NMBU-rektor Mari Sundli Tveit og rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, reagerer sammen med de andre i U5-gruppen på et forslag om ta fra dem retten til å forvalte unviersitetsbygg og -eiendom. Foto:Ketil Blom Haugstulen

Forslag om at Statsbygg skal overta alle universitetenes eiendommer skaper reaksjoner

Bygg. Statsbygg bør overta og forvalte eierskapet av alle bygg i kunnskapssektoren, anbefaler en konsulentrapport bestilt av to departementer. Ledelsen ved de fem universitetene som eier sine bygg selv, reagerer.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Staten ønsker å effektivisere og spare penger på eiendomsforvaltningen sin. Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor fått gjennomført en såkalt områdegjennomgang av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Det var i fjor høst at konsulentselskapet Capgemini Invent foretok sin gjennomgang, og rapporten var ferdig i desember 2018. Gjennomgangen foregikk parallelt med at Kunnskapsdepartementet utredet innføring av en eventuell foretaksmodell i universitets- og høgskolesektoren, som skulle kunne gi universiteter og høgskoler større autonomi.

Dette er et alvorlig spørsmål, med potensielt store konsekvenser.

Mari Sundli Tveit

Først i januar i år avviste statsråd Iselin Nybø innføring av foretaksmodell, men var klar på at hun fortsatt ønsket mer selvstyre til universiteter og høgskoler.

— Foretaksmodell handlet jo om at man ville gi sektoren større selvstyre og handlingsrom. Dette forslaget vil gå i motsatt retning, mener rektor på Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Overføring i løpet av to år

Konsulentene i Capgemini anbefaler blant annet at institusjoner i universitets- og høgskolesektoren som eier sine egne bygg, overfører eierskapet og egne ansatte som jobber med forvaltning av eiendom, til Statsbygg. Forslaget går ut på at overtakelsen skal skje gradvis over to år.

Et unntak er det nye prestisjebygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Her foreslås det at Statsbygg overtar bygget allerede når det står ferdig i 2020.

Bygget på Campus Ås som snart er ferdig. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

Etter det Khrono erfarer har verken det at det har vært satt igang en områdegjennomgang eller rapporten fra desember i år, vært kjent i kunnskapssektoren før nylig.

Ifølge en melding på Kommunal- og moderniseringsdepartementets side, mener regjeringen at Capgeminis forslag bør vurderes nærmere, før en konkluderer.

Fakta

Anbefalinger

Capgemini Invent anbefaler følgende i områdegjennomgangen som er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet:

Modellen med selvforvaltende lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.

Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.

Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltende lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.

De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltede lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

— I første omgang vil regjeringen vurdere om statens eiendommer ved Campus Ås bør overføres til Statsbyggs forvaltning. Utover det vil regjeringen foreta en nøyere kartlegging av selvforvaltet eiendom i ulike sektorer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ifølge meldingen som ble lagt ut onsdag ettermiddag.

U5 hasteinnkalt

Den såkalte «U5-gruppen», Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) var tirsdag denne uken hasteinnkalt til møte i Kunnskapsdepartementet for å diskutere de omstridte forslagene i rapporten fra Capgemini.

Disse fem universitetene forvalter og eier i hovedsak selv sine bygg og eiendommer, i motsetning til de nye universitetene og høgskolene som leier bygg via Statsbygg eller andre utleiere.

Samtlige av de fem berørte universitetene reagerer på forslagene. Mest berørt er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med Campus Ås som skal ferdigstilles i løpet året.

— Dette er et alvorlig spørsmål, med potensielt store konsekvenser, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit til Khrono..

Også ledelsen ved de andre fire universitetene understreker at konsekvensene for deres del, hvis forslagene i rapporten går igjennom, kan bli store, men at de nettopp er informert om saken, og har en god dialog med sin statsråd, Iselin Nybø.

— Vi kommer til å være del av arbeidsgruppen og vil sørge for at alle konsekvenser blir belyst. Statsråden understreker at beslutning ikke er tatt, og at alle konsekvenser nå må på bordet. Det skal vi sørge for, sier rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil ikke uttale seg om saken, men henviser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er oppdragsgiver for områdegjennomgangen.

Mener man får store besparelser

Statens samlede bruk av ressurser på lokalbruk er lite transparent, heter det i rapporten.

«Det er estimert at statlig sivil sektor i 2017 hadde driftsutgifter til lokalbruk på i overkant av 20 mrd. kroner, tilsvarende om lag 10 pst. av samlede driftsutgifter i statlig sivil sektor. Leie av lokaler i markedet utgjorde om lag 10,1 mrd. kroner, leie av Statsbyggs lokaler utgjorde 5,5 mrd. kroner og selvforvaltede lokaler utgjorde 4,5 mrd. kroner. Årlig investeringer er i underkant av 8 mrd. kroner i 2018, en dobling av volumet de siste fem år og historisk høyt.»

