Arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon. De håper på en bedre universitets- og høgskolelov med tanke på studentenes læringsmiljø. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO

Vi trenger en lov som ivaretar de viktige aspektene i en studiehverdag

Ny lov. Neste uke legges Aune-utvalgets forslag til ny, helhetlig universitets- og høgskolelov frem. Vi i Norsk studentorganisasjon (NSO) forventer å se et forslag om et styrket lovverk for studentenes læringsmiljø.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I mai 2017 la Norsk studentorganisasjon (NSO) frem en utredning av lovverket for studenters læringsmiljø. Utredningen inneholder forslag til endringer i loven, med mål om å styrke studenters rettigheter knyttet til læringsmiljø. Utredningen viste at dagens lovverk er utdatert, og ikke i stor nok grad ivaretar studentenes læringsmiljø. Læringsmiljø har sammenheng med studieeffektivitet. Samtidig skaper et godt læringsmiljø de riktige rammene for å sikre trivsel, trygghet og muligheten til å gjennomføre på normert tid.

Først og fremst er det behov for en tydeliggjøring av hva som ligger i begrepet læringsmiljø. I dagens lov stilles ingen krav til de ulike aspektene av læringsmiljø, utover det fysiske. Dette er problematisk, både fordi det skaper uklarhet for studentene om hva de faktisk har krav på, men også fordi det ikke finnes et tydelig lovverk for de som jobber med læringsmiljø ved institusjonene.

Vi gleder oss til å lese Aune-utvalgets utredning neste uke. Vi håper forslaget de legger frem vil legge opp til en lov der studentenes rettigheter styrkes og tydeliggjøres.

Felipe Fawsett Garcia og Julie Størholdt Iversen

I 2018 publiserte Oxford Research en evaluering av ordningen med læringsmiljøutvalg (LMU) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Konklusjonen fra evalueringen var at LMU-ene har stor betydning for studentinvolvering, men begrenset betydning for det faktiske læringsmiljøarbeidet ved institusjonen. I tillegg er det stor variasjon fra institusjon til institusjon knyttet til hvordan LMU er organisert. For fremtidig organisering av LMU har Oxford Research skissert fire mulige modeller; ingen vesentlig endring i ordningen, slå sammen LMU med Utdanningsutvalget, LMU på institutt/fakultet/campus-nivå, eller legge ned ordningen slik den eksisterer i dag.

For NSO er det åpenbart at ordningen verken bør legges ned eller kombineres med et annet utvalg som har et annet formål. Vi ønsker oss et LMU som har et sentralt ansvar i å følge opp og utarbeide handlingsplaner for læringsmiljø, en lovfestet definisjon av LMU-enes rolle og handlingsrom, og et tettere samarbeid mellom LMU og arbeidsmiljøutvalgene (AMU). Sistnevnte for å sikre et godt samarbeid med de ansatte når det kommer til blant annet fysisk arbeidsmiljø, læringsmidler, tilsyn og varslingssystemer. LMU-enes myndighet og mandat skal ha et spesifisert minstekrav, og delta aktivt i spørsmål som angår studentenes læringsmiljø, sikkerhet og velferd. Vi håper dette er ting som er inkludert i Aune-utvalgets forslag til ny lov.

I mai 2018 gjorde også Stortinget et anmodningsvedtak om mentorordning i høyere utdanning. Stortinget ba regjeringen som en del av den helhetlige gjennomgangen av regelverket for universiteter og høgskoler, utrede og foreslå hvordan man trinnvis kan innføre en faglig mentorordning for alle studenter på bachelornivå i høyere utdanning.

I årets resultater fra Studiebarometeret ble vi nok en gang vitne til at en av tingene studentene er minst fornøyde med er de faglig ansattes oppfølging, tilbakemelding og veiledning. Dette er kritisk, og må tas på alvor. NSO er opptatte av at alle studenter ved studiestart skal få tildelt en faglig mentor som skal bistå med faglig oppfølging, veiledning og rådgivning i studentenes videre progresjon og faglige veivalg. Veiledning gjør studentene i stand til å gjennomføre utdanningen på en god måte. Vi ser frem til å se et godt forslag til hvordan mentorordning kan innføres.

Læringsmiljø handler om helhet. Vi trenger en lov som tar for seg alle de viktige aspektene i en studiehverdag, og sier noe om hvilke krav som skal stilles. Vi gleder oss til å lese Aune-utvalgets utredning neste uke. Vi håper forslaget de legger frem vil legge opp til en lov der studentenes rettigheter styrkes og tydeliggjøres.

Powered by Labrador CMS