Tilsyn

Avdekket vesentlige mangler ved Kunst­høgskolen

Nokut, som vurderer kvaliteten ved norsk utdanning, har etter tilsyn avdekket «vesentlige mangler» ved Kunsthøgskolen. De ser blant annet svært alvorlig på manglende lærdom etter varslingssaker.

Kunsthøgskolen i Oslo må ta grep for å fortsatt kunne akkreditere egne studietilbud.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert)

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) fører jevnlig tilsyn ved kvaliteten på norsk utdanning. I vår har en sakkyndig komité fra Nokut ført tilsyn med Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Fakta

Nokuts tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved i alt 51 universiteter og høgskoler.

Prosjekt 4 (høst 2020–vår 2021)

  • De sakkyndige komiteene har levert sin innstilling for tre av fire høgskoler.
  • Kunsthøgskolen i Oslo stryker på kvalitet, BI og Norges idrettshøgskole består med glans.
  • Rapporten om NLA Høgskolen er forsinket og kommer etter sommeren.

Andre med vesentlige mangler

  • Universitetet i Stavanger, Høgskulen for grøn utviking, Høyskolen Campus Kristiania, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges dansehøyskole har tidligere fått vesentlige mangler.

Enkelte mangler

  • Høgskulen på Vestlandet fikk påpekt enkelte mangler i 2019, og ble godkjent desember 2020.

Kilde: Nokut

Nå er innstillingen fra komiteen klar. Nokut avdekker vesentlige mangler ved hvordan Kunsthøgskolen jobber for å ivareta kvaliteten i utdanningene de tilbyr, og de avdekker mangler på flere punkt:

  • Selve systembeskrivelsen, der høgskolen selv beskriver for sine ansatte hvordan man skal ivareta kvaliteten, vurderer Nokut at ikke fungerer som et godt nok verktøy for Kunsthøgskolen selv.
  • Arbeidet med studentenes læringsmiljø.
  • Gjennomføring av periodiske evalueringer av studietilbudene.
  • Det systematiske arbeidet med å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.
  • Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.

«Manglene er av en slik art at institusjonen må gjennomføre omfattende tiltak for at de sakkyndige skal ha tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten», heter det i innstillingen.

– Den sakkyndige komiteen mener at summen av manglene er av en slik art at Khio må gjennomføre betydelige tiltak for at komiteen skal ha tiltro til at kvalitetsarbeidet sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten ved høgskolen. Komiteen konkluderer derfor med at KHiO har vesentlige mangler i sitt systematiske kvalitetsarbeid, skriver Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

Overfor Khrono utdyper hun:

— Det er mange ting som summerer seg opp her, sånn at det ikke var noen tvil i komiteen. Det står at det må gjøres betydelige tiltak.

Kan miste akkreditering

For utenforstående kan Nokuts påpekninger etter tilsyn bære preg av stammespråk. Men konklusjonen er altså slik:

Kunsthøgskolen er en vitenskapelig høgskole, som også betyr at de har rett til å opprette og akkreditere egne studier på bachelornivå, samt på masternivå i de fagene de har rett til å gi doktorgrad i.

Denne retten kan de miste.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Kunsthøgskolen får nå muligheten til å svare på innstillingen fra komiteen som har utført tilsynet. Hvis styret til Nokut i oktober sier seg enige med komiteen, får Kunsthøgskolen ett år på å forbedre seg.

Deretter vil Nokut gjennomføre et nytt tilsyn og sjekke opp kvaliteten på nytt.

– Hvis KHiO ikke klarer å rette opp manglene vil de miste retten til å akkreditere nye studier selv. Da må de i så fall søke Nokut om oppretting av alle nye studietilbud. Det vil ikke gå utover utdanningene de allerede tilbyr og har akkreditering for, skriver Vinje i pressemeldingen.

Dette får de kritikk for

Kunsthøgskolen får kritikk på flere punkter. Khio arbeider ikke i tilstrekkelig grad systematisk med utdanningskvalitet over tid, heter det

Komiteen mener blant annet at rapporteringslinjene ved Kunsthøgskolen ikke holder mål. De mener det oppstår en brist på nivået mellom dekan og øverste ledelse, og at det er uklart hvilken informasjon som deles fra dekaner og oppover, og hvordan informasjon deles tilbake. Det påpekes også at Khio ikke har gjennomført periodiske evalueringer av studiene.