Dette tilfører ytterlige risiko til en allerede krevende og risikofylt periode for oss

Mari Sundli Tveit

Besparelsene for hele statlig sivil sektor, der universitets- og høgskolesektoren utgjør en stor del, vil være på 7-10 prosent innen 2025 og 12-18 prosent innen 2030, ifølge områdegjennomgangen.

De fem universitetene som eier sine egne bygg er Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet, NTNU og NMBU. I tillegg eier Norges idrettshøgskole sine lokaler. Dette utgjør omtrent halvparten av bygningsmassen i universitets- og høgskolesektoren. Den andre halvparten er leid av henholdsvis Statsbygg (cirka 25 prosent) og andre eiendomsselskaper (de resterende 25 prosent).

Les også: Her er hele rapporten fra Capgemini

Grunnen til at en egen arbeidsgruppe skal se på NMBUs situasjon, er at her bygger Statsbygg en ny, utvidet campus på Ås til 7,2 milliarder kroner, som etter planen skal overleveres til NMBU i 2020.

Skaper uro på Ås

Rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU sier at de nettopp er blitt kjent områdegjennomgangen og at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede konsekvenser av dette for NMBU.

Hun sier videre at NMBU mener tidspunktet er svært vanskelig for dem, midt i innspurten av det nye byggeprosjektet og flytting av Veterinærhøgskolen fra Adamstuen til Ås.

Fakta

Områdegjennomganger

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede strukturelle endringer i offentlig sektor, som kan gi fremtidig handlingsrom i budsjettene.

Områdegjennomgangene gir systematiske utredninger av effektiviseringsmuligheter og forbedring innenfor utvalgte områder. Det kan være innenfor en sektor, på tvers av sektorer, i enkeltvirksomheter, eller på tvers av virksomheter.

Det gir muligheter til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre, eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidet med områdegjennomganger.

Kilde: Regjeringen.no

— Vi er i en grundig planlagt innspurtsfase med byggeprosjekt og flytting, der det er absolutt nødvendig at vi bruker våre krefter på det. Dette tilfører ytterlige risiko til en allerede krevende og risikofylt periode for oss, sier hun.

NMBU hadde ekstraordinært styremøte om saken tirsdag 9. april og ekstraordinært IDF-møte (informasjon- drøfting og forhandlinger) 10. april.

— I tillegg har vi hatt eget informasjonsmøte med eiendomsavdelingen. Dette for å ha mest mulig åpenhet om hvor saken står, og motvirke den uro som dette initiativet naturlig nok skaper, sier hun.

NTNU: — Areal er strategisk viktig for oss

Økonomi- og eiendomsdirektør på NTNU, Frank Arntsen, har nettopp fått tilgang til Capgemini-rapporten og at det derfor er litt begrenset hvor mye han kan si om innholdet i rapporten på det nåværende tidspunkt.

NTNU disponerer i dag 750.00 kvadrameter bygningsmasse, og av disse eier vi 550.000.

— Vi jobber svært systematisk med å ha en profesjonell drift og forvaltning av vår eiendomsmasse. Vi ønsker å holde dette arbeidet internt, men vi sjekker systematisk om vi selv klarerer å levere på best pris og kvalitet, trekker Arntsen fram.

Han legger også til at på NTNU er opptatt av å ha en godt vedlikeholdt bygningsmasse.

Samtidig understreker han at byggene og eiendom er strategisk viktig for NTNUs faglige virksomhet.

— Areal og infrastuktur er viktig for oss når vi jobber strategisk med å utvikle våre utdanningstilbud og vår forskning, så disse spørsmålene er av stor betydning for oss, understreker Arntsen.

Han legger til at NTNU har et godt forhold til Kunnskapsdepartementet og statsråd Iselin Nybø.

Vår sektor står overfor store omstillinger, og eiendomsfullmakten gir oss det spillerommet vi trenger for å levere på vårt samfunnsoppdrag.

Dag Rune Olsen

— Det forholdet er vi opptatt av å bevare og vi ser fram til å ha en god dialog med departementet rundt denne saken, legger Arntsen til.

— Eiendomsfullmakten er av stor betydning

Ved Universitetet i Bergen (UiB) reagerer man kraftig på planene om at eierskapet til universitetets bygg anbefales overført til Statsbygg.

Rektor Dag Rune Olsen understreker at eiendomsfullmakten er av stor betydning for Universitetet i Bergen.

— Vår sektor står overfor store omstillinger, og eiendomsfullmakten gir oss det spillerommet vi trenger for å levere på vårt samfunnsoppdrag, sier Olsen.

