forskningsrådet

De skal dele ut milliarder til forskning. Her møtes de for første gang 

Professor Terje Lohndal synes det er fryktinngytende å tenke på hvor mye forskningspenger han skal være med på å fordele.

Her er medlemmene fra de nye porteføljestyrene, som deltok på oppstartsmøtet hos Forskningsrådet. I tillegg er blant annet områdedirektører, styreleder og administrerende direktør Mari Sundli Tveit (helt foran i grønn jakke) med på bildet.
Publisert

Professoren er leder for Forskningsrådets nye porteføljestyre for banebrytende forskning.

Det innebærer blant annet å dele ut fri prosjektstøtte, såkalte Fripro-midler.

De skal for eksempler også bestemme hvem som får bli sentre for banebrytende forskning.

Alt i alt skal styret dele ut rundt 6 milliarder kroner på fire år. 

— Hva tenker du om den summen?

Fakta

Porteføljestyrene

 • Forskningsrådet har 11 porteføljestyrer  som har ansvaret for å følge med på trender og status innenfor sine porteføljeområder. De har også ansvaret for utviklingen av sin portefølje. De skal gi faglige råd til Forskningsrådets styre og administrasjon og bidra til å iverksette forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sine ansvarsområder.
 • Med de midlene de har til disposisjon, skal porteføljestyrene utlyse og investere i de beste prosjektene innenfor sitt porteføljeområde. De skal også bidra til internasjonalisering i sin portefølje, blant annet gjennom å delta i internasjonale utlysninger og mobilisere til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.
 • Porteføljestyrene har vanligvis ti til tolv medlemmer som blir oppnevnt for fire år av gangen.
 • Medlemmene representerer ikke institusjonene de jobber ved.
 • Kilde: Forskningsrådet 

— Det er jo litt fryktinngytende. Samtidig sier det noe om statusen til banebrytende forskning. At Norge investerer såpass mye i banebrytende forskning, tenker jeg er positivt, sier NTNU-professoren i engelsk.

Terje Lohndal i en pause.

Forskningsrådet har 11 porteføljestyrer. Det er hovedsakelig disse som fordeler Forskningsrådets forskningsmidler.

De skal også blant annet gi faglige råd til Forskningsrådets administrasjon og bidra til å sette forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sitt område ut i livet.

Nye styrer trådte i kraft fra nyttår. Da ble også antall styrer redusert fra 16 til 11. 

De har til sammen 124 medlemmer.

Onsdag var de samlet for første gang, i Auditoriet Moser i Forskningsrådets lokaler i Oslo, til et oppstartsmøte. Deretter avholdt de sine første styremøter. 

Fakta

Så mye penger fordeler porteføljestyrene i 2024

 • Banebrytende forskning: 1,6 milliarder
 • Demokrati og global utvikling: 390 millioner
 • Energi og transport: 1,4 milliarder
 • Forskningssystemet: 1,2 milliarder
 • Helse: 623 millioner
  Innovasjon: 1,5 milliarder
 • Klima og miljø: 506 millioner
 • Mat og bioressurser: 445 millioner
 • Muliggjørende teknologier: 830 millioner
 • Samisk samfunn og kultur: 14 millioner
 • Velferd og utdanning: 652 millioner

Kilde: Forskningsrådets budsjett for 2024

Styreleder Gunnar Bovim og administrerende direktør Mari Sundli Tveit snakker til de nye styremedlemmene.

Fra universiteter og næringsliv

Fra scenen dro administrerende direktør Mari Sundli Tveit publikum gjennom Forskningsrådets organisasjonskart, hovedoppgaver, sektorprinsippet, langtidsplanen for forskning, Forskningsrådets virkemidler og prinsipper for porteføljestyring, for å nevne noe. 

De nye styremedlemmene kommer fra universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, næringsliv og offentlig sektor.

Lege og NAV-leder 

I lunsjpausen treffer vi Cathrine Pihl Lyngstad, som leder dataseksjonen hos NAV, og lege Marte Kvittum Tangen, som er leder for Norsk forening for allmennmedisin. De sitter i porteføljestyrene for helse og for muliggjørende teknologier.

Ingen av dem har jobbet i forskningssektoren selv.

