Turnusstillinger

Dekaner roper varsko: Mener lege­studenter tvinges til å prioritere ned studiene

For å få turnusstillinger, prioriterer norske legestudenter å samle arbeidserfaring fremfor å bruke tid på studiene, ifølge landets fire medisindekaner. 

De fire medisindekanene Hanne Flinstad Harbo (UiO), Siri Forsmo (NTNU), Gunbjørg Svineng (UiT) og Per Bakke (UiB) har sendt et felles brev hvor de uttrykker bekymring for at mangelen på turnusstillinger gjør kvaliteten på de nyutdannede legene dårligere.
Publisert Oppdatert

Det er for få turnusplasser for nyutdannede leger som vil ta spesialisering (LIS1-stillinger), ifølge landets medisindekaner, og det går utover kvaliteten på de legene som utdannes.

Når roper de varsko.

I et brev til tre departementer og direktørene i landets fire regionale helseforetak beskriver dekanene en situasjon hvor det virker tilnærmet håpløst for en legestudent i Norge å komme seg ut i spesialisering uten å forsake studiene.

«Vi opplever nå ved våre fakulteter at medisinstudentene svært tidlig i studieforløpet prioriterer arbeid som man antar gir fortrinn når man skal søke om LIS1-stilling, fremfor å følge undervisningen ved våre studiesteder.» står det i brevet signert de fire dekanene Hanne Flinstad Harbo (Universitetet i Oslo), Per Bakke (Universitetet i Bergen), Siri Forsmo (NTNU) og Gunbjørg Svineng (UiT Norges arktiske universitet).

Fakta

Lege i spesialisering 1

  • LIS1 (leger i spesialisering del 1), er første del av spesialisering etter oppnådd norsk autorisasjon. Tjenesten erstatter den gamle turnustjenesten, og består av 12 måneder sykehustjeneste, etterfulgt av seks måneder kommunehelsetjeneste. Tjenesten er regulert i forskrift av Helse- og omsorgsdepartementet
  • LIS1-stillingene har en varighet på halvannet år, og skal gi en innføring i de viktigste områdene innen medisinen før legene går videre i spesialisering.

«Spesielt de siste årene av studiet prioriterer studenter å jobbe som legevikar fremfor å bruke tiden til studier».

Utkonkurreres av studenter fra utlandet

Begrunnelsen for prioriteringen er ifølge dekanene at komiteen som vurderer søknadene legger stor vekt på arbeidserfaring, og lite vekt på studieinnsats.

«Tillitsvalgte for medisinutdanningene i Norge formidler dessuten stor bekymring over at studenter fra de fire norske universitetene ofte utkonkurreres av studenter fra utlandet i søknadsbehandlingen til LIS1-stillingene i Norge», skriver de.

I brevet forklares det med at studenter ved utenlandske institusjoner ofte har et års sammenhengende praksis eller hospitering på slutten av studiet, noe som « … synes å bli vektlagt ved utvelgelse til LIS1-stillingene»

«Dette undergraver målet om at flere medisinstudenter skal utdannes og komme raskt ut i arbeid i Norge.»

— Uheldig

En annen «svært uheldig» konsekvens er, ifølge dekanene, at ferdig utdannede leger blir gående i lange vikariater i påvente av turnusstilling, en erfaring som ikke teller i spesialistutdanningen. I tillegg til at det med dette tar lengre tid å få utdannet spesialister « … er det uheldig, både for de nyutdannede legene selv og for pasientene, at de ikke mottar strukturert veiledning og supervisjon»

— Hovedformålet med LIS1-stillingene er å sikre faglig kvalifisering av nyutdannede leger og god rolleforståelse. Det er opplagt uheldig om nyutdannede leger ikke får denne veiledningen, skriver Hanne Flinstad Harbo, medisindekan ved Universitetet i Oslo (UiO), i en e-post til Khrono.

Hun svarer på vegne av de fire dekanene. For å få bukt med dette ber de om at det snarest legges til rette for flere LIS1-stillinger, og at helseforetakene i større grad vektlegger studiearbeid foran arbeidserfaring ved utvelgelse til stillingene.

Helseforetakene er imidlertid ikke innstilt på å endre praksis.

— Helseforetakene skal gjøre konkrete kompetansevurderinger av søkere til LIS1-stillinger. De er forpliktet til å ansette den legen som er best kvalifisert, og her vil praksis og andre kompetansehevende tiltak som fagutvikling og forskning hensyntas, skriver Svein Tore Valsø, direktør for personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst i en kort kommentar til Khrono.

Et tilsvarende svar kommer fra helse- og omsorgsdepartementet.

— For ansettelser i offentlig sektor skal kvalifikasjonsprinsippet leges til grunn. Å vektlegge utdanning fra norsk utdanningssted vil kunne komme i strid med både kvalifikasjonsprinsippet og EØS-avtalen, skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet til Khrono.

905 søkere på 536 stillinger

De fire medisinerne ber om en økning i antall turnusstillinger.

«Dekanene ved de medisinske fakultetene i Norge vil med dette igjen understreke viktigheten av å øke antallet LIS1-stillinger … … Vi oppfordrer til at man svært raskt finner en løsning på dette.»

Etter at brevet ble sendt, har regjeringen varslet 66 nye LIS1-stillinger, 35 av disse helt nye, de resterende en reversering av kuttet som skjedde i statsbudsjettet for 2023.

— Kommer det til å komme flere LiS1-stillinger, og i så fall hvor mange?

— Vi foreslår å opprette 66 nye LIS1-stillinger i statsbudsjettet for 2024. Flere turnusstillinger er viktig for å møte rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og spesialistmangelen i helsetjenesten, kommenterer statssekretær Bjørkholt.

Det betyr at det i dag er 35 flere LIS1-stillinger enn hva det var da Helsedirektoratet sist publiserte sin statusrapport, rapporten for søknadsrunden høsten 2022.

— Trengs flere stillinger

— Det trengs flere slike stillinger, men dette kan være en start på en ytterlige opptrapping, som vi mener er høyst påkrevet, skriver dekan Hanne Flinstad Harbo til Khrono.

Harbo presiserer også at de ekstra LIS1-stillingene som nylig ble varslet, langt på vei spises opp av de 60 nye studieplassene i medisin som ble lansert under sensommerens kombinerte valgkamp- og budsjettlekkasjeturné.

— Økningen i antall plasser vil i liten grad minske køen for nyutdannede leger. Vi trenger både flere studieplasser og flere LIS1-stillinger.

Den høsten ble det lyst ut 536 LIS1-stillinger med oppstart i mars 2023. Til de stillingene var det 905 søkere.

— Det bør være tilgjengelige LIS1-plasser til alle de nyutdannede legene som Norge trenger, skriver Harbo.

Powered by Labrador CMS