Som eksempel trekker han fram et nytt helsebygg som Nybø la ned grunnsteinen på i forrige uke i i Bergen.

— Dette er et prosjekt som vi har kunnet realisere ganske raskt nettopp fordi vi har denne eiendomsfullmakten og egne eiendomsselskaper, sier Olsen.

Olsen trekker i tillegg fram debatten rundt da man vurderte mulig innføring av foretaksmodell i sektoren.

— Foretaksmodell handlet jo om at man ville gi sektoren større selvstyre og handlingsrom. Dette forslaget vil gå i motsatt retning, mener Olsen og legger til:

— Etter mitt syn strider det å frata universitetene eiendomsfullmakten også mot intensjonene i regjeringens Granavolden-erklæring. Der sier man at man skal stimulere til tettere samarbeid mellom akademia og næringsliv.

Olsen legger til at han var med på møtet denne uken der de ble orientert om rapporten, og at de der opplevde statsråd Nybø som både inviterende og lyttende til rektorenes argumenter.

Jørgen Fossland, universitetsdirektør på UiT Norges arktiske universitet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Vil være selvforvaltende

Universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT Norges arktiske universitet sier at de deler bekymringene til Universitetet i Bergen.

— For oss er det en stor fordel å være selvforvaltende. Det gir oss en helt annen fleksibilitet når det gjelder å planlegge renovering av bygg, for eksempel opp mot nye læringsmetoder, og også planlegge nye bygg, sier Fossland og legger til at UiT har bygd tre nye bygg for egen kjøl i løpet av de siste 10 årene.

— Skulle vi ha meldt disse inn over statsbudsjettene, så hadde de neppe stått der nå, sier han.

UiT har en blandingsmodell der en tredjedel av lokalene leies av Statsbygg og to tredjedeler forvaltes av UiT selv.

Fossland peker spesielt på at det gir større autonomi å være selvforvaltende.

En viktig del av regjeringens politikk står på spill hvis man gjennomfører anbefalingen i denne rapporten

Jørgen Fossland

— Dette er ikke bare i institusjonenes interesse, men er viktig også i forhold til regjeringens egen erklærte politikk. En viktig del av regjeringens politikk står på spill hvis man gjennomfører anbefalingen i denne rapporten, sier han.

Stølen: — Må ha råderett over fredede bygg

Rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen, mener at UiO er en svært profesjonell eiendomsforvalter.

— Vi er gode på vedlikehold og har en handlingsplan for å ta vare på de unike byggene vi har. Et eksempel er det nyrehabiliterte bygget for SiOHelse som ble levert på kort tid og 10 millioner under budsjett. Bygningsmassen er tett integrert i forskningen og utdanningen vår, og brukes som et strategisk virkemiddel i utviklingen av universitetet - både som campus og som aktør i byen Oslo, understreker Stølen.

UiO-rektor Stølen legger til:

— Vi har unik kunnskap om den fredede og vernede bygningsmassen og vi har god kunnskap og dialog med brukerne våre. Dette er ikke rene kontorbygg, det er mange forskningslabber og spesialrom for avanserte instrumenter. Dette må vi ha råderett over, sier Stølen.

Han legger til at de akkurat har mottatt rapporten og har ikke drøftet saken i interne organer på UiO.

— Regjeringen har bedt de selvforvaltende universitetene kartlegge egen forvaltning og redegjøre for dette innen utløpet av 2019 og det kommer vi til å gjøre, sier direktør for eiendom John Skogen ved UiO.

De nye leier, de gamle eier

Ifølge rapporten er det ingen helhetlig styring og ansvaret for leie i markedet og inngåelse av leieavtaler er delegert til virksomheter med begrensede ressurser og kompetanse. «Resultatet er lite fordelaktige vilkår for staten», skriver konsulentene.

Statlig sivil sektor har et meget høyt arealbruk per ansatt for kontorarbeidsplasser og avtaler inngås gjennomgående over gjennomsnittlig markedspris i de fire store byene. Gjennom å etablere statenslokaler.no og rådgiverfunksjon for leieavtaler har Statsbygg lagt et godt utgangspunkt for å realisere forbedringer, heter det i rapporten. Konsulentselskapet skriver videre at de vurderer at det er et betydelig potensial for økt kostnadseffektivitet gjennom økt arealeffektivitet, lokalisering og bedre vilkår i avtalene.

Rapporten fra Capgemini foreslås også at det innføres et nytt «Kunnskapsbygg», på linje med Forsvarsbygg og Helsebygg for å gjennomføre byggeprosjekter innenfor hver sin sektor, mens Statsbygg skal ta det resterende.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS