Ny undersøkelse

Arbeidsgivere ser ingen fordel i utdanning fra utlandet

Norske arbeidsgivere verdsetter i liten grad utdanning fra utlandet, viser Nifus arbeidsgiverundersøkelse. Regjeringens mål om at halvparten av alle studenter skal på utveksling, står likevel fast.

Arbeidsgivere mener at utenlandsopphold tilfører studenter liten ekstra verdi, ifølge Nifus arbeidsgiverundersøkelse. Men regjeringen står fast på sitt langsiktige mål om at halvparten av alle studenter skal ha hatt et utenlandsopphold.
Publisert

Norske arbeidsgivere ser ikke utveksling i utlandet under studiene som noen fordel, sammenlignet med kandidater som ikke har utenlandsopphold.

Det går fram av Arbeidsgiverundersøkelsen som forskningsinstituttet Nifu har gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

— Resultatene utfordrer den utbredte oppfatningen om at utdanning i utlandet gir en konkurransefordel i arbeidsmarkedet, skriver Nifu-forskerne.

Nifu har bedt arbeidsgiverne vurdere tre varianter av utenlandserfaring: Å ikke ha erfaring i det hele tatt, å ha et utvekslingsopphold og å ha tatt hele utdanningen i utlandet. I undersøkelsen er utvekslingsoppholdet satt til et år, selv om lengden varierer mellom ulike utdanninger.

Politisk rådgiver Aurora Ørstavik i Ansa, organisasjonen for norske utenlandsstudenter, synes det er veldig synd at arbeidsgivere ikke prioriterer utenlandserfaring i rekrutteringsprosessen. 

— Det er trist at utenlandsstudenter ikke blir anerkjent og verdsatt for den ressursen de er. De tar med seg verdifull og essensiell kompetanse til Norge, i tillegg til forståelse av språk, kultur og internasjonalt samarbeid, påpeker Ørstavik.

Hun sier det ikke er noe tvil om at Norge er helt avhengige av at studenter drar til utlandet for at vi skal kunne møte dagens og morgendagens utfordringer. 

— Da må studentene vite at de blir tatt godt imot på arbeidsmarkedet når de kommer hjem igjen, sier Ørstavik.

Gir ikke ekstra kompetanse

Litt over 10.000 arbeidsgivere fra alle typer næringer har svart. Konklusjonen er at det ikke er noen tegn til at arbeidsgivere tilskriver en person som har et studieopphold i utlandet en annen eller sterkere kompetanse enn de som ikke har et utenlandsopphold.

Videre viser svarene tegn til at arbeidsgivere i mindre grad ønsker å ansette personer som har tatt hele utdanningen sin i utlandet enn personer som har utdanning fra norske læresteder. 

— Dette strider imot ideen om at internasjonal erfaring gir høyere kvalitet på utdanningen og mer konkurransedyktig arbeidsstyrke og er i tråd med den internasjonale litteraturen som finner at arbeidsgivere i liten grad prioriterer utdanning fra utlandet i rekruttering og ansettelser, heter det i rapporten.

Ønsker at studentene skal reise ut

I stortingsmeldingen «En verden av muligheter» fra 2020/21 framhever regjeringen verdien av studenters utenlandsopphold og viser til at Norge har forpliktet seg gjennom Bolognaprosessen til at 20 prosent av studentene som fullfører en grad, skal ha hatt et studie- eller praksisopphold i utlandet. 

På sikt var ambisjonen at halvparten skulle ha et utenlandsopphold.

20-prosentmålet skulle vært nådd innen 2020, men i 2022 var andelen cirka 16 prosent etter en dupp under pandemien.

Statssekretær Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Kunnskapsdepartementet kommenterer arbeidsgiverundersøkelsen slik:

— Vi ønsker at norske studenter reiser ut og får internasjonal erfaring. Vi vet dette bidrar til faglig utvikling, nye perspektiver og kulturforståelse. Ikke minst ruster det studentene til å delta i et europeisk og globalisert arbeids- og næringsliv, sier han.

— Ja, vi står fast ved ambisjonen om at på sikt skal halvparten av norske studenter ha hatt deler av sin studietid ved et utenlandsk studiested, sier statssekretær Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Til tross for resultatene fra undersøkelsen sier han: 

— Det er videre kjent at arbeidsgivere også etterspør egenskaper som fleksibilitet og selvstendighet, noe som er blant de generelle ferdighetene en student kan opparbeide seg ved et utenlandsopphold.

— Står regjeringen fast ved ambisjonen om at halvparten av alle norske studenter skal ha utenlandserfaring?

— Ja, vi står fast ved ambisjonen om at på sikt skal halvparten av norske studenter ha hatt deler av sin studietid ved et utenlandsk studiested. Derfor er det gledelig at så mange norske studenter nå etter pandemien igjen drar til utlandet i løpet av studietiden, sier Prestbakmo.

Foretrekker norske læresteder

I Arbeidsgiverundersøkelsen er arbeidsgiverne er også spurt om de selv har ansatt personer med utenlandsk utdanning.

En av fire hadde ansatt en utenlandsk person med utenlandsk utdanning, mens under en av fem hadde ansatt en norsk person med utenlandsk utdanning.

Nifu-forskerne påpeker dette som et viktig funn: Mens norske virksomheter i liten grad vektlegger utvekslingsopphold i sine ansettelser, legges det vesentlig vekt på hvorvidt personen har utdanningen sin fra et norsk lærested eller et utenlandsk lærested. 

Powered by Labrador CMS