Styremøte ved UiB direkte

Uenig i at tilsetting av Tom Knudsen var lovbrudd

Både tidligere og nåværende universitetsdirektør i Bergen er uenige i konklusjonen fra PwC om at UiBs tilsetting av Tom Knudsen er lovbrudd. I dag onsdag skal universitetsstyret si sitt om saken.

Nytt rektorat og nye dekanat fra sommeren bør rette et særlig fokus på roller, fullmakter og retningslinjer, for å sikre en felles forståelse av disse. Det mener universitetsdirektør Robert Rastad er en viktig lærdom av Knudsen/Olsen-saken ved UiB.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Se direkte strømming av styremøtet ved Universitetet i Bergen i slutten av saken kl. 1400 onsdag).

Universitetsdirektør Robert Rastad leverer en sak til styret ved Universitetet i Bergen, uten medfølgende forslag til vedtak, men med betraktninger om en rekke «læringspunkter» i den såkalte Knudsen/Olsen-saken ved UiB. Onsdag 17.mars holdes det ennå en gang ekstraordinært styremøte om saken. Og det er én sak på dagsorden: Gjennomgang av sak om praksisportal.

— Det er styret som har bestilt rapporten, det er styret som har definert mandatet, og jeg mener derfor at det mest naturlige er at styret selv utformer vedtaket, sier Rastad til Khrono.

— Hva tenker du om rapporten, og om lovbruddene som påpekes?

— Rapporten inneholder PwCs konklusjoner, og vi må få gjennomgå rapporten før vi beslutter hvordan UiB forholder seg til disse konklusjonene. Det blir feil av meg å uttale meg mer om dette før styret har behandlet saken, sier Rastad.

Ulike syn på lovligheten

Når det gjelder lovligheten av å ansette Knudsen i en midlertidig stilling, sier Rastad likevel at dette er noe det er ulike syn på, og et eksempel på at saken er kompleks. Statsansatteloven åpner for å kunne ansette uten utlysning, dersom arbeidet er av midlertidig karakter.

— Noen mener at Knudsens ansettelse er knyttet til et tidsbegrenset forprosjekt, og dermed i tråd med unntaket i loven. Andre har tolket dette som en ansettelse som et første steg på en permanent stilling, som da er en omgåelse og dermed et brudd på loven. Man finner forankring for begge syn i rapporten, sier Rastad.

Han sier at hans syn er at det var snakk om nettopp et forprosjekt.

Det samme mener tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Bør eventuelt engasjeres videre av Unit

— Når det gjelder spørsmålet om ansettelsen av Tom Knudsen var lovlig eller ikke lovlig hviler konklusjonen fra PwC etter det jeg kan forstå på Tom Knudsen og Dag Rune Olsens utgangspunkt for prosjektet. Administrasjonen så på engasjementet av Knudsen som midlertidig fordi engasjementet var av midlertidig karakter inn mot et forprosjekt som deretter skulle videreføres av Unit. Om Knudsen skulle engasjeres videre måtte det i så fall bli i Unit-sammenheng, sier Kjell Bernstrøm.

Bernstrøm som selv gikk av med pensjon ved årsskiftet da Robert Rastad overtok, synes at det som kommer fram i rapporten er ganske gjenkjennelig.

Hvis Tom Knudsen skal engasjeres videre må det i så fall bli i Unit-sammenheng, mener tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

— Den speiler saken slik jeg har oppfattet den. Det er ikke noe i den som vi ikke visste fra før, sier han.

— Men er du enig i konklusjonene til PwC?

— Konklusjonene skal vel universitetsstyret diskutere. Etter mitt syn viser konklusjonene den uenigheten som var mellom rektor og administrasjonen i denne saken, sier Bernstrøm.

— Slik vi leser rapporten, er det du og administrasjonen som får mest kritikk for ansettelse, lønnsfastsettelse og utbetaling av kompensasjon på 540.000 kroner til Knudsen og hans selskaper og samarbeidspartnere som PwC mener det ikke var grunnlag for? Penger som ble betalt ut uten dokumentasjon på utgiftene i form av bilag?

