praktisk pedagogisk utdanning

Utdanner langt færre pedagoger enn de skal. Nå sjekkes kvaliteten

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) sliter med færre søkere, færre frammøtte og færre uteksaminerte kandidater. En av tre jobber ikke i skolen etter endt utdanning.

PPU utdanner i hovedsak lærere til ungdomsskole og videregående skole. Her fra Elvebakken videregående skole i Oslo.
Publisert Oppdatert

Under 40 prosent av nyutdannede PPU-studenter mener at det de lærte om pedagogikk på studiet forberedte dem godt på jobben som lærer.

Omtrent 50 prosent mener at det de lærte om fagdidaktikk forberedte dem godt, men 70 prosent var fornøyd med praksisdelen av studiet, viser en ny undersøkelse fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Fakta

Oppmøte og ferdige kandidater på praktisk pedagogisk utdanning

Kandidatmåltall

 • Kandidatmåltallet* som er regjeringens mål for hvor mange kandidater universiteter og høgskoler skal uteksaminere årlig i ulike profesjoner var for PPU sin del i 2021 og 2022 på 2365, mens tallet for 2023 er foreslått til 2345.

Ferdige kandidater PPU-Y

 • 2018 - 234
 • 2019 - 180
 • 2020 - 156
 • 2021 - 151

Ferdige kandidater PPU

 • 2018 - 2618
 • 2019 - 2638
 • 2020 - 2212
 • 2021 - 1689

Frammøtetall på praktisk pedagogisk utdanning totalt (PPU)

 • 2013 - 2495
 • 2014 - 2495
 • 2015 - 2575
 • 2016 - 3205
 • 2017 - 3155
 • 2018 - 3595
 • 2019 - 2095
 • 2020 - 2370
 • 2021 - 2080
 • 2022 - 1930

Hvor jobber de?

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) har lokalt opptak, og er ikke en del av samordna opptak. PPU er delt i to, en for de med universitets- og høgskolebakgrunn, de som er har yrkesfaglig bakgrunn (PPU-Y).

*Departementet har kandidatmåltall for helse- og lærerutdanningene. Dette er utdanninger der det er særlig viktig at sektoren når målene for å møte behovet i samfunnet. Kunnskapsdepartementet regulerer derfor tallet på kandidater i disse utdanningene. Kandidatmåltalla er et minstekrav til tallet på uteksaminerte kandidater fra den enkelte institusjonen.

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH/NSD) , SSB og Kunnskapsdepartementet (Blå bok)

Undersøkelsen er del av en større kartlegging av kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Dette er en ettårig utdanning som tas på toppen av annen utdanning og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.

PPU kvalifiserer til å jobbe som lærer på ungdomsskole og videregående skole, og i alt er det 18 universiteter og høgskoler tilbyr denne utdanningen.

Tall fra opptak og frammøtet i år viser at utdanningen har færre søkere, færre frammøtte og at universiteter og høgskoler også leverer færre kandidater ut til samfunnet. Og i dag leverer universiteter og høgskoler 30 prosent færre PPU-kandidater enn regjeringens krav og mål.

I et møte for spesialorganet for lærerutdanningene under Universitets- og høgskolerådet (UHR lærerutdanning) i august ble det uttrykt stor bekymring for situasjonen, og man ønsket en god kartlegging av både tallene og ikke minst årsaker.

Færre søkere - færre kandidater

Kandidatmåltallet, som er regjeringens mål for hvor mange kandidater universiteter og høgskoler skal uteksaminere årlig i ulike profesjoner, var for PPUs del på 2365 uteksaminerte i 2021 og 2022, mens tallet for 2023 er foreslått til 2345.

Universiteter og høgskoler ligger i snitt 30 prosent under dette minstekravet som departementet har satt.

I likhet med alle utdanninger generelt gikk også søkningen til PPU-utdanningene ned i år. Nedgangen i førstevalgssøkere var 13,4 prosent, og da er både opptak vår og høst inkludert.

