felles klagenemnd

To tingretter: Fuskevedtak gyldige tross ulovlig oppnevnelse av leder

Marianne Klausen var ulovlig oppnevnt som leder for Felles klagenemnd for en tredje periode. Men vedtakene hun har fattet, må ikke strykes.

Marianne Klausen ble urettmessig oppnevnt som leder for Felles klagenemnd, og innehar ikke lenger dette vervet.

Det er Oslo og Sør-Rogaland tingretter som har hatt oppe to saker som gjelder studenter som har blitt utvist som følge av juks på eksamen.

Sakene har pågått parallelt med stormen som har blåst rundt den avgåtte lederen av Felles klagenemnd, Marianne Klausen, som har sittet som leder i en tredje periode selv om medlemmene i nemnda bare kan sitte i maksimalt to perioder.

De to sakene som har pågått i Oslo og Sør-Rogaland tingretter, ble avgjort like før helgen, skriver Rett24.

Oslo tingrett skriver blant annet i sin avsigelse at «Dommen ikke er avsagt innen lovens frist. Grunnen er at spørsmålet om saksbehandlingsfeil ved oppnevnelsen av Klausen har kommet opp etter at hovedforhandlingen var avsluttet»

Begge domstolene konkluderer uansett likt: Klausens ulovlige oppnevning medfører ikke ugyldighet for nemndas fuskevedtak. Begrunnelsen er at det er «grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold», etter forvaltningsloven § 41.

Tre elementer

Oslo tingrett skriver at feilen ved Klausens oppnevning ikke kan vurderes på samme måte som om man for eksempel har en ulovlig oppnevnt dommer. Dette begrunner Oslo tingrett med tre elementer, skriver Rett24, som deretter lister opp disse:

For det første er det oppstilt krav til en bestemt sammensetning ved domstolsbehandling, mens det for Felles klagenemnd kun er et minstekrav for vedtaksførhet. Det må ikke være fem medlemmer til stede for at nemnda skal være vedtaksdyktig.

For det andre er det i tvisteloven gitt en uttrykkelig regulering om at feil ved sammensetning uten videre skal gis virkning. Noen slik bestemmelse finnes ikke i forvaltningsloven.

For det tredje mener retten at det etter rettspraksis ikke uten videre kan trekkes analogier fra domstolsbehandlingen til forvaltningsbehandling på dette området.

Sør-Rogaland tingrett konkluderer med det samme.

Dette sier Klausen

I en melding til Rett24 skriver Marianne Klausen at Felles klagenemnd gjorde en grundig vurdering av sakene, og kom fram til at vilkårene for å utestenge studentene for fusk var oppfylt. Det er viktig for studentenes rettssikkerhet at de har anledning til å prøve sine saker for domstolen.

— Jeg merker meg i disse to tilfellene at Oslo tingrett og Sør-Rogaland tingrett er kommet til samme konklusjon som nemnda, uttaler Klausen.

I kjølvannet av at Klausen-saken nådde mediene i september, var det flere som reagerte. Deriblant Terje Einarsen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen, som mente at alle vedtak som er gjort etter at Klausen ble gjenoppnevnt for tredje gang er ugyldige.

Det har to tingretter nå altså konkludert med at ikke er tilfelle.

Powered by Labrador CMS