varsler

46 varsler om seksuell trakassering i 2023. UiO mottok flest

Ved 20 universiteter og høgskoler kom det inn 46 varsler om seksuell trakassering i fjor. — Er det underrapportering, spør rektor Svein Stølen. 

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen. går over en gangbro
Rektor Svein Stølen sier det ofte er redsel for å melde fra.
Publisert Oppdatert

De statlige universitetene og høgskolene mottok til sammen 46 varsler om seksuell trakassering i fjor, viser en kartlegging Khrono har gjort.

Universitetet i Oslo har tatt imot flest varsler. 

— Jeg er ikke sikker på at det er UiO som skal være mest bekymret her. Tror vi at dette er reelle tall? Er det underrapportering, spør rektor Svein Stølen.

Fakta

46 saker med seksuell trakassering ved 20 statlige universiteter og høgskoler i 2023

 • Universitetet i Oslo 11
 • Universitetet i Bergen 8
 • NTNU 2
 • Universitetet i Agder 4
 • UiT Norges arktiske universitet  3
 • OsloMet 1
 • Norges Handelshøyskole 3
 • Universitetet i Sørøst-Norge 0
 • Høgskulen på Vestlandet 5
 • Universitetet i Stavanger 0
 • Samisk høgskole 1
 • Høgskolen i Østfold 3
 • Norges musikkhøgskole 0
 • Høgskolen i Innlandet 0
 • Nord universitet 2
 • Høgskolen i Volda 0
 • NMBU 3
 • Kunsthøgskolen i Oslo 0
 • Norges idrettshøgskole 0
 • Høgskolen i Molde 0
 • Arkitekt og designhøgskolen i Oslo Ikke svart

Ragnhild Hennum er inne på det samme når det gjelder de totale tallene. Hun er leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komitéen) og dekan på Det juridiske fakultet. 

— Det er et ganske lavt tall. Her har vi grunn til å tro at det er hendelser som ikke blir rapportert inn i systemet, sier hun. 

Flere av varslene er kommet i kjølvannet av sosiale arrangement, på fritida eller på studiereise. 

Tviler på mindre trakassering

I alt 20 universiteter og høgskoler har gitt Khrono tall på hvor mange varsler de mottok i 2023 som omhandlet seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. 

Khronos tall omfatter varsler sendt inn av både ansatte og studenter, men det er ikke spesifisert om det også gjelder midlertidig ansatte. I den nasjonale rapporten om mobbing og trakassering ved universiteter og høgskoler fra 2019, står det at stipendiater oftere enn andre grupper oppgir å bli utsatt for seksuelle overgrep. 

Nederst i denne artikkelen kan du se hva varslene går ut på ved hver enkelt utdanningsinstitusjon.

Siden noen varsler går til fakultetene og ikke alltid blir en del av den sentrale statistikken, er det reelle antallet varsler trolig høyere. 

Antallet varsler i 2023 er noe lavere enn i 2022. Da var tallet 50.

— At det er en endring fra 50 til 43, kan være en årlig variasjon og gir ikke noe grunnlag for å si at antallet tilfeller av seksuell trakassering går ned, sier Ragnhild Hennum. 

Hun viser til at andre undersøkelser gir grunn til å tro at det er flere hendelser. 

— Meld fra

— Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge og sju høgskoler fikk ingen slike varsler i fjor. Hva sier du til det?

— De to universitetene er store institusjoner, så det er ikke sikkert at varslene nødvendigvis gir uttrykk for at det ikke kan være en eneste situasjon der det har vært seksuell trakassering. Trolig er de ikke meldt inn. Men det kan også være forskjeller fra år til år. 

Ragnhild Hennum leder Komité for kjønnsbalanse og manfold i forskning.

— Hva vil du si til de som har vært utsatt for seksuell trakassering, men som lurer på om belastninga blir enda større for dem ved å varsle?

— Dette tar institusjonene veldig alvorlig. Vi er svært opptatt av å ivareta de som varsler og behandle dem skikkelig. Så meld fra, er det jeg vil si. 