Til sammenligning var nedgangen i søkertall for alle utdanninger som har opptak via samordna opptak, på 12,4 prosent våren 2022.

Færre møtte også

Mens det høsten 2021 møtte 2080 studenter på ulike PPU-studietilbud var tallet i 2022 redusert til 1930.

Videre viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at 1 av 3 som har tatt PPU ikke jobber i skolen, mens 4 av 10 som har tatt PPU for yrkesfag jobber ikke i skolen.

Praktisk pedagogisk utdanning har lokalt opptak og er ikke en del av samordna opptak. PPU er delt i to, en for de med universitets- og høgskolebakgrunn, og en annen for de som har yrkesfaglig bakgrunn (PPU-Y).

Ny kartlegging

Kartleggingen av kvaliteten på PPU-utdanningene er en del av en større kvalitetssjekk som Nokut gjør av alle typer lærerutdanning.

Nylig ble sluttrapporten fra evalueringen av lektorutdanningene lagt fram. En omfattende evaluering av kvaliteten på grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og trinn 5-10 er også satt i gang.

Nå er den første av tre spørreundersøkelser om PPU-utdanningene klar. Undersøkelsen ble gjennomført blant personer som fullførte PPU for allmennfag eller PPU for yrkesfag i perioden 2018–2020. Totalt deltok 2 938 tidligere PPU-studenter i undersøkelsen, hvorav tre av fire hadde fullført PPU for allmennfag.

Sprik mellom institusjonene

Tilbakemeldingene spriker kraftig mellom institusjonene og varierer også mellom de tre ulike fagområdene som utdanningen består av.

Det er også ulike tilbakemeldinger fra de som har tatt allmenn PPU og yrkesfaglig PPU, der den siste gruppen jevnt over kommer sterkest ut.

Det er vanligere med fast stilling for de med PPU for yrkesfag, og de sier også at utdanningen deres i større grad har gitt dem tilstrekkelig kompetanse.

Blant de med allmennfaglig PPU er det derimot flere kandidater som i stor eller svært stor grad opplever overgangen til yrkeslivet som utfordrende. De sier også at det i større grad er vanskelig å få jobb, går det fram av undersøkelsen.

Et av funnene er at omtrent halvparten av de som har fullført PPU, jobber som lektor eller adjunkt på en videregående skole (31 prosent) eller på ungdomsskolen (18 prosent). 19 prosent jobber i andre typer lærerjobber, mens 32 prosent ikke jobber i skolen.

Ifølge prosjektleder Kjersti Stabell Wiggen i Nokut opplever mange av de som jobber i skolen god mestring i jobben og at de får brukt kompetansen sin som lærer.

— Blant disse oppgir hele åtte av ti at de ønsker å fortsette i læreryrket. Samtidig er det en god del som opplevde overgangen fra utdanning til yrke som utfordrende, sier Wiggen i en nyhetssak på nokut.no.

Tidligere kartlegging viste misnøye

Den forrige kartleggingen, som ble publisert i 2013, viste grunnleggende utfordringer ved utdanningen, blant annet at de nyutdannede og studentene samlet sett var misfornøyde med PPUs relevans for undervisning i skolen.

Den viktigste årsaken er at de ikke opplever at utdanningen i tilstrekkelig grad forbereder dem på å løse praktiske utfordringer i skolehverdagen.

Blant annet viste denne kartleggingen at pedagogikkfaget ble opplevd som lite praksisrelevant.

Etter dette har PPU fått ny fått ny rammeplan, nye nasjonale retningslinjer og justert opptaksgrunnlag, men det er ikke gjort noen kvalitetssjekk av utdanningene, verken av Nokut eller andre eksterne. Som ettårige utdanninger inngår PPU heller ikke i Studiebarometeret.

Den nye kartleggingen skal være ferdig våren 2023 og vil i tillegg til tre spørreundersøkelser bestå av funn fra registerdata, tidligere forskning og undersøkelser og annen offentlig tilgjengelig informasjon om PPU.

Powered by Labrador CMS