Debatt ● Tuset, Johansen, Dahling og Østmoe

Åpent brev til statsråd Hoel fra fagskolesektoren

Vi gratulerer Oddmund Hoel som forsknings- og høyere utdanningsminister! Vi håper du vil møte fagskolesektoren med den samme nysgjerrigheten og høye ambisjonen for sektoren som vi opplevde fra deg som statssekretær.

Nye oppgaver venter for den nye statsråden. Kronikkforfatterne minner om den kommende stortingsmeldingen om fagskolene: — Vis oss gjennom handling at både studentene og skolene prioriteres.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Er det noe studentene og fagskolene trenger nå, så er det en handlekraftig minister som kan håndtere flere større oppgaver samtidig og som ikke setter fagskolesektoren på vent.

Det er sterkt engasjement rundt stortingsmeldinga om høyere yrkesfaglig utdanning, som kommer i 2025. Aktørene i sektoren jobber godt med innspill. Vi forventer at den nye ministeren ikke lar stortingsmeldinga bli en hvilepute, men jobber kontinuerlig for å sikre forutsigbarhet og gode vilkår for studenter og skoler.

Gjennom Hurdalsplattformen har regjeringa lovet et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene. Det er nesten rart at de nødvendige 3 millionene ikke for lengst er lagt på bordet for å innfri løftet. Dette viktige og kvalitetsfremmende tiltaket, som vil bidra til å sikre rettssikkerheten til alle fagskolestudenter, har bred politisk oppslutning. Kommer det grønt lys under din ledelse, Oddmund L. Hoel?

Vi har et arbeidsliv i Norge som skriker etter kompetanse. Fagskolene står parate, men det trengs midler til vesentlig flere studieplasser de kommende årene hvis samfunnets kompetansebehov skal dekkes. Regjeringa har lovet 5000 nye studieplasser i sektoren over fem år. På tre år har langsom opptrapping resultert i bare 1000 nye plasser. Kommer de siste 4000 av de lovede studieplassene under din ledelse, Oddmund L. Hoel?

I denne sammenhengen gjentar vi vårt budskap fra de siste par årene: NOKUT må ha tilstrekkelige ressurser for effektivt og jevnlig tilsyns- og akkrediteringsarbeid i fagskolesektoren. Kø hos NOKUT står i direkte motsetning til en arbeidslivsretta utdanningssektor som snur seg etter samfunnets behov.

Med et omfattende samfunnsmandat og en viktig rolle i utdanningssystemet er det avgjørende at fagskolene får de nødvendige forutsetningene for å kunne levere relevant utdanning av høy kvalitet, og samtidig kunne ta imot og være attraktiv for en bred studentmasse med ulik alder, bakgrunn og livssituasjon.

Fagskolesektoren går en viktig tid i møte, mange store spørsmål skal adresseres og mange innspill skal utformes.

Tuset, Johansen, Dahling og Østmoe

Dersom den planlagte stortingsmeldinga om fagskole skal være av reell betydning for sektoren og føre til videreutvikling, må følgende problemstillinger adresseres:

En finansieringsmodell som skaper forutsigbarhet for fagskolene, er vesentlig for å sikre vekst og kvalitet. Det må legges til rette for at fagskolesektoren kan driftes forsvarlig gjennom en fullfinansiering av de offentlige finansierte fagskolene, slik at gratisprinsippet sikres, og at institusjonene får egne midler til kvalitetsutvikling. Sentrale myndigheter bør gi klare føringer for tildelingskriterier, slik at disse blir like fra fylke til fylke, og slik at tildelingsordningene blir tilpasset en studierealitet der majoriteten av studentene studerer samlings- og/eller nettbasert på deltid spredt i hele landet.

Vi forventer at anbefalingen fra NOKUT om å åpne for høyere yrkesfaglig utdanning på høyere NKR-nivå iverksettes i din periode. I dag er det flere studier innen høyere yrkesfaglig utdanning hvor skolene må skrive ned læringsutbyttene fordi lovverket kun tillater utdanninger på NKR-nivå 5 (fagskolenivå). Det må bygges et dualt system som gir rom for erfaringsbasert læring på NKR nivå 6, 7 og 8 (bachelor-, master- og PhD-nivå). Vi håper du i dette arbeidet vil jobbe for å forhindre unødvendig profesjonskamp, og bidra til å samkjøre sektorene slik at vi sammen kan løse samfunnets utfordringer.

Vi forventer at du i din periode som minister bidrar til å sikre at høyere yrkesfaglige utdanninger skal måles i studiepoeng med European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)-tilkobling. Dette må til for at utdanningene skal kunne ha nødvendig relevans i norsk og internasjonalt arbeidsliv- og utdanningssystem i framtida.

Fagskolesektoren går en viktig tid i møte, mange store spørsmål skal adresseres og mange innspill skal utformes. Vis oss gjennom handling at både studentene og skolene prioriteres, samt at både langsiktig tenking og strakstiltak kan ha plass under samme tak.

Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid i den spennende perioden vi har foran oss!

Powered by Labrador CMS