— Jeg tror jeg ble valgt fordi jeg har vært en tydelig stemme for behovet for mer kunnskap i primærhelsetjenesten. Mer kunnskap om hvordan vi behandler folk i kommunene, der folk bor og lever, sier Tangen, som er fastlege i permisjon.

Marte Kvittum Tangen (t.v.) og Cathrine Pihl Lyngstad skal være med å fordele forskningsmilliardene

Lyngstads avdeling i NAV har ansvar for data, herunder kunstig intelligens.

— Jeg ser fram til å forstå mer hvordan alt fungerer rundt forskning, og bidra til at man får bedre koblinger mellom de utfordringene som skal løses og forskningen som faktisk foregår, sier hun.

Penger til forskningsutstyr 

Tanja Storsul, som er prorektor for forskning og utvikling ved OsloMet, skal lede det nye porteføljestyret for forskningssystemet.

Det skal blant annet tildele midler til forskningsinfrastruktur, som for eksempel avansert vitenskapelig utstyr og elektronisk infrastruktur. Internasjonaliseringstiltak og forskerskolene ligger også under dette porteføljestyret.

— Og vi skal være med og gi råd om forskningssystemet som helhet. En viktig del av vår jobb er å diskutere noen av de tverrgående spørsmålene, sier hun og nevner åpen forskning, internasjonalisering og forskningsetikk.

De fleste av medlemmene i dette styret sitter også i et av de andre porteføljestyrene.

— Spennende for toppforskerne 

Leder i Forskningsrådets styre Gunnar Bovim forklarer rollen til porteføljestyrene slik:

— Det er de som har fingrene nede i det aktuelle fagområdet, som kjenner områdets faglige utfordringer, og som kan balansere forskningsinstitusjonenes, eller næringslivets, eller forvaltningens egen evne til å løse problemer, samle det sammen, og utlyse midler som kan komme på toppen av det virksomhetene selv genererer. 

Gunnar Bovim

Han fortsetter:

— Det handler om å klare å formulere dette på en måte som landet trenger, som toppforskerne kan se er spennende og som kan bidra til at vi kan få løst framtidige samfunnsutfordringer på en måte som vi ikke ville klart hvis vi ikke hadde gjort det på denne måten, sier han til Khrono.

Her er oversikten over alle medlemmene i porteføljestyrene:

Porteføljestyret for forskningssystemet

Styret har ansvaret for forskningsinfrastruktur, internasjonalt samarbeid, tverrgående policyområder som åpen forskning (inkl. deling og gjenbruk av forskningsdata), kjønnsbalanse og mangfold, forskerrekruttering og tidlig karriere samt forskningsintegritet og etikk.

De fleste av medlemmene i dette porteføljestyret inngår også i et av de øvrige porteføljestyrene.

 • Tanja Storsul, OsloMet (leder)
 • Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Klima og miljø)
 • Rebekka Borsch, NHO (Demokrati og utvikling)
 • Astri Dankertsen, Nord universitet (Samisk kultur og samfunn)
 • Rune Dahl Fitjar, UiS (Innovasjon)
 • Magnus Gulbrandsen, UiO (Muliggjørende teknologier)
 • Ingeborg Palm Helland, NINA (Energi og transport)
 • Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret — Kompetansesenter for distriktsutvikling (Velferd og utdanning)
 • Dagfinn Myhre, Telenor 
 • Tove Klæbo Nilsen, Helse Nord RHF (Helse)
 • David Budtz Pedersen, Aalborg universitet (Banebrytende forskning)
 • Sven Stafström, Linköpings universitet 
 • Ågot Aakra, SINTEF Industri (Mat og bioressurser)

Porteføljestyret for demokrati og global utvikling

Styret har ansvar for innsats overfor store samfunnsutfordringer nasjonalt og internasjonalt. Porteføljen skal skape kunnskap om hvordan Norge kan opprettholde og videreutvikle et velfungerende, demokratisk og trygt samfunn, med evne til å møte kriser.