— Lave tall gir behov for mer kartlegging

Kif-komitéen har i flere år tatt til orde for å få en ny undersøkelse om blant annet seksuell trakassering. Den siste fant sted i 2019. Universitets- og høgskolerådet har imidlertid vedtatt at det ikke vil gjennomføre en slik undersøkelse. Nå venter de på tall fra arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK), som for første gang har tatt med spørsmål om dette temaet. 

— Det kan hende at disse lave varslingstallene på sett og vis er med og understreker at det hadde vært fint med en nasjonal undersøkelse. Tallene er lavere enn den undersøkelsen som ble gjort i 2019. 

Ett problem er at mange også ikke er kjent med systemet og heller ikke har tillit til det, sier Ragnhild Hennum. 

— Dette jobber institusjonene med. Jeg kjenner til det selv fra mitt fakultet. Vi jobber aktivt for å gjøre systemet kjent og få folk til å melde fra. 

Nedenfor er oversikten over varsler om seksuell trakassering eller uønsket seksuell trakassering som kom inn til universiteter og høgskoler i fjor og hva de, i grove trekk, handlet om. Dette er varsler som er meldt fra om i varslingskanalen Si fra eller er sendt inn på annet vis. Ved videre behandling kan det hende at enkelte av dem ikke blir kategorisert som seksuell trakassering selv om de ble sendt inn som det. 

Universitetet i Oslo

I 2023 var det Universitetet i Oslo som fikk flest varsler om seksuell trakassering. De mottok med 11 varsler. 2 av dem kom fra ansatte. 9 kom fra studenter, og omhandlet samme sak. Universitetet hadde det høyeste antallet i 2022 også, da med 12 varsler. 

Rektor Svein Stølen sier at det ikke er så enkelt at det bare handler om å få ned tallene på varsling.

— Vi vet det er en usikkerhet knyttet til bruken av varslingssystem generelt. Det er ofte redsel for å melde fra, så jeg tror det er feil å tenke at man bare skal få ned antall varsler. Vi ønsker at det som skjer faktisk rapporteres. Institusjonene må spørre seg selv om de har en kultur som gjør at det varsles når det skal det, sier han.

Generelt frykter han underrapportering, i samfunnet, i sektoren og ved UiO.

— Jeg tenker det er en samfunnsutfordring. Forskning viser at varslingsinstitusjonen er forbundet med noen utfordringer, en av dem er at folk ikke tør å varsle. Vi jobber mye med å redusere frykten for å varsle og å sikre gode rutiner og tillit til rutinene, forteller Stølen.

— Er det underrapportering? Har vi systemer som gjør at folk tør å varsle og som det er tillit til? Dette er ikke en konkurranse i å få færrest varsler, mener han.

I tillegg understreker han at UiO gjør mye for å arbeide mot seksuell trakassering.

Universitetet i Bergen

Universitetet fikk inn 8 varsler om seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Året før var det 11.

 • Student mot studenter, seksuell karakter, uønsket atferd
 • 2 varsler: Student mot ansatte: Studiereise/seksuell trakassering, diskriminering, manglende etiske vurderinger, kritikkverdig oppførsel fra ansatte ved Universitetet i Bergen
 • Student mot ansatt: Seksuell karakter, seksuell trakassering, uønsket oppførsel
 • Student mot student: Seksuell karakter, uønsket seksuell oppmerksomhet
 • 2 varsler: Student mot student: Informasjon og utlevering om tidligere seksuell trakassering
 • Student mot student: Seksuell trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og diskriminering

Høgskulen på Vestlandet

Her kom det inn 5 varsler mot 2 året før. Det kommer ikke fram hvem det er varslet mot, men det ser ut som om de fleste varslene kan ha blitt sendt inn mot en eller flere studenter etter det samme studentarrangement: 

 • Varsel fra ansatt knyttet til fysiske tilnærmelser på et arrangement (seksuell trakassering)
 • Varsel knyttet til hendelser i planlegging av arrangement og under arrangement (deler av varselet er knyttet til seksuell trakassering)
 • Varsel knyttet til hendelse på et privat arrangement (seksuell trakassering)
 • Varsel knyttet til hendelse på et arrangement i regi av studentforeninga (seksuell trakassering)
 • Varsel knyttet til hendelse på en studenttilstelning (seksuell trakassering)

Universitetet i Agder

Universitetet fikk 4 varsler i 2023 i kategorien seksuell trakassering/uønsket seksuell oppmerksomhet. I 2022 var antallet 2. 