Når det gjelder læringsmiljø skriver komiteen at Khio har en utfordring i at de seks avdelingene fungerer som separate enheter – alle med ulik størrelse, struktur, fagtradisjoner og kultur, og med ulike systemer for informasjon til studentene.

Kunsthøgskolen ble i sin tid slått sammen av fem ulike institusjoner, og disse institusjonene virker å leve videre avskilt fra hverandre:

«Komiteen opplever dette som en av de største utfordringene KHiO står overfor i dag, og vil sterkt anbefale institusjonen å arbeide aktivt for å skape en arena for erfaringsdeling, en felles kvalitetskultur og en felles institusjonsidentitet på tvers av avdelingene».

Videre påpekes blant annet mangler ved oppfølging av varslene om seksuell trakassering i 2018 og 2019. De sakkyndige skriver at det beskrives alvorlige trakasseringssaker, men «kan ikke se at KHiO dokumenterer hvordan sakene tas videre i det systematiske kvalitetsarbeidet. Komiteen ser med stor bekymring på at oppfølging av alvorlige varslingssaker ikke dokumenteres godt nok, og anser det som svært viktig at informasjon om varslingssystemet og håndtering av saker løftes opp og presiseres i kvalitetssystemet.»

Komiteen merker seg videre at det ikke er synliggjort oppfølgingstiltak knyttet til resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) verken i 2018 eller i 2021, til tross for at undersøkelsen i begge disse årene avdekker flere bekymringsfulle forhold.

Rektor vil rette opp

Rektor ved Kunsthøgskolen, Markus Degerman

Kunsthøgskolen har det siste halve året fått ny ledelse, men både ny rektor og ny direktør. Komiteen til Nokut påpekerer i innstillingen at de har tillit til at ny direktør og prorektor for forskning vil ta tak i utfordringene.

Rektor Markus Degerman sier til Khrono at noen av manglene Nokut har påpekt var ventet.

— Vi visste at det var noen ting vi ikke hadde på plass. Nokut poengterer for eksempel at vi bør komme i gang med periodisk evaluering av studietilbud som vi skal gjøre, men som vi ikke har kommet i gang med helt ennå.

— Hvordan forholder dere til innstillingen framover?

— Den er viktig for Khio og vår akkreditering og virksomhet. Så vi tar det på alvor. Den er jo en del av målstyringen, og vi skal forsøke å imøtekomme de forslagene Nokut også kommer med.

— Dere har som ambisjon å rette opp og beholde akkreditering?

— Selvsagt er vår ambisjon å rette opp i dette. Vi har selv valgt å være en del av dette systemet.

Degerman sier han ikke ser på Nokuts påpekninger som veldig utfordrende å få på plass.

— Det handler mer om at vi ikke kan vente så lenge med å få dette på plass, og at vi nå får en gitt tid på oss. Men vi skal erkjenne at vi også før har hatt et lite tidspress på oss, men likevel har ligget litt etter, forteller Degerman.

— Dette kom nå på sommeren når mange er på ferie. Så vi må samle oss i august og legge opp en strategi for hvordan vi skal rette opp i ting framover.

Andre med vesentlige mangler

Kunsthøgskolen er ikke den første institusjonen som har fått avdekket vesentlige mangler i sitt systematiske kvalitetsarbeid.

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved i alt 51 universiteter og høgskoler.

BI og Norges idrettshøgskole var med i et pilotprosjekt i 2018 der de også fikk avdekket vesentlige mangler. Dette er mangler de da har fått rettet opp til dette ordinære tilsynet som nå er gjennomført 2020/2021.

Det er seks universiteter og høgskoler som gjennom denne prosessen har fått påpekt vesentlige mangler.

Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, Høgskulen for grøn utvikling, Høyskolen Campus Kristiania, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og Norges dansehøyskole har tidligere fått påpekt vesentlige mangler.

Fikk enkelte mangler

Høgskulen på Vestlandet fikk i juni 2019 beskjed om at de hadde mangelfullt kvalitetsarbeid og manglene er av en slik art at høgskolen må gjennomføre tiltak for at Nokuts sakkyndige skal ha tillit til at høgskolen sikrer og videreutvikler kvaliteten i utdanningene sine.

Ledelsen ved HVL svarte på utfordringene de fikk fra den sakkyndige komiteen, og i desember 2020 fikk de godkjent fra styret i Nokut.

————————

Endringslogg: Klokken 13.14 ble saken vesentlig oppdatert med mer informasjon fra innstillingen og intervju med Markus Degerman.

Powered by Labrador CMS