 • Cecilie Daae, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (leder)
 • Tobias Alfvén, Karolinska institutet/ Sachs' Children and Youth Hospital in Stockholm
 • Rebecca Borsch, NHO (Forskningssystemet)
 • Eirik Holmøyvik, UiB Sissel Haugdal Jore, UiS
 • Einar Jørstad, Drammen kommune
 • Ivar Kolstad, NHH
 • Kristin Skare Orgeret, OsloMet
 • Stig Rune Sellevåg, FFI 
 • Ane-Marte Solheim Skar, Folkehelseinstituttet
 • Indra de Soysa, NTNU
 • Camilla Tenna Nørup Sørensen, Det danske forsvarsakademi

Porteføljestyret for banebrytende forskning

Styret har ansvaret for å fremme langsiktig, grunnleggende forskning av høyeste vitenskapelige kvalitet, uavhengig av fag og tema. 

 • Terje Lohndal, NTNU (leder)
 • Annette Bayer, UiT
 • Marianne Fyhn, UiO
 • Cathrine Holst, UiO
 • Inge Jonassen, UiB
 • Rasmus Larsen, Danmarks Tekniske Universitet
 • Barbara van Loon, NTNU
 • Tine Uberg Nærland, IFE
 • David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet (Forskningssystemet)
 • Marie Rognes, Simula Research Laboratory
 • Inger Skjelsbæk, UiO
 • Magne Olav Sydnes, UiS
 • Jarle Trondal, UiA

Porteføljestyret for energi og transport

Styret har ansvaret for innsats for miljøvennlig energi, lavutslipp, petroleum, maritim virksomhet og transport. Innsatsen retter seg i stor grad mot samfunnets og næringslivets behov for omstilling til et nullutslippssamfunn, grønn konkurransekraft og bærekraftig utnyttelse av landets ressurser.

 • Marit Brandtsegg, Statens vegvesen (leder)
 • Elisabeth Birkeland, Equinor
 • Torjus Bolkesjø, Statkraft
 • Martin Smedstad Foss, IFE
 • Inge Gran, SINTEF Energi
 • Sonja Vernøy Hansen, Corvus energy
 • Ingeborg Palm Helland, NINA (Forskningssystemet)
 • Merete Madland, UiS
 • Asgeir Thomasgard, NTNU
 • Bjørn-Johan Vartdal, DNV
 • Hans Erik Vatne, Vianode

Porteføljestyret for helse

Styret har ansvar for hele bredden fra helsefremmende tiltak og forebygging, via diagnostikk, behandling og rehabilitering, til organisering og effektivisering av helse- og omsorgstjenestene. 

 • Ole A. Andreassen, UiO (leder)
 • Dawit Shawl Abebe, OsloMet
 • Erik Abildsnes, Kristiansand kommune
 • Tone Frost Bathen, NTNU
 • Eric Breit, Handelshøyskolen BI
 • Ole Jesper Dahlberg, Curida
 • Sameline Grimsgård, UiT
 • Bettina Husebø, UiB
 • Tove Klæbo Nilsen, Helse Nord RHF (Forskningssystemet)
 • Susanna Siri, UiT
 • Frode Strisland, SINTEF Digital
 • Joakim Sundnes, Simula
 • Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin
 • Annica Øygard, Folkehelseforeningen

Porteføljestyret for innovasjon 

Styret har systemansvar og ansvar for å fremme bærekraftig innovasjon i næringsliv, offentlig sektor og i forskningen, uavhengig av fag, tema og anvendelse, og legge omstilling til et lavutslippssamfunn til grunn for sitt arbeid. Dette inkluderer innsats for grønne verdikjeder i samarbeid med andre styrer og i virkemiddelapparatet.

 • Ralph W. Bernstein, SINTEF Digital (Leder)
 • Gry Alsos, Nord Universitet
 • Wenche Synnøve Pedersen Dehli, Trondheim kommune
 • Karen Dolva, No Isolation
 • Rune Dahl Fitjar, UiS (Forskningssystemet)
 • Trond Furu, Norsk Hydro
 • Eirik Gjelsvik, Backe
 • Anne Karin Hamre, Vestlandsforsking
 • Brit Helle, EUREKA-nettverket
 • Lars Klevjer, Equinor Venture
 • Bjørn Platou, Decon-X

Porteføljestyret for klima og miljø

Styret har ansvar for grunnleggende og sektorovergripende innsats overfor klima, miljø, natur og sirkulær økonomi og overordnet ansvar for forskning for polare områder.

