læ­rer­kri­sen

40.000 læ­re­re job­ber ikke som læ­re­re: — Vi har blitt an­kla­get for å svart­ma­le

Langt ifra alle som star­ter på læ­rer­ut­dan­nin­gen, full­fø­rer hele ut­dan­nings­lø­pet. Noe må gjø­res, me­ner for­bunds­le­der Stef­fen Han­dal.

Steffen Handal, her fotografert seende på statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i etterkant av Unio-konferansen i fjor, mener at alle har et ansvar for å løse lærerkrisen.

— Det er et stort spørs­mål. Kan­skje med et enda stør­re og ikke mi­nst fle­re svar.

Khrono har ak­ku­rat spurt Stef­fen Han­dal om hva læ­rer­kri­se egent­lig er for noe.

Som le­der av Ut­dan­nings­for­bun­det, lan­dets stør­ste fag­for­bund for læ­re­re, kun­ne han snak­ket i ti­me­vis om hvil­ke ut­ford­rin­ger den nors­ke sko­len står over­for i 2023.

Det er nem­lig ikke få.

— Vi har blitt an­kla­get for å svart­ma­le si­tua­sjo­nen, og her er det selv­sagt en ri­si­ko, det skal jeg være helt ær­lig på. Sam­ti­dig er det man­ge som mel­der om kji­pe lønns- og ar­beids­vil­kår. Vår opp­ga­ve er å tale de­res sak, kom­mer det fra Stef­fen Han­dal.

Man­ge tall

40.000 fer­dig ut­dan­ne­de læ­re­re job­ber ikke i sko­le­ver­ket. Sø­ker­tal­le­ne vå­ren 2022 vis­te at den ge­ne­rel­le ned­gan­gen i søk­nin­gen til læ­rer­ut­dan­nin­ge­ne man har sett de siste åre­ne fort­set­ter.

Bar­ne­ha­ge­læ­rer­ut­dan­nin­gen had­de for eks­em­pel en ned­gang på hele 25,6 pro­sent, og høs­ten 2022 var det over 700 le­di­ge stu­die­plas­ser ved læ­rer­ut­dan­nin­ge­ne til ti av lan­dets tolv læ­rer­ut­dan­nin­ger.

Tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­by­rå (SSB) vi­ser at bare mel­lom 67 pro­sent og 82 pro­sent av de som star­ter på de uli­ke læ­rer­ut­dan­nin­ge­ne, full­fø­rer hele ut­dan­nings­lø­pet. I Nord-Norge er det til­sy­ne­la­ten­de helt kri­se, og for et par uker si­den meld­te VG at bare 4 av 14 stu­den­ter er igjen på ut­dan­nin­gen av grunn­sko­le­læ­re­re (1-7. trinn) i Alta.

I 2014 an­slo SSB at læ­rer­yr­ket vil­le mang­le 38.000 læ­re­re i 2025. I dag vi­ser SSBs fram­skriv­nin­ger det stikk mot­sat­te, og at vi al­le­re­de i 2025 vil ha mer enn nok læ­re­re. Ut­dan­nings­for­bun­det me­ner at en del av end­rin­gen har na­tur­li­ge år­sa­ker, men at også hand­ler om for­skjel­li­ge må­ter å lese tal­le­ne på.

— En sam­men­satt kri­se

Så har man de geo­gra­fis­ke for­skjel­le­ne. Hvor­for går sø­ker­tal­le­ne på læ­rer­ut­dan­nin­gen i Oslo opp, mens den går ned i res­ten av lan­det? Og pa­ra­dok­salt nok; hvor­for er læ­rer­man­ge­len stør­re i Oslo og i Nord-Norge enn i res­ten av lan­det?

Spørs­må­le­ne er man­ge. Og som Stef­fen Han­dal er inne på, er det også man­ge svar.

— Det er en sam­men­satt kri­se, og det er van­ske­lig å si hva som bren­ner mest ak­ku­rat nå. Det før­ste jeg ten­ker på er nok at det i dag er alt­for man­ge ele­ver som får un­der­vis­ning av læ­re­re uten læ­rer­ut­dan­ning, sier fag­for­bunds­le­de­ren.

Det er kan­skje ikke så over­ras­ken­de, men Han­dal er ty­de­lig på at læ­rer­yr­ket er et av de vik­tig­ste yr­ke­ne i lan­det. Per­son­lig sy­nes han også at det kan­skje er det bes­te yr­ket man kan ha.

— Der­for er det gan­ske for­stem­men­de at vi sli­ter med å re­krut­te­re og ikke mi­nst be­hol­de ut­dan­ne­de læ­re­re i sko­le­ver­ket, sier han be­stemt.

I 2022 streiket lærerne, og til slutt måtte konflikten løses ved tvungen lønnsnemnd av regjeringen. Ifølge Utdanningsforbundet er lærerne de store lønnstaperne i Norge for sjette året på rad. Her taler Steffen Handal på Lillestrøm torv.

Ny opp­læ­rings­lov

Opp­læ­rings­lo­ven som gjel­der i dag, ble ved­tatt i 1998. I 2024 skal det et­ter pla­nen kom­me en ny opp­læ­rings­lov, og re­gje­rin­gen ar­bei­der i dis­se da­ger med å fer­dig­stil­le den­ne, før den skal leg­ges frem for Stor­tin­get i en så­kalt lov­pro­po­si­sjon.