— Disse utbetalingene var basert på e-postdialogen mellom advokatene som inngikk avtalen. Når det gjelder konkrete bilag må dere sjekke med økonomidirektøren, sier Kjell Bernstrøm.

En ide uten verdi

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Her er PwCs hovedkonklusjoner:

1. «Ideen til Tom Knudsen (TK) utgjorde ingen forretningsmessig verdi da avtalen mellom Universitetet i Bergen og TK ble inngått 2.november 2020.

2. I henhold til lov om offentlige anskaffelser kunne ikke et kjøp av selskapet til TK gjennomføres med grunnlag i noen av de foreliggende avtaleutkastene.

3. Det var ikke rettslig grunnlag for å ansette TK i en midlertidig 6 mnd stilling sett hen til de vurderinger som ble gjort i forkant og som ledet til ansettelsen. Saksbehandlingen som ledet til ansettelsen var ikke i tråd med kravet til god forvaltningsskikk.

4. Lønnsfastsettelsen til TK ble reelt sett fattet av rektor til tross for at beslutningsmyndigheten ligger til universitetsdirektøren. Lønnen er ikke i samsvar med normal lønnsplassering i tilsvarende stillinger.

5. Vurderinger gjort av PwC, basert på etterfølgende informasjonstilgang, viser at UiB ikke var rettslig forpliktet til å betale for kostnader til Bodoni AS. TK’s advokat og selskapet Best Praksis AS på til sammen kr. 540.000. Sett hen til den informasjonen administrasjonen hadde på tidspunktet da beslutning om kostnadsdekning ble tatt, er beslutningen forsvarlig. UiB har dog ikke oppfylt kravet i statens økonomiregelverk knyttet til spesifikasjon av tjenesteytelsene med tilstrekkelig angivelse av ytelsenes art, omfang samt tidspunkt og sted for levering av ytelsene. Kravet oppfylles normalt ved at det legges ved spesifiserte timelister for hver av de personene som har medvirket til ytelsen.»

Videre påpeker PwC under «Oppsummering og læring» at til tross for råd fra departementet og advarsler fra administrasjonen og innovasjonsselskapet VIS, fortsatte rektor en prosess, dels utenfor administrasjonens kontroll, som hadde som formål at UiB skulle kjøpe Tom Knudsens selskap. «Det var en feilvurdering», konkluderer PwC.

PwC finner heller ikke at Dag Rune Olsen har brutt UiBs etiske regelverk.

Fokus på roller

I sakspapirene til onsdagens styremøte heter det at det for universitetet som institusjon er viktig å trekke ut læringspunkter fra prosessen som kan ha relevans for kvalitetssikring av framtidige prosesser og rutiner. Administrasjonen kommer med innspill til hva som kan være blant temaene for drøftingen i møtet:

  • Betydningen av rammer og rutiner som bidrar til at faglige, strategiske og administrative initiativer er godt samordnet mellom faglig og administrativ linje.
  • Betydningen av at myndighet og rolleutøvelse praktiseres i tråd med gjeldende fullmakter.
  • Betydningen av forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk i alle saker og initiativer som er eller kan bli forpliktende for UiB.

Ber nytt rektorat være rollebevisste

Det heter også at nytt rektorat og nye dekanat fra sommeren bør rette et særlig fokus på roller, fullmakter og retningslinjer, for å sikre en felles forståelse av disse.

«For UiB sin del er det avgjørende at de personer som til enhver tid har sentrale lederroller i faglig og administrativ linje er sine roller og fullmakter bevisst. Når uenigheter oppstår, må disse håndteres på en korrekt måte, og i tråd med gjeldende formelle retningslinjer, delegasjoner og krav», heter det i styrenotatet som universitetsdirektør Robert Rastad har sendt styret før møtet.

Verken Tom Knudsen eller tidligere rektor Dag Rune Olsen ønsker å kommentere saken før universitetsstyret har behandlet den.

Styremøtet starter kl.14.00 onsdag, og du kan følge det direkte her:

Powered by Labrador CMS