NTNU-styret om ny campus

Styrerepresentant Melum Eide «lyn hakke forbanna»

Høy temperatur da NTNUs styre ble orientert om konsekvensene av en billigere campussamling for NTNU enn først planlagt.

— Det er ren og skjær historieforfalsking, sa Kristin Melum Eide under styremøtet ved NTNU der en to milliarder kroner billigere campusløsning enn det som først var planlagt, ble diskutert. Bildet er fra et tidligere styremøte.
Publisert Oppdatert

NTNUs styre ble onsdag 5. mai orientert om status for arbeidet med et økonomisk nedskalert campussamlingsprosjekt for NTNU.

Med sakspapirene fulgte også rapporten som lå til grunn da regjeringen endte med å vedta å nedskalere prosjektet i statsbudsjettet for 2021.

Regjering og Storting kuttet kostnadsrammen for hele campussamlingsprosjektet ved NTNU fra 13,7 til 11,6 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2021.

Eide: «Lyn hakke forbanna»

Kristin Melum Eide er representant for de faglige ansatte i styret.

Hun var veldig glad for at styret endelig hadde fått innsyn i denne rapporten, og hun mente det bekreftet noe hun hadde mast om lenge.

Hun sa at hun ble oppgitt, men mest av alt «lyn hakke forbanna» etter å ha lest rapporten.

— Det som var oppstarten for dette prosjektet var plassforholdene på Dragvoll (campus for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, HumSam, red.mrk), at byggene er dårlige og uegnet som universitetsbygninger, og at man ønsket å styrke rammene for HumSam. Det var dette som var det prosjektutløsende behovet. Men dette er omdefinert til behov for samlokalisering og mer faglig samhandling, sa hun og la til:

— Det er ren og skjær historieforfalsking at dette blir framstilt slik. Jeg vil derfor fremme en protokolltilførsel, for å sikre at det fremtidige styret har det egentlige grunnlaget for hele prosjektet klart for seg, tordnet Melum Eide.

Tjora enig

Hun poengterte at grunnen til at dette er så viktig er at når man skal vurdere måloppnåelse, vil man slik saken nå fremstilles, vurdere hva man skal oppnå med hele prosjektet.

Aksel Tjora støttet Eides innspill, og sa at han også ble bekymra da han leste rapporten fra Kunnskapsdepartementet.

— Jeg er enig i at det må en protokolltilførsel til der styret understreker at man ikke må glippe de opprinnelige mål av synet. Det er utrolig viktig, sa Tjora.

Tjora var også opptatt av at NTNU må passe seg for å ikke bli for høy og mørk i de reguleringssaker og -debatter man nå skal igjennom med Trondheim kommune.

Ikke beroliget

Prosjektleder Merete Kvidal ga Kristin Melum Eide rett i at de opprinnelige utløsende faktorene for campussamlingen løftes både for sjeldent og for dårlig fram.

— Jeg blir ikke beroliget av kommentarene fra Kvidal, og jeg kommer med en protokollbemerkning, responderte Eide.

Hun trakk viste også regjeringens egen beskrivelse av prosjektet fra høsten 2014.

«Mandat for konseptvalgutredning for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Prosjektutløsende behov er tilstanden på anlegget på Dragvoll. Anlegget er underdimensjonert i forhold til dagens aktivitet og tilfredsstiller ikke krav til rasjonell undervisning og forskning. Det er behov for påbygning, renovering og ombygning av anlegget. NTNU har videre behov for en langsiktig og forutsigbar løsning (minimum 50 år) på arealbehovene for å fylle sin oppgave som forsknings- og utdanningsinstitusjon i nært samarbeid med instituttsektoren, næringsliv, offentlig og privat tjenestesektor samt internasjonale samarbeidspartnere.»

Både rektor Anne Borg og styreleder Nils Kristian Nakstad poengterte at styret skal holdes godt orientert om prosessen, men at det ikke blir før til høsten, når nytt styre er på plass.

Saken endte med en bemerkning fra styret der det heter: «Styret ble orientert om status i Campusprosjektet. Styret ber om at saken belyses i nær framtid med tanke på opprinnelig og nåværende målbilde».

Nye vurderinger fra Statsbygg

De endrede rammene gjør at Statsbygg har startet prosessen for å sikre at campussamling kan realiseres innenfor kostnadsrammen.

Fra Statsbyggs vurderinger av å gjennomføre en billigere samlet campus enn opprinnelig planlagt ved NTNU, heter det blant annet:

«Analysen viser at det er mulig å gjennomføre campussamling i et nedskalert prosjekt, men at det vil gi betydelig lavere samfunnsøkonomisk nytte. Utdanning og forskning oppnår betydelig redusert nytte fordi muligheter for å hente synergier av samlokalisering av miljøene på Dragvoll og Gløshaugen gjennom faglig integrasjon og utvikling av knutepunktarealer er redusert.»

De peker også på at tverrfaglighet og muligheten til å ta ut synergier mellom fagmiljøene blir mindre enn planlagt.

Styret fikk presentert en tidsplan for tilpasning til nye rammer for campussamling. Der heter det:

  • 5. mai – september 2021: arbeid med berørte faglige klynger om aktuelle overordnede løsninger.
  • Juli: oppstart Kvalitetssikring 2 trinn 1 i regi av Finansdep/Kunnskapsdep, med 2-4 løsningsvarianter innenfor ny kostnads- og arealramme.
  • September: Valg av løsning innenfor redusert kostnadsramme. Styret vil få sak til behandling i beslutningsfasen.
Powered by Labrador CMS