styremøte NTNU

Belager seg på årlige kutt i bevilgningene på 1 prosent

NTNU anslår at framtidige bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet vil bli redusert med 1 prosent årlig i årene som kommer. 

Alvoret synker inn: NTNUs pengesekk blir trolig mer slunken i nær framtid.

Usikkerhet, usikkerhet, nedgang. Slik ser NTNU for seg økonomien neste år og kommende år. NTNU forbereder seg på magrere tider, i likhet med mange andre  universiteter og høgskoler. 

Fakta

NTNUs styremøte

NTNUs styre er samlet 29. november i Trondheim. Møtet blir strømmet

    Disse sakene skal opp til behandling:

  • Lukket møte: Æresdoktorer 2024 og stillings- og resultatkrav i rektors arbeidsavtale 2024. 
  • Åpent møte fra cirka kl.  8.30
  • Plan og rammefordeling 2023 og langtidsperioden
  • Opptaksrammer for 2024/25
  • Ny strategiprosess
  • Vedlikehold og utvikling av NTNUs bygningsmasse 2024-2027. 
  • Rektors orienteringer: Søknader til Forskningsrådet og Horisont Europa, status 2023. 

Ny finansiering, uro i verden

På onsdagens styremøte blir NTNUs styre orientert om de økonomiske utsiktene for 2024 og hvordan de ser for seg en nedgang i bevilgningene fra Kunnskapsdepartementet (KD) de neste årene.

Her kan du følge styremøtet fra klokka 08.30:

Flere politiske valg påvirker økonomien. Kunnskapsdepartementet har selv gitt beskjed om at framtidige budsjetter blir strammere. Dessuten kommer departementets nye finansieringsmodell for sektoren, som skaper usikkerhet om hvordan bevilgningene blir i årene framover. 

I tillegg hjelper ikke krig, turbulente tider og prisstigning på framtidsoptimismen. 

I styrenotatet med tittel Plan og rammefordeling 2024 og langtidsperioden slås det fast at finansieringsmodellen legger mer vekt på insentiv for utdanning enn tidligere. Med unntak av doktorgrader er forskningsindikatorene tatt ut. Nå blir det slik at økt utdanningsaktivitet gir økte bevilgninger, mens færre slike aktiviteter reduserer dem. 

Campussamling koster

I styrenotatet står det at institusjoner med vekst i forskningsaktivitet ikke nødvendigvis vil få økte bevilgninger. 

NTNU må selv dekke utgifter til campussamling som ikke dekkes av sentrale bevilgninger. Dette er blant annet utgifter til kommunal reguleringsplan og utomhustiltak og vil utgjøre cirka 400 millioner kroner. 

I forslaget til statsbudsjett fikk NTNU en bevilgning for 2024 på nesten 8 milliarder kroner. Det er en realnedgang på 0,67 prosent sammenliknet med bevilgninga for 2023. 

Ned 1 prosent i året

Rektor legger til grunn at NTNU må forvente videre kutt i bevilgningene, enten som generelle kutt eller kutt i enkelte områder. For langtidsperioden fram mot 2033 legger de derfor til grunn at grunnbevilgninga blir redusert med 1 prosent i året. 

I 2027 anslår NTNU at de vil få vel 327 millioner kroner mindre i bevilgning sammenliknet med hva de fikk i 2023. 

Khrono har tidligere omtalt økonomien til fakultetene, der mange nå kutter så godt de kan, omorganiserer og forbereder seg på færre ansatte. 

I 2024 blir det en realnedgang på om lag 77 millioner kroner i den samlede ramma til ordinær drift ved fakultetene. Av disse har Fakultet for naturvitenskap en realnedgang på nesten 37 millioner kroner sammenliknet med 2023. 

Økt konkurranse om forskningsmidler

I notatet til styret heter det videre at usikkerheten rundt Forskningsrådet også gjør at NTNU i sin prognose ser for seg en nedgang i eksternfinansieringa i årene 2024 til 2027. Inntekter fra Forskningsrådet utgjør over 1 milliard kroner årlig i aktivitet ved universitetet. 

Bjørn Haugstad, saksansvarlig og direktør for organisasjon og infrastruktur, slår i notatet fast at det er forventet en skjerpet konkurranse om midler til finansiering av forskning i tida framover. 

Strammere vilkår og økt konkurranse om eksterne forskningskroner gjør NTNU-ledelsen bekymret for handlingsrommet til fakultetene og NTNU generelt.

Powered by Labrador CMS