direkte

Tidsbruk på doktorgrad og ny campus på styremøte

Tiltak for å korte ned tiden fram til disputas er en av sakene på styremøtet ved OsloMet onsdag. Det er også campus-planene på Romerike, nok en gang.

Styret ved OsloMet har møte onsdag fra kl 9.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved OsloMet har møte onsdag 10. februar kl 9-12. Møtet kan følges direkte nederst i denne saken.

En av sakene på styremøtet handler nok en gang om Kjeller, det vil si hvordan det går med planene for en ny campus på Romerike. Det er blinket ut fire aktuelle steder for den nye campusen: Lillestrøm kommune, Lørenskog kommune, Ahus og Gardermoregionen.

Fakta

15 ganger har Kjeller-saken stått på dagsorden i styret siden høsten 2014

 • 28/10-2014. Styret ved HiOA ble orientert om at det var nedsatt en arbeidsgruppe (Grund-utvalget) som skulle utarbeide forslag til fremtidig faglig og operativ profil for campusen på Kjeller/Lillestrøm. Høgskoledirektørens initiativ var en respons for å møte en økende uro på Campus Kjeller og i regionen som så at stadig flere fagmiljøer ved studiestedet på Kjeller ble flyttet inn til studiested Pilestredet.
 • 16/6-2015. Orientering i styret om Grund-utvalgets rapport. Utvalget fremme ett forslag Campus: Kjeller/Lillestrøm - en arena for innovasjon. (Rapporten «Campus Kjeller/Lillestrøm – en arena for innovasjon»)
 • 9/3-2016. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus ber om at det utredes alternativ med muligheter for fysisk flytting av virksomheten på Kjeller til en mer sentral beliggenhet på Romerike. Det bes om en styresak i 2017, med anbefaling om framtidig lokalisering på Romerike.
 • 9/5-2017. Orienteringssak. Følgende skulle diskuteres: 1. Gitt de forutsetningene som er presentert i saken, skal HiOA gå inn for å opprette et nytt campus i sentrum av Lillestrøm? 2. Hvordan skal HiOA finansiere nytt spesialutstyr til moderne verksteder og laboratorier? a) Søke midler utenfor ramma til digitalisering og infrastruktur? b) Sette av en årlig investeringspott over tre til fire år, totalt opp mot 50-60 millioner kroner fra og med budsjettåret 2019.?
 • 15/6-2017. Vedtak: 1. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus ber om at det utarbeides kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag som kan sendes ut til de seks prekvalifiserte tilbyderne på Lillestrøm, og til gårdeier på campus Kjeller. 2. Det bes videre om en ny styresak andre kvartal 2018, med anbefaling om endelig vedtak om HiOAs fremtidige campus i Lillestrøm.
 • 15/12-2017. Orienteringssak om framdriften for ny campus i Lillestrøm
 • 24/4-2018. Orienteringssak om campus i Lillestrøm, unntatt off
 • 13/6-2018. Orienteringssak, uoff
 • 25/10-2018. Vedtak: På bakgrunn av dialog som har vært med huseier i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, Hemfosa Samfunnsbygg AS, vedtar universitetsstyret at OsloMet går i forhandlinger med Hemfosa med sikte på å videreføre leieavtalen på Kjeller.
 • 6/2-2019. Styret ble orientert om status i forhandlingene med Hemfosa
 • 7/3-2019. Vedtak: Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oversende utkast til leiekontrakt med tilleggsavtale for Kunnskapsveien 55 på Kjeller til Kunnskapsdepartementet.
 • 6/2-2020. OsloMets tilstedeværelse på Kjeller ble tatt opp under Eventuelt
 • 12/3-2020. Vedtak: Styret vedtar at OsloMet skal ha en to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse og egen campusstrategi. Rektor bes om å 2 komme tilbake med en skisse til ulike alternativer på Romerike. Styret vedtar å ikke forlenge leieavtalen for OsloMet på Kjeller etter 2023.
 • 9/9-2020. Styret blir orientert om søksmålet fra Hemfosa
 • 7/12-2020. Styret blir orientert om videre fremdrift i campusprogrammet (avvikling av Kjeller, finne ny lokalisering på Romerike og arealeffektivisere i Pilestredet)

Etter at det ble inngått forlik med gårdeier Hemfosa på Kjeller, kan OsloMet bruke dagens lokaler ut 2024, i stedet for kun til august 2023.

«Forliket har bidratt til å redusere risikoen knyttet til en eventuell midlertidig lokalisering av ansatte og studenter på Romerike», heter det i styrepapirene, og rektor Curt Rice vil gi en muntlig orientering om hva forliket betyr for universitetets Romerike-planer.

Ny ordlyd

Etter kritikk fra styret i møtet i desember, endres nå ordlyden slik at det går tydelig fram at OsloMet skal ha én fullverdig campus på Romerike, i stedet for at det står «tilstedeværelse på Romerike» i styringsdokumenter og kommunikasjon om saken. I desember-møtet stilte flere i styret spørsmål ved om Rice virkelig jobber for å gjennomføre vedtaket fra mars om at det skal være én fullverdig campus med stedlig ledelse på Romerike.

En annen sak handler om at både masterstudenter og doktorgradsstudenter bruker for lang tid fram til grad eller disputas. Nye tiltak vurderes blant annet for å korte ned på tiden fram til doktorgrad.

7 ansatte og 15 studenter smittet siden nyttår

Under rektors orienteringer skal Curt Rice blant annet orientere om koronasituasjonen. Syv ansatte og 15 studenter ved OsloMet er bekreftet smittet av Covid-19 siden 4. januar, men dette er kun enkelttilfeller av smitte, heter det på OsloMets nettsider.

På dagsorden:

 • Gjennomstrømming på OsloMets master- og doktorgradsprogrammer
 • Intern revisjon – revisjonsplan våren 2021
 • Campusprogrammet OsloMet
 • Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høgskoler
 • Tildelingsbrev for OsloMet 2021
 • Forlik med Hemfosa
 • Rektors orienteringer
Powered by Labrador CMS