De var 4 studenter som meldte fra via Si fra-kanalen. Ingen ansatte meldte fra om slik trakassering. Khrono har ikke fått mer detaljerte opplysninger om hva varslingene gikk ut på. 

NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet fikk 3 varsler som omhandlet seksuell trakassering. I 2022 var det ingen slike varsler. Slik vi tolker opplysningene for 2023, var det snakk om studenter som varslet mot medstudent eller medstudenter. 

UIT Norges arktiske universitet

UiT mottok også 3 varsler om seksuell trakassering i 2023. I 2022 fikk universitetet inn 5 varsler. Saker som er meldt inn:

 • Ansatt mot ansatt, seksuell trakassering
 • Student mot ansatt, seksuell trakassering
 • Student mot ansatt, seksuell trakassering

Norges Handelshøyskole

Handelshøyskolen i Bergen opplyser at den fikk tre varsler i fjor som kan defineres som seksuell trakassering, fysisk eller digitalt. I alt mottok høgskolen 7 varsler innenfor alle kategorier (de 3 inkludert). 

Handelshøyskolen opplyser at 6 av sakene anses som bekymringsmeldinger, altså varsler som må følges opp. 1 sak er brudd på lovregler eller etiske normer, som er forhold som krever tiltak.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen mottok 3 varsler om seksuell trakassering i 2023. Året før var det kun ett. 

De tre varslene de fikk inn, var:

 • Student mot ansatt, skriftlig privat henvendelse fra ansatt til student
 • Student mot ansatt, fysisk kontakt mellom ansatt og student
 • Ansatt mot ansatt, verbale ytringer knyttet til kjønn og alder

NTNU

Universitetet fikk inn 2 varsler som omhandlet seksuell trakassering. Dette er en nedgang fra 2022 da det fikk 6 slike varsler. 

Flere av varslene som NTNU mottok totalt, handler om arbeidsmiljø. Khrono får opplyst at dette gjelder blant annet varsler rettet mot kolleger og/eller ledere med påstander om uforsvarlig psykososialt arbeidsmiljø. I denne kategorien følger også varsler om trakassering av annen art. 

Nord universitetet

2 varsler ble sendt inn til universitetet i 2023. 

 • Student mot ansatt, opplevd seksuell tilnærming, ett tilfelle ett år tilbake, sosial sammenheng i fritid
 • Ansatt mot ansatt, mottar ei tekstmelding i 2022 med opplevd seksuelt ladet ord/betegnelse. 

OsloMet

OsloMet fikk 1 varsel om seksuell trakassering i fjor. I tillegg kommer det 3 varsler fra studenter mot studenter som er håndtert lokalt. Om noen av disse 3 omhandler seksuell trakassering, er det ikke opplyst om.

Samisk høgskole

Også Samisk høgskole fikk 1 slikt varsel i fjor. Det er akkurat det samme antallet som i 2022. Varselet gjelder student mot student, uønsket oppmerksomhet, også seksuell trakassering

Tallet er null

I alt 8 høyere utdanningsinstitusjoner opplyser at ingen ansatte eller studenter varslet om seksuell trakassering i 2023. 

Dette er Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger, Norges musikkhøgskole, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Volda, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Molde.

Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth Borhaug ved Universitetet i Sørøst-Norge sier at det ikke er iverksatt spesielle tiltak ved universitetet for å hindre seksuell trakassering.

— Det kan være mørketall og vi må alltid være åpne for at det kan være noe som ikke fanges opp. Vi har imidlertid lagt til rette for varsling gjennom mange kanaler og har tydelige retningslinjer som skal trygge varslere. Men det kan fortsatt være at noen velger å ikke si ifra, sier hun.

Endringslogg kl 15.00: Høgskolen mottok 3 varsler om seksuell trakassering i 2023, mens Khrono skrev at de ikke fikk noen varsler i denne kategorien. Dette er nå rettet i artikkelen. 

Powered by Labrador CMS