 • Trond Martin Dokken, NORCE (Leder)
 • Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Forskningssystemet)
 • Camilla Brattland, UiT
 • Tord Dale, Virke
 • Andreas Duit, Stockholm Resilience Centre
 • Leonard Sandin, NINA
 • Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU
 • Arild Sundfjord, Polarinstituttet
 • Leonor Tarrasón, NILU
 • Mimmi Throne-Holst, SINTEF Ocean
 • Jane Nilsen Aalhus, Stavanger kommune
 • NN (Med forbehold om arbeidsgivers godkjennelse)

Porteføljestyret for mat og bioressurser

Styrets portefølje omfatter mat og bioressurser fra både hav og land. Styret har ansvaret for innsats for bærekraftig verdiskaping og forvaltning i norsk landbruk, skogbruk, fiskeri, havbruk og matindustri, langs hele verdikjeden.

 • Eva Falch, NTNU (Leder)
 • Anne Bøen, Mattilsynet
 • Erik Olav Gracey, Biomar
 • Jon Erik Henriksen, Fiskeridirektoratet
 • Geir Huse, Havforskningsinstituttet
 • Arne Karlsen, Gunnar Klo AS
 • Merete Nygaard Kristiansen. Akvaplan-niva
 • Marianne Elisabeth Lien, UiO
 • Espen Rimstad, NMBU
 • Hans Asbjørn Sørlie, Norges Skogeierforbund
 • Nils Vagstad, NIBIO
 • Anne Cathrine Whist, TINE
 • Ågot Aakra, SINTEF Industri (Forskningssystemet)

Porteføljestyret for muliggjørende teknologier 

Styret har ansvaret for IKT, nano- og bioteknologi, som har et bredt spekter av anvendelsesområder og potensial til å bidra til store endringer for individ, samfunn og næringer.

 • Pinar Heggernes, UiB (Leder)
 • Lars Ailo Bongo, UiT
 • Andreas Brekke, NORSUS
 • Siri Bromander, Mnemonic
 • Magnus Gulbrandsen, UiO (Forskningssystemet)
 • Hanne Haslene-Hox, SINTEF Industri
 • Kristin Hollung, NOFIMA
 • Cathrine Phil Lyngstad, NAV
 • Helge Myklebust, Laerdal Medical
 • Ingrid Schjølberg, NTNU
 • Solveig Steinsland, Elkem
 • Dhayalan Velauthapillai, HVL

Porteføljestyret for velferd og utdanning

Styret har ansvaret for innsats overfor velferdssamfunnets sosiale og økonomiske bærekraft og skal bidra til et mangfoldig samfunn med høy tillit og begrenset utenforskap, et omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv og en kompetent befolkning som deltar aktivt i utdanning, arbeid og samfunnsliv, heter det i Forskningsrådets beskrivelse. 

 • Oddrun Samdal, UiB (Leder)
 • Inger Dyrnes, NHO
 • Torberg Falch, NTNU
 • Rune Halvorsen, OsloMet
 • Kjell Hugvik, Bodø kommune
 • Ole Marius Hylland, Telemarksforskning
 • Anna-Sara Lind, Uppsala universitet
 • Simen Markussen, Frischsenteret
 • Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret (Forskningssystemet)
 • Torjer A. Olsen, UiT
 • Tine Prøitz, USN Handelshøyskolen
 • Trine Syvertsen, UiO
 • Henrik Daae Zachrisson, UiO

Porteføljestyre for samisk samfunn og kultur

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Samisk samfunn og kultur, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

 • Lill Tove Fredriksen, Universitetet i Tromsø (leder for porteføljestyret)
 • Anne Lene Turi Dimpas, SANKS, Finnmarkssykehuset
 • Astri Dankertsen, Nord universitet
 • Fransisca K. Herbst, Hattfjelldal kommune
 • John-Marcus Kuhmunen, Samisk høyskole
 • Morten Melgaard, Grønlands Universitet og Københavns Universitet
 • Oddmund Andersen, Árran Lulesamisk senter
 • Raimo Valle, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Stine Rybråten, Norsk institutt for naturforskning
 • Ulf Mörkenstam, Universitetet i Stockholm
Powered by Labrador CMS