Debatt iversen og skåtøy

Styrk studenters rettigheter

Vi håper også å se at våre innspill til en bedre læringssituasjon er med i regjeringens forslag.

Forelesning i før-koronatid. Studentene håper regjeringen har vektlagt studers rettigheter og læringsmiljø sterkere enn de forsalgene som ble presentert for et år siden.
Forelesning i før-koronatid. Studentene håper regjeringen har vektlagt studers rettigheter og læringsmiljø sterkere enn de forsalgene som ble presentert for et år siden.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Nylig gikk statsråd Henrik Asheim ut i NRK og sa han vil styrke rettighetene til studenter med tilretteleggingsbehov, etter flere historier om urettferdig behandling av gravide studenter. Det er vi veldig glade for å høre. Vi kjenner dessverre til altfor mange lignende historier.

Studenter er en mangfoldig gruppe, og det kan være mange grunner til at man har behov for tilrettelegging. Det kan handle om alt fra sykdomsperioder, graviditet, funksjonsnedsettelser, eller rett og slett at man er i en vanskelig livssituasjon. Regjeringens forslag til endringer i universitets- og høgskoleloven er ventet på fredag må ta hensyn til dette mangfoldet.

Mens vi venter i spenning på forslaget, ønsker vi i Norsk studentorganisasjon (NSO) og Unge Funksjonshemmede (UF) å trekke frem noen viktige tiltak Asheim og regjeringen kan ta med for å sikre bedre tilrettelegging for studenter.

Utvalget som foreslo en helt ny lov, også kjent som Aune-utvalget, kom med en rekke gode forslag som bør følges opp av regjeringen.

Arbeidet med et godt læringsmiljø er en forutsetning for god tilrettelegging. Det er viktig for oss at definisjonen av begrepet læringsmiljø moderniseres og utvides i tråd med det Aune-utvalget har foreslått. Det må være tydelige minstekrav til hva som utgjør et godt læringsmiljø, slik at studenter over hele landet vet hva de har krav på.

For å sikre at institusjonene følger opp ansvaret de har med læringsmiljøarbeidet, må det også føres tilsyn. NSO har tidligere vært i kontakt med Arbeidstilsynet for å finne ut hvordan Arbeidstilsynet følger opp ansvaret med tilsyn av læringsmiljøet. Tilbakemeldingen den gangen tydet klart på at det var gjennomført få eller ingen tilsyn med læringsmiljøet. Dette er bekymringsfullt, ettersom Arbeidstilsynet har et lovpålagt ansvar for å føre slikt tilsyn. Aune-utvalgets anbefaling var at Kunnskapsdepartementet går i dialog med Arbeidstilsynet om hvordan dette arbeidet kan styrkes. NSO og UF er helt enige i denne vurderingen, og utfordrer statsråden til å fortelle mer om hva som blir gjort for å følge opp dette.

Utvalget foreslår også å lovfeste NOKUTs ansvar for tilsyn med institusjonens arbeid med læringsmiljø gjennom tilsynet av kvalitetssystemet. Vi ønsker å invitere til dialog med NOKUT om hva som må på plass for at dette sikres og gjennomføres best mulig.

Samtidig er det noen av forslagene fra Aune-utvalget vi mener regjeringen bør gå bort i fra. Det gjelder særlig flertallet i utvalget sitt forslag om at eventuelle gjentak av eksamen skal fremgå av vitnemålet. Dette mener vi i NSO og UF er problematisk av flere årsaker.

Vi vet at alt fra dagsform, forhold under eksamensforberedelsene, mangel på tilstrekkelig tilrettelegging under eksamen og eksamensangst kan påvirke utfallet på eksamensdagen. Dermed spiller disse faktorene også inn på hvorvidt en student velger å ta opp eksamen på nytt. Det er grunnleggende urettferdig at noen som velger å ta opp eksamen på nytt på bakgrunn av egen helse, angst eller mangel på tilrettelegging skal få dette på sitt vitnemål, der andre slipper fordi deres helse er god, deres angst gikk over, og behovet for tilrettelegging ikke var tilstede.

Som mindretallet i utvalget peker på i sin dissens, kan forslaget potensielt ha store konsekvenser videre i arbeidslivet. Vi er bekymret for at gjentak på vitnemålet vil skape A- og B-lag i søknadsbunken til potensielle arbeidsgivere.

Vi er også skeptisk til utvalgets forslag om at plikten til universell utforming og individuell tilrettelegging fortsatt skal begrenses av tiltak som innebærer en «uforholdsmessig byrde» på institusjonen. Vår erfaring er at mange universiteter og høyskoler ofte misbruker bestemmelsen som en hovedregel i stedet for et unntak. Dessverre går alt for ofte kostnadshensyn foran studentenes behov.

Vi håper å se en styrking av studenters rettigheter i forslaget regjeringen leverer fra seg. Vi håper også å se at våre innspill til en bedre læringssituasjon er med i regjeringens forslag. På den måten sikrer vi alle studenter et godt læringsmiljø og lik tilgang til høyere utdanning.

Powered by Labrador CMS