisert

Høgskolen i Østfold har laget sin egen tilstandsmelding om situasjonen ved høgskolen. Den behandler høgskolestyret i sitt møte torsdag.

Fakta

Høgskolen i Østfold

 • Etablert i 1994.
 • Tilbyr i dag over 100 studier.
 • Vi holder til i Halden og Fredrikstad
 • Har omlag 7.700 studenter
 • 620 ansatte i ulike stillinger
 • Rektor: Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
 • Styreleder: Berit Kjeldstad

På utdanningsområdet trekkes det fram at man i studiepoengproduksjonen hadde en marginal reduksjon samlet sett. Likevel ga det større utslag i inntektsnedgang, fordi det var de utdanningene man får best betalt for som hadde størst nedgang, viser tilstandsrapporten styret skal behandle.

— Opptaket i 2021 var lavere enn det har vært i den siste femårsperioden. Den største reduksjonen fra 2020 til 2021 var knyttet til øvrige studier utenom bachelor og masterstudier. Høgskolens opptak i pandemiåret 2021 representerer et brudd med den positive utviklingen i 2018 til 2020, heter det i rapporten.

Resultatene knyttet til gjennomstrømning er noe varierende. Høgskolen kan på den ene siden vise til at flere bachelorstudenter gjennomfører på normert tid, men masterstudentene leverer motsatt, det vil si færre som blir ferdig innen oppsatt tid.

Publiserer mer, men henter for lite penger

Antall publiseringspoeng per faglig årsverk har økt betydelig. Utviklingen i antall publiseringsaktive har også vært god.

I rapporten blir det trukket fram at høgskolen har hatt en positiv utvikling i forskningsinntekter fra Norges forskningsråd/Regionale forskningsfond og EU, men de nådde likevel ikke målsettingen for 2021.

— Høgskolen skårer fortsatt svakt på de nasjonale styringsparameterne knyttet til disse inntektskildene sammenlignet med andre institusjoner, blir det understreket i rapporten.

I styrepapirene blir det avslutningsvis lagt til at den økonomiske situasjonen ikke er omtalt i rapporten, men regnskapet for 2021, gjennomgått i styremøtet 9. mars i år, viser at høgskolen som helhet fortsatt har en solid basis for videre utvikling.

Fakta

Styret ved Høgskolen i Østfold

 • Berit Kjeldstad, styreleder

Eksterne representanter

 • Roald Gulbrandsen
 • Kari Strande
 • Björn Brorström

Faglige representanter

 • Jo Ese
 • Karl-Arne Næss Korseberg
 • Camilla Gjellebæk
 • Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Teknisk representant

 • Tone Skråning

Studentrepresentant

 • Anette Fjeld
 • Jørgen Olsen Bogen

Styresekretær

 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor

Kilde: hiof.no

Hver femte over 60 år

Høgskolen trekker fram at de fortsatt har en utfordring med alderssammensetting blant de ansatte.

20,4 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger er i aldersgruppen 60–69 år, men andelen har gått litt ned det siste året.

På området midlertidighet er Høgskolen i Østfold godt fornøyd med egen innsats.

— Den betydelige innsatsen som er gjort for å redusere andelen midlertidig ansatte har gitt gode resultater og andelen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger gikk ned med 5,8 prosentpoeng det siste året.

Andel årsverk i professor-/dosentstillinger har de siste tre årene vært på i overkant av 16 prosent. Det er noe høyere enn gjennomsnittet for akkrediterte høgskoler og ligger tett opp til tre av institusjonene vi sammenligner oss med.

Andelen med førstekompetanse ligger på 60 prosent, noe lavere enn snittet for hele sektoren, men nesten på høyde med de Østfold sammenligner seg med, heter det i rapporten.

Dagsorden torsdag 5. mai 2022

Dette skal styret diskutere torsdag:

Vedtakssaker

 • Delegeringsreglement
 • Tilstandsmelding for Høgskolen i Østfold 2021
 • Årsrapport fra AMU 2021
 • Datoer for styremøter - høsten 2022
 • Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 05.05.2022

Eventuelt

Powered by Labrador CMS