Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger må konstatere at Nokuts sakkyndige påpeker vesentlige mangler i universitetets systematiske kvalitetsarbeid. Foto: Siri Øverland Eriksen

Universitetet i Stavanger får stryk fra sakkyndige på kvalitet

Kvalitet. Universitetet i Stavanger har vesentlige mangler i sitt kvalitetsarbeid, konkluderer Nokuts sakkyndige etter tilsyn.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har gjennomført tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved OsloMet, NMBU, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger.

I tilsynene sjekkes det hvordan institusjonene selv arbeider med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene.

Fakta

Oversikt over tilsyn med kvalitetsarbeid

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved i alt 51 universiteter og høyskoler.

Oversikt over tilsyn:

Prosjekt 1 – 2018/2019

  • Høgskolen i Innlandet (HINN)
  • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
  • Nord universitet (NORD)
  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Her er tilsynene gjennomført. HVL fikk påpekt mangler og har frist til 1. juni med å rette opp disse. De tre andre har fått godkjent.

Prosjekt 2 – 2019/2020

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet)
  • Universitetet i Agder (UiA)
  • Universitetet i Stavanger (UiS)

Nokuts sakkyndige komiteer har levert sine rapporter. NMBU, OsloMet og Universitetet i Agder får grønt lys fra de sakkyndige, mens Universitetet i Stavanger har vesentlige mangler, ifølge rapporten.

Nokut-styret skal gjøre vedtak i disse tilsynene 23. april.

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved i alt 51 universiteter og høgskoler.

Kilde: Nokut

De tre første får grønt lys fra Nokuts sakkyndige komité, mens Universitetet i Stavanger (UiS) har vesentlige mangler i sitt systematiske kvalitetsarbeid, går det fram av rapporten fra tilsynet ved UiS.

UiS skal nå jobbe hardt for å sikre og videreutvikle sitt kvalitetsarbeid. Mangler og svakheter som finnes i systemet, skal rettes opp.

Astrid Birgitte Eggen

Den sakkyndige komiteen som har vurdert kvalitetsarbeidet til UiS ble ledet av viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen. Ellers besto komiteen av senterleder Anne Line Røssland fra VID, leder for samverkansavdelingen ved Kungliga Musikhögskolan, Peder Hofmann og student Sofie Carlsen Bergstrøm fra NTNU.

Må gjøre omfattende tiltak

«Manglene er av en slik art at institusjonen må gjennomføre omfattende tiltak for at de sakkyndige skal ha tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten», står det i rapporten.

Seksjonssjef Hege Brodahl i Nokut sier at det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger er vurdert å ha vesentlige mangler i hovedsak av tre grunner.

— Den første er at de mangler et system som tydelig dekker alle deler av studieporteføljen, og at det er uklart hvordan de sikrer en god informasjonsflyt internt. Den andre er at de ikke har kunnet dokumentere en tydeligere forankring av kvalitetsarbeidet på alle nivå i universitetet. Den siste er at de heller ikke har kunnet dokumentere at de systematisk innhenter informasjon fra relevante kilder som blir analysert og aggregert oppover i organisasjonen på en tilfredsstillende måte, skriver Brodahl i en skriftlig kommentar til Khrono.

Hun påpeker videre at kvalitetssystemet ved UiS er nytt og at det har gjort det svært utfordrende for komiteen å vurdere universitetets bruk av systemet.

Innfører nytt system

Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger, påpeker at universitetet er i en prosess mellom to kvalitetssystemer.

— Det nye systemet er ikke ferdig implementert i organisasjonen. Det har derfor vært utfordrende for den sakkyndige komiteen å evaluere praksisene basert på systemet. Dermed ikke sagt at vi ikke har gode rutiner for kvalitetsarbeid. Vi har lang erfaring i kvalitetsarbeid; vi jobber med det kontinuerlig; og vi blir berømmet av den sakkyndige komiteen for at det gjøres mye god jobb i fagmiljøene og for at det fins et stort engasjement for kvalitetsarbeid ved UiS, skriver Eggen i en epost til Khrono.

Vil rette opp manglene

Fakta

Tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

Et godkjentstempel innebærer at Nokut vurderer at institusjonen har god systematikk i kvalitetsarbeidet og er i stand til å identifisere og rette opp sviktende kvalitet innen rimelig tid.

Ved mindre mangler får institusjonene en opprettingsfrist.

Ved vesentlige mangler blir kvalitetsarbeidet underkjent, og institusjonen vil etter en tid få nytt besøk av Nokut.

Dersom kvalitetsarbeidet heller ikke da kan godkjennes, vil institusjonen miste alle selvakkrediteringsrettighetene sine.

Godkjent kvalitetsarbeid betyr ikke at alle studiene en institusjon tilbyr til enhver tid tilfredsstiller alle kvalitetskrav. Men man skal altså kunne stole på at institusjonen er i stand til å fange opp og rette opp sviktende kvalitet.

