oppsigelser i akademia

Anker Norce-dom: —Gir arbeidsgiver for stort spillerom i nedbemanning

Fagforbundet Tekna anker dommen der en Norce-forsker tapte i en oppsigelsessak. Teknas advokat mener dommen ikke tar hensyn til deres innsigelser mot prosessen der forskeren med 22 års ansiennitet ble oppsagt.

Publisert Oppdatert

Da Norce-konsernet gikk på flere økonomiske smeller og måtte nedbemanne ble den 56-årige forskeren plukket ut blant dem som måtte gå. Etter 22 år i bedriften ble han oppsagt, mens langt yngre kolleger med 2-3-års erfaring fikk beholde stillingene sine. Dommen fra Sør-Rogaland tingrett gav Norce-konsernet fullt medhold. Den oppsagte medarbeideren ble også dømt til å betale saksomkostningene til Norce på 280.000 kroner.

Grunnleggende uenige

«Retten kan ikke se at det foreligger ekstraordinære eller tilstrekkelig tungtveiende hensyn som taler for at interesseavveiingen etter § 15-7 annet ledd må trekke i favør av XX. Retten kan ikke se at oppsigelsen er usaklig og må kjennes ugyldig», het det i dommen fra tingretten.

Advokat Jeanette Engebretsen i Tekna varsler nå at dommen blir anket.

— Vi er grunnleggende uenige i tingrettens bevisvurderinger. Og med tanke på hva som kom frem i hovedforhandlingen er vi overrasket over dommen, sier Engebretsen.

— Hva er overraskende?

— Retten har utelatt å behandle våre anførsler som gikk på arbeidsgivers saksbehandling og måten de hadde kompetansekartlagt vårt medlem på, sier Engebretsen.

Utvelgelseskriterier

Hun understreker at det for Tekna er svært viktig å få en grundig vurdering om denne fremgangsmåten og utvelgelsen var forsvarlig. Hun sier at det i hovedsak handler om utvelgelsen av 56-åringen og måten den såkalte kompetansekartleggingen foregikk på.

— Vi synes tingrettsdommen gir arbeidsgiver alt for stort spillerom rundt en slik utvelgelse. Det er knyttet stor interesse til dette spørsmålet fordi det kan legge føringer på fremgangsmåte og prosess i fremtidige nedbemanningssituasjoner, sier Engebretsen.

— Hvilke kriterier skal det normalt legges vekt på ved en utvelgelse?

— Tekna mener kompetanse skal veie tungt. I tillegg betyr mange års ansiennitet mange års kompetanse. Det mener vi ikke er hensyntatt i tilstrekkelig grad her.

— I dagens arbeidsliv, hvor mye betyr 22 års ansiennitet?

— Det er et viktig moment i helhetsvurderingen, og det er viktig at man i vurderingen viser at det er hensyntatt. Men vi synes det er vanskelig å finne spor av at det er hensyntatt i utvelgelsen fra arbeidsgiver, sier Jeanette Engebretsen.

Ikke fått beskjed

Under behandlingen i Sør-Rogaland tingrett kom et knallhardt regime til overflaten, der forskernes fakturerbare timer sammen med såkalt «anvendbar kompetanse» ble et hovedspørsmål for om de skal beholde jobben eller ei. Saksøkerens påstand var at forskningsinstituttet Norce ikke hadde gjort en god nok helhetsvurdering før oppsigelsen, og ikke tatt hensyn til ansiennitet, høy alder eller forsørgeransvar i sin vurdering.

Norce-sjef Kristin Wallevik må belage seg på en ny runde for konsernet også i lagmannsretten etter at en oppsagt forsker gikk til sak.

Hans prosessfullmektig, advokat Jeanette Engebretsen, spurte om forskeren noen gang var blitt konfrontert med kompetanseutfordringer.

— Nei, jeg har aldri fått beskjed om at jeg har feil kompetanse, sa forskeren i retten.

Ikke for alle

Under hovedforhandlingene i Sør-Rogaland tingrett var det konserndirektør Aina M. Berg i Norce som representerte konsernledelsen.

Hun fortalte om en tøff hverdag for de som jobber i forskningsinstitutter som Norce, der forskerne selv må stå for arbeidet med å skaffe inntekter.

— Det å jobbe i et forskningsinstitutt er forferdelig tøft. Det oppleves for mange at de må springe etter nye prosjekt hele vegen. Og vi har en del turnover fordi folk er blitt slitne. Noen søker seg til universitet og høgskoler fordi du der vet mer hva du går til, sa Berg i sin partsforklaring under hovedforhandlingene.

— Det er ikke for alle å holde ut et helt yrkesliv i instituttsektoren, fortsatte konserndirektøren.

Vekt på ansiennitet

I Norsk Tjenestemannslag (NTL) er de også opptatt av den oppsagte Norce-forskeren og hans sak.

«Etter vårt syn så skal ansiennitet være det ledende prinsippet ved utvelgelse, og at det er ved ansiennitet utvelgelsen skal starte. Ansiennitetsvurderingene – det vil si ansiennitetsforskjellene og den eventuelle saklige grunnen til å fravike ansienniteten - er vanskelig å spore i dommen», skriver forbundssekretær Pål Kjærstad i NTL.

Han mener også fokuset på fakturerte timer er galt.

«På et generelt grunnlag så mener vi at ansatte ikke skal bli målt på hvor mye de presterer. Dersom slik effektivitetsmåling, faktureringsgrad og inntjening skal bli avgjørende i utvelgelsen av overtallige, så kan en konsekvens være at ansatte ikke ønsker å være tillitsvalgt, eller ta på seg ulike verv», skriver Kjærstad.

Norce sin prosessfullmektig er NHO-advokat Anette Eckhoff.

«Norce er av den oppfatning at tingrettens dom er riktig. Vi tar imidlertid anken til etterretning, og vil redegjøre for vårt syn i anketilsvaret», skriver Eckhoff i en epost til Khrono.

Powered by Labrador CMS