Tid­li­ge­re har det vært sagt at det­te skal skje i lø­pet av vå­ren 2023, men Kunnskapsdepartementet øns­ker i dag ikke å be­kref­te el­ler av­kref­te over­for Khrono at det­te vil skje i lø­pet av vå­ren som kom­mer.

For Stef­fen Han­dal, Ut­dan­nings­for­bun­det og den nors­ke læ­rer­­stan­den er et av de vik­tig­ste mo­men­te­ne i opp­læ­rings­lo­ven det som drei­er seg om kom­pe­tan­se­krav.

I dag er det opp til hver sko­le og rek­tor å be­døm­me om ved­kom­men­de har til­strek­ke­lig med kunn­skap, både for­mell og ufor­mell, til å kun­ne un­der­vi­se.

— Det er en li­ten kri­se i seg selv at ikke lo­ven ty­de­li­ge­re slår fast hva som skal til for å stå for­an en hel sko­le­klas­se og un­der­vi­se. Dess­ver­re er det­te noe ar­beids­gi­ver­ne ut­nyt­ter og vi ser en sta­dig mer ut­strakt bruk av an­sat­te som ikke har læ­rer­ut­dan­ning, sier Stef­fen Han­dal, og fort­set­ter:

— På kort sikt er det det­te som er det mest al­vor­li­ge med da­gens læ­rer­kri­se. Sær­lig går det ut­over de ele­ve­ne som gjer­ne tren­ger litt eks­tra opp­føl­ging.

— Er det ikke bed­re enn at det ikke er noen som kan ta seg av un­der­vis­nin­gen?

— Det kan man selv­sagt si. Men det er mer­ke­lig at vi har et sy­stem der det fak­tisk løn­ner seg for sko­le­ne rent øko­no­misk å bru­ke læ­re­re uten læ­rer­ut­dan­ning. Jeg skjøn­ner selv­sagt at det­te ikke er noe som kan end­res over nat­ten. Vi må få på plass gode over­gangs­ord­nin­ger, men po­en­get er at vi må kom­me oss ut av den onde spi­ra­len. Vi må be­gyn­ne litt på nytt, sva­re Han­dal.

I en e-post til Khrono opp­ly­ser kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­lin­gen i de­par­te­men­tet at kunn­skaps­mi­nis­ter Ton­je Brenna (Ap) har jevn­lig dia­log med par­te­ne i sek­to­ren, og at re­gel­ver­ket om an­set­tel­se og kom­pe­tan­se­krav er et av te­ma­ene som har vært tatt opp.

— Alle har et an­svar

Po­li­ti­ker­ne må ta sin del av an­sva­ret for at Læ­rer-Norge opp­le­ver å stå i en kri­se — på fle­re for­skjel­li­ge må­ter.

— Har den høy­ere ut­dan­nings­sek­to­ren et an­svar, Stef­fen Han­dal?

— Alle har selv­sagt et an­svar. Det spørs litt hvor­dan man ser på det, og hvil­ke ut­ford­rin­ger man snak­ker om. I dag ser vi at fle­re læ­rer­ut­dan­nin­ger sam­ar­bei­der godt med både bar­ne­ha­ger og sko­ler, og nett­opp det er en av de vik­ti­ge nøk­le­ne. Der­som av­stan­den mel­lom læ­rer­ut­dan­nin­gen og læ­rer­yr­ket blir for stor, er det selv­sagt ikke bra sva­rer Han­dal.

Han trek­ker også frem at læ­rer­ut­dan­nin­gen det siste ti­å­ret har blitt mer forsk­nings­ba­sert som en po­si­tiv ut­vik­ling.

— Sam­ti­dig fore­lig­ger det en klar in­ten­sjon om at forsk­nin­gen skal kob­les til læ­rer­hver­da­gen. Vi har åtte uli­ke læ­rer­ut­dan­nings­vei­er inn i læ­rer­yr­ket i dag, og det er kjem­pe­bra.

— Så ut­dan­nings­sy­ste­met fun­ge­rer bra?

— Ja, det vil jeg si. Og der­for er det egent­lig enda mer ufor­ståe­lig at vi ikke kla­rer å ha man­ge nok kva­li­fi­ser­te læ­re­re her i lan­det.

Steffen Handal syne egentlig at det er ganske uforståelig at vi ikke har nok kvalifiserte lærer i Norge.

Spe­si­al­un­der­vis­ning-kri­se

For et par uker si­den av­slør­te NRK at mer enn 1,3 mil­li­o­ner ti­mer med plan­lagt spe­si­al­un­der­vis­ning ikke ble gjen­nom­ført sist sko­le­år.

I Norge er det om­trent 50.000 ele­ver som har rett på spe­si­al­un­der­vis­ning, men ingen vet om de egent­lig får det­te. Fle­re po­li­ti­ke­re har reagert, og kunn­skaps­mi­nis­ter Ton­je Brennas inn­boks fylles med spørs­mål om hvilke grep som skal tas for å bedre situasjonen.

Når Khrono spør Stef­fen Han­dal om læ­rer­ne selv og sko­le­ver­ket har et an­svar når det kom­mer til å løse læ­rer­kri­sen, re­spon­de­rer fag­for­bunds­le­de­ren at sva­ret på det åpen­bart er «ja».

— Vi tren­ger læ­re­re som tri­ves i job­ben sin, og som blir væ­ren­de i yr­ket i lang tid. Den bes­te re­kla­men for å få fle­re til å gjø­re nett­opp det, er å vise til de som fak­tisk har det slik. Det­te vil all­tid være den bes­te for­men for re­kla­me.

Powered by Labrador CMS