Kilde Nokut

Hun viser til at komiteen berømmer dem for gode rutiner for sitt interne tilsyn, som omfatter periodisk programevaluering og reakkreditering samt akkreditering av studiene.

— Hvordan vil dere gå fram for å rette på svakhetene?

Prorektor Astrid Birgitte Eggen ved Universitetet i Stavanger. Foto: UiS

— Vi har valgt å legge inn i vårt system at vi skal ha en årlig gjennomgang av dette. Vi bruker nå Nokuts rapport nettopp til denne gjennomgangen. UiS skal nå jobbe hardt for å sikre og videreutvikle sitt kvalitetsarbeid. Mangler og svakheter som finnes i systemet, skal rettes opp. Vi har startet arbeidet og skal i løpet av et år ha et kvalitetssystem som skal sikre kvalitet i våre utdanninger helt og fullt på plass. Dette organiserer vi i fem delprosjekter og inviterer bredt til deltagelse i organisasjonen inkludert studentorganisasjonen, skriver Eggen.

Nokut-styret gjør vedtak 23. april

Alle fire universiteter har fått frist til 2. mars med å levere sin uttalelse om rapportene fra sakkyndig komité. Rapporten og uttalelsen vil bli lagt fram for Nokuts styre, som vil fatte vedtak 23. april.

Det er tre typer vedtak styret i Nokut kan fatte i tilsynssaker. I det første alternativet heter det at alle krav til systematisk kvalitetsarbeid er oppfylt. Universitetet i Agder, OsloMet og NMBU har fått denne innstillingen fra Nokuts sakkyndige i sine rapporter.

Det andre alternativet er at man får beskjed om enkelte mangler i kvalitetsarbeidet og får frist på 3-12 måneder på å rette opp manglene.

I det siste alternativet får man beskjed om vesentlige mangler og institusjonen får frist på 12 måneder på å vise at manglene er rettet opp og det vil normalt bli gjennomført et nytt institusjonsbesøk. Det er dette Universitetet i Stavanger har fått beskjed om.

Enkelte mangler på Vestlandet

Høgskulen i Vestlandet (HVL) var i forrige pulje med tilsyn, sammen med Nord universitet, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Tre av dem har fått godkjent kvalitetsarbeidet av Nokuts styre, men HVL fikk påvist enkelte mangler og har fått frist til å rette opp disse til 1. juni 2020.

OsloMet får godkjent

I rapporten fra sin sakkyndige komité får OsloMet beskjed om at alle kvalitetskravene er oppfylt.

Den sakkyndige komiteen har vurdert om OsloMet oppfyller kvalitetskravene i universitets- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. Dette omfatter blant annet krav til kvalitetssikring, læringsmiljø, evaluering og systematikk i kvalitetsarbeidet.

— Rapporten viser at det jobbes godt og systematisk med studiekvalitet ved OsloMet, både i fagmiljøene og i studieadministrasjonen. Det har stor betydning både for studentene våre og arbeidslivet de skal inn i, sier rektor Curt Rice på universitetets nettsider.

— Vi gleder oss over de gode tilbakemeldingene fra Nokut, og tar også med oss deres innspill om områder vi kan bli enda bedre på, sier Rice.

Komiteen ser noen utfordringer når det gjelder tilbakemeldingssløyfene og informasjonsflyten i organisasjonen samt oppfølgingen av rutinene for systematisk kontroll av at alle studietilbud tilfredsstiller gjeldende forskriftskrav, heter det i rapporten.

Rektor Curt Rice ved OsloMet har fått godkjent fra Nokuts sakkyndige.Foto: Siri Øverland Eriksen

I rapporten står det videre at OsloMets ledelse har vist at de er bevisst svakhetene i kvalitetsarbeidet. Komiteen har tillit til at universitetet vil arbeide systematisk med å videreutvikle arbeidet, står det.

Skryt til NMBU og UiA

Også Universitetet i Agder og NMBU får beskjed fra sakkyndig komité om at alle kvalitetskrav er oppfylt.

Universitetet i Agder får mye skryt av de sakkyndige i rapporten.

« Komiteens intervjuer med ledelse på ulike nivåer, studenter og ansatte bekrefter at prosesser og systemer som beskrives i dokumentasjonen, også fungerer i praksis. Universitetet har arbeidet godt med implementering av det nye kvalitetssystemet, og komiteen ser at det bidrar positivt til kvalitetsarbeidet», heter det i innstillingen fra sakkyndig komité.

NMBU får også klapp på skulderen fra Nokuts sakkyndige, som sier at det er tydelig for komiteen at at NMBU har en god struktur for sitt kvalitetsarbeid og en solid kvalitetskultur.

«Dokumentasjonen viser at NMBUs systematiske kvalitetsarbeid oppfyller alle krav i lov og forskrifter. Komiteens intervjuer med sentrale personer i universitetets kvalitetsarbeid har bekreftet at de strukturene og systemene som beskrives i dokumentasjonen, også fungerer i praksis», heter det.

Powered by Labrador CMS