arbeidsliv

Tvil om avtale om utleie av prorektor fra OsloMet til private Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leier sin prorektor Morten Irgens fra OsloMet gjennom en avtale som utløper 2023 og nå ønskes forlenget. Jusprofessor er i tvil om lovligheten og Riksrevisjonen vil se på grunnlaget.

Morten Irgens er ansatt på OsloMet, men har fra 2019 vært 80 prosent utleid til Høyskolen Kristiania, der han er prorektor.
Publisert Oppdatert

Morten Irgens ved OsloMet har siden 2019 vært utleid for å fylle en dekan- og direktørstilling i ledelsen ved Høyskolen Kristiania.

Kristiania ønsker nå å forlenge avtalen i ytterligere fire år fra 2023, etter at Irgens nylig fikk stillingen som prorektor for forskning ved Kristiania. Grunnen til at avtalen i sin tid ble inngått er etter det Khrono kjenner til at Irgens skal kunne beholde sin offentlige pensjonsordning selv om han jobber ved private Kristiania.

Slike utleieavtaler er ikke vanlig i universitets- og høgskolesektoren, og flere jurister Khrono har vært i kontakt med har ikke hørt om tilsvarende ordninger.

Heller ikke jussprofessor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen kjenner til noe lignende.

— Dette ligger klart utenfor det jeg har tilstrekkelig faglig kompetanse til å uttale meg sikkert om lovligheten av. Men jeg blir forbauset om et slikt arrangement er lovlig, sier Bernt.

Unntatt offentlighet

Saken ble diskutert bak lukkede dører i OsloMet-styret 16. september, som endte med vedtak om at det skal fremmes en sak om mulig forlengelse av avtalen. Saken vil komme opp igjen på et senere møte.

OsloMet har unntatt alle dokumenter i saken fra offentlighet og ønsker å si minst mulig om den. De vil ikke en gang bekrefte at det gjelder utleieavtale med Morten Irgens.

Men de bekrefter at det er snakk om forlengelse av en avtale om utleie av arbeidskraft som varer til 2023 der vedkommende skal jobbe 20 prosent for OsloMet og 80 prosent for Høyskolen Kristiania.

Etter det Khrono kjenner til er den egentlige grunnen til at leieavtalen i sin tid ble opprettet, at den nå 62 år gamle Irgens skal kunne beholde sine pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse selv om han er ansatt ved den private Høyskolen Kristiania. Dette bekreftet flere sentrale kilder til Khrono i 2019, og flere av dem sier det samme i 2022.

Vi har ikke lykkes i å få svar på om det er andre, eller flere grunner, til at Kristiania nå ønsker å forlenge den tre år gamle avtalen.

Selv om saken er unntatt offentlighet i 2022, fikk Khrono i 2019 innsyn i leieavtalen mellom Kristiania og daværende Høgskolen i Oslo og Akershus på forespørsel.

Ifølge avtalen som ble inngått i 2019 skulle Irgens leies ut til Kristiania, men fortsette å være tilknyttet enkelte forsknings- og innovasjonsprosjekter ved OsloMet som spesialrådgiver, blant annet MIT REAP og Oslo kommunes initiativ Innovasjonsdistrikt sentrum i en 20 prosent stilling.

Dette ble omtalt i en pressemelding fra Høyskolen Kristiania i juni 2019.

Der kommer det også ifølge beregninger vedlagt avtalen fram at OsloMet betaler 100 prosent lønn til Morten Irgens, men fakturerer Kristiania med vel 120.000 kroner i måneden for leie av Irgens. Dette ble samlet i overkant av 1,4 millioner kroner i året i 2019, og utgjorde 80 prosent av Irgens' bruttolønn. Beløpet skulle pris- og lønnsjusteres.

Ekspedisjonssjef Tora Jarlsby og Riksrevisjonen reagerte ikke på utleieavtalen av Morten Irgens i 2019, men vil nå ser på grunnlaget dersom avtalen blir forlenget.

Rikrevisjonen vil se på ny avtale

Riksrevisjonen har vært klar over utleieavtalen mellom OsloMet og Kristiania.

Ekspedisjonssjef Tora Jarlsby sier til Khrono at de ble informert om at Irgens skulle leies ut til Høyskolen Kristiania i det årlige oppstartsmøtet de hadde med ledelsen på OsloMet i september 2019.

— Vi er også kjent med at OsloMet og Høyskolen Kristiania har et faglig samarbeid, sier Jarlsby.

— Har Riksrevisjonen hatt noen kommentarer til avtalen overfor OsloMet?

— Vår vurdering i 2019 var at leieavtalen ikke hadde vesentlig innvirkning på regnskapet, som er det vi reviderer, sier hun.

På Khronos spørsmål om det er uproblematisk å inngå slike avtaler for et statlig universitet, svarer Jarlsby:

— Det er et prinsipielt spørsmål. Statlige universiteter har samarbeidsavtaler med andre aktører, også private. Hvis avtalen om utleie av arbeidskraft med Høgskolen Kristiania forlenges, kommer Riksrevisjonen til å undersøke grunnlaget for den nye avtalen.

Jussprofessor og emeritus Jan Frridthjof Bernt mener at det bør ligge utenfor en statlig institusjons fullmakter å drive utleie av tilsatte på denne måten som OsloMet her gjør.

— Den korrekte fremgangsmåten må være å gi vedkommende permisjon innenfor de rammer tilsettingsreglementet tillater, alternativt å gi samtykke til at han går inn i en bistilling ved den andre institusjonen, men fortsatt med sin hovedtilsetting ved OsloMet, eventuelt med en redusert stillingsbrøk, sier Bernt.

Ble ansatt i 2014

Morten Irgens ble fast ansatt som forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014. Han overtok da stillingen etter Christen Krogh som nå er rektor ved OsloMet.

Etter kort tid som direktør ble Irgens ansatt i et åremål på fire år som prorektor i Curt Rice' rektorat ved det som nå er OsloMet.

Han søkte om en ny periode som prorektor, men fikk ikke fornyet tillit.

Tidligere professor ved OsloMet og daværende rektor ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik, hentet så inn Irgens til stillingen som dekan ved School of Economics, Innovation, and Technology, samt utviklingsdirektør, ved Høyskolen Kristiania. I sommer ble Irgens prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i en ny fireårsperiode samme sted.

Men Irgens har ikke sagt opp den faste stillingen sin ved statlige OsloMet, til fordel for en åremålsstilling ved Høyskolen Kristiania.

Krogh inhabil

Det er første gang OsloMet-styret diskuterer avtalen, forrige gang, da Curt Rice var rektor, ble den håndtert administrativt.

I det lukkede styremøtet sist fredag vedtok OsloMet-styret å be nåværenderektor Christen Kroghs stedfortreder og styreleder om å fremme sak om «mulig forlengelse av avtale om utleie av arbeidskraft med Høgskolen Kristiania» for styret.

OsloMet-rektor Christen Krogh er inhabil i behandlingen av en utleieavtale av sin tidligere nære kollega, Morten Irgens. Styreleder ved OsloMet sier hun ikke kan gå inn på selve saken.

Grunnen til at rektor Christen Krogh ikke kan håndtere saken, er at han er inhabil.

Krogh var prorektor ved Høyskolen Kristiania med ansvar for høyskolens strategi for samarbeid med arbeidslivet, inntil han 1. mars i år begynte som rektor ved OsloMet. Han var dermed tett på Morten Irgens.

Styreleder Trine Syvertsen ved OsloMet understreker overfor Khrono at saken er løftet til styret fordi rektor er inhabil og da er det, ifølge retningslinjene, styret som må avgjøre videre saksgang.

Det var det som ble drøftet på styremøtet fredag, mens selve saken kommer opp på et senere møte.

— Vedtaket om prosessen videre er offentlig, men jeg kan ikke gå inn på selve saken. Når det gjelder generelle spørsmål må jeg henvise til prorektor Per Martin Norheim-Martinsen som rektors stedfortreder, han er ansvarlig for å forberede saken sammen med meg, skriver Syvertsen i en e-post.

Norheim-Martinsen er mannen som overtok stillingen som prorektor etter Morten Irgens ved OsloMet.

«Ikke vanlig på dette nivået»

Prorektor ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, er stedfortreder for rektor Christen Krogh som er inhabil i saken. Norheim-Martinsen sier at en utleieavtale på dette nivået (prorektor red.mrk) er uvanlig,

Norheim-Martinsen sier at det ville vært uryddig av ham å bekrefte hvem avtalen gjelder.

Han bekrefter imidlertid at avtalen utgår sommeren 2023 og at den innebærer at vedkommende skal dele sin arbeidstid med 80 prosent på Høyskolen Kristiania og 20 prosent på OsloMet.

Spørsmålet om fornyelse kommer opp etter forespørsel fra Kristiania.

Er det vanlig å leie ut ansatte på denne måten?

— Det er ikke vanlig, men det hender. På dette nivået er det ikke vanlig, sier Norheim-Martinsen.

— Er det fortsatt samme begrunnelsen som gjelder for en eventuell forlengelse av avtalen?

— Det kan jeg ikke svar på. Jeg var ikke tilstede da den første avtalen ble inngått. Vi har forberedt saksgrunnlaget, men vi har ikke realitetsbehandlet saken ennå, sier Norheim-Martinsen.

— Hva slags interesse har OsloMet av å sikre Irgens offentlig pensjon?

— Det kan jeg ikke svare på ennå.

— Vil Kristiania også betale for framtidige pensjonskostnader som OsloMet vil ha etter at Irgens eventuelt pensjonerer seg?

— Det har jeg ikke tenkt på, men jeg tar det med meg som et innspill i den videre prosessen.

Han sier at han tar sikte på å få lagt fram en sak for styret så raskt som mulig.

«Nyskapende» avtale i 2019

HR-direktør Geir Haugstveit påpeker at saken i styret gjaldt en prosessuell beslutning som skal fattes når rektor er inhabil.

— Dette er i henhold til styrets forretningsorden. Selve saken kommer opp i et senere møte og jeg ønsker ikke å kommentere noe mer før saken har vært behandlet i styret, sier han i en e-post.

Leieavtalen var del av en samarbeidserklæring mellom OsloMet og Høyskolen Kristiania, der de to skulle jobbe sammen for å styrke Oslo som kunnskaps- og innovasjonsby, het det i pressemeldingen.

— Irgens «leies ut» fra OsloMet? Det var nyskapende, spurte Khrono daværende rektor Arne Krumsvik ved Høyskolen Kristiania da avtalen ble inngått.

— Ja, det er det. Vi liker å tenke utenfor boksen, svarte Krumsvik.

Krumsvik gikk av som rektor ved Kristiania i sommer og overlot stafettpinnen til Trine Johansen Meza fra 1. august.

Khrono har stilt rektor Trine Johansen Meza ved Høyskolen Kristiania flere spørsmål om saken, blant annet om hvorfor de ikke heller kan ansette sin prorektor i stedet for å leie ham inn.

Hun ønsker ikke å kommentere saken.

— Da dette er en sak som har vært oppe i styret til OsloMet, er det de som er rett instans til å kommentere på denne saken, skriver hun i en e-post.

Hovedpersonen, Morten Irgens selv, sier til Khrono at han ikke kan kommentere saken.

Powered by Labrador CMS