dom

Sykepleiestudent utestengt i fem år

En mannlig sykepleiestudent tapte i retten, og er funnet uskikket for sykepleieryrket. Han er utestengt i fem år.

Studenten fungerte ikke i praksis, og hadde blant annet store samarbeidsproblem, kommer det frem i dommen fra Buskerud tingrett.

Det var helt rett at Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fant en mannlig sykepleiestudent uskikket, og utestengte han for fem år. Det kommer frem i en fersk dom fra Buskerud tingrett.

Som Khrono har skrevet, hadde mannen gått til sak for å få vedtaket fra universitetet, og senere Felles klagenemnd, opphevet. Det lyktes ikke.

«Retten er enig i NNs uskikkethet som sykepleier ikke var av midlertidig eller forbigående art. Selv om han personlig ønsker å fortsette studiet, må hensynet til pasienters trygghet veie tyngre. Vedtaket om å utestenge NN i fem år var således nødvendig og ikke uforholdsmessig, etter rettens syn», heter det i dommen (Khrono har anonymisert mannen, journ.anm).

Merknader på politiattest

Mannen begynte på sykepleiestudiene i 2016, etter å ha jobbet i helsevesenet i flere år. Da han begynte, var det spørsmål knyttet til merknader på politiattesten hans, men konklusjonen var at forholdene som kom frem der lå for langt tilbake i tid til at de var relevante.

I 2018 kom en tvilsmelding, knyttet til praksis i spesialisthelsetjenesten. Den beskrev ulike hendelser knyttet til praksis.

Som Khrono har skrevet, skrev fire veiledere ved Sykehuset Vestfold en tvilsmelding:

— Vi skriver denne meldingen fordi vi aldri har opplevd noen som er mindre skikket enn NN. Det er sjelden vi er så sikre. Han kan ikke bli sykepleier. Vi ville ikke hatt han som vår sykepleier eller kollega.

USN vedtok å utestenge studenten, men dette vedtaket ble opphevet av Felles klagenemnd. Deretter fikk mannen utvidet veiledning. Veileder fant etter kort tid at dette ikke fungerte, og i 2019 ble det opprettet ny skikketsak ved universitetet. Sommeren 2020 behandlet Felles klagenemnd saken på nytt.

Brudd med vanlig folkeskikk

Felles klagenemnd mente at mannen fylte de aller fleste punktene i Skikkethetsforskriften §4, som handler om helsefaglige utdanninger:

  • b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
  • c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.
  • d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.
  • e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
  • f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.
  • g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter eller brukere.
  • h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

I dommen omtales truende tekstmeldinger mannen sendte til en høgskolelektor. Det pekes også på at han agerer i strid med vanlig folkeskikk, og uttrykker uenighet i så sterke ordelag at det skaper usikkerhet og frykt hos samarbeidspartnere.

Mistenkte rusproblem

Mannen er tidligere dømt for blant annet besittelse av narkotika. Da han hadde praksis våren 2018, mistenkte praksisveiledere at han ruset seg. I dommen pekes det på at mannen ble varetektsfengslet, og senere dømt til 11 måneders fengsel, i 2019. Forholdene i dommen gikk tilbake til desember 2017 - altså samme periode som mannen hadde praksis.

«Felles klagenemnd fremhever at tiltalepostene i dommen sammenfaller i tid med praksisveiledernes mistanke om rusmisbruk. Klagerens etterfølgende innrømmelse av rusmisbruk i dommen, tilsier derfor at han misbrukte rusmidler da han var student», heter det i dommen.

Studenten: Uforholdsmessig med utestenging

Både å finne mannen uskikket og deretter utestenge han i fem år, er korrekt, sier tingretten. Dommen betyr også at mannen ikke vil kunne studere sykepleie eller tilsvarende utdanning ved andre universitet og høgskoler de neste fem årene.

Mannen selv er naturlig nok uenig. Han mener at det ikke er tilstrekkelig bevist at han fylte vurderingskriteriene i skikkethetsforskriften. Subsidiært mente mannen at utestenging var uforholdsmessig, og at ville finnes andre, mindre inngripende tiltak man kunne benyttet.

Ankefristen er ikke ute.

Powered by Labrador CMS